0114-KDIP3-2.4011.324.2017.1.MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Na Wnioskodawcy i współorganizatorach w odniesieniu do swoich pracowników uczestniczących w konkursie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z treści art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z art. 38 ust. 1a i art. 39 ww. ustawy. Natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku na Wnioskodawcy i współorganizatorach będzie ciążyć obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 oraz z art. 42 ust.1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2017 r. (data wpływu 21 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z przedsięwzięciami o ograniczonej liczbie nagród, których organizatorem jest Wnioskodawca oraz Wnioskodawca wraz ze współorganizatorami – jest:

 • nieprawidłowe - w części dotyczącej obowiązków płatnika w sytuacji gdy Spółka jest współorganizatorem przedsięwzięcia i ponosi w części ciężar ekonomiczny nagród,
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z przedsięwzięciami o ograniczonej liczbie nagród, których organizatorem jest Wnioskodawca oraz Wnioskodawca wraz ze współorganizatorami.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. („Spółka”, „Wnioskodawca”) jako towarzystwo emerytalne, na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 870 ze zm.), reprezentuje i zarządza funduszami emerytalnymi (Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym). W ramach prowadzonej działalności Spółka oferuje produkty emerytalne, takie jak, uczestnictwo w funduszach emerytalnych, Indywidualne Konto Emerytalne, oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

W celu zwiększenia liczby zawieranych umów Wnioskodawca może organizować przedsięwzięcia skierowane do:

 1. osób fizycznych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w Spółce (dalej: „pracownicy Spółki”),
 2. osób fizycznych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w podmiotach powiązanych ze Spółką (dalej: „pracownicy podmiotów powiązanych”),
 3. osób fizycznych wykonujących czynności / usługi na rzecz Spółki (nie w ramach działalności gospodarczej) na podstawie stosunków cywilnoprawnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia, na podstawie umów agencyjnych lub umów o dzieło (dalej: „zleceniobiorcy Spółki”),
 4. osób fizycznych wykonujących czynności / usługi na rzecz podmiotów powiązanych ze Spółką (nie w ramach działalności gospodarczej) na podstawie stosunków cywilnoprawnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia, na podstawie umów agencyjnych lub umów o dzieło (dalej: „zleceniobiorcy podmiotów powiązanych”),
 5. osób fizycznych wykonujących czynności / usługi na rzecz Spółki na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (dalej: „menedżerzy Spółki”),
 6. osób fizycznych wykonujących czynności / usługi na rzecz podmiotów powiązanych ze Spółką na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (dalej: „menedżerzy podmiotów powiązanych”),
 7. osób fizycznych wykonujących czynności / usługi na rzecz Spółki lub na rzecz podmiotów powiązanych ze Spółką w ramach działalności gospodarczej (dalej: „współpracownicy”),
  lub
 8. osób fizycznych:
  • wykonujących pracę na podstawie stosunku pracy, lub
  • wykonujących czynności / usługi (nie w ramach działalności gospodarczej) na podstawie stosunków cywilnoprawnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia, na podstawie umów agencyjnych lub umów o dzieło,
  na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które to podmioty wykonują czynności / usługi na rzecz Spółki lub podmiotów ze Spółką powiązanych (dalej: „pracownicy / zleceniobiorcy agentów”).

Przedsięwzięcia mogą być skierowane łącznie do wszystkich grup osób wskazanych w lit. a)-h), do niektórych grup lub tylko do jednej grupy.

Dalej pracownicy Spółki, pracownicy podmiotów powiązanych, zleceniobiorcy Spółki, zleceniobiorcy podmiotów powiązanych, menedżerzy Spółki, menedżerzy podmiotów powiązanych oraz pracownicy / zleceniobiorcy agentów, będą zwani łącznie: „Uczestnikami” (pojęcie Uczestników w ramach niniejszego wniosku o interpretację nie obejmuje współpracowników).

Przedsięwzięcia polegają na tym, że Uczestnik lub Uczestnicy, którzy spełnią przewidziane warunki związane z przyczynieniem się do zawarcia umów ubezpieczenia przez Wnioskodawcę jako ubezpieczyciela (np. doprowadzą do zawarcia określonej liczby umów ubezpieczenia, o określonym typie / rodzaju, o określonej składce przypisanej lub zainkasowanej), otrzymają od organizatora przedsięwzięcia (którym może być Wnioskodawca samodzielnie, lub jako współorganizator wraz z innym / innymi podmiotami powiązanymi) nagrodę pieniężną lub niepieniężną.

