IBPB-1-1/4511-634/15/SG | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z organizacją wskazanego we wniosku konkursu
IBPB-1-1/4511-634/15/SGinterpretacja indywidualna
  1. konkursy
  2. nagrody
  3. płatnik
  4. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 20 października 2015 r.), uzupełnionym 23 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z organizacją wskazanego we wniosku konkursu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z organizacją wskazanego we wniosku konkursu.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 8 grudnia 2015 r., Znak: IBPB-2-1/4511-482/15/BD, IBPB-1-1/4511-634/15/SG wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 23 grudnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Sp. z o.o., prowadzi działalność handlową oferując do sprzedaży towary biurowo -szkolne, w tym klej. W ramach swojej działalności spółka zamierza przeprowadzić konkurs promujący klej. Celem konkursu będzie dokonanie wyboru najlepszego hasła reklamowego dla wskazanego wyżej produktu. Dla laureatów będą przyznane nagrody. Organizator konkursu tj. spółka powoła specjalną komisję, która spośród haseł nadesłanych każdego dnia konkursu wyłoni laureata dnia. Następnie spośród osób, które otrzymały nagrodę dzienną komisja wyłoni laureata całego konkursu. Każdy laureat dnia otrzyma nagrodę rzeczową o wartości nieprzekraczającej 760 zł. Konkurs będzie skierowany do nieokreślonego kręgu odbiorców, zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Uczestnikami konkursu będą osoby fizyczne i podmioty będące już klientami Sp. z o.o. jak i potencjalni klienci. Konkurs będzie organizowany za pośrednictwem portalu internetowego. Będzie to strona ogólnodostępna, niezabezpieczona żadnym hasłem. Każda zainteresowana osoba będzie mogła skorzystać z dostępu do strony i uczestniczyć w konkursie. Dla skorzystania z informacji na nim umieszczonych nie będzie wymagane posłużenie się żadnych hasłem. Właścicielem i administratorem portalu będzie Sp. z o.o. Domena także przysługiwać będzie spółce. Konkurs przeprowadzony będzie na podstawie regulaminu, który określi nazwę, organizatora, krąg uczestników, nagrody, sposób wyłonienia laureatów dnia i laureata konkursu. Spółka planuje przeprowadzenie kilku edycji konkursu na analogicznych zasadach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nagrody uzyskiwane przez laureatów dziennych, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w konkursach organizowanych przez spółkę, mogą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. l pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu...

Zdaniem Wnioskodawcy, przeprowadzenie konkursu na zasadach opisanych powyżej, spełnia przesłanki określone w art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy. Skoro zatem wartość nagród dla laureatów dziennych nie przekracza kwoty 760 zł, spółka jako organizator konkursu jest zwolniona z obowiązku pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od tych nagród. Tym samym zwolniona jest też z obowiązku złożenia deklaracji PIT-8 AR.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej zwana „Ustawą”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c Ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody. W myśl art. 41 ust. 4 oraz 42 ust. 1 Ustawy, osoba prawna będąca organizatorem konkursu jest obowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wartości przekazanych w konkursach nagród i przekazać go w odpowiednim terminie na konto właściwego urzędu skarbowego.

Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Z regulacji powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy jednoznacznie wynika, iż wolą ustawodawcy jest, by zwolnieniem przedmiotowym objęta była - w granicach limitu 760 złotych wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „środki masowego przekazu”. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Według definicji Wydawnictwa PWN S.A. - środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia, instytucje, za pomocą, których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności. Z kolei Internetowa Encyklopedia PWN definiuje pojęcie „środki masowego przekazu” (...media, środki masowego komunikowania), jako urządzenia, instytucje za pomocą, których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa radio, telewizja także, tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet. Wśród mediów masowych powyższe definicje wymieniają prasę.

W rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U Nr 5 poz. 24 ze zm.) - „prasa” oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej jednorodnej całości ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele - i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską (art. 7 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy). Zastosowanie analogii z powyższą definicją pozwala stwierdzić, iż niewątpliwie podobnie jak tradycyjne media, Internet spełnia te same zadania, to znaczy może służyć do publikacji określonych treści (np. ogłoszenie konkursu) nieograniczonej i anonimowej liczbie odbiorców.

Z literalnego brzmienia przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można wnioskować, iż wymienione w tym przepisie środki masowego przekazu to znaczy prasa radio i telewizja stanowią katalog zamknięty. W interpretacji indywidualnej z 26 kwietnia 2010 r., Znak: IPPB4/415-134/10-2/JS Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że użyte w powołanym przepisie określenie „(...) w środkach masowego przekazu” mieści w sobie również pojęcie Internetu, jako środka przekazu, pomimo, iż nie został on wprost wymieniony w dyspozycji powołanego przepisu.

