DD3/033/327/KDJ/14/RD-97876 | Interpretacja indywidualna

Czy na Wnioskodawcy ciążyć będzie obowiązek płatnika określony w art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361), w związku z nagrodami wydawanymi przez Usługodawcę uczestnikom Konkursu?
DD3/033/327/KDJ/14/RD-97876interpretacja indywidualna
  1. internet
  2. konkursy
  3. nagrody
  4. obowiązek płatnika
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2014 r. Nr IPTPB1/415-186/14-4/KC wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 31 marca 2014 r., uzupełnionym w dniu 16 czerwca 2014 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 27 czerwca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając – na podstawie § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 31 marca 2014 r., uzupełniony w dniu 16 czerwca 2014 r., w którym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w zakresie swojej działalności gospodarczej zajmuje się m.in. sprzedażą artykułów elektrycznych (dalej: „Towary”). Część z tych Towarów jest sprzedawana klientom Wnioskodawcy do ich dalszej dystrybucji (dalej: „Klienci”).

Celem zwiększenia sprzedaży swoich Towarów, Wnioskodawca planuje w najbliższym czasie zorganizować konkurs skierowany do sprzedawców zatrudnionych przez Jego Klientów na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (dalej: „Konkurs”). Te osoby będą się dowiadywały o możliwości przystąpienia do Konkursu indywidualnie, poprzez zaproszenia otrzymane przez nie od przedstawicieli handlowych Wnioskodawcy. Przystąpienie do Konkursu będzie związane z obowiązkiem rejestracji na stronie internetowej Konkursu.

Zasady Konkursu zostaną ustalone w regulaminie Konkursu, zamieszczonym na stronie internetowej Konkursu (dalej: „Regulamin”), które obejmują w szczególności:

  • czas trwania Konkursu,
  • cel Konkursu,
  • zasady przyznawania nagród,
  • zasady reklamacji dotyczących nagród i przebiegu Konkursu.

Zgodnie z Regulaminem, każdemu z jego uczestników będzie przyznawana określona ilość punktów w oparciu o wartość zamówionych przez nich, w imieniu Klientów, Towarów. Uczestnicy będą mogli z kolei wymienić te punkty na określone nagrody, którymi będą m.in. różnego rodzaju nagrody rzeczowe, czy karty premiowe (które to nagrody określone będą w katalogu opublikowanym na stronie internetowej konkursu, dalej: „Katalog”). Punkty otrzymywane przez uczestników Konkursu będą rejestrowane na indywidualnych kontach uczestników na stronie internetowej Konkursu.

Uczestnik, który osiągnie w danym okresie największą liczbę punktów otrzyma dodatkową pulę punktów do wykorzystania w opisany powyżej sposób.

Każda z wydawanych nagród będzie składała się z tzw. elementu rzeczowego (tj. nagrody wybranej z ww. Katalogu), do którego doliczona będzie kwota pieniężna w wysokości 11,11% wartości tego elementu rzeczowego (tzw. element pieniężny), która to kwota nie zostanie wydana uczestnikowi, a zostanie przeznaczona na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

W Regulaminie jako organizator Konkursu wskazany będzie Wnioskodawca, jednakże całą obsługę Konkursu, w tym m.in. zakup nagród, obsługę systemu informatycznego naliczającego punkty uzyskiwane przez uczestników, jak i wypłatę nagród, dokonywać będzie zewnętrzna firma (dalej: „Usługodawca”), którą będzie polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie zawartej z Wnioskodawcą umowy o świadczenie usług marketingowych (dalej: „Umowa”). Na gruncie tej Umowy, Usługodawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za świadczone przez niego usługi. To wynagrodzenie obejmować będzie także wartość wydawanych uczestnikom nagród (tj. elementu rzeczowego i pieniężnego).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 11 czerwca 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że wartość nagród będzie oscylowała od kwot poniżej 760 zł, tj. kwoty wskazanej w art. 21 ust. 1 pkt 68 PITU, do wartości nawet kilku tysięcy złotych (czyli znacznie więcej niżeli 760 zł). Wartości kwot mających być przyznanych Uczestnikom Konkursu organizowanego przez Wnioskodawcę jest bez znaczenia dla rozpatrzenia wniosku, bowiem przedmiotowy Konkurs nie spełnia wymogów objęcia go zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, powstanie obowiązku podatkowego (i obowiązku płatnika) w tym zakresie nie będzie w jakikolwiek sposób zależne od wartości nagród przyznanych Uczestnikom w Konkursie.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy na Wnioskodawcy ciążyć będzie obowiązek płatnika określony w art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, dalej: „PITU”), w związku z nagrodami wydawanymi przez Usługodawcę uczestnikom Konkursu...

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek płatnika w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie będzie ciążyć na Nim, a na Usługodawcy.

W art. 10 ust. 1 PITU wymieniono źródła przychodów, do których zaliczają się między innymi przychody z innych źródeł (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 PITU, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 PITU, uważa się w szczególności nagrody.

