0115-KDIT2-2.4011.317.2017.1.RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie nagród wygranych w konkursach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2017 r. (data wpływu 26 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe – w części dotyczącej opodatkowania nagród uzyskanych w konkursie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, związanym z tą działalnością oraz prawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzoną przez jej organizatora - jednostkę samorządu terytorialnego. Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez organizatora. Zgodnie z przedmiotowym statutem celem działalności Wnioskodawcy jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania kultury poprzez działania skierowane na rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców. Cele te realizuje m. in. poprzez:

 1. organizowanie imprez i projektów kulturalnych,
 2. prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
 3. prowadzenie działalności kinowej, w tym organizowanie imprez związanych z pokazami i promocją filmu artystycznego, amatorską twórczością filmową.

W ramach swoich działań statutowych Wnioskodawca organizuje konkursy z zakresu dziedziny kultury i sztuki. Jednym z takich konkursów jest konkurs odbywający się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych. Nabór do konkursu oraz Regulamin konkursu ogłaszany jest na stronie internetowej, zgłoszenia uczestników dokonywane są za pośrednictwem strony internetowej, prace na konkurs są do organizatora przesyłane drogą elektroniczną w postaci linku z wtłoczonymi napisami w języku angielskim.

W 2017 r., w miesiącu grudniu odbędzie się XII edycja tego Festiwalu, w ramach której, zgodnie z Regulaminem XII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych, odbędą się następujące konkursy:

 1. W FORMULE KRAJOWEJ:
  1. Konkurs na najlepszy film zrealizowany przez studentów w polskich szkołach filmowych i artystycznych,
  2. Konkurs na najlepszy film, skierowany do polskich twórców amatorów, którzy tworzą autorskie filmy, mimo iż nie ukończyli żadnej wyższej szkoły filmowej,
  3. Konkurs na najlepszy film skierowany do polskich twórców niezależnych, absolwentów szkół filmowych i artystycznych tworzących autorskie kino.
 2. W FORMULE MIĘDZYNARODOWEJ:
  1. Konkurs na najlepszy film niezależny z krajów z byłego bloku państw socjalistycznych - twórców niezależnych, studentów i amatorów. Nazwa konkursu nawiązuje do urokliwych podlaskich okien oraz wyjątkowego „zawieszenia” miasta Wnioskodawcy pomiędzy Wschodem i Zachodem.
  2. Konkurs skierowany do twórców z całego świata będzie próbą ukazania pozostałych regionów świata poprzez krótkometrażowe filmy tworzone przez twórców niezależnych, studentów i amatorów.
  3. Konkurs na najlepszy film dla dzieci skierowany do polskich i zagranicznych twórców amatorów, niezależnych i studentów.
  4. Konkurs na najlepszy film do utworu muzycznego skierowany do polskich i zagranicznych twórców amatorów, niezależnych i studentów.
  5. Konkurs na najlepszy film eksperymentalny i wideo - art skierowany do polskich i zagranicznych twórców amatorów, niezależnych i studentów.

Jeden film może być zgłoszony tylko do jednego konkursu.

Zgodnie z Regulaminem uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 15 rok życia i zajmują się tworzeniem filmów. Jak wynika z kategorii konkursowych uczestnikami konkursów mogą być zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy. Zgłoszone filmy oceniane są przez komisję konkursową. Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych filmów przeglądu, przyznawane w każdym z konkursów w ramach każdej z formuł oraz Nagrody Główne. Przyznawane nagrody są nagrodami pieniężnymi. Treść Regulaminu konkursu opublikowana jest na stronie internetowej Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy nagrody uzyskane przez osoby krajowe (uczestników z Polski) nie prowadzące działalności gospodarczej, w opisanych wyżej konkursach z dziedziny sztuki, których wartość nie przekracza kwoty 760 zł są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy?
 2. Czy nagrody uzyskane przez osoby będące rezydentami nie prowadzące działalności gospodarczej, w opisanych wyżej konkursach, których wartość przekracza 760 zł podlegają opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy?
 3. Czy nagrody uzyskane przez osoby nieposiadające miejsca zamieszkania w Polsce, w opisanych wyżej konkursach, których wartość przekracza 760 zł podlegają opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy?
 4. Czy nagrody uzyskane przez osoby zagraniczne z tytułu wygranych w opisanych wyżej konkursach z dziedziny sztuki, których wartość nie przekracza kwoty 760 zł są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy?
 5. Czy nagrody uzyskane przez osoby będące rezydentami oraz osoby nieposiadające miejsca zamieszkania w Polsce, prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy?

Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy, z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przywołany wyżej przepis przewiduje zatem zwolnienie z podatku dochodowego m.in. wygranych w konkursach, które nie są wprawdzie organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu, ale są konkursami z zakresu nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. W związku z tym, iż ustawodawca nie określił (nie zdefiniował) co należy rozumieć przez konkursy z danej dziedziny, koniecznym staje się odwołanie do językowego znaczenia słów użytych w ustawie. Na wstępie, konkurs to "impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami" (Słownik Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN).

Wnioskodawca podkreśla, że organizowane przez Niego konkursy spełniają wszelkie powyższe przesłanki, gdyż polegają na współzawodnictwie uczestników, wyłonieniu najlepszego z nich oraz podstawą urządzenia jest regulamin dostępny do publicznej wiadomości. Na podstawie definicji zawartych w słowniku języka polskiego PWN, za sztukę należy rozumieć „umiejętność wymagającą talentu, zręczności lub specjalnych kwalifikacji”, a za kulturę: „materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory. W związku z powyższym konkursy wokalne, fotograficzne, malarskie, literackie będą wpisywały się w definicje konkursów z dziedziny kultury lub sztuki.

Tym samym uznać należy, że konkurs organizowany przez Wnioskodawcę w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych jest konkursem z dziedziny kultury w sytuacji kiedy wartość jednorazowej nagrody, przyznawanej osobom fizycznym w opisanym w stanie faktycznym, nie przekroczy 760 zł, zwolniona jest ona z opodatkowania. W związku z powyższym Wnioskodawca jako płatnik nie jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, w której nagrody o wartości ponad 760 zł uzyskają obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas znajdzie zasadniczo zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy. Zgodnie z przytoczonym przepisem z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pobiera się podatek w wysokości 10% wygranej lub nagrody. W związku z powyższym Wnioskodawca, jako płatnik, w sytuacji w której nagroda przekracza wartość 760 zł, zobowiązany jest do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10%. Należy podkreślić, że Wnioskodawca zobowiązany jest do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% całej nagrody, nie zaś jedynie nadwyżki od 760 zł.

Ad. 3. Według Wnioskodawcy, w odniesieniu do nagród uzyskanych przez osoby zagraniczne z tytułu wygranych w konkursach z dziedziny kultury i sztuki, to należy zauważyć, iż zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż jeśli nagrody w dziedzinie kultury i sztuki uzyskają nierezydenci, wówczas znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy.

W związku z powyższym, Wnioskodawca, jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10%, z uwzględnieniem postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, których artyści w przytoczonym stanie faktycznym nie posiadają.

Ad. 4. Odnosząc się do sytuacji uczestników mających miejsce zamieszkania za granicą, w ocenie Wnioskodawcy należy przyjąć że, jeżeli wartość przyznanej nagrody będzie wynosiła poniżej 760 zł, wówczas zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniona ona jest z opodatkowania. Na płatniku nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku od uczestnika pochodzącego z zagranicy.

Ad. 5. Zdaniem Wnioskodawcy, w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce jak i zagranicą zastosowanie będzie miał art. 30 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pobiera się podatek w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Zgodnie bowiem z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. o sygn. akt II FSK 232/13: „Przede wszystkim należy jednak wskazać, że art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. nie zawiera żadnego ograniczenia podmiotowego, które uniemożliwiałoby objęcie jego zakresem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym nie wyklucza on zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów przedsiębiorców stanowiących nagrody i wygrane w konkursach organizowanych przez kontrahentów tych przedsiębiorców. Brak jest podstaw, aby organizowane przez Skarżącego konkursy traktować analogicznie do sprzedaży premiowej, skoro pojęcia te rozróżnia ustawodawca”. W związku z powyższym, jeżeli nagroda wynosi powyżej 760 zł, Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest do pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe w części dotyczącej opodatkowania nagród uzyskanych w konkursie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, związanym z tą działalnością oraz prawidłowe w pozostałym zakresie.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 2b ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
 5. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
 6. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
 7. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Stosownie do treści art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego 1997-2012 Wydawnictwo Naukowe PWN SA „konkurs” – jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” – to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN „kultura” to materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory natomiast „sztuka” to dziedzina działalności artystycznej wyróżniana ze względu na reprezentowane przez nią wartości estetyczne; też: wytwór lub wytwory takiej działalności.

