0114-KDIP3-2.4011.76.2018.1.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Wnioskodawca będzie pełnił funkcję płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród przekazywanych laureatom konkursu będącymi osobami fizycznymi zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści ww. art. 41 cytowanej ustawy, a mianowicie ust. 4 i 7 tego artykułu. Zatem Wnioskodawca zobowiązany będzie odprowadzić podatek na konto właściwego urzędu skarbowego i sporządzić deklarację PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2018 r. (data wpływu 2 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na spółce obowiązkach płatnika jako organizatorze konkursu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na spółce obowiązkach płatnika jako organizatorze konkursu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

1. Spółka SA (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi między innymi działalność w zakresie sprzedaży pojazdów samochodowych, części, akcesoriów, usług serwisowych. Sprzedaż realizowana jest bezpośrednio przez Spółkę, jak również przez kontrahentów (dealerów) Spółki, czyli oddzielne, niepowiązane ze Spółką podmioty gospodarcze. Obecnie Spółka zamierza zorganizować konkurs, w którym udział mogliby wziąć zainteresowani handlowcy sprzedający produkty Spółki (dalej: „Konkurs”). Celem organizacji Konkursu jest maksymalizacja sprzedaży produktów Spółki przez handlowców, a tym samym zwiększenie obrotów Spółki ze sprzedaży jej produktów.

2. Spółka planuje, że udział w Konkursie będą mogły wziąć osoby fizyczne sprzedające produkty Spółki, w tym handlowcy pozostający ze Spółką w stosunku pracy (dalej: „Handlowcy”), jak również handlowcy zatrudnieni przez dealerów na podstawie umów o pracę, umów zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego (dalej: „Handlowcy zewnętrzni”).

3. Spółka jako organizator Konkursu sporządzi regulamin Konkursu, w którym określi m.in. zasady uczestnictwa w Konkursie, warunki rywalizacji pomiędzy uczestnikami Konkursu, czas trwania Konkursu, zasady wyłonienia zwycięzców oraz nagrody, ogłosi Konkurs wśród Handlowców oraz Handlowców zewnętrznych, a także na zasadach określonych w regulaminie Konkursu, wyłoni zwycięzców i przyzna im nagrody.

4. Spółka planuje, że na podstawie regulaminu Konkursu, uczestnicy Konkursu w trakcie trwania Konkursu będą otrzymywali punkty w związku ze sprzedażą produktów Spółki. Liczba przyznanych punktów będzie zależna od wielkości sprzedaży przez Handlowca lub Handlowca zewnętrznego produktów Spółki w danym okresie rozliczeniowym. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, uczestnicy, którzy otrzymają w tym czasie największą liczbę punktów, zostaną zwycięzcami Konkursu oraz otrzymają przewidziane w regulaminie Konkursu nagrody.

Umowy o pracę zawierane z Handlowcami (pracownikami Spółki) nie zawierają żadnych informacji o konkursach organizowanych przez spółkę. Jedyną podstawą organizacji konkursu i przyznawania nagród jest regulamin konkursu ogłaszany przez Spółkę.

Udział w konkursie jest dobrowolny zarówno dla Handlowców (pracowników Spółki) jak i Handlowców Zewnętrznych (czyli osób współpracujących z dealerami Spółki na podstawie umów o pracę, umów zlecenia lub na innej podstawie prawnej).

5. Nagrody w Konkursie nie otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu, ani też uczestnicy, którzy zdobędą określoną ilość punktów, lecz tylko i wyłącznie uczestnicy, którzy w Konkursie zdobędą największą liczbę punktów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinna potrącać od wartości nagród przyznanych Handlowcom (czyli osobom związanym ze Spółką stosunkiem pracy) oraz Handlowcom zewnętrznym (czyli osobom współpracującym z dealerami Spółki na podstawie umów o pracę, umów zlecenia lub na innej podstawie prawnej) 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?

Zdaniem Wnioskodawcy,

1. W ocenie Spółki:

Spółka jako podmiot organizujący konkursy dla Handlowców oraz Handlowców Zewnętrznych jest zobowiązana do prawidłowego opodatkowania podatkiem dochodowym wypłacanych nagród. Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinna potrącać od wartości nagród przyznanych Handlowcom (czyli osobom związanym ze Spółką stosunkiem pracy) oraz Handlowcom zewnętrznym (czyli osobom współpracującym z dealerami Spółki na podstawie umów o pracę, umów zlecenia lub na innej podstawie prawnej) 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Stanowisko Spółki wynika z następujących okoliczności.

