1061-IPTPB3.4511.300.2016.1.RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy obowiązek naliczenia, pobrania, wpłacenia podatku oraz wystawienia PIT-8AR spoczywa na Wnioskodawcy czy na zlecającym zorganizowanie konkursów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 30 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem konkursów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi marketingu, w szczególności polegające na usługowym tworzeniu lub/i organizowaniu różnego rodzaju programów promocyjnych. W związku ze swoją działalnością Wnioskodawca na zlecenie klientów (zwanych dalej Zleceniodawcami) i w ich imieniu będzie organizował konkursy lub sprzedaże premiowe skierowane do konsumentów. W konkursach przyznawane będą nagrody. Głównym beneficjentem konkursu jest Zleceniodawca, bowiem podejmowane przez Wnioskodawcę czynności mają na celu zwiększenie sprzedaży Zleceniodawcy, umocnienie jego pozycji rynkowej, a także zwiększenie popularności wśród klientów. Korzyść jednostkową w postaci nagrody odnosił będzie także każdy ze zwycięzców konkursu.

Informacje o konkursach (o warunkach uczestnictwa w konkursie, przyznawanych nagrodach) zamieszczone zostaną na stronach internetowych Zleceniodawcy, na której znaleźć będzie można szczegółowy regulamin konkursu. Strony internetowe, na których umieszczony będzie regulamin, nie będą stronami wewnętrznymi dostępnymi jedynie dla ograniczonego kręgu osób. Dostęp do nich nie jest ograniczony także w żaden inny sposób, w szczególności nie wymagane będą żadne hasła. Zgodnie z aktualną wersją projektu regulaminu organizatorem konkursu jest Wnioskodawca. Czas trwania konkursu będzie także określony w regulaminie. Konkurs nie będzie miał charakteru loterii promocyjnej. Zwycięzcy wybierani będą przez kapitułę konkursu na podstawie jasno określonych reguł i zasad opisanych w regulaminie.

Nagrody rzeczowe stanowiące wygraną w konkursach zakupuje Wnioskodawca w porozumieniu ze Zleceniodawcą. Wśród nich są takie, których jednostkowa wartość nie przekracza sumy 760 zł oraz takie, których wartość przewyższa tę sumę. Niektóre z konkursów będą konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Fundatorem wszystkich nagród będą Zleceniodawcy. Regulamin konkursu, będzie wiążący dla Organizatora oraz uczestników konkursu i regulować będzie zasady i warunki konkursu, w szczególności określać będzie warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników konkursu.

Uczestnikiem konkursu będzie użytkownik sieci Internet, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który dokona prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie, spełniając warunki uprawniające do uczestnictwa w konkursie, opisane w regulaminie.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu. Konkurs ma charakter ogólnopolski (jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), jest ogłaszany na stronie internetowej i kierowany do użytkowników sieci Internet.

Regulamin konkursu przewiduje również , że w sytuacji gdy z tytułu wydania nagrody zaistnieje obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Zleceniodawca przyzna laureatowi konkursu dodatkową nagrodę gotówkową, która całkowicie pokryje należny 10 % zryczałtowany podatek dochodowy od wygranych nagród.

Z regulaminu konkursu wynika że to Wnioskodawca jako organizator pełni funkcję płatnika podatku i przekazuje podatek, do właściwego dla siebie urzędu skarbowego. Zleceniodawca, jest zarówno inicjatorem konkursu jak i ponosi cały ekonomiczny ciężar związany z realizacją konkursu.

Wartość nagród zwykle będzie określona w regulaminie konkursu i będzie się zdarzało, że odbiega ona od wartości rynkowej lub ceny zakupu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy obowiązek naliczenia, pobrania, wpłacenia podatku oraz wystawienia PIT-8AR spoczywa na Wnioskodawcy czy na zlecającym zorganizowanie konkursów...
  2. Którą wartość należy przyjąć za wartość nagrody od której należałoby ewentualnie pobrać zryczałtowany 10% podatek dochodowy...
  3. Czy do zastosowania zwolnienia wystarczy, że konkurs jest emitowany (ogłaszany) przez mass media (Internet)...

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro z regulaminu konkursu wynika, że to na Wnioskodawcy jako organizatorze konkursu spoczywa obowiązek pełnienia funkcji płatnika, więc to On a nie Zleceniodawca obowiązany jest do pobrania, wpłacenia podatku do swojego urzędu skarbowego oraz wystawienia PIT-8AR.