Jednocześnie liczba nagród przyznawanych w ramach przedsięwzięć jest ograniczona - nagrody będą przysługiwać jedynie określonej liczbie najlepszych Uczestników wyłonionych w ramach rywalizacji.

Zasady organizacji przedsięwzięć regulują ich regulaminy, które określają czas ich trwania, nazwę, Uczestników, zasady przyznawania nagród, tryb składania i rozpatrywania reklamacji, skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia i rozpatrującej reklamacje.

Z umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich oraz umów o podobnym charakterze zawartych z Uczestnikami nie wynika obowiązek uczestnictwa w organizowanych przedsięwzięciach. Zakres czynności wykonywanych na podstawie tych umów na rzecz Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką może pokrywać się z zakresem czynności przewidzianych regulaminem przedsięwzięcia jako koniecznych do uzyskania lub starania się o nagrodę.

W przypadkach gdy Spółka współorganizuje przedsięwzięcie wraz z innym podmiotem / innymi podmiotami, Spółka jest organizatorem przedsięwzięcia ale nie jest jedynym organizatorem. Innymi słowy, organizatorami przedsięwzięcia oprócz Spółki jest także przynajmniej jeden inny podmiot (kto jest organizatorem przedsięwzięcia wynika jednoznacznie z regulaminu danego przedsięwzięcia).

Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku przedsięwzięć organizowanych przez Spółkę wspólnie z innym podmiotem lub innymi podmiotami:

 • Spółka wraz z innymi współorganizatorami jest uprawniona i zobowiązana względem Uczestników do przeprowadzenia przedsięwzięcia, wyłonienia laureatów i osób uprawnionych do otrzymania nagród. Jednocześnie, Spółka (lub inny współorganizator) działa we własnym imieniu ale na rzecz wszystkich organizatorów (współorganizatorów przedsięwzięcia);
 • Spółka ponosi wspólnie z innymi współorganizatorami ekonomiczny ciężar realizacji organizowanych przedsięwzięć;
 • nagrody wydawane na rzecz uprawnionych Uczestników są współfinansowane (finansowane z własnych środków) przez Spółkę i pozostałych współorganizatorów. W szczególności należy zwrócić uwagę, że nagrody rzeczowe w momencie ich wydania na rzecz uczestników mogą być objęte współwłasnością Spółki oraz innych współorganizatorów, ale mogą być też własnością jedynie Spółki lub jedynie innego współorganizatora. W przypadku gdy nagrody rzeczowe będą własnością współorganizatora, Spółka zwróci temu współorganizatorowi odpowiednią część kosztów związanych z zakupem tych nagród. Z kolei w przypadku innego typu nagród (nagrody niematerialne - np. usługi, środki pieniężne), nagrody będą wydawane przez Spółkę lub innego współorganizatora, natomiast zarówno Spółka jak i współorganizator będą partycypować w kosztach tych nagród;
 • Uczestnicy mogą zgłaszać ewentualne roszczenia wynikające z tytułu udziału w przedsięwzięciu do każdego z organizatorów (w tym do Spółki), chyba że w regulaminie danego przedsięwzięcia zostanie wskazane, że Uczestnicy powinni kierować roszczenia wyłącznie do określonego organizatora;
 • nagrody na rzecz Uczestników są wydawane przez Spółkę lub innego współorganizatora.

Na potrzeby niniejszego wniosku, pojęcie podmiotów powiązanych ze Spółką należy rozumieć w kontekście powiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy opisane przedsięwzięcia stanowią konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 updof?
 2. Czy w przypadku przyznania przez Spółkę w ramach przedsięwzięcia nagrody Uczestnikowi, Spółka będzie zobowiązana (jako płatnik) do pobrania podatku lub zaliczki na podatek oraz do sporządzenia i przesłania informacji (np. PIT-11, PIT-8C) lub deklaracji (np. PIT-4R, PIT-8AR)?

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. opisane przedsięwzięcia stanowią konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 updof;
 2. w przypadku przyznania przez Spółkę nagrody Uczestnikowi:
  1. jeżeli przedsięwzięcie będzie skierowane jednocześnie przynajmniej do dwóch grup osób z lit. a)-h) ze stanu faktycznego, to Spółka będzie zobowiązana (jako płatnik) do pobrania 10% zryczałtowanego podatku oraz do uwzględnienia kwoty pobranego podatku w rocznej deklaracji PIT-8AR Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia i przesłania innych informacji lub deklaracji;
  2. jeżeli przedsięwzięcie będzie skierowane tylko i wyłącznie do jednej grupy osób - pracowników Spółki (grupa osób z lit. a) ze stanu faktycznego), to Spółka będzie zobowiązana (jako płatnik) do pobrania zaliczki na podatek od nagrody stanowiącej przychód ze stosunku pracy, do uwzględnienia kwoty pobranej zaliczki na podatek w rocznej deklaracji PIT-4R oraz do sporządzenia i przesłania imiennych informacji PIT-11.

