IBPB-2-1/4511-190/16/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Obowiązki płatnika z tytułu świadczeń otrzymanych w programie motywacyjnym nazwanym przez Wnioskodawcę „konkursem”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 lutego 2016 r. (data wpływu do Biura – 1 marca 2016 r.), uzupełnionym 21 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłacenia nagród otrzymanych w konkursie:

 • w części dotyczącej osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej wystawienia informacji PIT-11 i rocznego obliczenia podatku PIT-40 – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłacenia nagród otrzymanych w konkursie.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 8 kwietnia 2016 r. znak: IBPB-2-1/4511-190/16/DP, IBPB-2-1/4511-191/16/DP wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 21 kwietnia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, która prowadzi m.in. działalność w zakresie prowadzenia sklepów w centrach handlowych, w których sprzedawana jest odzież pod marką X. W ramach podnoszenia konkurencyjności, zmotywowania do większej sprzedaży produktów pracowników spółki, zleceniodawców, kooperantów i agentów prowadzących sklepy, Wnioskodawca postanowił zorganizować konkurs, w ramach którego Wnioskodawca wypłaci wygrywającym uczestnikom, którzy osiągną zakładane poziomy sprzedaży nagrody pieniężne.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 7 maja 2015 r. (sygn. akt I SA/Wr 303/15), przedsięwzięcie, które zachęca do osiągnięcia najlepszych wyników sprzedaży, to konkurs. Dlatego nagroda w nim jest zwykłą wygraną, od której podatek potrąca organizator. Aby dane przedsięwzięcie zostało uznane za konkurs wymagane jest: istnienie regulaminu konkursu określającego nazwę, organizatora i uczestników konkursu, nagrody oraz zasady wyboru zwycięzców, ograniczenie liczby zwycięzców (nagrody nie mogą zostać przekazane wszystkim uczestnikom), wyłonienie zwycięzców na drodze wzajemnej rywalizacji, z występującym elementem współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu (w powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy lub zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria), wskazanie osób odpowiedzialnych za prawidłowy, zgodny z regulaminem, przebieg akcji (komisja konkursowa, jury), wydanie nagród zwycięzcy/zwycięzcom.

Wskazane w cytowanym wyroku warunki zostały zdaniem Wnioskodawcy spełnione, albowiem przygotował on stosowny regulamin konkursu, którzy zamierza wprowadzić.

Z kolei, wedle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 3 września 2014 r. (sygn. akt I SA/Gl 179/14) „Konkurs” stanowi rywalizację określonej pod względem ilościowym grupy podmiotów, w określonym zakresie (dziedzinie), w zamkniętym przedziale czasowym, który delimituje pod względem podmiotowym i przedmiotowym ową rywalizację o miano zwycięzcy, jak też, że „konkurs” jest rozstrzygany przez określone gremium (komisję, radę, etc.) albo jednoosobowo, po upływie tego czasookresu. Brak wyodrębnienia ram podmiotowych i czasowych rywalizacji, powoduje, że przedsięwzięcie nie przystaje: ani do potocznego rozumienia pojęcia „konkurs”, opartego na współzawodnictwie, ani do jego kontekstów użytych w innych aktach normatywnych. Takiego przedsięwzięcia nie można określić mianem „konkursu”, co w konsekwencji powoduje, że nie znajdują do niego zastosowania ani art. 30 ust. 1 pkt 2 ani art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Również wytyczne przedstawione w cytowanym wyroku zostały przez Wnioskodawcę spełnione.

W uzupełnieniu wniosku z 21 kwietnia 2016 r. (data wpływu do Biura) Wnioskodawca wskazał m.in., że:

