ILPB1/415-1253/14-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Czy w sytuacji, gdy wartość wygranych w konkursach organizowanych przez Wnioskodawcę opisanych powyżej, tj. konkursów z zakresu sportu i jednocześnie sztuki, w sytuacji gdy jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł jest Wnioskodawca zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa o PDOF”)?
ILPB1/415-1253/14-2/AMNinterpretacja indywidualna
  1. konkursy
  2. nagrody
  3. płatnik
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie reklamy, doradztwa, PR. Wnioskodawca zamierza zorganizować konkurs dla jego współpracowników oraz potencjalnych klientów. W konkursie mogą brać udział również osoby przypadkowe, które w wyniku podjętych działań marketingowych, dowiedziały się o konkursie. Zgodnie z Regulaminem konkursu, uczestnik w pierwszej fazie musi pokonać określony dystans na rowerze w terenie (Etap I konkursu), a następnie udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe (przykładowo „Gdyby nie rower to ...”), bądź przesłać samodzielnie wykonane zdjęcie związane z tematem konkursu (Etap II konkursu). Następnie komisja konkursowa, w oparciu o takie kryteria jak kreatywność, twórczość, oryginalność, pomysłowość dokonuje wyboru jednej z nadesłanych odpowiedzi lub zdjęcia spośród uczestników, którzy ukończą Etap I. Laureat otrzymuje nagrodę rzeczową.

Każdorazowo formuła konkursu jest określona w formie regulaminu i ogłoszenia o konkursie, które szczegółowo zawiera zagadnienia takie jak:

  • zasady rywalizacji,
  • wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową według ustalonych kryteriów,
  • sposób wydania i przekazania nagród zwycięzcom.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji, gdy wartość wygranych w konkursach organizowanych przez Wnioskodawcę opisanych powyżej, tj. konkursów z zakresu sportu i jednocześnie sztuki, w sytuacji gdy jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł jest Wnioskodawca zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa o PDOF”)...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Co do zasady, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji pojęcia konkurs, wobec czego w celu określenia ich znaczenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Według definicji zawartej w Słowniku języka polskiego (pod red. M Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.), konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”.

Biorąc pod uwagę powyższe, aby uznać dane przedsięwzięcie za konkurs musi istnieć element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu, efektu danego zadania konkursowego. Dodatkowo należy podkreślić, iż w konkursie nagrody przyznawane są tylko niektórym osobom biorącym w nim udział, które spełnią warunki konkursu, a wykonane przez nich zadanie zrobi wrażenia na komisji konkursowej. Podsumowując, konkursem jest jedynie taka akcja, w której uczestnicy współzawodniczą ze sobą o określoną ilość nagród, przy czym zwycięzca jest wybierany w sposób obiektywny spośród tych osób, które zgłosiły chęć udziału w konkursie, wykonały zadanie konkursowe i ewentualnie spełniły inne wymagane regulaminem warunki (wstępne eliminacje).

Jako organizator konkursu, Wnioskodawca każdorazowo sporządza regulamin, w którym opisana jest strona formalna przedsięwzięcia określona jest tematyka konkursu, etapy realizacji, zadania do wykonania, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie ulega wątpliwości, że przedsięwzięcie Wnioskodawcy opisane w stanie faktycznym jest konkursem. W związku z powyższym wygrane w konkursach organizowanych przez Spółkę w całości będą podlegać regulacji art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF, tj. zryczałtowanemu podatkowi w wysokości 10% uzyskanego przychodu, o ile do takiego przychodu nie znajdzie zastosowanie któreś ze zwolnień przewidzianych w ustawie.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wygrane w organizowanym przez Wnioskodawcę konkursie z zakresu sportu (Etap I konkursu) oraz sztuki (Etap II konkursu), będą podlegały zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF, o ile jednorazowa wartość wygranej nie przekroczy 760 PLN.