Podkreślić należy, że powyższe rozwiązanie i czynności mogą być wykonane przez Wnioskodawcę, ale wyłącznie jeżeli wynika to z zawartej umowy pomiędzy nim a Zleceniodawcą.

Według Wnioskodawcy, jeżeli w regulaminie konkursu opisano wartość nagrody, to do obliczenia ewentualnego podatku należy przyjąć właśnie tą wartość, chociażby różniła się od wartości rynkowej lub ceny zakupu.

Przepisy nie wskazują, w jaki sposób należy określać wartość wygranej. Ma to istotne znaczenie w przypadku nagród rzeczowych i w naturze. Należy uznać, że decydujące znaczenie ma wartość nagrody określona przez organizatora w regulaminie danego konkursu. W przypadku, gdy regulamin konkursu nie określa wartości nagród wtedy dopiero wartość wygranych należy obliczać według zasad wskazanych w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do zastosowania zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 68 ww. ustawy, zdaniem Wnioskodawcy, w zupełności wystarczy, żeby konkurs był emitowany przez Internet.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52. 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, stanowi, że od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia „konkurs”, również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka. PWN, Warszawa 2002 r.) konkurs to impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami. Natomiast definicja zawarta w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego (pod red. S. Dubisza, PWN Warszawa 2003 r.), określa konkurs jako przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami.

Według Słownika Wyrazów Obcych (wyd. Europa) konkurs to impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca często wieloetapowo, najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś. Natomiast z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego (pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada) wynika, iż konkurs to zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród.

Wnioskodawca zakłada, że wszystkie organizowane przez niego przedsięwzięcia będą „konkursem” o którym mowa powyżej, co oznacza że podlegać będą pod regulacje art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego, należy podkreślić, że warunkiem zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł jest rodzaj konkursu. Przepis ten bowiem pozwala wyodrębnić dwie grupy konkursów, do których może mieć zastosowanie omawiane zwolnienie.

Pierwsza grupa dotyczy konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu. W tym przypadku dla zastosowania zwolnienia istotne znaczenie ma temat konkursu, który musi dotyczyć jednej z dziedzin wskazanych w omawianym przepisie oraz jednorazowa wartość wygranej, która nie może przekroczyć 760 zł. Konkursy te wcale nie muszą być emitowane lub organizowane przez środki masowego przekazu.

Druga grupa konkursów to konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Zdarza się, że niektóre organy podatkowe twierdzą, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu, muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie miało zastosowanie. Świadczy o tym rzekomo użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”.

Pogląd organu zdaniem Wnioskodawcy jest nieprawidłowy. Po pierwsze, należy zauważyć, że spójnik „i” pełni różne funkcje. Nie tylko łączy on „warunki” (koniunkcja), które są wymienione między tym spójnikiem, ale również wymienia te „warunki” (agregacja).

Po drugie, przyjąć należy założenie, że ten sam spójnik (czyli „i”) zasadniczo powinien być rozumiany tak samo w ramach tego samego przepisu. W tym kontekście należy zauważyć, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, definiując środki masowego przekazu, stanowi o „prasie, radiu i telewizji”, a wprowadzając zwolnienie nagród w konkursach tematycznych stanowi o konkursach z dziedziny „nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu”. Przyjmując, że spójnik „i” powinien mieć tutaj takie samo rozumienie, należałoby konsekwentnie przyjąć, że dla zastosowania zwolnienia konkurs powinien być jednocześnie ogłoszony w „prasie, radiu i telewizji” bądź, że konkurs tematyczny powinien być jednocześnie konkursem z dziedziny „nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu”. To zaś jest oczywistym absurdem i nikt takiej wykładni nie proponuje.

Do zastosowania zwolnienia wystarczy, zdaniem Wnioskodawcy, aby konkurs był ogłoszony w środkach masowego przekazu np. Internet. Nie musi on być jednocześnie zorganizowany przez środki masowego przekazu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem konkursów uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy do źródeł przychodów zalicza inne źródła.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ww. ustawy – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Przepis ten zalicza nagrody do przychodów z innych źródeł.

Stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy – zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ww. ustawy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy – jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Stosownie do treści art. 42 ust. 1a ww. ustawy – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w związku ze swoją działalnością Wnioskodawca na zlecenie klientów (Zleceniodawców) i w ich imieniu będzie organizował konkursy lub sprzedaże premiowe skierowane do konsumentów. W konkursach przyznawane będą nagrody. Głównym beneficjentem konkursu jest Zleceniodawca, bowiem podejmowane przez Wnioskodawcę czynności mają na celu zwiększenie sprzedaży Zleceniodawcy, umocnienie jego pozycji rynkowej, a także zwiększenie popularności wśród klientów. Informacje o konkursach (o warunkach uczestnictwa w konkursie, przyznawanych nagrodach) zamieszczone zostaną na stronach internetowych Zleceniodawcy, na której znaleźć będzie można szczegółowy regulamin konkursu. Fundatorem wszystkich nagród będą Zleceniodawcy. Regulamin konkursu przewiduje również , że w sytuacji gdy z tytułu wydania nagrody zaistnieje obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Zleceniodawca przyzna laureatowi konkursu dodatkową nagrodę gotówkową, która całkowicie pokryje należny 10 % zryczałtowany podatek dochodowy od wygranych nagród.

Z regulaminu konkursu wynika że to Wnioskodawca jako organizator pełni funkcję płatnika podatku i przekazuje podatek, do właściwego dla siebie urzędu skarbowego. Zleceniodawca, jest zarówno inicjatorem konkursu jak i ponosi cały ekonomiczny ciężar związany z realizacją konkursu.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi m.in. to, na kim będą ciążyć obowiązki płatnika w zakresie naliczenia, pobrania, wpłacenia podatku oraz wystawienia PIT-8AR, w związku z zorganizowaniem konkursów, skoro konkursy organizowane będą przez Wnioskodawcę na zlecenie klientów (Zleceniodawców) i w ich imieniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, to On jako organizator konkursu pełni funkcję płatnika podatku dochodowego, gdyż wynika to z regulaminu konkursu.

Z przedstawionym stanowiskiem Wnioskodawcy nie można się zgodzić, gdyż żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi, że przekazanie świadczenia (w tym przypadku przekazanie nagrody, przekazanie jej własności) powinno nastąpić bezpośrednio przez podmiot, który jest płatnikiem. Płatnikiem jest bowiem podmiot, który organizuje dane przedsięwzięcie i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród.

Z treści wniosku w sposób jednoznaczny wynika, że organizatorem konkursów będą klienci Wnioskodawcy (Zleceniodawcy), gdyż to oni są inicjatorami zorganizowania konkursów i poniosą cały ekonomiczny ciężar związany z realizacją konkursów. To także Zleceniodawca, w sytuacji gdy z tytułu wydania nagrody zaistnieje obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, przyzna laureatowi konkursu dodatkową nagrodę gotówkową która całkowicie pokryje ten podatek.

Fakt, że Wnioskodawca będzie się zajmował kompleksową obsługą planowanych przedsięwzięć, nie czyni z Niego świadczeniodawcy przekazywanych uczestnikom konkursu nagród. Takim świadczeniodawcą jest Zleceniodawca konkursu, gdyż to on ponosi cały ekonomiczny ciężar związany z realizacją konkursu oraz zleca Wnioskodawcy organizacje konkursów.

Powyższego wyjaśnienia nie zmieni okoliczność, że z regulaminu konkursu będzie wynikało, że Wnioskodawca jako organizator konkursu będzie pełnił funkcje płatnika w związku z przekazywaniem nagród. Należy bowiem podkreślić, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej (w tym regulaminu konkursu).

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że płatnikiem podatku dochodowego nie będzie Wnioskodawca ale organizator konkursu (Zleceniodawca).

Uwzględniając powyższe na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika naliczenia, pobrania, wpłacenia podatku oraz wystawienia „deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR”, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z zorganizowaniem konkursów.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Z uwagi na fakt, że na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika w związku z organizowaniem konkursów, za bezprzedmiotowe należy uznać rozpatrywanie kwestii dotyczących określenia wartości nagrody, od której należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) oraz zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego w związku z emitowaniem (ogłaszaniem) konkursu przez Internet (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo wskazać należy, że zakres żądania Wnioskodawcy wyznacza:

  • zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
  • stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez Wnioskodawcę oraz
  • zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazują pytania Wnioskodawcy w kontekście Jego wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko Wnioskodawcy.

Należy wskazać również, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.