IBPBII/1/415-544/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Czy jeżeli Wnioskodawca jest organizatorem pierwszego i drugiego etapu przedmiotowego konkursu odpowiada za naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych?
IBPBII/1/415-544/14/ASzinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 czerwca 2014 r. (data wpływu do Biura - 30 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 13 grudnia 2013 r. została zawarta umowa, dotycząca ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów Sił Zbrojnych RP pomiędzy Towarzystwem ...a Komendantem (...) w W.

Z treści ww. umowy wynika, że Ubezpieczyciel zobowiązał się przeznaczyć środki finansowe na prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów wojskowych. Zgodnie z umową został opracowany „Regulamin ...”. Ponadto został opracowany przez Szefa Szefostwa (...) „Regulamin ...”, który określił cztery etapy konkursu.

Regulamin ten nakazał Wnioskodawcy (Jednostce Wojskowej) przeprowadzić pierwszy i drugi etap konkursu oraz opracować własny „Regulamin ...”.

W pierwszym etapie uczestniczyli tylko żołnierze zawodowi i pracownicy wojska Jednostki (Wnioskodawcy), a w drugim etapie żołnierze zawodowi i pracownicy wojska z różnych Jednostek Wojskowych.

W ramach umowy została opłacona faktura VAT o wartości 8.000,00 zł przez Towarzystwo ..., za którą zakupiono:

 1. puchary o wartości 42,00 zł (12szt.);
 2. zegarki o wartości 128,00 zł (2 szt.);
 3. okulary dla kierowców o wartości 100,00zł (2 szt.);
 4. okulary dla kierowców o wartości 120,00zł (2 szt.);
 5. aparat cyfrowy o wartości 300,00zł (2 szt.);
 6. automapa o wartości 350,00 zł (12 szt.);
 7. wydawnictwo ilustrowane (zdjęcia) o wartości 80,00 zł (25 szt.).

Laureatom pierwszego i drugiego etapu zostały wręczone ww. puchary, nagrody, upominki i literatura fachowa.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy jeżeli Wnioskodawca jest organizatorem pierwszego i drugiego etapu przedmiotowego konkursu odpowiada za naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy zakupione według faktury VAT towary opłacone przez Towarzystwo ..., a wręczone uczestnikom pierwszego i drugiego etapu konkursu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy do wręczonych towarów ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wnioskodawca wskazał, że nie jest głównym organizatorem „ ...” jedynie tylko pierwszego i drugiego etapu konkursu. Ponadto sponsorem przedmiotowego konkursu jest Towarzystwo ....

W związku z powyższym Wnioskodawca nie odpowiada za naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych od wręczonych laureatom konkursu towarów zakupionych według faktury VAT.

Zakupione według faktury VAT towary opłacone przez Towarzystwo ..., a wręczone uczestnikom pierwszego i drugiego etapu konkursu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dla wręczonych towarów ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści tego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie natomiast do treści art. 10 ust. 1 pkt 1 i 9 ww. ustawy źródłem przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta oraz tzw. „inne źródła”.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 20 ust. 1 cyt. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Podstawową przesłanką zastosowania omawianego zwolnienia jest otrzymanie od świadczeniodawcy nieodpłatnego świadczenia. Istotnym jest również, aby osoby otrzymujące świadczenie nie były pracownikami świadczeniodawcy lub nie były związane z nim stosunkiem cywilnoprawnym, a wartość nieodpłatnego świadczenia nie przekraczała jednorazowo kwoty 200 zł i była otrzymana w związku z promocją lub reklamą podmiotu dokonującego świadczenia.

W myśl art. 31 cyt. ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 13 grudnia 2013 r. została zawarta umowa, dotycząca ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów Sił Zbrojnych RP pomiędzy Towarzystwem ...a Komendantem (...) w W.

Z treści ww. umowy wynika, że Ubezpieczyciel zobowiązał się przeznaczyć środki finansowe na prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów wojskowych. Zgodnie z umową został opracowany „Regulamin ...”. Ponadto został opracowany przez Szefa Szefostwa (...) „Regulamin ...”, który określił cztery etapy konkursu. Z ww. regulaminu wynikało, że Wnioskodawca miał przeprowadzić pierwszy i drugi etap konkursu oraz opracować własny „Regulamin ...”.

W pierwszym etapie uczestniczyli tylko żołnierze zawodowi i pracownicy wojska Jednostki (Wnioskodawcy), a w drugim etapie żołnierze zawodowi i pracownicy wojska z różnych Jednostek Wojskowych. W ramach umowy została opłacona faktura VAT o wartości 8.000,00 zł przez Towarzystwo ..., za którą zakupiono m.in. puchary, nagrody, upominki oraz literaturę fachową, przeznaczone dla laureatów pierwszego i drugiego etapu.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego należy zauważyć, że – jak wynika z regulaminu wieloszczeblowego konkursu o miano najlepszego kierowcy sił zbrojnych – Wnioskodawca został zobligowany jedynie do przeprowadzenia pierwszego i drugiego etapu konkursu. Ponadto z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że to Ubezpieczyciel pokrył koszty zakupu nagród dla laureatów pierwszego i drugiego etapu konkursu, tym samym Wnioskodawca nie poniósł ciężaru ekonomicznego związanego z realizacją konkursu. Fakt, że Wnioskodawca przeprowadził pierwszy i drugi etap konkursu nie czyni go organizatorem ww. konkursu a co za tym idzie Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym, w sytuacji przekazania nagród żołnierzom i pracownikom wojska, Wnioskodawca nie odpowiada za naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych a także nie ma wobec ww. osób żadnych obowiązków podatkowych. Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

W świetle powyższego Organ podatkowy za bezprzedmiotowe uznał ustalanie czy w analizowanym stanie faktycznym ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też nie. Nadmienić jedynie należy, że wskazany przepis ma zastosowanie do promocji i reklamy, natomiast w opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym ma miejsce otrzymanie świadczenia z tytułu osiągnięcia określonych wyników w konkursie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.