Ad. 1.

W ocenie Wnioskodawcy, opisane przedsięwzięcia stanowią konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

Jak stanowi art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Updof nie zawiera definicji konkursu, to niemniej w praktyce wykształconej na podstawie stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe uznaje się, że konkursem dla celów podatkowych jest przedsięwzięcie, w którym uczestnicy rywalizują ze sobą o ograniczoną liczbę nagród. Zgodnie z definicją słownikową, konkurs jest to impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., zwykle wyróżnianych nagrodami. Zatem uznać należy, iż konkursem dla celów updof jest przedsięwzięcie, w którym z założenia tylko określona liczba uczestników, którzy osiągną najlepsze wyniki, uzyskuje nagrodę (charakterystyczny element rywalizacji). Organy podatkowe wskazują także na formalną stronę przedsięwzięcia, jak konieczność sporządzenia regulaminu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Wskazane cechy konstytutywne dla pojęcia konkursu potwierdzono także w orzecznictwie sądowym, przykładowo w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 141/13 lub w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 7 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 303/15, a także w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 lutego 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 34/16, z 27 stycznia 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 523/15.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki wszystkie ww. przesłanki konieczne do uznania danego przedsięwzięcia za konkurs zostały spełnione w odniesieniu do przedsięwzięć opisanych w stanie faktycznym, ponieważ:

 • liczba nagród jest ograniczona - nagrody będą przysługiwać jedynie określonej liczbie najlepszych Uczestników wyłonionych w ramach rywalizacji (element rywalizacji; wyłonienia najlepszego)
 • zasady organizacji przedsięwzięć regulują ich regulaminy, które określają czas ich trwania, nazwę, Uczestników, zasady przyznawania nagród, tryb składania i rozpatrywania reklamacji, skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia i rozpatrującej reklamacje (formalna strona konkursu).

Konkludując organizowane przedsięwzięcia spełniają przesłanki konkursu z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

Ad. 2.

Zdaniem Spółki, w przypadku przyznania przez Spółkę nagrody Uczestnikowi:

 1. jeżeli przedsięwzięcie będzie skierowane jednocześnie przynajmniej do dwóch grup osób z lit. a)-h) ze stanu faktycznego, to Spółka będzie zobowiązana (jako płatnik) do pobrania 10% zryczałtowanego podatku oraz do uwzględnienia kwoty pobranego podatku w rocznej deklaracji PIT-8AR. Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia i przesłania innych informacji lub deklaracji;
 2. jeżeli przedsięwzięcie będzie skierowane tylko i wyłącznie do jednej grupy osób - pracowników Spółki (grupa osób z lit. a) ze stanu faktycznego), to Spółka będzie zobowiązana (jako płatnik) do pobrania zaliczki na podatek od nagrody stanowiącej przychód ze stosunku pracy, do uwzględnienia kwoty pobranej zaliczki na podatek w rocznej deklaracji PIT-4R oraz do sporządzenia i przesłania imiennych informacji PIT-11.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 updof, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (m.in. osoby prawne), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Stosownie do art. 42 ust. 1a updof, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Nawiązując do stanowiska Spółki z ad. 1 - organizowane przez nią przedsięwzięcia, o wskazanych cechach, powinny zostać uznane za konkursy w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

Jeżeli przedsięwzięcie będzie skierowane przynajmniej do dwóch grup osób z lit. a)-h) stanu faktycznego (np. będzie skierowane jednocześnie do pracowników Spółki oraz pracowników podmiotów powiązanych, lub będzie skierowane jednocześnie do pracowników Spółki, zleceniobiorców Spółki, menedżerów Spółki oraz pracowników / zleceniobiorców agentów), to przyznane nagrody jako związane z konkursem powinny podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, pobieranym przez Spółkę jako płatnika. Są to bowiem przedsięwzięcia spełniające warunki konkursu w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 updof (skierowane są do szerszego grona adresatów - nie tylko pracowników), a posiadanie statusu pracownika Spółki nie jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w przedsięwzięciu i przyznania nagrody.

