IBPB-1-1/4511-587/15/NL | Interpretacja indywidualna

Ciążące na Wnioskodawcy obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w konkursie o którym mowa we wniosku
IBPB-1-1/4511-587/15/NLinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. obowiązek płatnika
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 21 września 2015 r.), uzupełnionym 23 listopada o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z uczestnictwem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w konkursie o którym mowa we wniosku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z uczestnictwem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w konkursie o którym mowa we wniosku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 13 listopada 2015 r. Znak: IBPB-2-1/4511-435/15/BJ, IBPB-1-1/4511-587/15/NL, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 23 listopada.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne (dalej: „Wnioskodawca”) jest przedsiębiorcą, którego główny przedmiot działalności obejmuje świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Usługi te świadczone są tramwajami i autobusami. Osoby kierujące pojazdami - motorniczy i kierowcy - połączone są z Wnioskodawcą dwojakiego rodzaju stosunkami. Część z nich zatrudniona jest w spółce jako pracownicy, na podstawie umowy o pracę. Część stanowią natomiast tzw. „ajenci”, czyli osoby niepowiązane bezpośrednio z Wnioskodawcą żadnym stosunkiem prawnym, ale prowadzące własną działalność gospodarczą, które świadczą usługi w zakresie prowadzenia pojazdu na rzecz innej spółki z którą Wnioskodawca podpisał umowę.

Dla podniesienia jakości wykonywanego transportu zbiorowego tramwajami i autobusami, Wnioskodawca zamierza dodatkowo zmotywować osoby kierujące pojazdami do jak najlepszego świadczenia usług. W tym celu firma planuje zorganizować konkurs, który ma wyłonić i wyróżnić „najlepszego kierującego pojazdem”. Konkurs, który zorganizuje spółka będzie posiadał regulamin, wskazane będą kryteria, na podstawie których będą wyłonieni zwycięzcy. Uczestnikami konkursu będą zarówno pracownicy Wnioskodawcy jak i osoby współpracujące z Wnioskodawcą na podstawie stosunków pozapracowniczych (ww. ajenci).

Wygraną w konkursie stanowić będą nagrody pieniężne lub niepieniężne (bony lub karty podarunkowe; bezpłatny wypoczynek w domu wczasowym).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy nagrody otrzymane za wygraną w konkursie, przez osoby niezwiązane bezpośrednio z Wnioskodawcą żadnym stosunkiem prawnym, które prowadzą własną działalność gospodarczą, a świadczą usługi w zakresie prowadzania pojazdu na rzecz innej spółki, powinny być traktowane jako przychód z tytułu działalności gospodarczej, czy też powinny być traktowane jako przychód z tytułu nagrody, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody otrzymane w konkursie przez osoby niepowiązane bezpośrednio z Wnioskodawcą żadnym stosunkiem prawnym (np. ajenci), tj. osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które świadczą usługi w zakresie prowadzenia pojazdu na rzecz innej spółki powinny być traktowane jako przychód z tytułu nagrody, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: „ustawa o PDOF”).

Wnioskodawca uważa, że nagroda uzyskana przez przedsiębiorcę w konkursie związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą - podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF). Przy czym na organizatorze konkursu (jako płatniku) ciąży obowiązek poboru tego podatku oraz przekazania go na rachunek urzędu skarbowego.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, nagroda otrzymana za wygraną w konkursie przez osoby nie powiązane bezpośrednio z Wnioskodawcą żadnym stosunkiem prawnym tj. osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które świadczą usługi w zakresie prowadzenia pojazdu na rzecz innej spółki, powinny być traktowana jako przychód z tytułu nagrody opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF. Konkurs, który zorganizuje spółka będzie posiadał regulamin, wskazane będą kryteria na podstawie których będą wyłonieni zwycięzcy, czyli wystąpią elementy niezbędne do uznania ich za konkurs, a zatem spełnione zostaną warunki do zastosowania opodatkowania przewidzianego w art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o PDOF.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

