0114-KDIP3-2.4011.22.2018.2.AK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją konkursów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r. (data wpływu 16 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją konkursów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją konkursów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług reklamy, a także promocji oraz marketingu towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza organizować, na zlecenie oraz na koszt swojego klienta (dalej Zleceniodawca), różnego rodzaju akcje promocyjne, w tym konkursy skierowane do konsumentów. Celem akcji promocyjnych jest zwiększenie przychodów Zleceniodawcy. W ramach Akcji promocyjnych Wnioskodawca zamierza organizować m.in. konkursy tj. przedsięwzięcia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako Konkursy). Organizacja i przeprowadzanie Konkursów, łącznie z wręczeniem nagród, stanowią niepodzielną usługę, za którą odpowiedzialny jest w całości Wnioskodawca. Otóż, w ramach Konkursu Wnioskodawca będzie wykonywał wszystkie związane z tym czynności techniczne i prawne, włączając w to wręczanie nagród. Nagrodami w Konkursach mogą być produkty Zleceniodawcy, które Zleceniodawca sprzedaje lub przekazuje na własność Wnioskodawcy oraz przedmioty nie będą produktami Zleceniodawcy bądź usługi pochodzące od osób trzecich, które Wnioskodawca kupuje na własny rachunek.

Zleceniodawca wypłaca Wnioskodawcy wynagrodzenie za organizację Konkursów. Wynagrodzenie pokrywa także koszt nagród zakupionych przez Wnioskodawcę i wydanych w ramach Konkursu, o ile nagrodami nie są przekazane przez Zleceniodawcę na własność Wnioskodawcy produkty Zleceniodawcy.

Konkursy mogą być skierowane m.in. do osób fizycznych będących konsumentami, o których mowa w art. 22 [1] Kodeksu cywilnego. Uczestnicy Konkursów w ramach rywalizacji mogą być poproszeni o wykonanie określonego zadania, np. opracowanie tekstu dotyczącego produktów lub marki Zleceniodawcy, ewentualnie wykonanie pracy plastycznej itp.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich, w tym praw zależnych do wykonanej pracy konkursowej na Wnioskodawcę. Prawa autorskie są następnie przenoszone przez Wnioskodawcę na Zleceniodawcę zgodnie z umową o organizację Konkursu. Wnioskodawca w ramach świadczonych na rzecz Zleceniodawcy usług, przygotuje koncepcję i mechanikę konkursu oraz jego regulamin. Zasady Konkursu każdorazowo określa regulamin, który zawiera warunki uczestnictwa, zasady rywalizacji, sposób wyłaniania zwycięzców i wręczania nagród, czas trwania Konkursu, a także wskazuje Wnioskodawcę jako przeprowadzającego Konkurs. Wnioskodawca, jeżeli regulamin Konkursu tego wymaga, prowadzi rejestrację Uczestników dla potrzeb Konkursu. Organizuje także wybór i przekazanie nagród Uczestnikom, prowadzi działania reklamowe, zapewnia obsługę techniczno - informatyczną Konkursu.

Wnioskodawca występuje jako oficjalny organizator Konkursów, działając na zlecenie Zleceniodawcy i organizując Konkursy działa we własnym imieniu składając przyrzeczenie publiczne, to znaczy jest podmiotem przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego. Organizator występuje w stosunku do osób nagrodzonych we własnym imieniu, a nie jako pośrednik czy pełnomocnik Zleceniodawcy.

Koszty nagród rzeczowych lub finansowych w ostatecznym rozrachunku ponosi zawsze Zleceniodawca. Jeśli nagrody kupuje we własnym imieniu i na własną rzecz Wnioskodawca, koszt nabycia tych nagród jest następnie przenoszony na Zleceniodawcę jako część wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy. Natomiast nagrody niewydane osobom nagrodzonym pozostają w dyspozycji Wnioskodawcy jako organizatora. Uczestnicy mogą kierować ewentualne roszczenia wyłącznie do organizatora Konkursu, czyli Wnioskodawcy. Zleceniodawca nie jest stroną ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Który z podmiotów tj. Wnioskodawca, jako podmiot organizujący oraz przeprowadzający konkurs, czy Zleceniodawca zlecający Wnioskodawcy realizację konkursu, będzie zobowiązany jako płatnik do obliczenia, pobrania i wpłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przekazywanych uczestnikom Konkursu albo do sporządzenia informacji podatkowej PIT-8AR, w sytuacji gdy Wnioskodawca na zlecenie Zleceniodawcy zorganizuje i przeprowadzi Konkurs, łącznie z wydaniem nagród, dla uczestników osób fizycznych będących konsumentami?

Zdaniem Wnioskodawcy, we wskazanej sytuacji Wnioskodawca będzie zobowiązany jako płatnik do obliczenia, pobrania i wpłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przekazywanych uczestnikom Konkursu będących konsumentami, oraz do wystawienia informacji podatkowej PIT-8AR (o ile powstanie taki obowiązek). Tak więc, to Wnioskodawca będzie zobowiązany do działania w charakterze płatnika, gdy na zlecenie Zleceniodawcy Konkurs jest organizowany i przeprowadzany, łącznie z wydaniem nagród, przez Wnioskodawcę - w tym przypadku płatnikiem lub podmiotem zobowiązanym do sporządzenia informacji PIT-8AR jest Wnioskodawca.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższą definicję, na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

  • obliczenie,
  • pobranie
  • wpłacenie

- podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na podstawie art. 42 ust. 1a ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Wnioskodawca organizując i przeprowadzając Konkursy na zlecenie klienta - Zleceniodawcy, organizuje Konkursy w imieniu własnym, wykonując wszystkie związane z tym czynności techniczne oraz prawne, włączając w to wręczanie nagród.

Wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy za organizację konkursów pokrywa także koszt nagród zakupionych przez Wnioskodawcę i wydanych w ramach Konkursu, o ile nagrodami nie są przekazane przez Zleceniodawcę na własność Wnioskodawcy produkty Zleceniodawcy.

Konkursy mogą być skierowane są do osób fizycznych będących konsumentami.

Wnioskodawca organizując Konkursy działa we własnym imieniu. W szczególności, to Wnioskodawca jest podmiotem składającym przyrzeczenie publiczne, czyli jest podmiotem przyrzekającym nagrody w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Wnioskodawca działa na rzecz Zleceniodawcy, czyli organizuje Konkursy na zlecenie Zleceniodawców (na podstawie umów zawartych ze Zleceniodawcami) i w celu wspierania interesów handlowych Zleceniodawców.

W przedstawionej sytuacji podmiotem dokonującym wypłat (świadczeń) osobom fizycznym jest Wnioskodawca. Na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek płatnika określony w powyższej regulacji, a nie na Zleceniodawcy (który zleci Wnioskodawcy przeprowadzenie Konkursu).

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w literaturze przedmiotu „... instytucja, która zorganizowała opisany powyżej konkurs lub grę, będzie zobowiązana do pobrania 10% ryczałtowego podatku od podatnika, któremu wypłaca nagrodę. Nie będzie przy tym istotne, skąd pochodzą środki na premie lub nagrody, ani kto sponsorował imprezę” dr J. Marciniuk (red.) [w:] Podatek dochodowy od osób fizycznych, Wydanie 18. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, Legalis.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działał jako podmiot który dokonuje wypłat (świadczeń) lub stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał inne źródła.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że z uwagi na powyższą definicję, na płatniku ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku, zaliczki lub raty.

Natomiast płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Kluczową kwestią dla oceny stanowiska Wnioskodawcy jest ustalenie, który podmiot w przedstawionym zdarzeniu przyszłym jest płatnikiem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wydawanych nagród w ramach konkursów.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza organizować, na zlecenie oraz na koszt swojego klienta, różnego rodzaju akcje promocyjne, w tym konkursy skierowane do konsumentów. W ramach Akcji promocyjnych Wnioskodawca zamierza organizować m.in. konkursy tj. przedsięwzięcia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizacja i przeprowadzanie Konkursów, łącznie z wręczeniem nagród, stanowią niepodzielną usługę, za którą odpowiedzialny jest w całości Wnioskodawca. W ramach Konkursu Wnioskodawca będzie wykonywał wszystkie związane z tym czynności techniczne i prawne, włączając w to wręczanie nagród. Wnioskodawca występuje jako oficjalny organizator Konkursów, działając na zlecenie Zleceniodawcy i organizując Konkursy działa we własnym imieniu składając przyrzeczenie publiczne, to znaczy jest podmiotem przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego. Koszty nagród rzeczowych lub finansowych w ostatecznym rozrachunku ponosi zawsze Zleceniodawca. Zleceniodawca nie jest stroną ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

Należy zauważyć, że żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi, że dokonanie świadczenia, postawienie pieniędzy lub wartości pieniężnych do dyspozycji określonej osobie powinno nastąpić bezpośrednio przez podmiot, który jest płatnikiem. Płatnikiem jest podmiot, który zleca zorganizowanie danego przedsięwzięcia i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród. Wnioskodawca będzie na zlecenie Zleceniodawcy przeprowadzać konkursy, ale ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji przedsięwzięć będzie ponosił Zleceniodawca. Wobec tego nie można uznać, że na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem w efekcie nie ponosi on ekonomicznego ciężaru wydawanych nagród w konkursach oraz działa na zlecenie Zleceniodawcy.

Podmiotem finansującym te przedsięwzięcia łącznie z nagrodami jest podmiot zlecający, na rzecz, którego Wnioskodawca świadczy tylko usługi. Poprzez zawarcie umowy Wnioskodawca nie wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego. Inicjatorem konkursów jest faktycznie Zleceniodawca, zlecający Wnioskodawcy organizację konkursów w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę w tym zakresie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika i tym samym nie będzie ciążył obowiązek naliczenia, pobrania i wpłacenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego oraz obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

Fakt, że kompleksową obsługą konkursów zajmie się Wnioskodawca, na podstawie zlecenia – Zleceniodawcy, nie czyni Wnioskodawcy płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i w związku z tym na Wnioskodawcy nie spoczywają żadne obowiązki płatnika w związku z wydawaniem nagród. W świetle wyżej powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązki płatnika podatku dochodowego będą ciążyły na podmiocie zlecającym, ponoszącym ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji konkursów.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.