Natomiast w stosunku do przedsięwzięć skierowanych tylko i wyłącznie do pracowników Spółki, należy uznać, że nagrody z takiego przedsięwzięcia będą stanowić przychód ze stosunku pracy (w rozumieniu art. 12 updof) oraz jednocześnie nie będą stanowić nagród z konkursu w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 updof. Przyczyną kwalifikacji takiej nagrody jako przychód ze stosunku pracy jest ścisły związek przyczyno-skutkowy z posiadaniem statusu pracownika Spółki a możliwością wzięcia udziału w przedsięwzięciu i uzyskania nagrody. Ponadto, ponieważ przedsięwzięcie (konkurs) jest skierowane wyłącznie do pracowników Spółki, należy uznać, że nie mamy do czynienia z nagrodą w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, ale z nagrodą wskazaną w art. 12 ust. 1 updof jako przykład przychodu ze stosunku pracy.

Niniejszym, do opodatkowania nagród z przedsięwzięć (w tym konkursów) skierowanych wyłącznie do pracowników Spółki, powinny znaleźć zastosowanie zasady analogiczne do opodatkowania wynagrodzeń za wykonywaną pracę. Tak więc, stosownie do art. 31 w zw. z art. 12 ust. 1 updof, Spółka jako płatnik powinna pobrać zaliczki na podatek od takich nagród, według skali podatkowej.

Podsumowując, zdaniem Spółki, w stosunku do przedsięwzięć o ograniczonej liczbie nagród (które to nagrody będą przysługiwać jedynie określonej liczbie najlepszych Uczestników), w przypadku przyznania przez Spółkę nagrody Uczestnikowi:

 1. jeżeli przedsięwzięcie będzie skierowane jednocześnie przynajmniej do dwóch grup osób z lit. a)-h) ze stanu faktycznego, to Spółka będzie zobowiązana (jako płatnik) do pobrania 10% zryczałtowanego podatku oraz do uwzględnienia kwoty pobranego podatku w rocznej deklaracji PIT-8AR. Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia i przesłania innych informacji lub deklaracji;
 2. jeżeli przedsięwzięcie będzie skierowane tylko i wyłącznie do jednej grupy osób - pracowników Spółki (grupa osób z lit. a) ze stanu faktycznego), to Spółka będzie zobowiązana (jako płatnik) do pobrania zaliczki na podatek od nagrody stanowiącej przychód ze stosunku pracy, do uwzględnienia kwoty pobranej zaliczki na podatek w rocznej deklaracji PIT-4R oraz do sporządzenia i przesłania imiennych informacji PIT-11.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe w części dotyczącej obowiązków płatnika w sytuacji gdy Spółka jest współorganizatorem przedsięwzięcia i ponosi w części ciężar ekonomiczny nagród, natomiast w pozostałym zakresie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są m.in.:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1);
 • przychody z innych źródeł (pkt 9),

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl przepisu art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W myśl art. 12 ust. 2 ww. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców – jeśli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b.

Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, że w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Art. 30 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Artykuł 38 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35 przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru.

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Stosownie do treści art. 41 ust. 7 ww. ustawy jeżeli przedmiotem:

 1. wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2,
 2. świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b,
 3. świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz w art. 18

– nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Stosownie do treści art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy przedsięwzięcia organizowane przez Wnioskodawcę stanowią konkurs w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wobec braku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych legalnej definicji określenia „konkurs”, dokonując wykładni tego pojęcia, należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia (np. wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „konkurs” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „konkurs” czytamy, że jest to – „przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „konkursu” pojawia się element „rywalizacji”. Bez „rywalizacji” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „konkurs”. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem „rywalizować” wskazuje się, że oznacza to: „ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś” (zob. Słownik Języka Polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1989 r., tom III, s. 155.).”

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny / zdarzenie przyszłe stwierdza się, że przedsięwzięcie, które będzie skierowane jednocześnie przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku, w którym liczba nagród jest ograniczona lub będzie skierowane tylko i wyłącznie do jednej grupy osób - pracowników Spółki, w którym liczba nagród jest ograniczona, wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs, ponieważ uczestnicy ww. konkursów będą pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych wyników sprzedażowych, a konkursy będą prowadziły do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminach konkursu.