Z kolei, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 PITU, od dochodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 PITU, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Brak jest ustawowej definicji konkursu. W związku z powyższym, zasadnym jest odwołanie się do słownikowych definicji konkursu, którą to praktykę akceptują sądy administracyjne. W wyroku WSA w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 852/11, podniesiono, że: „przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia ,,konkurs” w związku z czym uzasadnione jest odwołanie się w tej mierze do definicji słownikowej tego pojęcia zawartej, np. w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego pod redakcją S. Dubisza (PWN, Warszawa 2003 r., tom 2, str. 210), zgodnie z którą „konkurs” to przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami. Według natomiast Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego pod redakcją B. Dunaja (wyd. Cykada, str. 202), „konkurs” to zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród. Z kolei w Słowniku Wyrazów Obcych (wyd. Europa, str. 396-397) wskazano, że „konkurs” to impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś. Z powyższych definicji wynika, że głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych osób w danej dziedzinie, i że aby konkurs odpowiadał istocie tego przedsięwzięcia, to powinien w nim wystąpić element rywalizacji.”

Mając na uwadze powyższe, opisane w poz. 68 niniejszego wniosku działania można uznać za konkurs w rozumieniu przytoczonych przepisów PITU, gdyż będzie w nich występować element rywalizacji pomiędzy jego uczestnikami, jako że nagrody będą przyznawane jedynie osobom, które uzyskają liczbę punktów przewidzianą dla danej nagrody w Katalogu, co też oznacza, że w przypadku braku uzyskania liczby punktów wystarczającej na przyznanie nagrody wartej najmniejszą ilość punktów, taki uczestnik Konkursu nie otrzyma żadnej nagrody. Co więcej, Konkurs organizowany przez Wnioskodawcę będzie przewidywał także dodatkową nagrodę (tj. dodatkowe punkty do wydania na nagrody wybrane z Katalogu) dla osoby, która osiągnęła największą ilość punktów w Konkursie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 PITU, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Opisany w poz. 68 niniejszego wniosku Konkurs nie jest konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Nie można go także uznać za sprzedaż premiową, gdyż jest on skierowany do pracowników Klientów, a nie do samych Klientów, dokonujących zakupu Towarów. Konkurs nie będzie też emitowany/ogłaszany przez środki masowego przekazu (o możliwości przystąpienia do niego uczestnicy będą się dowiadywali indywidualnie poprzez otrzymanie zaproszeń od przedstawicieli handlowych Wnioskodawcy), a będzie jedynie przez te środki organizowany (za pośrednictwem strony internetowej Konkursu).

W związku z powyższym, uczestnikom Konkursu nie będzie przysługiwało zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 PITU. Tym samym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PITU, po stronie danego uczestnika Konkursu powstanie dochód w wysokości wartości przekazanej mu nagrody.

W zakresie dochodów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 PITU przewidziany jest obowiązek płatnika, określony w art. 41 ust. 4 PITU. Zgodnie z tym przepisem, płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m. in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 PITU.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 41 ust. 4 PITU nakłada obowiązek płatnika na podmiot faktycznie dokonujący wypłat (świadczeń) lub stawiający do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne.

Należy zgodzić się z poglądem, że obowiązek obliczenia, pobrania, wpłacenia podatku, zaliczki lub raty, ciążący na płatniku, musi wynikać z ustawy (zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - w tym zakresie zob. M. Budziarek, „Komentarz do art. 8”, <w:> red. H. Dzwonkowski, „Ordynacja podatkowa. Komentarz”, Legalis 2014). Obowiązek ten występuje, gdy dany podmiot realizuje określone czynności faktyczne lub prawne związane z podatkowo-prawnym stanem faktycznym (B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, „Ordynacja podatkowa”, UNIMEX, Wrocław 2008, str. 84). Płatnikami w ustawach podatkowych ustanawia się takie podmioty, które w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponują środkami finansowymi podatnika lub dokonują czynności związanych z operacjami na jego majątku (S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, „Ordynacja podatkowa. Komentarz”, LexisNexis, Warszawa 2007, str. 70). Taki sposób rozumienia tego przepisu znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, dotyczącym charakteru obowiązku płatnika określonego w art. 41 ust. 4 PITU. W tym zakresie warto wskazać w szczególności na wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 730/10, a także wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2008 r., sygn. akt II FSK1467/07. W przywołanym wyroku WSA w Warszawie wskazuje się w szczególności, iż: „dokonywanie wypłat, o którym mowa w art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. należy rozumieć dosłownie, a mianowicie jako właśnie faktyczną realizację wypłaty (faktyczne wypłacenie). Uprawniony jest przy tym pogląd, że analogicznie jak podmiot, który faktycznie dokonuje wypłat (świadczeń) należy rozumieć podmiot, który stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężnych. Przez faktyczne wypłacenie Sąd rozumie wypłatę środków finansowych rzeczywiście dokonaną przez określony podmiot, niezależnie od źródła pochodzenia tych środków. Innymi słowy, podmiotem faktycznie wypłacającym jest podmiot przekazujący środki pieniężne osobie uprawnionej do ich otrzymania, czyniąc to czy to w gotówce, czy też na np. rachunek bankowy.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w przedstawionym w poz. 68 niniejszego wniosku opisie zdarzenia przyszłego, obowiązek płatnika będzie ciążyć na podmiocie faktycznie wydającym nagrody uczestnikom Konkursu, czyli na Usługodawcy, a nie na Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 11 czerwca 2014 r. Wnioskodawca dodał, że obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej PIT-8AR, o której mowa w art. 42 ust. 1a w zw. z art. 41 ust. 4 PITU, której wzór zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U., poz. 1054) będzie ciążył na płatniku, którym według Wnioskodawcy powinien być Usługodawca.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznał za prawidłowe.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca zamierza przeprowadzić konkurs skierowany do sprzedawców zatrudnionych przez Jego klientów, dokonujących zakupu towarów Wnioskodawcy, którego celem będzie zwiększenie sprzedaży swoich towarów.

