DD9.8220.2.128.2015.JQP | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika.
DD9.8220.2.128.2015.JQPinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2013 r. Nr ILPB2/415-945/12-5/AJ, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 05 października 2012 r., uzupełnionym pismem z dnia 11 stycznia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego z tytułu opodatkowania nagród otrzymanych przez uczestników konkursów będących:

 • osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą (Partnerami), z którymi Bank ma podpisane umowy o świadczenie części usług finansowych - jest nieprawidłowe;
 • osobami fizycznymi nieprowadzącymi pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. osobami świadczącymi pracę w Banku na podstawie umowy zlecenia, osobami niebędącymi pracownikami Banku, zatrudnionymi w agencji pracy tymczasowej, z którą Bank ma podpisaną umowę o współpracy oraz osobami zatrudnionymi u Partnerów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 21 stycznia 2013 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do sposobu opodatkowania nagród wygranych w konkursie. Interpretacja wydana została na wniosek Wnioskodawcy z dnia 05 października 2012 r., uzupełniony pismem z dnia 11 stycznia 2013 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że:

Wnioskodawca (Bank) w ramach prowadzonej przez siebie działalności polegającej na świadczeniu usług finansowych, przeprowadza konkursy, w których laureatami mogą być następujące grupy osób fizycznych:

 1. pracownicy Banku, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
 2. osoby świadczące w Banku pracę na podstawie umowy zlecenia,
 3. osoby niebędące pracownikami Banku, zatrudnione w agencji pracy tymczasowej, z którą Bank ma podpisaną umowę o współpracy,
 4. osoby prowadzące działalność gospodarczą (dalej: Partnerzy), z którymi Bank ma podpisane umowy o świadczenie części usług finansowych,
 5. osoby zatrudnione u Partnerów.

Celem przeprowadzanych przez Zainteresowanego konkursów jest zwiększenie sprzedaży produktów bankowych np. kart płatniczych, rachunków bankowych, kredytów. Przyznanie laureatom nagród ma na celu zmotywowanie uczestników do określonego rodzaju działań. Osoby, które odnotują największy wolumen sprzedaży otrzymają nagrody.

Z uwagi na fakt, że przepisy prawa podatkowego nie zawierają określonej definicji konkursu, dla Wnioskodawcy oznacza to, że pojęcie to należy rozumieć zgodnie z potocznym znaczeniem tego słowa.

Definicja zawarta w Słowniku Języka Polskiego określa konkurs jako: „ (...) współubieganie się o pierwszeństwo w jakimś zakresie lub imprezę o określonym programie, mającą na celu wyróżnienie poprzez eliminację najlepszych (...)”.

Zatem podstawowe przesłanki uznania za konkurs programu prowadzonego w Banku, to: element rywalizacji pozwalający na wyłonienie zwycięzców, wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową według ustalonych i obiektywnych kryteriów, ograniczona liczba zwycięzców oraz wydanie nagród zwycięzcom.

W konkursie wybierani są najlepsi uczestnicy, na zasadach określonych w regulaminie konkursu. Treść regulaminu konkursu jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w czasie trwania konkursu. Nagrody może uzyskać jedynie pewna liczba uczestników konkursu, bowiem liczba nagród jest ograniczona. Takie ukształtowanie zasad zdobycia nagrody stanowi element rywalizacji pomiędzy uczestnikami. Nagrodami w konkursach mogą być nagrody pieniężne bądź rzeczowe. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

Jednocześnie, w uzupełnieniu wniosku wskazano, iż Wnioskodawca w każdym roku podatkowym organizuje bardzo wiele konkursów mających na celu zwiększenie sprzedaży produktów bankowych. Grupy uczestników tychże konkursów są bardzo zróżnicowane, tj.:

 1. niektóre konkursy adresowane są wyłącznie do jednej, wybranej grupy uczestników, np.: wyłącznie do pracowników Banku lub wyłącznie do osób prowadzących działalność gospodarczą (Partnerzy), z którymi Bank ma podpisane umowy o świadczenie usług finansowych,
 2. inne konkursy adresowane są jednocześnie do kilku grup uczestników, np. uczestnikami konkursu mogą być zarówno pracownicy Banku, jak i osoby świadczące pracę na podstawie umowy o zlecenia, osoby zatrudnione w agencji pracy tymczasowej, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą (Partnerzy) i osoby u Partnerów zatrudnione.

Wnioskodawca zwrócił uwagę na fakt, iż zasadniczym celem organizowanych konkursów jest zwiększenie sprzedaży produktów bankowych przez grupy osób fizycznych zajmujących się taką sprzedażą. Wobec tego, często jeden konkurs adresowany jest jednocześnie do kilku grup osób zajmujących się sprzedażą tych produktów. Z biznesowego punktu widzenia istotne jest zwiększenie wielkości sprzedaży zarówno przez pracowników Banku, jak i pozostałych uczestników konkursu, których obowiązują takie same warunki uczestnictwa w konkursie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wartość nagród otrzymanych w powyższych konkursach przez pracowników Wnioskodawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowi dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy o PIT) podlegający opodatkowaniu wg skali podatkowej...
 2. Czy wartość nagród w powyższych konkursach otrzymanych przez pozostałych uczestników, niebędących pracownikami zatrudnionymi w Banku na podstawie umowy o pracę, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad uregulowanych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość nagród w powyższych konkursach otrzymanych przez pozostałych uczestników, niebędących pracownikami zatrudnionymi w Banku na podstawie umowy o pracę, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad uregulowanych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Wartość nagród w powyższych konkursach otrzymanych przez pozostałych uczestników, niebędących pracownikami zatrudnionymi w Banku na podstawie umowy o pracę, stanowi dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg zasad uregulowanych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przepis ten wprost wskazuje nagrody jako rodzaj przychodu zakwalifikowany do przychodów z innych źródeł.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy, płatnicy, o których nowa art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Mając na uwadze fakt, że nagrody zostały przez ustawodawcę zakwalifikowane do odrębnego źródła przychodów tj. do przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, należy do nich zastosować zasady uregulowane w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Wobec powyższego, Bank jako płatnik, w zaprezentowanym stanie faktycznym, powinien pobrać i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 10 proc. od wartości nagród przyznanych następującym osobom fizycznym uczestniczącym w przedmiotowym konkursie:

 1. osoby świadczące w Banku pracę na podstawie umowy zlecenia,
 2. osoby niebędące pracownikami Banku, zatrudnione w agencji pracy tymczasowej, z którą Bank ma podpisaną umowę o współpracy,
 3. osoby prowadzące działalność gospodarczą (dalej. Partnerzy) z którymi Bank ma podpisane umowy o świadczenie części usług finansowych,
 4. osoby zatrudnione u Partnerów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że przedmiotem wydanej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Natomiast w odniesieniu do pytania nr 1 została wydana odrębna interpretacja indywidualna. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe w zakresie obowiązków płatnika, w odniesieniu do sposobu opodatkowania nagród wygranych w konkursie skierowanym:

 • łącznie do grupy uczestników - współpracowników niebędących pracownikami Spółki,
 • wyłącznie do osób niebędących pracownikami Banku, zatrudnionych w agencji pracy tymczasowej, z którą Bank ma podpisaną umowę o współpracy,
 • wyłącznie do osób zatrudnionych u Partnerów,
 • wyłącznie do osób świadczących w Banku pracę na podstawie umowy zlecenia (jeśli konkurs nie będzie wiązał się z wykonywanymi przez zleceniobiorców obowiązkami),
 • wyłącznie do podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – przedsiębiorców (jeśli konkurs nie będzie wiązał się w żadnym stopniu z działalnością gospodarczą prowadzoną przez te podmioty).

Za nieprawidłowe uznał natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stanowisko Spółki w odniesieniu do sposobu opodatkowania nagród uzyskanych w konkursie skierowanym:

 • wyłącznie do osób świadczących w Banku pracę na podstawie umowy zlecenia (jeśli konkurs wiąże się w bezpośredni sposób z wykonywaną przez zleceniobiorców pracą),
 • wyłącznie do podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – przedsiębiorców (jeśli konkurs wiąże się z działalnością gospodarczą prowadzoną przez te podmioty).
Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą”, zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia w pkt 3 pozarolniczą działalność gospodarczą oraz w pkt 9 inne źródła.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Na podstawie art. 9a ust. 1 i 2 ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, są opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w art. 27 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19% stawki podatku, zgodnie z art. 30c ustawy albo według form opodatkowania określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy).

Natomiast za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach (art. 20 ust. 1 ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Bank) w ramach prowadzonej przez siebie działalności przeprowadza konkursy, w których laureatami mogą być m.in. następujące grupy osób fizycznych:

 1. osoby świadczące w Banku pracę na podstawie umowy zlecenia,
 2. osoby niebędące pracownikami Banku, zatrudnione w agencji pracy tymczasowej, z którą Bank ma podpisaną umowę o współpracy,
 3. osoby prowadzące działalność gospodarczą (dalej: Partnerzy), z którymi Bank ma podpisane umowy o świadczenie części usług finansowych,
 4. osoby zatrudnione u partnerów.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przedsięwzięcie organizowane przez Zainteresowanego stanowi konkurs w rozumieniu ustawy. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wobec braku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych legalnej definicji określenia „konkurs”, dokonując wykładni tego pojęcia, należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia (np. wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „konkurs” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem "konkurs" czytamy, że jest to – "przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami". W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję "konkursu" pojawia się element "rywalizacji". Bez "rywalizacji" bowiem nie możemy dookreślić pojęcia "konkurs’. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem "rywalizować" wskazuje się, że oznacza to: "ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś" (zob. Słownik Języka Polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1989 r., tom III, s. 155.).”

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe stwierdza się, że w przedsięwzięciu, które organizuje Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs. Uczestnicy konkursu będą pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych wyników sprzedażowych a konkurs będzie prowadził do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursu.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego, należy wskazać że, nagrody za najlepsze osiągnięcia związane ze sprzedażą uzyskane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę konkursów, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie z innych źródeł (art. 10 ust.1 pkt 9 ustawy). Oznacza to, że w takim przypadku dochód (przychód) z tytułu wygranych przez podatnika podlega opodatkowaniu według tych samych zasad jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Brak jest bowiem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów jaką stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza dodatkowej gratyfikacji w postaci nagrody konkursowej za najlepsze osiągnięcia w danej dziedzinie, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy. Jednocześnie zauważyć należy, że art. 9a ust. 1 i 2 ustawy, określający zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, nie zawiera odesłania do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W konsekwencji na Spółce, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu wygranych w konkursach otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Natomiast, nagrody otrzymane przez uczestników konkursów będących osobami świadczącymi w Banku pracę na podstawie umowy zlecenia, osobami niebędącymi pracownikami Banku, zatrudnionymi w agencji pracy tymczasowej, z którą Bank ma podpisaną umowę o współpracy oraz osobami zatrudnionymi u partnerów, stanowią dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Na Wnioskodawcy, jako płatniku będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz odprowadzenia go na rachunek właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Obowiązek pobrania podatku od wygranych wynika z art. 41 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych m.in. z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W związku z powyższym, stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego z tytułu opodatkowania nagród, w przypadku, gdy uczestnikami konkursu będą osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (Partnerzy), z którymi Bank ma podpisane umowy o świadczenie części usług finansowych, natomiast w pozostałym zakresie jest prawidłowe.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.