0114-KDIP3-2.4011.171.2017.1.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem nagród w ramach organizowanego przez Wnioskodawcę konkursu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2017 r. (data wpływu 14 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem nagród w ramach organizowanego przez Wnioskodawcę konkursu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem nagród w ramach organizowanego przez Wnioskodawcę konkursu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja (dalej: Fundacja) działa od 1991 roku. Fundacja jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Fundacja jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Fundacja przekazuje nagrody, dla aktywnych zawodowo uczonych, uznanych za ich dokonania naukowe, prowadzące do postępu cywilizacyjnego i kulturowego.

Zasady i kryteria przyznawania nagród określa Regulamin, umieszczony na stronie internetowej Fundacji.

Nagroda przekazywana przez Fundację jest pieniężna i przyznawana w drodze konkursu za wybitne, ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcie naukowe, które w ostatnim okresie otworzyło nowe perspektywy poznawcze. Nagrody są przyznawane w czterech różnych obszarach (posiadających wspólne zakresy z dziedzinami naukowymi). W każdym z obszarów jest przyznawana jedna, indywidualna nagroda pieniężna. Taką nagrodę każdy uczony może otrzymać tylko raz.

Regulamin ogranicza potencjalnych odbiorców nagrody (kandydatów) wyłącznie do uczonych, którzy dokonali osiągnięcia lub odkrycia naukowego w Polsce, potwierdzonego publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce naukowej lub dotyczącego problematyki polskiej.

Nagrodę przyznaje Rada Fundacji, pełniąca rolę jury konkursu, w której skład wchodzą wyłącznie osoby posiadające tytuł naukowy profesora, na podstawie pisemnych opinii przedstawionych przez ekspertów i w większości zagranicznych recenzentów. Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo.

W pierwszym etapie następuje nominowanie do Nagrody przez zaproszonych imiennie przez Fundację wybitnych przedstawicieli nauki (wnioskodawcy). Każdy wnioskodawca danej edycji konkursu może zgłosić do Nagrody tylko jedną kandydaturę, która zostanie przez wnioskodawcę opisana z punktu widzenia osiągnięć naukowych oraz wskazania obszaru nauki, do którego kwalifikowany jest wniosek. Formalne wymagania powyższego wniosku są dokładnie określone w Regulaminie konkursu. Kandydaci nie są na żadnym etapie procedury konkursu powiadamiani o zgłoszonych wnioskach. Osoby pełniące funkcje wyboru kandydatów są zobowiązane do zachowania poufności o uczestnictwie w procedurze konkursowej. Poufna jest także lista osób zaangażowanych w procedurę konkursową (ekspertów oraz recenzentów).

Wnioskodawca musi także fakt złożenia wniosku oraz osobę kandydata zachować w tajemnicy.

Wnioskodawca nie może nominować kandydata, z którym jest w jakikolwiek sposób powiązany (w szczególności poprzez powiązania rodzinne czy też wynikające ze stosunków cywilnoprawnych lub służbowych). Regulamin dyskwalifikuje osoby, które mają wskazany powyżej konflikt interesu z kandydatami, na każdym etapie konkursu. Nie jest także dopuszczalna nominacja przez Wnioskodawcę jego własnej osoby.

Rada Fundacji dokonuje formalnej oraz wstępnej merytorycznej oceny zgłoszonych wniosków i nominuje kandydatów do udziału w drugim etapie konkursu.

W drugim etapie konkursu Zarząd Fundacji wyznacza ekspertów w celu dokonania przez nich oceny kandydatów w zakresie dyscypliny i dziedziny nauki, w których ekspert jest uznanym specjalistą.

Oprócz ekspertów Zarząd Fundacji wyznacza recenzentów, którymi są wybitni uczeni z obszarów objętych konkursem. Rolą tych recenzentów jest dokonanie oceny porównawczej, według kryteriów wskazanych w Regulaminie, osiągnięć kandydatów zgłoszonych do Nagrody, na podstawie złożonych wniosków oraz opinii ekspertów. Przedmiotem oceny dokonywanej przez eksperta jest wyłącznie osiągnięcie kandydata zgłoszonego do Nagrody. Nie podlega zatem ocenie całokształt dorobku naukowego kandydata.

