DD9.8220.2.151.2015.JQP | Interpretacja indywidualna

Czy od wygranej i przekazanej nagrody rzeczowej Organizator Konkursu miał obowiązek pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – czy też Wnioskodawca powinien o wartość nagrody zwiększyć dochód z działalności gospodarczej i odprowadzić podatek na zasadach ogólnych?
DD9.8220.2.151.2015.JQPinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. przychód
 4. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2015 r. Nr ITPB1/415-1311/14/MW, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uzyskaniem nagrody rzeczowej- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 20 marca 2015 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania nagrody rzeczowej. Interpretacja wydana została na wniosek Pana ... z dnia 20 marca 2015 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie naprawy samochodów i opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych. W bieżącym roku, w związku z prowadzoną działalnością, Wnioskodawca wziął udział w konkursie organizowanym przez swojego kontrahenta – dostawcę części i akcesoriów samochodowych i wygrał nagrodę rzeczową – samochód osobowy.

Zasady Konkursu określone zostały w regulaminie, zgodnie z którym m.in.:

 • uczestnikiem Konkursu mógł być tylko klient organizatora czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą oraz posiada przynajmniej jedno stanowisko do wykonywania usług mechaniki samochodowej;
 • Konkurs polegał na sprawdzeniu wiedzy technicznej i umiejętności;
 • celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników lub elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w danej grupie zawodowej;
 • nagroda – każda nagroda w formie rzeczowej jak i usługi – przyznawana była Uczestnikowi za zajęte miejsce w Konkursie;

Konkurs składał się z dwóch etapów:

 1. pierwszy etap – eliminacje – polegał na odpowiedzi na pytania zawarte w dwóch testach wiedzy opublikowanych na stronach internetowych oraz osiągnięciu odpowiedniego „minimum zakupowego” towarów promocyjnych – asortyment części samochodowych określonych marek;
 2. drugi etap – półfinał – w formie pisemnego testu i finał polegający na rozwiązaniu zadania praktycznego, o miejscu w konkursie oraz rodzaju nagrody decydowały wyniki zadań finałowych.

Konkurs nie podlegał przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. nr 4 poz.27 z póź. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od wygranej i przekazanej nagrody rzeczowej Organizator Konkursu miał obowiązek pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – czy też Wnioskodawca powinien o wartość nagrody zwiększyć dochód z działalności gospodarczej i odprowadzić podatek na zasadach ogólnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, organizator Konkursu jako płatnik miał obowiązek pobrać i odprowadzić 10% zryczałtowany podatek dochodowy, ponieważ art. 27 ust. l ustawy zawiera zastrzeżenie, że skala podatkowa nie dotyczy przypadków z art. 29-30e, a więc także wygranej w konkursie. Wyłączenie to wskazuje, że ustawodawca nakazuje opodatkowanie nagród w konkursach czy loteriach zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawarta w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp. Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym, jak element współzawodnictwa, jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest sporządzenie regulaminu, z którego będzie wynikało kto jest organizatorem, kto może być uczestnikiem, jakie obowiązują kryteria, jakie są nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W ocenie Wnioskodawcy, istotne znaczenie ma również fakt, że w wyniku otrzymanej nagrody nie dochodziło do np. zmniejszenia ceny towarów kupowanych przez uczestników konkursu, uzyskania rabatów czy upustów – wprawdzie uczestnik konkursu musiał spełnić warunek w postaci nabycia produktów określonych marek objętych promocją, to jednak nagroda jest wynikiem jego działań i wiedzy ocenianych przez komisję konkursową.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 20 marca 2015 r. Nr ITPB1/415-1311/14/MW, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą”, zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia w pkt 3 pozarolniczą działalność gospodarczą.

Systematyka ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, że przychody osób fizycznych podlegające opodatkowaniu przyporządkowane są do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy. Każde źródło przychodów ma przypisane zasady opodatkowania. Opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej regulują przepisy art. 9a ust. 1 i 2 ustawy. Dochody te są opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w art. 27 ustawy, tj. według skali podatkowej. Jednakże podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19% stawki podatku - zgodnie z art. 30c ustawy albo według form opodatkowania określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy). Przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w 2014 roku wziął udział w konkursie zorganizowanym przez swojego kontrahenta (dostawcę), skierowanym wyłącznie do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Udział w konkursie był możliwy po osiągnięciu odpowiedniego „minimum zakupowego” towarów promocyjnych i polegał na sprawdzeniu wiedzy technicznej i umiejętności. W konkursie tym Zainteresowany wygrał nagrodę rzeczową – samochód osobowy.

Biorąc pod uwagę przedstawiony zaistniały stan faktyczny stwierdza się, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda w konkursie zorganizowanym wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, kwalifikowana jest do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. Istnieje ścisły związek przyczynowo – skutkowy między prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą w zakresie naprawy samochodów a uzyskanym przychodem. Istotne bowiem jest to, że do konkursu mogły przystąpić wyłącznie osoby nabywające części i akcesoria samochodowe na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Gdyby nie działalność gospodarcza, przychód w postaci nagrody rzeczowej z tytułu udziału w konkursie nie mógłby być osiągnięty. Ponadto „celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników lub elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w danej grupie zawodowej” co dodatkowo wskazuje na związek uzyskanej nagrody z prowadzoną działalnością w zakresie napraw samochodów. Dochód (przychód) z tytułu wygranej podlega opodatkowaniu według tych samych zasad jak dochód z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W takim przypadku nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, przewidujący 10% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Powyższe oznacza, że na organizatorze konkursu nie będą ciążyły obowiązki płatnika, przewidziane w art. 41 ust. 4 ustawy, na podstawie którego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W związku z powyższym, stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że przychód ten podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, a zatem organizator konkursu jako płatnik zobowiązany jest pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody nie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB1/415-1311/14/MW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.