Uznanie Internetu za środek masowego przekazu zostało wielokrotnie potwierdzone decyzjami organów podatkowych oraz orzeczeniami sądów administracyjnych.

Przykładowo pogląd taki został wyrażony w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 stycznia 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 1189/09 oraz interpretacji indywidualnej z 7 kwietnia 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak: IBPBII/2/415-223/14/MZa. W zaistniałym stanie faktycznym spełniona jest także druga z przesłanek, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, tj. zorganizowanie konkursu przez Internet. Wiadomym jest, że konkurs nie może być zorganizowany przez Internet, jako ogólnoświatową sieć niebędącą instytucją. Spełnienie tej przesłanki nastąpi, wówczas, gdy organizatorem konkursu będzie podmiot w znaczeniu instytucji, zaliczany do grupy mass mediów. (...) Zatem zwolnieniu - z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) - w tym przypadku - przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet, w dorozumieniu, jako właściciel ogólnodostępnego - nie wymagającego rejestracji - portalu internetowego (np. Onet.pl, Google.com).

Skoro, zatem Sp. z o.o. jest właścicielem portalu, a jest to portal ogólnodostępny to organizatorem konkursu jest Internet, jako środek masowego przekazu.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone w orzecznictwie, w tym m.in. prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 marca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2988/12 oraz wyrokiem tegoż Sądu z dnia 21 czerwca 2013 r., sygn. III SA/Wa 2769/12.

Tym samym spełnione są obydwie przesłanki skorzystania z wnioskodawcę z opisanego wyżej zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że stoi na stanowisku, iż wartość nagród uzyskanych w opisanym zdarzeniu przyszłym przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jest objęta zwolnieniem przedmiotowym na analogicznych zasadach jak ma to miejsce w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Uzasadniając uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego wskazuje na wszystkie argumenty podniesione w tym zakresie we wniosku o udzielenie interpretacji. Zdaniem Wnioskodawcy, ustawodawca nie czyni rozróżnienia pomiędzy osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i nieprowadzącymi działalności gospodarczej w zakresie opodatkowania nagrody uzyskanej w konkursie. Zatem na Wnioskodawcy spoczywałyby obowiązki płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z tytułu przyznania im nagrody, gdyby wartość nagrody nie była objęta zwolnieniem przedmiotowym.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepisy prawa podatkowego, o których mowa w ww. art. 8 Ordynacji podatkowej, zawiera m.in. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), w której w Rozdziale 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników, zawarte są przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność handlową oferując do sprzedaży towary biurowo-szkolne, w tym klej. W związku z powyższym zamierza przeprowadzić konkurs promujący klej poprzez wybór najlepszego hasła reklamowego dla wskazanego wyżej produktu. Każdy laureat dnia otrzyma nagrodę rzeczową o wartości nieprzekraczającej 760 zł. Uczestnikami konkursu będą również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Konkurs będzie organizowany za pośrednictwem portalu internetowego.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Zatem, jeżeli po stronie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą powstanie przychód w związku z uczestnictwem w ww. konkursie, to Wnioskodawca i tak nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek z tego tytułu, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarcza muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych przychodów.

Tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika. W związku z powyższym bezprzedmiotowe jest w tej mierze odnoszenie się do przedstawionego we wniosku pytania oraz części stanowiska Wnioskodawcy w sprawie dotyczących możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a będących uczestnikami wskazanego we wniosku konkursu.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy dotyczące obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z organizacją wskazanego we wniosku konkursu uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zauważyć należy, iż wydając niniejsze rozstrzygnięcie nie wzięto pod uwagę powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, jako wydanych w indywidualnych sprawach podmiotów, które o jej wydanie wystąpiły; w związku z czym nie są one wiążące w sprawie będącej przedmiotem ww. wniosku z 20 października 2015 r. Ponadto ze względów wskazanych w niniejszej interpretacji Organ nie podziela zawartego w nich stanowiska. Jednolitość orzecznictwa chociaż jest cechą pożądaną nie stanowi wartości samej w sobie. Organ wydający interpretację indywidualną jest nią związany tylko w skonkretyzowanej, indywidualnej sprawie, co oznacza, że jego poglądy mogą ewoluować np. pod wpływem orzecznictwa sądowego. Zmiana stanowiska w konkretnych sprawach została przewidziana przez ustawodawcę, co znalazło wyraz w treści art. 14e Ordynacji podatkowej, a skorzystanie z tej instytucji służy w istocie realizacji zasady jednolitości interpretacji. Przyjęcie odmiennej koncepcji powodowałoby, iż jednostkowe zajęcie stanowiska przez Organ podatkowy skutkowałoby zawsze obowiązkiem powielenia tego stanowiska przez wszystkie inne organy bez względu na to czy stanowisko to byłoby słuszne, czy też nie.

Natomiast odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte również nie są wiążące dla Organu. Powołane rozstrzygnięcia dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.