Z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 30 ust. 9 ustawy, przepisy ust. 1 pkt 2, 4-5a i 7a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że w ramach swoich działań statutowych Wnioskodawca organizuje konkursy z zakresu dziedziny kultury i sztuki. Jednym z takich konkursów jest konkurs odbywający się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych. Nabór do konkursu oraz Regulamin konkursu ogłaszany jest na stronie internetowej www.zubroffka.pl, zgłoszenia uczestników dokonywane są za pośrednictwem strony internetowej, prace na konkurs są do organizatora przesyłane drogą elektroniczną w postaci linku z wtłoczonymi napisami w języku angielskim.

W 2017 r., w miesiącu grudniu odbędzie się XII edycja tego Festiwalu, w ramach której, zgodnie z Regulaminem XII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych, odbędą się następujące konkursy:

 1. W FORMULE KRAJOWEJ:
  1. Konkurs na najlepszy film zrealizowany przez studentów w polskich szkołach filmowych i artystycznych,
  2. Konkurs na najlepszy film, skierowany do polskich twórców amatorów, którzy tworzą autorskie filmy, mimo iż nie ukończyli żadnej wyższej szkoły filmowej,
  3. Konkurs na najlepszy film skierowany do polskich twórców niezależnych, absolwentów szkół filmowych i artystycznych tworzących autorskie kino.
 2. W FORMULE MIĘDZYNARODOWEJ:
  1. Konkurs na najlepszy film niezależny z krajów z byłego bloku państw socjalistycznych - twórców niezależnych, studentów i amatorów. Nazwa konkursu nawiązuje do urokliwych podlaskich okien oraz wyjątkowego „zawieszenia” miasta Wnioskodawcy pomiędzy Wschodem i Zachodem.
  2. Konkurs skierowany do twórców z całego świata, konkurs będzie próbą ukazania pozostałych regionów świata poprzez krótkometrażowe filmy tworzone przez twórców niezależnych, studentów i amatorów.
  3. Konkurs na najlepszy film dla dzieci skierowany do polskich i zagranicznych twórców amatorów, niezależnych i studentów.
  4. Konkurs na najlepszy film do utworu muzycznego skierowany do polskich i zagranicznych twórców amatorów, niezależnych i studentów.
  5. Konkurs na najlepszy film eksperymentalny i wideo - art skierowany do polskich i zagranicznych twórców amatorów, niezależnych i studentów.

Jeden film może być zgłoszony tylko do jednego konkursu.

Zgodnie z Regulaminem uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 15 rok życia i zajmują się tworzeniem filmów. Jak wynika z kategorii konkursowych uczestnikami konkursów mogą być zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy. Zgłoszone filmy oceniane są przez komisję konkursową. Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych filmów przeglądu, przyznawane w każdym z konkursów w ramach każdej z formuł oraz Nagrody Główne. Przyznawane nagrody są nagrodami pieniężnymi. Treść Regulaminu konkursu opublikowana jest na stronie internetowej Wnioskodawcy.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wynika, iż wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (organizowanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że nagrody wypłacone w konkursie organizowanym przez Wnioskodawcę na najlepszy film przeglądu, osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej, będącym zarówno polskimi rezydentami jak i nierezydentami, będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł. Jeżeli jednak wartość nagrody otrzymanej przez zwycięzcę przekroczy kwotę 760 zł, nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy i cała kwota nagrody podlegać będzie opodatkowaniu. Obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego dotyczyć będzie nagród wypłacanych rezydentom i nierezydentom, wyjątek stanowić będzie sytuacja, w której podatnik udokumentuje swoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji. Wtedy przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy należy zastosować z uwzględnieniem zapisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tj. zastosować stawkę wynikającą z takiej umowy bądź nie pobierać podatku zgodnie z umową.

W sytuacji gdy nagrody będą uzyskane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, będące rezydentami oraz osoby nieposiadające miejsca zamieszkania w Polsce, jeżeli osoby te uczestniczą w konkursie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowaną stawką 10% wartości nagrody, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinny zostać opodatkowane w ramach tej działalności, zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Jeśli natomiast nagrody będą uzyskane przez osoby będące rezydentami oraz osoby nieposiadające miejsca zamieszkania w Polsce, które prowadzą działalność gospodarczą lecz nie będą one uzyskane w związku z tą działalnością gospodarczą – wówczas będą opodatkowane na takich samych zasadach jak w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej opodatkowania nagród uzyskanych w konkursie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, związanym z tą działalnością należało uznać za nieprawidłowe oraz za prawidłowe w pozostałym zakresie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.