 1. Konkurs będzie zawierał elementy współzawodnictwa pomiędzy jego uczestnikami. Współzawodnictwo będzie dotyczyło m.in. uzyskiwania jak najlepszych wyników sprzedaży określonych kategorii produktów.
 2. Konkurs będzie miał na celu wyłonienie zwycięzców, spośród jego uczestników, przy założeniu, iż zwycięzcami są jedynie osoby, które spełniły kryteria konkursowe, nie zaś cała grupa jego uczestników.
 3. Zostanie powołane jury oceniające działania uczestników konkursu, które w oparciu o kryteria wyłoni zwycięzcę, albo zwycięzców.
 4. Konkurs ma polegać na określeniu progów sprzedaży niektórych kategorii produktów (nie wszystkich) w ramach sieci sprzedaży, którą prowadzi Wnioskodawca, których osiągnięcie będzie uprawniało uczestnika do nagrody. W konkursie mogą brać udział pracownicy, zleceniodawcy, podwykonawcy, albo podmioty trzecie zajmujące się sprzedażą dla Wnioskodawcy, zatem krąg osób – potencjalnych uczestników jest nieokreślony i może być szeroki. Ideą konkursu jest zachęcenie uczestników za pomocą nagród (pieniężnych albo rzeczowych), do zwiększenia sprzedaży produktów Wnioskodawcy. Uczestnicy, którzy osiągną zakładany w ramach konkursu poziom sprzedaży danej kategorii produktów otrzymają nagrody o różnej wartości. Pozostali uczestnicy ich nie otrzymają. Konkurs będzie miał ramy czasowe – jeden sezon sprzedaży. Po zakończeniu pierwszego planowanego konkursu Wnioskodawca oceni jego skuteczność dla polepszenia sprzedaży i podejmie ewentualną decyzję o jego powtórzeniu w kolejnych sezonach. Zasady konkursu określi jury powołane przez Wnioskodawcę.
 5. Przedmiotem rywalizacji będzie osiągnięcie zakładanych progów sprzedaży danych produktów. Ustalane one będą odrębnie dla kanałów dystrybucji, inne dla sklepów własnych Wnioskodawcy, inne dla sklepów agencyjnych, a inne dla podmiotów trzecich dokonujących zakupu towarów od Wnioskodawcy w celu dalszej odsprzedaży. Każdorazowo jednak przedmiotem rywalizacji konkursowej będzie zwiększenie sprzedaży do progów ustalonych w konkursie przez Wnioskodawcę.
 6. Nagrody będą przyznawane wyłącznie w sytuacji, gdy uczestnik osiągnie założony dla danego kanału dystrybucji poziom sprzedaży. Przykładowo, jeśli dla danego sklepu z kasą fiskalną zostanie ustalony poziom sprzedaży np. garniturów studniówkowych (a nie całego asortymentu dostępnego w jego sklepie) wyższy o 10% od sprzedaży w poprzednim sezonie, a sklep ten wskaźnik osiągnie, to operator tego sklepu otrzyma nagrodę rzeczową, albo pieniężną.
 7. Wnioskodawcę z jego kooperantami, którzy mogą wziąć udział w konkursie wiążą następujące stosunki prawne:
  • umowa o pracę,
  • umowa zlecenie,
  • umowa agencyjna dotycząca sprzedaży w imieniu Wnioskodawcy jego towarów przez osobę trzecią,
  • umowa pośrednictwa w sprzedaży,
  • umowa dystrybucyjna.
 8. W przypadku pracowników Wnioskodawcy, uczestnictwo w konkursie i ewentualne zwycięstwo związane z otrzymaniem nagrody jest niezależne od wypłacanych pracownikom dodatków motywacyjnych za sprzedaż (bonusów, prowizji, itp.). Nagroda w konkursie ma charakter albo pieniężny, albo rzeczowy zależnie od przyjętych kryteriów konkursowych.

W żadnym przypadku uczestnictwo w konkursie nie będzie obowiązkowe i nie będzie miało na celu zastąpienia wypłacanych pracownikom bonusów czy prowizji. W przypadku innych grup uczestników, dodatki motywacyjne nie są wypłacane, jako że nie ma podstawy do ich wypłaty, jednak konkurs w żadnym przypadku ich nie zastąpi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy nagrody wypłacane pracownikom Wnioskodawcy są opodatkowane zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do składania deklaracji PIT-8AR do 31 stycznia roku następującego po roku osiągnięcia przez pracownika przychodu z tytuły wygranej w konkursie...
 3. W jakich pozycjach formularzy PIT-40 ewentualnie PIT-11 należy wpisać przychód z nagród w konkursie...

Zdaniem Wnioskodawcy, przygotowanie i wprowadzenie regulaminu konkursu, który spełnia wytyczne określone w cyt. powyżej orzeczeniach sądów administracyjnych, daje możliwość zastosowania wobec pracowników, zleceniodawców, kooperantów Wnioskodawcy, w tym również takich, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą prawa do zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy, ciąży na nim obowiązek złożenia do 31 stycznia formularza PIT-8AR.

Przychód z nagród w konkursie należy zdaniem Wnioskodawcy wpisać w poz. 71 formularza PIT-11 i w poz. 58 formularza PIT-40.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłacenia nagród otrzymanych w konkursie.

W pozostałym zakresie zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia w pkt 3 pozarolniczą działalność gospodarczą oraz w pkt 9 inne źródła.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Na podstawie art. 9a ust. 1 i 2 cyt. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy, są opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w art. 27 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19% stawki podatku, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo według form opodatkowania określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, ze zm.).

