IBPBII/1/415-457/14/MŁ | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe będzie zastosowanie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzenie deklaracji PIT-8 AR?
IBPBII/1/415-457/14/MŁinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. nagrody w konkursach
 4. przychód
 5. płatnik
 6. uczestnicy
 7. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2014 r. (data wpływu do Biura – 29 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród fundowanych przez gminę uczestnikom konkursu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2014 r. wpłynął do Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród fundowanych przez gminę uczestnikom konkursów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina ma zamiar ogłosić konkurs na najładniejszy balkon, ogród przydomowy i działkę. Konkurs, przez współzawodnictwo, ma na celu kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Gminy. Cele te będą realizowane poprzez: utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji, nadanie posesjom i budynkom estetycznego wyglądu, uporządkowanie terenów podwórek, usunięcie szpecących elementów i obiektów, zakładanie i wyeksponowanie ogrodów kwiatowych, rabat, trawników przy budynkach, dekorowanie balkonów i parapetów okiennych kwiatami, konserwację elewacji budynków i utrzymanie ogrodzeń w należytym stanie.

Konkurs zostanie ogłoszony w biuletynie gminnym oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Do konkursu mogą przystąpić właściciele lub użytkownicy obiektów znajdujących się na terenie Gminy, będący osobami fizycznymi, niebędącymi pracownikami Urzędu Miejskiego. Zgodnie z ustalonym regulaminem, konkurs będzie przebiegać w dwóch etapach a wyniki konkursu ogłoszone będą podczas dorocznego festynu gminnego. Właściciele obiektów muszą wyrazić zgodę na wizytę komisji konkursowej, wykonanie fotografii oraz publikację wyników konkursu. Wygranymi w konkursie będą nagrody pieniężne przygotowane do odbioru w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w następnym dniu roboczym po ogłoszeniu wyników.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe będzie zastosowanie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzenie deklaracji PIT-8AR...

Gmina stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10 % wygranej lub nagrody.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina niebędąc środkiem masowego przekazu, organizując konkurs z dziedziny innej niż nauka, kultura, sztuka, dziennikarstwo czy sport, nie może zastosować zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach do wysokości 760 zł. Zatem otrzymane nagrody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 %, a w myśl art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, Gmina jako płatnik zobowiązana jest potrącić podatek i odprowadzić na konto urzędu skarbowego oraz sporządzić PIT-8AR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012, poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 20 ww. ustawy wymienia w swej treści przychody zaliczane do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, w myśl którego za przychód z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej nagrody.

W myśl art. 41 ust. 4 powołanej ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłaty (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Natomiast na podstawie art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osoba fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby(...).

Art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru(...).

Obowiązek poboru podatku jednakże nie wystąpi jeżeli wygrana/nagroda otrzymana w konkursie spełnia warunki do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zatem powyższym zwolnieniem objęte są wyłącznie nagrody uzyskane w konkursie lub grze.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu jego określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN „konkurs” jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp.

Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu „konkurs” to postępowanie mające na celu wyłonienie najlepszego zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Należy także zauważyć, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy konkursów, do których może mieć zastosowanie omawiane zwolnienie.

Pierwsza grupa konkursów to konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Zatem, aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie 3 warunki:

 • organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu,
 • podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu (np.: Internet),
 • jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 760 zł.

Zatem, jak wynika z analizowanego przepisu, w przypadku pierwszej grupy konkursów – zastosowanie zwolnienia od podatku do wygranych w konkursach ogłaszanych w Internecie mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursu były środki masowego przekazu. Natomiast, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, Wnioskodawca nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu.

Druga grupa konkursów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, to konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, jednakże w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym nie mamy do czynienia z tego rodzaju konkursem.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że otrzymane przez laureatów świadczenie pieniężne stanowić będzie nagrodę w konkursie, ponieważ zostaną spełnione warunki w postaci elementu rywalizacji i współzawodnictwa w celu wyłonienia najlepszych uczestników.

Reasumując ww. konkurs nie jest konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa ani sportu a także nie jest organizowany przez środki masowego przekazu zatem uzyskana nagroda będzie opodatkowana 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a organizator konkursu – Urząd Gminy – obowiązany będzie do pobrania tegoż podatku i sporządzenia deklaracji PIT-8AR.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.