W świetle powyższego wartość nagród, które będą przyznawane dla zwycięzców konkursów skierowanych przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku, stanowić będzie dla tych osób na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z innych źródeł, o którym mowa w ww. art. 20 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji na organizatorze, jako na płatniku będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ww. art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Natomiast w sytuacji, gdy konkurs będzie skierowany tylko i wyłącznie do jednej grupy osób, tj. wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy, nagroda będzie stanowić dla zwycięzców przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w ww. art. 12 ust. 1 ww. ustawy i w konsekwencji na organizatorze będą spoczywały obowiązki płatnika.

Kluczową kwestią dla oceny stanowiska Wnioskodawcy jest ustalenie, który podmiot w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będzie organizatorem przedsięwzięć, a tym samym płatnikiem podatku dochodowego od nagród otrzymywanych przez Uczestników.

Z wniosku wynika, że organizatorem przedsięwzięć może być Wnioskodawca samodzielnie lub jako współorganizator wraz z innym / innymi podmiotami powiązanymi. Wnioskodawca wraz z innymi współorganizatorami jest uprawniony i zobowiązany względem Uczestników do przeprowadzenia przedsięwzięcia, wyłonienia laureatów i osób uprawnionych do otrzymania nagród.

Zatem gdy organizatorem konkursu jest sam Wnioskodawca, wartość nagród, które będą przyznawane dla zwycięzców konkursów skierowanych przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku, stanowić będzie dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w ww. art. 20 ust. 1 ww. ustawy, a na Wnioskodawcy, jako na płatniku będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy oraz odprowadzenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego oraz do uwzględnienia kwoty pobranego podatku w rocznej deklaracji PIT-8AR.

W sytuacji, gdy ww. konkurs będzie skierowany tylko i wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy, nagroda (wartość wygranej) będzie stanowić dla zwycięzców przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, a Wnioskodawca - jako płatnik będzie miał obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w ww. art. 31 ustawy oraz uwzględnienia kwoty pobranej zaliczki na podatek w rocznej deklaracji PIT-4R oraz do sporządzenia i przesłania imiennych informacji PIT-11.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej obowiązków płatnika w sytuacji, gdy jedynym organizatorem konkursu jest Wnioskodawca należy uznać za prawidłowe.

Natomiast w sytuacji, gdy Wnioskodawca wystąpi jako współorganizator wraz z innym / innymi podmiotami powiązanymi planowanego konkursu nie można uznać, że tylko na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika.

Powyższe skutkuje tym, że Wnioskodawca jako współorganizator wraz z innym / innymi podmiotami powiązanymi nie jest samodzielnym organizatorem tego przedsięwzięcia bowiem organizatorem planowanego konkursu jest każdy ze współorganizatorów.

Należy bowiem zauważyć, że Wnioskodawca (lub inny współorganizator) działa we własnym imieniu ale na rzecz wszystkich organizatorów (współorganizatorów przedsięwzięcia). Ekonomiczny ciężar realizacji organizowanego przedsięwzięcia - konkursu ponosi Wnioskodawca wspólnie z innymi współorganizatorami. Nagrody są współfinansowane (finansowane z własnych środków) przez Wnioskodawcę i pozostałych współorganizatorów. Nagrody będą wydawane przez Spółkę lub innego współorganizatora. Wnioskodawca jak i współorganizator będą partycypować w kosztach tych nagród. Uczestnicy mogą zgłaszać ewentualne roszczenia wynikające z tytułu udziału w przedsięwzięciu do każdego z organizatorów (w tym do Wnioskodawcy), chyba że w regulaminie danego przedsięwzięcia zostanie wskazane, że Uczestnicy powinni kierować roszczenia wyłącznie do określonego organizatora.

W świetle powyższego, sposób zorganizowania konkursu nie czyni z Wnioskodawcy jedynego organizatora będącego płatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem organizatorem jest każdy podmiot powiązany będący współorganizatorem konkursu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej obowiązków płatnika w sytuacji, gdy organizatorem przedsięwzięcia jest Wnioskodawca wraz ze współorganizatorami jest nieprawidłowe.

Reasumując wartość nagród z tytułu uczestnictwa w konkursie dla pracowników Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy stanowić będzie dla tych osób przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku wartość otrzymanych nagród stanowić będzie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 30 ww. ustawy.

Oznacza to, że na Wnioskodawcy i współorganizatorach w odniesieniu do swoich pracowników uczestniczących w konkursie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z treści art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z art. 38 ust. 1a i art. 39 ww. ustawy. Natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku na Wnioskodawcy i współorganizatorach będzie ciążyć obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 oraz z art. 42 ust.1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzenie przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4,00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.