Bez wątpienia można stwierdzić, iż zadanie polegające na przejechaniu określonego dystansu na rowerze (Etap I konkursu) jest konkursem z dziedziny sportu. Większy problem powstaje w przypadku określenia czym jest zadanie polegające na dokończeniu zdania konkursowego, bądź wykonaniu zdjęcia nawiązującego do tematyki konkursu (Etap II konkursu). Istotnym elementem jest zdefiniowanie słowa „sztuka”, gdyż zdaniem Wnioskodawcy organizowany konkurs, w zakresie Etapu II, mieści się w zakresie definicyjnym tego słowa. Zgodnie z definicją słownikową sztuka to dziedzina działalności artystycznej wyróżniana ze względu na reprezentowane przez nią wartości estetyczne (http://sjp.pwn.pl/" class="dcae" target="_blank" rel="nofollow">www.sjp.pwn.pl).

Zgodnie z definicją sformułowaną przez W. Tatarkiewicza (Dzieje Sześciu Pojęć, Warszawa PWN, 1988, s. 52) sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, konstruowaniem form bądź wyrażaniem przeżyć, pod warunkiem, że efekt tego odtwarzania konstruowania, wyrażania zdolny jest zachwycać, wzruszać lub wstrząsać. Zdaniem Wnioskodawcy, zadanie konkursowe polegające w pierwszej fazie na pokonaniu określonego dystansu na rowerze jest niewątpliwie konkursem z dziedziny sportu, w drugiej fazie polegające na dokończeniu zdania konkursowego, bądź zrobieniu zdjęcia nawiązującego do tematu przewodniego konkursu jest bez wątpienia sztuką.

Zdanie konkursowe musi być oryginalne, interesujące i wyróżniać się spośród innych nadesłanych odpowiedzi. Natomiast wykonane zdjęcie bez wątpienia musi zachwycić i wzruszyć.

Zdaniem Wnioskodawcy sztuka może przyjąć wiele form, a jedną z nich bez wątpienia może być zredagowane w wyjątkowy sposób zdanie konkursowe lub wykonane artystycznie zdjęcie.

Konkurs organizowany przez Wnioskodawcę wygrywa osoba, która zachwyci komisję konkursową swoją inwencją, oryginalnością, pomysłowością itp.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że organizowane przez Wnioskodawcę konkursy są konkursami z dziedziny sportu i sztuki, zatem wygrane w tych konkursach podlegają zwolnieniu przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF, a zatem Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn., zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do źródeł przychodów zalicza się tzw. „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku języka polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl) „konkurs”, jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda”, to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.v

Zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zorganizować konkurs. Zgodnie z Regulaminem konkursu, uczestnik w pierwszej fazie musi pokonać określony dystans na rowerze w terenie (Etap I konkursu), a następnie udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe (przykładowo „Gdyby nie rower to ...”), bądź przesłać samodzielnie wykonane zdjęcie związane z tematem konkursu (Etap II konkursu). Następnie komisja konkursowa, w oparciu o takie kryteria jak kreatywność, twórczość, oryginalność, pomysłowość dokonuje wyboru jednej z nadesłanych odpowiedzi lub zdjęcia spośród uczestników, którzy ukończą Etap I. Formuła konkursu jest określona w formie regulaminu i ogłoszenia o konkursie, które szczegółowo zawiera zagadnienia takie jak: zasady rywalizacji, wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową według ustalonych kryteriów, sposób wydania i przekazania nagród zwycięzcom.

Zatem, jeśli w istocie - jak wskazano w przedstawionym zapytaniu – opisany we wniosku konkurs obejmuje swym zakresem sport i sztukę, to jest to konkurs, do którego będzie miało zastosowanie zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po spełnieniu warunku określonego w tym przepisie.

W wyniku dokonanej analizy przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy jednorazowa wartość wygranych w organizowanych przez Wnioskodawcę konkursach - tj. jak wskazał Wnioskodawca w konkursach z zakresu sportu i jednocześnie sztuki - nie przekracza kwoty 760 zł, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, tj. Spółka nie będzie zobowiązana do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) z tytułu określonego, w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.