Pojęcie Konkursu

2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Tak więc w celu potrącenia 10% podatku od nagród konieczne jest aby organizowana przez Spółkę akcja promocyjna spełniała warunki do uznania jej za konkurs.

3. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie została zawarta definicja konkursu, tym samym należy odnieść się do wykładni językowej tego pojęcia.

Zgodnie z Uniwersalnym Słownikiem Języka Polskiego pod redakcją S. Dubisza (PWN, Warszawa 2003 r., tom 2 str. 210), „konkurs”, to przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami. Z kolei zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego (www.sjp. pwn.pl) konkurs to:

1. impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.

2. Postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko Tym samym konkursem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przedsięwzięcie, w którym występuje wśród uczestników element rywalizacji (współzawodnictwa), a przejawem tej rywalizacji jest dążenie uczestników konkursu do osiągnięcia najlepszych rezultatów w określonej dziedzinie. Uczestnicy, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty zostają wyłonieni jako zwycięzcy Konkursu oraz, przeważnie, zostają im przyznane nagrody.

4. O zakwalifikowaniu przedsięwzięcia jako konkursu nie decydują natomiast inne okoliczności, np: określenie kręgu uczestników, cel organizacji konkursu, ani okoliczności związane z przedmiotem rywalizacji, np.: zakres zadań postawionych uczestnikom konkursu oraz okoliczność, czy zadania te wchodzą w skład obowiązków służbowych. Dla kwalifikacji przedsięwzięcia jako konkursu istotne jest natomiast wykonanie obowiązków formalnych przez organizatora, tj. sporządzenie regulaminu konkursu, ogłoszenie konkursu wśród uczestników, określenie zasad rywalizacji oraz wyłonienia zwycięzców. Takie stanowisko przedstawiają również sądy administracyjne oraz organy podatkowe, przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej z dnia 25 maja 2017 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.82.2017.1 EC, w której wskazano, że:
Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że w przedsięwzięciu, które organizuje Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs. Uczestnicy konkursu będą pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych wyników sprzedażowych, a konkurs będzie prowadził do wyłonienia zwycięzców, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursu”.

5. Identyczne stanowisko prezentują sądy administracyjne, czego przykładem jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2014 roku (sygn. akt II FSK 911/12), w którym wskazano, że:
„zasadniczo definicja pojęcia „konkurs” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „konkurs” czytamy, że jest to - „przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „konkursu” pojawia się element „rywalizacji”. Bez „rywalizacji bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „konkurs”.

6. Wnioskodawca zwraca uwagę, że Konkurs będzie organizowany przez Spółkę na podstawie regulaminu oraz ogłoszony wśród adresatów. Adresatami Konkursu będą osoby zatrudnione przez Spółkę na podstawie umowy o pracę oraz handlowcy zatrudnieni u kontrahentów (dealerów) Spółki, współpracujących ze Spółką przy sprzedaży jej produktów. O zwycięstwie w Konkursie oraz przyznaniu nagrody będzie decydowała liczba punktów uzyskanych przez handlowca w trakcie trwania Konkursu, a liczba punktów będzie uzależniona od wielkości obrotu osiągniętego przez handlowca. Nagrody zostaną przyznane zatem tym spośród uczestników Konkursów, którzy w trakcie jego trwania osiągną najlepszy wynik sprzedaży produktów Spółki.

7. W ocenie Wnioskodawcy, powyższa charakterystyka Konkursu niewątpliwie świadczy o tym, że Konkursy organizowane przez Spółkę będą stanowiły konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, że nagrody otrzymają jedynie handlowcy, którzy, w ramach współzawodnictwa z innymi uczestnikami Konkursu, osiągną najlepsze rezultaty w zakresie sprzedaży produktów Spółki, nie ma podstaw do zakwalifikowania przedsięwzięcia organizowanego przez Spółkę w inny sposób.

8. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, wartość nagród przyznanych zwycięzcom Konkursu będzie stanowiła dla nich przychód z innych źródeł, opodatkowany na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki 10%.

Źródło przychodu do którego należy zakwalifikować nagrody w Konkursie.

9. W opinii Wnioskodawcy, nagrody przyznane przez Spółkę Handlowcom oraz Handlowcom zewnętrznym, niezależnie od tego, czy będą oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przez Spółkę, czy zatrudnieni przez kontrahenta Spółki współpracującego ze Spółką przy sprzedaży produktów Spółki, powinny zostać zakwalifikowane do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - czyli do innych źródeł.

