DD3/033/152/IMD/13/RD-59734/14 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród uzyskanych w konkursie architektonicznym.
DD3/033/152/IMD/13/RD-59734/14interpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. podatek
 4. przychody z innych źródeł
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2008 r. Nr ILPB1/415-549/08-2/RP wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację i uznaje, że stanowisko Urzędu Miejskiego (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 28 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród uzyskanych w konkursie architektonicznym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2008 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący opis stanu faktycznego.

Wnioskodawca organizuje konkursy architektoniczne na zagospodarowanie terenu. Uczestnikami konkursu mogą być m.in.:

 • osoby fizyczne posiadające uprawnienia do wykonywania prac projektowych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
 • inni wykonawcy bez wymaganych uprawnień – studenci i absolwenci uczelni wyższych, kierunki architektury i urbanistyki.

Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie.

Uczestnicy konkursu w Karcie Identyfikacyjnej Uczestnika Konkursu oświadczają, iż przysługują im autorskie prawa majątkowe w pełnym zakresie złożonej pracy sporządzonej w oparciu o wymogi określone w warunkach konkursu.

W Regulaminie Konkursu istnieje również zapis:

„Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych. – Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631), autor pracy konkursowej zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z pracy konkursowej, także po okresie 5 lat od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Rozwiązania projektowe nagrodzonej pracy konkursowej będą wykorzystywane przez zamawiającego w pracach związanych z ewentualną zmianą planu i opracowaniem dokumentacji budowlanej, według której realizowane będzie planowane przedsięwzięcie oraz przygotowaniem innych dokumentów związanych z dofinansowaniem projektowanej inwestycji.”.

Sąd konkursowy ogłasza werdykt przyznając dla trzech najwyżej ocenionych prac nagrodę pieniężną.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. W jaki sposób należy opodatkować nagrodę otrzymaną przez osobę fizyczną biorącą udział w konkursie architektonicznym (jaki artykuł będzie miał tu zastosowanie: art. 13 pkt 2, czy może art. 30 ust. 1 pkt 2)...
 2. W jakiej wysokości należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu w przypadku zastosowania art. 13 pkt 2 (20% przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 czy 50% przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3)...
 3. Czy zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 dotyczy również wygranej/wyróżnienia w konkursie uznanego jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i dotyczy także osób z zagranicy biorących udział w konkursie architektonicznym...

Zdaniem Wnioskodawcy nagroda z tytułu wyróżnienia/wygranej w konkursie architektonicznym stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 2. Koszty uzyskania należy uwzględnić w wysokości 50% przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3. Zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 nie dotyczy wygranej/wyróżnienia w konkursie traktowanego jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 2, zwolnienie to dotyczy wygranej w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Na tle przedstawionego opisu stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, stwierdzam, co następuje.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Powołany powyżej przepis normujący zwolnienie przedmiotowe nie określa grupy podatników, do który regulacja ma zastosowanie. Obejmuje zatem podatników podlegających w Polsce nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Jak wynika ze Słownika języka polskiego PWN, architektura to sztuka projektowania, wznoszenia i artystycznego kształtowania budowli.

W konsekwencji konkurs, o którym mowa we wniosku stanowi konkurs z dziedziny sztuki i w związku z tym mieści się w dyspozycji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto na podstawie 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stąd nagroda pieniężna przyznana przez sąd konkursowy dla trzech najwyżej ocenionych prac, jeżeli przekracza kwotę 760 zł, podlega w całości 10% podatkowi zryczałtowanemu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Należy zauważyć, iż treść przepisu normującego zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 w żaden sposób nie nawiązuje do źródeł przychodów, w tym do źródła określonego w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stąd za nieodpowiadające prawdzie należy uznać zdanie Wnioskodawcy, iż „zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 nie dotyczy wygranej/wyróżnienia w konkursie traktowanego jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 2, zwolnienie to dotyczy wygranej w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2”.

Ponadto należy zauważyć, iż przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przepisem szczególnym. Na jego podstawie opodatkowaniu podlega przychód tj. wygrana lub nagroda (bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów), co dodatkowo, aby nie było żadnych wątpliwości, dookreśla ustawodawca w ust. 3 tego artykułu. W konsekwencji udzielenie odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy dotyczące wysokości kosztów uzyskania przychodów jest bezprzedmiotowe.

Wobec powyższego należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 28 października 2008 r. Nr ILPB1/415-549/08-2/RP, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.