 1. wyroki:
  • NSA z 27 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 1695/14,
  • NSA z 20 stycznia 2015 r., sygn. II FSK 232/13,
 2. interpretacje indywidualne wydane przez:
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 czerwca 2014 r. Znak: IPPB1/415-380/14-2/EC,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 marca 2008 r. Znak: IBPB2/415-572/07/ASZ.
Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepisy prawa podatkowego, o których mowa w ww. art. 8 Ordynacji podatkowej, zawiera m.in. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), w której w Rozdziale 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników, zawarte są przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, którego główny przedmiot działalności obejmuje świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Usługi te świadczone są tramwajami i autobusami. Osoby kierujące pojazdami - motorniczy i kierowcy - połączone są z Wnioskodawcą dwojakiego rodzaju stosunkami. Część z nich zatrudniona jest w spółce jako pracownicy, na podstawie umowy o pracę. Część stanowią natomiast tzw. „ajenci”, czyli osoby niepowiązane bezpośrednio z Wnioskodawcą żadnym stosunkiem prawnym, ale prowadzące własną działalność gospodarczą, które świadczą usługi w zakresie prowadzenia pojazdu na rzecz innej spółki z którą Wnioskodawca podpisał umowę.

Dla podniesienia jakości wykonywanego transportu zbiorowego tramwajami i autobusami, Wnioskodawca zamierza dodatkowo zmotywować osoby kierujące pojazdami do jak najlepszego świadczenia usług. W tym celu firma planuje zorganizować konkurs, który ma wyłonić i wyróżnić „najlepszego kierującego pojazdem”. Konkurs, który zorganizuje spółka będzie posiadał regulamin, wskazane będą kryteria, na podstawie których będą wyłonieni zwycięzcy. Uczestnikami konkursu będą zarówno pracownicy Wnioskodawcy jak i osoby współpracujące z Wnioskodawcą na podstawie stosunków poza pracowniczych (ww. ajenci).

Wygraną w konkursie stanowić będą nagrody pieniężne lub niepieniężne (bony lub karty podarunkowe; bezpłatny wypoczynek w domu wczasowym).

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Zatem, jeżeli po stronie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą powstanie przychód w związku z uczestnictwem we wskazanym we wniosku konkursie, to Wnioskodawca i tak nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek z tego tytułu, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarcza muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych przychodów.

W związku z powyższym, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły również obowiązki informacyjne, o których mowa w powołanym powyżej art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie on zobowiązany do wystawienia uczestnikom programu lojalnościowego, będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą informacji PIT-8C.

Odnosząc się do powołanych we wniosku wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podatników, którzy o ich wydanie wystąpili i nie wiążą tut. Organu. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów ze względów wskazanych w niniejszej interpretacji nie podziela prezentowanego w nich stanowiska. Jednolitość orzecznictwa chociaż jest cechą pożądaną nie stanowi wartości samej w sobie. Organ wydający interpretację indywidualną jest nią związany tylko w skonkretyzowanej, indywidualnej sprawie, co oznacza, że jego poglądy mogą ewoluować np. pod wpływem orzecznictwa sądowego. Zmiana stanowiska w konkretnych sprawach została przewidziana przez ustawodawcę, co znalazło wyraz w treści art. 14e Ordynacji podatkowej, a skorzystanie z tej instytucji służy w istocie realizacji zasady jednolitości interpretacji. Przyjęcie odmiennej koncepcji powodowałoby, że jednostkowe zajęcie stanowiska przez Organ podatkowy skutkowałoby zawsze obowiązkiem powielenia tego stanowiska przez wszystkie inne organy bez względu na to, czy stanowisko to byłoby słuszne, czy też nie. Jednocześnie stanowisko prezentowane w niniejszej interpretacji indywidualnej jest zgodne z obowiązującą linią orzeczniczą Ministra Finansów.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.