10. Jak stanowi bowiem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Tak więc do przychodów z innych źródeł zalicza się wszystkie przychody, które nie zostały zakwalifikowane do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 - 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

11. W ocenie Wnioskodawcy przychód z tytułu otrzymania przez zwycięzców Konkursu nagród nie będzie kwalifikowany do żadnego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 - 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności - w przypadku gdyby zwycięzcą Konkursu był Handlowiec, czyli pracownik zatrudniony przez Spółkę - nie będzie stanowił przychodu ze stosunku pracy.

12. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

13. Tym samym, jako przychód ze stosunku pracy może być kwalifikowane nie tylko wynagrodzenie określone w umowie o pracę zawartej przez pracownika z pracodawcą, ale również inne rodzaje przysporzeń otrzymane od pracodawcy, takie jak premie, nagrody, nieodpłatne świadczenia. Niemniej jednak jako przychód ze stosunku pracy mogą być kwalifikowane tylko te przysporzenia (w tym nagrody oraz wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń określone w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), które wykazują ścisły (bezpośredni) związek z istnieniem stosunku pracy, tj. jeżeli istnienie stosunku pracy jest warunkiem sine qua non osiągnięcia przysporzenia przez osobę fizyczną. Wnioskodawca zwraca uwagę, że do tego rodzaju przysporzeń niewątpliwie należy zaliczyć przysporzenia otrzymane przez pracownika od pracodawcy w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, np.: tzw. benefity pracownicze, tj. karty wstępu do obiektów sportowych, prywatna opieka medyczna itd., nagrody i premie otrzymane od pracodawcy np. w związku z pozytywną oceną pracy pracownika. Jednocześnie, inne przysporzenia, które pozostają jedynie w pośrednim związku ze stosunkiem pracy, powinny być zakwalifikowane do odpowiednich źródeł przychodu, w tym do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

14. W ocenie Wnioskodawcy, wartość nagród przyznanych zwycięzcom Konkursu, niezależnie od tego, czy będą oni związani ze Spółką stosunkiem pracy, czy będą osobami zatrudnionymi przez kontrahentów (dealerów) współpracujących ze Spółką przy sprzedaży jej produktów, będzie stanowiła dla nich przychód opodatkowany zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki 10%. Wartość przyznanych nagród nie będzie natomiast stanowiła przychodu ze stosunku pracy Handlowców zatrudnionych przez Spółkę. W przypadku Konkursu organizowanego przez Spółkę, pomiędzy przychodem otrzymanym przez zwycięzcę Konkursu z tytułu przyznania mu nagrody a stosunkiem pracy pomiędzy Handlowcem a Spółką, nie będzie istniał ścisły (bezpośredni) związek przyczynowo-skutkowy, tj. pozostawanie ze Spółką w stosunku pracy nie będzie koniecznym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody. Taki związek przyczynowo-skutkowy istniałby w ocenie Wnioskodawcy jedynie wówczas, gdyby Spółka organizowała Konkurs adresowany wyłącznie do osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę, tj krąg adresatów Konkursu ograniczony byłby na podstawie regulaminu jedynie do pracowników Spółki. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wyłącznie w takim przypadku pozostawanie ze Spółką w stosunku pracy jest warunkiem sine qua non osiągnięcia przychodu z tytułu otrzymania przez zwycięzcę nagrody w Konkursie, a tym samym wartość tej nagrody stanowiłaby dla zwycięzcy przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka jednak sytuacja nie występuje w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym w ramach niniejszego wniosku.

Celem bowiem Konkursu organizowanego przez Spółkę jest zmotywowanie handlowców (zarówno tych zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę, jak również handlowców zatrudnionych u kontrahentów Spółki) do intensyfikacji wysiłków zmierzających do sprzedaży produktów, a tym samym zwiększenie obrotów Spółki ze sprzedaży jej produktów, a nie nagrodzenie pozytywnych efektów pracy pracownika przez pracodawcę albo poprawienie atmosfery pomiędzy pracownikami.