Osoby te będą indywidualnie zapraszane do udziału w konkursie przez przedstawicieli handlowych Wnioskodawcy. Dodatkowo uczestnictwo w konkursie będzie wymagało obowiązkowej rejestracji na stronie internetowej konkursu, na której zostanie również zamieszczony regulamin konkursu. Każdy z uczestników otrzyma określoną liczbę punktów ustaloną w oparciu o wartość zamówionych przez nich, w imieniu klientów, towarów, które będą rejestrowane na indywidualnych kontach uczestników na stronie internetowej konkursu. Uczestnik, który w danym okresie osiągnie najwyższą liczbę punktów otrzyma dodatkowe punkty. Zdobyte punkty będą mogły zostać wymienione na nagrody, m.in. nagrody rzeczowe, karty premiowe (z katalogu opublikowanego na stronie internetowej konkursu). Każda z nagród składać się będzie z dwóch części: rzeczowej i pieniężnej, przeznaczonej na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Organizatorem konkursu, finansującym całe przedsięwzięcie będzie Wnioskodawca, jednak obsługę konkursu, zgodnie z zawartą umową, przeprowadzi zewnętrzna firma usługowa, która będzie odpowiedzialna m.in. za zakup nagród, obsługę systemu informatycznego naliczającego punkty, przekazanie nagród. Firma ta otrzyma wynagrodzenie obejmujące m.in. wartość wydawanych uczestnikom nagród.

W ocenie Wnioskodawcy, którą Minister Finansów podziela, konkurs nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, do otrzymanych w jego ramach nagród. Stąd nagrody w konkursie nie będą objęte zwolnieniem od podatku, określonym w tym przepisie. Wartość ww. nagrody stanowić będzie dla otrzymujących ją osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, od którego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. art. 41 ust. 4 ustawy płatnik będzie obowiązany pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, płatnicy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi i ich jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zdaniem Ministra Finansów, podmiotem dokonującym wypłat (świadczeń) osobom fizycznym z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy jest Wnioskodawca. Wbrew zatem opinii Wnioskodawcy, to na Nim ciąży obowiązek płatnika określony w powyższej regulacji, a nie na podmiocie, który na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą zajmuje się obsługą konkursu, w tym odpowiada za wydanie nagród. Okoliczność ta nie zmienia bowiem faktu, iż organizatorem konkursu, podmiotem finansującym całe przedsięwzięcie, łącznie z nagrodami w konkursie, jest Wnioskodawca. To Wnioskodawca jest zatem obowiązany do realizacji przyrzeczenia – wydania nagrody wygranej w konkursie. Stąd też, to do Wnioskodawcy będzie mogła wystąpić z roszczeniem osoba, która mimo spełnienia warunków określonych w regulaminie konkursu, tej nagrody nie otrzyma. Podmiot, który na zlecenie Wnioskodawcy realizuje zadania z zakresu logistycznej obsługi konkursu, poprzez zawarcie umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki Wnioskodawcy, wynikające z ustaw. Podkreślenia wymaga, iż obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

W konsekwencji, Wnioskodawca będzie obowiązany do pobrania, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, 10% zryczałtowanego podatku od nagród wydawanych w ramach organizowanego konkursu, przekazania kwoty pobranego podatku w terminie do 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano ten podatek – na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby Wnioskodawcy (art. 42 ust. 1 ustawy). Po zakończeniu roku podatkowego, na zasadach i w terminie określonym w art. 42 ust. 1a ustawy, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek przesłania urzędowi skarbowemu deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR).

Minister Finansów zapoznał się z treścią przytoczonych wyroków sądów, jednakże nie podziela tych rozstrzygnięć. Warto również wskazać, iż wyroki te zostały wydane w innych stanach faktycznych, m.in. w sytuacji, w której obrót papierami wartościowymi dokonywany był obowiązkowo za pośrednictwem biura maklerskiego. W rozpatrywanym przypadku mamy natomiast do czynienia z sytuacją umowną, która nie może zmieniać ustawowego obowiązku. Przywołane we wniosku orzeczenia sądów nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa wymienionym w art. 87 Konstytucji, zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową zmianę interpretacji.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 31 marca 2014 r., uzupełnionym w dniu 16 czerwca 2014 r., należy uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 27 czerwca 2014 r. Nr IPTPB1/415-186/14-4/KC, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.