DD9.8222.2.41.2015.JQP | Interpretacja indywidualna

Czy wartość nagród (wygranych) będzie u wszystkich laureatów konkursu stanowiła przychód do opodatkowania podatkiem ryczałtowym w wysokości 10%?
DD9.8222.2.41.2015.JQPinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2012 r. Nr ILPB2/415-725/12-2/AJ, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego z tytułu opodatkowania nagród, w przypadku, gdy uczestnikami konkursu będą:

 • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą - jest nieprawidłowe;
 • pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę przez Wnioskodawcę oraz osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, z którymi Zainteresowany ma zawartą umowę cywilnoprawną (umowa zlecenia)- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 30 października 2012 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki, jako płatnika podatku dochodowego z tytułu opodatkowania nagród przekazywanych uczestnikom konkursów organizowanych przez Spółkę. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 23 lipca 2012 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy m. in. usługi leasingu. W celu osiągania jak najlepszych wyników sprzedażowych Zainteresowany:

 1. zatrudnia pracowników etatowych (w oparciu o umowę o pracę),
 2. współpracuje z:
  1. osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działającymi na jego rzecz w oparciu o umowę cywilnoprawną (zlecenie),
  2. osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), prowadzącymi działalność gospodarczą.

Wnioskodawca zamierza zorganizować konkursy motywacyjne skierowane równocześnie do wszystkich wymienionych powyżej grup osób. Głównym celem konkursów będzie uzyskanie jak najlepszych wyników sprzedażowych (liczonych np. ilością zawartych umów, pozyskanych nowych klientów itp.). Regulaminy konkursów będą zawierały takie elementy jak: czas trwania konkursu, ilość i rodzaj nagród oraz zasady uczestnictwa w konkursie, jak również zasady wyłaniania zwycięzców.

Z reguły w konkursie zostaną wyznaczone osoby, które z ramienia organizatora – Wnioskodawcy, czuwać będą nad jego prawidłowym przebiegiem oraz których zadaniem będzie rozliczenie rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wartość wygranych będzie u wszystkich laureatów powyższych konkursów stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy uczestnikami konkursu będą:

 1. pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę przez Wnioskodawcę,
 2. osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z którymi Wnioskodawca będzie miał zawartą umowę cywilnoprawną (zlecenie),
 3. osoby fizyczne będące przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

Wnioskodawca potrąci 10% podatek od wygranej w konkursie.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż z uwagi na fakt, że organizowane przez niego konkursy skierowane będą łącznie do grupy uczestników, którymi oprócz pracowników Spółki będą także współpracownicy niebędący pracownikami Spółki, tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej działające w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z Wnioskodawcą oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nie można zakwalifikować uzyskanych przez laureatów konkursów nagród do przychodów odpowiednio ze stosunku pracy, czy też działalności wykonywanej osobiście, bowiem możliwość wzięcia udziału w konkursie nie będzie wynikała wyłącznie z łączącego Spółkę z osobami fizycznymi stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, „konkurs” to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważna jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W ocenie Wnioskodawcy konkursy, których celem będzie uzyskanie jak najlepszych wyników sprzedażowych dotyczących usług oferowanych przez Spółkę, spełniają przesłanki pozwalające na uznanie ich za konkursy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursów skierowanych do pracowników Wnioskodawcy oraz osób współpracujących niebędących pracownikami Spółki, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej działających w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z Wnioskodawcą oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Wnioskodawca wskazuje także, że jego stanowisko jest w pełni zbieżne z interpretacją wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2011 r. Nr ILPB1/415-971/11-2/AMN.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 30 października 2012 r. Nr ILPB2/415-725/12-2/AJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą”, zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia w pkt 3 pozarolniczą działalność gospodarczą oraz w pkt 9 inne źródła.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Na podstawie art. 9a ust. 1 i 2 ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, są opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w art. 27 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19% stawki podatku, zgodnie z art. 30c ustawy albo według form opodatkowania określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy).

Natomiast za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach (art. 20 ust. 1 ustawy – w stanie prawnym obowiązującym w dniu 30 października 2012 r.).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zorganizować konkursy motywacyjne, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników sprzedażowych. Uczestnikami konkursu będą:

 • pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę przez Wnioskodawcę,
 • osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, z którymi Wnioskodawca będzie miał zawartą umowę cywilnoprawną (zlecenie),
 • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Odnosząc się do przedstawionego zdarzenia przyszłego, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przedsięwzięcie organizowane przez Zainteresowanego stanowi konkurs w rozumieniu ustawy. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wobec braku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych legalnej definicji określenia „konkurs”, dokonując wykładni tego pojęcia, należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia (np. wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „konkurs” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem "konkurs" czytamy, że jest to – "przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami". W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję "konkursu" pojawia się element "rywalizacji". Bez "rywalizacji" bowiem nie możemy dookreślić pojęcia "konkurs’. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem "rywalizować" wskazuje się, że oznacza to: "ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś" (zob. Słownik Języka Polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1989 r., tom III, s. 155.).”

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdza się, że w przedsięwzięciu, które planuje zorganizować Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs. Uczestnicy konkursu będą pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych wyników sprzedażowych a konkurs będzie prowadził do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursu.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego, stwierdza się że, nagrody za najlepsze osiągnięcia związane ze sprzedażą uzyskane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę konkursów, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie z innych źródeł (art. 10 ust.1 pkt 9 ustawy). Oznacza to, że w takim przypadku dochód (przychód) z tytułu wygranych przez podatnika podlega opodatkowaniu według tych samych zasad jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Brak jest bowiem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów jaką stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza dodatkowej gratyfikacji w postaci nagrody konkursowej za najlepsze osiągnięcia w danej dziedzinie, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy. Jednocześnie zauważyć należy, że art. 9a ust. 1 i 2 ustawy, określający zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, nie zawiera odesłania do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W konsekwencji na Spółce, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu wygranych w konkursach otrzymanych przez fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że stanowisko Wnioskodawcy nie jest w pełni zbieżne z powołaną we wniosku interpretacją indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2011 r. Nr ILPB1/415-971/11-2/AMN. Organ interpretujący wskazał bowiem m.in. że „(...) w sytuacji, gdy nagroda (wygrana) została uzyskana w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą – wówczas nie ma zastosowania zryczałtowana forma opodatkowania.(...)”.

Natomiast, w przypadku nagród otrzymanych przez uczestników konkursów będących pracownikami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę przez Wnioskodawcę oraz osobami fizycznymi nieprowadzącymi pozarolniczej działalności gospodarczej, z którymi Wnioskodawca będzie miał zawartą umowę cywilnoprawną (zlecenie), na Spółce, jako płatniku, będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz odprowadzenia go na rachunek właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Obowiązek pobrania podatku od wygranych wynika z art. 41 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych m.in. z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W związku z powyższym, stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego z tytułu opodatkowania nagród, w przypadku, gdy uczestnikami konkursu będą osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, natomiast w pozostałym zakresie prawidłowe.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.