IBPBII/1/4511-298/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowym będzie opodatkowanie nagród uzyskanych przez zawodników i trenerów z tytułu wygrania konkretnego meczu piłkarskiego lub uzyskania wyniku remisowego według zasad określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 jako wartość wygraną w konkursach z dziedziny sportu – do wysokości nie przekraczającej 760zł?
IBPBII/1/4511-298/15/BDinterpretacja indywidualna
  1. konkursy
  2. nagrody
  3. opodatkowanie
  4. płatnik
  5. sport
  6. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 marca 2015 r. (data wpływu do Biura – 30 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród wypłacanych zawodnikom i trenerom – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród wypłacanych zawodnikom i trenerom.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca nie prowadzi działalności o charakterze zarobkowym, a wypracowane dochody w całości przeznaczane są na sfinansowanie prowadzonej działalności statutowej.

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) prowadzi klub sportowy skoncentrowany wokół piłki nożnej. Celem statutowym Stowarzyszenia jest między innymi upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizacja zajęć (treningów) z tych dziedzin. Klub sportowy prowadzi drużynę piłki nożnej, która występuje w rozgrywkach piłkarskich.

Trenerom wypłacane są świadczenia z tytułu osobiście wykonywanej działalności, określone w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stowarzyszenie chciałoby przyznać swoim zawodnikom klubowym nagrody, które dotyczyłyby konkretnych sytuacji. Nagrody byłyby przyznawane w przypadku wygrania (a także uzyskania wyniku remisowego) meczu w ramach rozgrywek piłkarskich (ligowych). W jednym miesiącu możliwe byłoby wypłacenie kilku nagród (za kilka meczy). Rozgrywki ligowe piłki nożnej przeprowadzane są w oparciu o ściśle określony regulamin rozgrywek obowiązujący w danym sezonie sportowym i w terminach ustalonych przez właściwy związek piłki nożnej. Zasady nagradzania byłyby określone w regulaminie ustalonym przez Zarząd Klubu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym będzie opodatkowanie nagród uzyskanych przez zawodników i trenerów z tytułu wygrania konkretnego meczu piłkarskiego lub uzyskania wyniku remisowego według zasad określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 jako wartość wygraną w konkursach z dziedziny sportu – do wysokości nieprzekraczającej 760 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku dochodowym nie wskazuje definicji konkursu. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego konkurs to przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminacje najlepszych wykonawców (uczestników), autorów danych prac, itp., zwykle wyróżnianych nagrodami. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, rozgrywki ligowe są konkursem sportowym – współzawodnictwem, rywalizacją mającą na celu wyłonienie najlepszych i uhonorowanie zwycięzcy. Zatem, jeśli nagrody związane z rozgrywkami przyznane zostaną zgodnie z regulaminem rozgrywek zatwierdzonym przez Zarząd Klubu i wypłacane będą za wygrane bądź zremisowane mecze, to można je opodatkować według zasad określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 przedmiotowej ustawy. Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody sportowe wypłacone zawodnikom do kwoty 760 zł korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast jeśli jednorazowa wartość przekroczy kwotę 760 zł należy ją opodatkować 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 powołanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest określona w art. 10 ust. 1 pkt 2 – działalność wykonywana osobiście.

Z treści art. 13 pkt 2 ww. ustawy wynika, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wypłacane przez Wnioskodawcę swoim zawodnikom oraz trenerom nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe i wyniki sportowe, związane bezpośrednio z rozgrywkami, nie są wygranymi w konkursie i nie będą miały do nich zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają legalnej definicji konkursu. Zgodnie zatem z definicją „konkursu” przytoczoną w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.) konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”.

Istotnym elementem każdego konkursu jest rywalizacja pomiędzy jego uczestnikami, zaś od strony formalnej – regulamin określający porządek oraz zasady wyłaniania zwycięzców. W orzecznictwie wskazuje się, że zasadniczo definicja konkursu zawiera w sobie kilka elementów. Pierwszym z nich powinno być ogłoszenie konkursu wraz ze stosowanym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu winni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu powinny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa jego uczestników, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika natomiast, że przedmiotowe nagrody będą wypłacane wyłącznie zawodnikom i trenerom drużyny Wnioskodawcy, którzy w celu ich otrzymania nie rywalizują ze sobą, ale wręcz przeciwnie – współdziałają w osiągnięciu wspólnego celu. Drużyna przeciwna oraz jej trener (rywale) nie są uczestnikami „konkursu” organizowanego przez Wnioskodawcę. W przypadku zdobycia punktu w meczu przez drużynę przeciwną Wnioskodawca nie będzie wypłacać tej drużynie oraz jej trenerowi nagrody pieniężnej.

Fakt, że w zorganizowanym przez Wnioskodawcę przedsięwzięciu mogą brać udział wyłącznie zawodnicy i trenerzy jego drużyny świadczy o tym, że w rzeczywistości nie będziemy mieli do czynienia z konkursem, rywalizacją pomiędzy drużynami, ale z dodatkowym elementem wynagrodzenia zawodników i trenerów drużyny Wnioskodawcy z tytułu ich działalności sportowej. Przedmiotowe nagrody stanowić będą w rzeczywistości dodatkową gratyfikację (premię) za dobre wyniki w działalności sportowej, trenerskiej. Celem przedsięwzięcia Wnioskodawcy będzie zatem motywowanie zawodników i trenerów drużyny Wnioskodawcy do efektywniejszej gry, poprawy wyników, co niewątpliwie przyczynia się także do osiągnięcia określonych zysków przez organizatora przedsięwzięcia, czyli Wnioskodawcę.

A zatem w analizowanym zdarzeniu przyszłym nie będziemy mieli do czynienia z wygranymi w konkursie i z tego względu przedmiotowe nagrody pieniężne nie będą objęte zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie będzie miał do nich zastosowania zryczałtowany 10% podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Przedmiotowe nagrody stanowić będą zatem przychód zawodników i trenerów z działalności wykonywanej osobiście, tj. ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, od przedmiotowych dochodów Wnioskodawca będzie obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 41 ust. 1 ww. ustawy podatkowej, a następnie do przekazania jej na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym została pobrana, stosownie do art. 42 ust. 1 cyt. ustawy. Natomiast w terminie do końca lutego roku następnego Wnioskodawca będzie obowiązany przesłać zawodnikom i trenerom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informację PIT-11, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.