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Natomiast za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 (art. 20 ust. 1 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, która prowadzi m.in. działalność w zakresie prowadzenia sklepów w centrach handlowych, w których sprzedawana jest odzież pod marką X. W ramach podnoszenia konkurencyjności, zmotywowania do większej sprzedaży produktów pracowników spółki, zleceniodawców, kooperantów i agentów prowadzących sklepy, Wnioskodawca postanowił zorganizować konkurs, w ramach którego Wnioskodawca wypłaci wygrywającym uczestnikom, którzy osiągną zakładane poziomy sprzedaży, nagrody pieniężne. Współzawodnictwo będzie dotyczyło m.in. uzyskiwania jak najlepszych wyników sprzedaży określonych kategorii produktów. Konkurs będzie miał na celu wyłonienie zwycięzców, spośród jego uczestników, przy założeniu, iż zwycięzcami są jedynie osoby, które spełniły kryteria konkursowe, nie zaś cała grupa jego uczestników. Zostanie powołane jury oceniające działania uczestników konkursu, które w oparciu o kryteria wyłoni zwycięzcę, albo zwycięzców. Przedmiotem rywalizacji będzie osiągnięcie zakładanych progów sprzedaży danych produktów. Nagrody będą przyznawane wyłącznie w sytuacji, gdy uczestnik osiągnie założony dla danego kanału dystrybucji poziom sprzedaży. Wnioskodawcę z jego kooperantami, którzy mogą wziąć udział w konkursie wiążą następujące stosunki prawne: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa agencyjna dotycząca sprzedaży w imieniu Wnioskodawcy jego towarów przez osobę trzecią, umowa pośrednictwa w sprzedaży, umowa dystrybucyjna. W przypadku pracowników Wnioskodawcy, uczestnictwo w konkursie i ewentualne zwycięstwo związane z otrzymaniem nagrody jest niezależne od wypłacanych pracownikom dodatków motywacyjnych za sprzedaż (bonusów, prowizji, itp.). Nagroda w konkursie ma charakter albo pieniężny, albo rzeczowy zależnie od przyjętych kryteriów konkursowych. W żadnym przypadku uczestnictwo w konkursie nie będzie obowiązkowe i nie będzie miało na celu zastąpienia wypłacanych pracownikom bonusów czy prowizji. W przypadku innych grup uczestników, dodatki motywacyjne nie są wypłacane, jako że nie ma podstawy do ich wypłaty, jednak konkurs w żadnym przypadku ich nie zastąpi.

Odnosząc się do przedstawionego zdarzenia przyszłego, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przedsięwzięcie organizowane przez Wnioskodawcę stanowi konkurs w rozumieniu ustawy. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wobec braku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych legalnej definicji określenia „konkurs”, dokonując wykładni tego pojęcia, należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia (np. wyrok z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „konkurs” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „konkurs” czytamy, że jest to – „przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „konkursu” pojawia się element „rywalizacji”. Bez „rywalizacji” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „konkurs”. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem „rywalizować” wskazuje się, że oznacza to: „ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś” (zob. Słownik Języka Polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1989 r., tom III, s. 155.).”

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdza się, że w przedsięwzięciu, które planuje zorganizować Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs. Uczestnicy konkursu będą pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych wyników sprzedażowych a konkurs będzie prowadził do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursu.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego, stwierdza się, że nagrody za najlepsze osiągnięcia związane ze sprzedażą uzyskane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu organizowanego przez Wnioskodawcę konkursu, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że w takim przypadku dochód (przychód) z tytułu wygranych przez podatnika podlega opodatkowaniu według tych samych zasad jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Brak jest bowiem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów jaką stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza dodatkowej gratyfikacji w postaci nagrody konkursowej za najlepsze osiągnięcia w danej dziedzinie, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 cyt. ustawy. Jednocześnie zauważyć należy, że art. 9a ust. 1 i 2 powołanej ustawy, określający zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, nie zawiera odesłania do art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

W konsekwencji na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wygranych w konkursach otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Tym samym, w związku z wypłaceniem nagród otrzymanych w konkursie osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT-8AR, informacji PIT-11 ani rocznego obliczenia podatku PIT-40.

Natomiast, w przypadku nagród otrzymanych przez uczestników konkursu będących pracownikami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę przez Wnioskodawcę oraz osobami fizycznymi nieprowadzącymi pozarolniczej działalności gospodarczej, z którymi Wnioskodawca będzie miał zawarte inne umowy (np. zlecenia), na Wnioskodawcy, jako płatniku, będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odprowadzenia go na rachunek właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 cyt. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Stosownie do art. 42 ust. 1a zdanie pierwsze powołanej ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Wbrew zatem stanowisku Wnioskodawcy przychodu z tytułu nagród, od którego zryczałtowany podatek dochodowy został wykazany w deklaracji PIT-8AR, nie wykazuje się w PIT-11 ani w PIT-40. Przesłanie do urzędu skarbowego deklaracji PIT-8AR kończy rozliczenie podatkowe. Na płatniku nie ciąży obowiązek wystawienia żadnej deklaracji dla podatnika (laureata konkursu).

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłacenia nagród otrzymanych w konkursie:

 • w części dotyczącej osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą należało uznać za nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej wystawienia informacji PIT-11 i rocznego obliczenia podatku PIT-40 należało uznać za nieprawidłowe,
 • w pozostałej części należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.