15. Innymi słowy o tym, czy dane świadczenie stanowi przychód ze stosunku pracy decyduje krąg osób, do których kierowany jest konkurs. Jeżeli więc konkurs kierowany jest pracowników Spółki oraz innych osób (współpracowników kontrahentów Spółki), to brak jest bezpośredniego związku Konkursu ze stosunkiem pracy i nagroda w takim konkursie będzie stanowiła przychód z innych źródeł. Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę znajduje oparcie w ugruntowanej linii orzeczniczej Sądów Administracyjnych, czego przykładem jest chociażby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2015 roku (sygn. akt II FSK 1695/14), w którym Sąd stwierdził, że „W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wielokrotnie prezentowany był pogląd, który podziela również skład orzekający w niniejszej sprawie, że o zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p d.o.f., decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tego artykułu, czy także inna osoba, niezwiązana (aktualnie lub w przeszłości) z tego rodzaju stosunkiem prawnym. Istotne jest więc to, czy istnieje związek prawny lub też faktyczny danego świadczenia wypłacanego na rzecz określonej osoby z istniejącym stosunkiem pracy (zob. wyroki NSA: z dnia 26 marca 1993 r., III SA 2219/92, opubl. ONSA 1993, nr 3, s. 83; z dnia 10 lutego 2005 r., I SA/Wr 1038/03. opubl. „Biuletyn Skarbowy” 2005, nr 5, s. 26; z dnia 24 czerwca 2009 r. II FSK 251/08; z dnia 21 sierpnia 2012 r„ II FSK 86/11 oraz II FSK 309/11, opubl. CBOSA).

16. Ponadto, Wnioskodawca zwraca uwagę, że w trakcie trwania Konkursu zarówno handlowcy zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, jak również Handlowcy zewnętrzni, którzy zgłoszą się do udziału w Konkursie, będą rywalizowali o osiągnięcie najlepszych wyników sprzedaży, i w konsekwencji otrzymanie najwyższej ilości punktów oraz znalezienie się w gronie zwycięzców. Tym samym, chociaż handlowcy zatrudnieni przez Spółkę będą w ramach zadań konkursowych wykonywali swoje obowiązki wynikające z umowy o pracę, rezultat w postaci zwycięstwa w konkursie oraz otrzymania nagrody będzie wynikiem osobistych wysiłków skierowanych w celu otrzymania nagrody, nie będzie on bowiem jedynie wynikiem pozostawania ze Spółką w stosunku pracy, ale również innych okoliczności.

17. Wnioskodawca zwraca uwagę, że ocenę prawną Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego potwierdzają interpretacje indywidualne wydane przez organy podatkowe w zbliżonych okolicznościach. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 lutego 2016 r., sygn. IPPB4/4511-1364/15-6/MS1 uznał, że:

W świetle powyższego wartość ww. nagród przyznanych pracownikom Wnioskodawcy i pracownikom kontrahentów Spółki, stanowi dla tych osób na gruncie przepisów ustawy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Na Wnioskodawcy, jako na płatniku będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz odprowadzenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego

18. Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2015 r„ sygn. IBPB-2-1/4511-435/15/BJ wskazał, że:

„Przy opodatkowaniu nagród należy wziąć pod uwagę do kogo adresowany jest konkurs. I tak, w przypadku konkursu organizowanego przez dany zakład pracy (pracodawcę):

  1. wyłącznie dla pracowników tegoż pracodawcy, wygrana (wartość wygranej) będzie stanowić przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy i w konsekwencji organizator konkursu jako płatnik będzie miał obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 32 i 38 ustawy;
  2. dla szerszego kręgu podmiotów, w tym także dla pracowników organizatora konkursu, wygrana (wartość wygranej) dla wszystkich uczestników konkursu będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.”

19. Podobne stanowisko przedstawił również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 1 lutego 2013 r., sygn. IPTPB1/415-675/12-2/KO.

20. Spółka zdaje sobie sprawę, że przytoczone wyżej stanowiska organów podatkowych czy też orzeczenia sądów administracyjnych nie wiążą Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie oceny zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Spółkę, niemniej jednak stanowią istotną wskazówkę co do zakresu ugruntowanej praktyki władz podatkowych jak i orzecznictwa sądowego i mogą być przydatne przy ocenie stanowiska Spółki zaprezentowanego w niniejszym wniosku.

Konkluzje

21. Podsumowując powyższe należy wskazać, że w ocenie Wnioskodawcy:

  1. planowana przez Spółkę akcja, której celem będzie zwiększenie sprzedaży towarów dystrybuowanych przez nią czy to bezpośrednio, czy też poprzez współpracujących ze Spółką dealerów - spełnia warunki do uznania jej za konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. wartość nagród przyznanych zwycięzcom Konkursu będzie stanowiła dla nich przychód z innych źródeł, opodatkowany na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki 10%, niezależnie od tego, czy będą oni związani ze Spółką stosunkiem pracy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z poźn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – źródeł przychodów są inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy – zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi między innymi działalność w zakresie sprzedaży pojazdów samochodowych, części, akcesoriów, usług serwisowych. Sprzedaż realizowana jest bezpośrednio przez Spółkę, jak również przez, oddzielne, niepowiązane ze Spółką podmioty gospodarcze (kontrahentów (dealerów) Spółki). Spółka zamierza zorganizować konkurs. Celem organizacji Konkursu jest maksymalizacja sprzedaży produktów Spółki przez handlowców, a tym samym zwiększenie obrotów Spółki ze sprzedaży jej produktów. Udział w Konkursie będą mogły wziąć osoby fizyczne sprzedające produkty Spółki, w tym handlowcy pozostający ze Spółką w stosunku pracy, jak również handlowcy zatrudnieni przez dealerów na podstawie umów o pracę, umów zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego. Spółka jako organizator Konkursu sporządzi regulamin Konkursu, w którym określi m.in. zasady uczestnictwa w Konkursie, warunki rywalizacji pomiędzy uczestnikami Konkursu, czas trwania Konkursu, zasady wyłonienia zwycięzców oraz nagrody, ogłosi Konkurs wśród Handlowców oraz Handlowców zewnętrznych, a także na zasadach określonych w regulaminie Konkursu, wyłoni zwycięzców i przyzna im nagrody. Uczestnicy w trakcie trwania Konkursu będą otrzymywali punkty w związku ze sprzedażą produktów Spółki. Liczba przyznanych punktów będzie zależna od wielkości sprzedaży przez Handlowca lub Handlowca zewnętrznego produktów Spółki w danym okresie rozliczeniowym. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, uczestnicy, którzy otrzymają w tym czasie największą liczbę punktów, zostaną zwycięzcami Konkursu oraz otrzymają przewidziane w regulaminie Konkursu nagrody. Umowy o pracę zawierane z Handlowcami będącymi pracownikami Spółki nie zawierają żadnych informacji o konkursach organizowanych przez spółkę. Jedyną podstawą organizacji konkursu i przyznawania nagród jest regulamin konkursu ogłaszany przez Spółkę. Udział w konkursie jest dobrowolny zarówno dla Handlowców będących pracownikami Spółki, jak i Handlowców Zewnętrznych współpracujących z dealerami Spółki na podstawie umów o pracę, umów zlecenia lub na innej podstawie prawnej. Nagrody w Konkursie nie otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu, ani też uczestnicy, którzy zdobędą określoną ilość punktów, lecz tylko i wyłącznie uczestnicy, którzy w Konkursie zdobędą największą liczbę punktów.

Odnosząc się do przedstawionego zdarzenia, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przedsięwzięcie organizowane przez Wnioskodawcę stanowi konkurs w rozumieniu ustawy. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wobec braku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych legalnej definicji określenia „konkurs”, dokonując wykładni tego pojęcia, należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia (np. wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „konkurs” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN „konkurs” jest to impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp.

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że w przedsięwzięciu, które organizuje Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnicy konkursu będą pomiędzy sobą rywalizować w ilości sprzedanych produktów a konkurs będzie prowadził do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursu.

W konsekwencji powyższego stwierdzenia, po stronie osób fizycznych uczestniczących w konkursie z tytułu otrzymanych w ramach konkursu nagród, powstanie przychód z innych źródeł, od którego płatnik będzie zobowiązany pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy – jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy – płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ustawy).

Płatnikiem jest podmiot, który organizuje dane przedsięwzięcie i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród. Z treści wniosku w sposób jednoznaczny wynika, że organizatorem konkursu będzie Wnioskodawca, ponieważ to Wnioskodawca planuje zorganizowanie konkursu i Wnioskodawca będzie przyznawał nagrody laureatom konkursu.

W rezultacie Wnioskodawca będzie pełnił funkcję płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród przekazywanych laureatom konkursu będącymi osobami fizycznymi zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści ww. art. 41 cytowanej ustawy, a mianowicie ust. 4 i 7 tego artykułu. Zatem Wnioskodawca zobowiązany będzie odprowadzić podatek na konto właściwego urzędu skarbowego i sporządzić deklarację PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14 na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach – (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z poźn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy)

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.