Wyłonienie kandydatów jest ostatecznie dokonywane na podstawie decyzji Rady Fundacji, na podstawie opinii przedstawionych przez ekspertów i recenzentów. Decyzja o wyłonieniu kandydata jest ostateczna i nieodwołalna. O decyzji Rady laureaci zostają informowani niezwłocznie i bezpośrednio przez Prezesa Zarządu Fundacji. W następnej kolejności Fundacja przygotowuje szczegółowe informacje prasowe o osiągnięciach naukowych będących podstawą wyłonienia poszczególnych laureatów Nagrody i zamieszcza je na swoich stronach internetowych oraz w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Rada Fundacji w przypadku nieprzyznania nagrody kandydatowi, który został nominowany do drugiego etapu konkursu, ma możliwość wskazania takiego kandydata do udziału w konkursie w kolejnych latach, bez konieczności uzyskiwania przez niego nominacji przez wnioskodawców, czyli z pominięciem pierwszego etapu konkursu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy nagrody przekazywane w ramach konkursu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, pojęcie konkursu zostało określone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. II FSK 911/12). W tej kwestii orzekał także WSA w Gliwicach w wyrokach: z dnia 13 grudnia 2011 r., I SA/GI 823/11, Lex nr 1101796 oraz z dnia 27 listopada 2012 r., I SA/GI 487/12, Lex nr 1247676, jak też WSA w Łodzi w wyroku z dnia 24 kwietnia 2013 r„ I SA/Łd 141/13, Lex nr 1325449). W powyższych orzeczeniach uznano, iż wobec braku legalnej definicji pojęcia "konkurs”, dokonując jego wykładni należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia.

Zasadniczo definicja pojęcia "konkurs" zawiera więc kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, powinny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ulega też wątpliwości, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem "konkurs" wskazano, Ze jest to: „przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami”.

W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję "konkursu" pojawia się element "rywalizacji". Bez "rywalizacji" bowiem nie możemy dookreślić pojęcia "konkurs". W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem "rywalizować" wskazuje się, że oznacza to: „ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś: współzawodniczyć; konkurować z kimś” (Słownik Języka Polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1989 r., tom III, s. 155). Mając na uwadze te - odnoszące się do pojęcia „konkurs” - terminy, Naczelny Sąd Administracyjny we wskazanym powyżej orzeczeniu stwierdził, że jedynie ubieganie się o nagrodę (jej wysokość) przez określone osoby wyróżniające się osiągnięciami (w realiach rozpatrywanej przez NSA sprawy) w działalności sportowej - bez współzawodniczenia, konkurowania między sobą, nie mieści się w pojęciu "konkurs", o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f.

Wykładnia językowa potwierdzona argumentami wynikającymi z zastosowania wykładni systemowej, upoważnia do przyjęcia, że "konkurs" stanowi rywalizację określonej pod względem ilościowym grupy podmiotów, w określonym zakresie (dziedzinie), w zamkniętym przedziale czasowym, który delimituje pod względem podmiotowym i przedmiotowym ową rywalizację o miano zwycięzcy, jak też że "konkurs" jest rozstrzygany przez określone gremium (komisję, radę, etc.) albo jednoosobowo, po upływie tego czasookresu. Do takich ogólnych konstatacji uprawnia analiza np.: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 1585), ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2011 r., poz. 639 ze zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz. U. z 2004 r., poz. 1267 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), czy też Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2007 r., poz. 999 ze zm.) stanowiącej w art. 2 pkt 7, że pojęcie "konkurs" oznacza jeden wyścig, mecz, grę lub jedne zawody lekkoatletyczne.

Opisany w stanie faktycznym konkurs może być uznany za konkurs, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy, ponieważ osiągnięcia naukowe zgłoszonych kandydatów zostają wskutek zgłoszenia do konkursu poddane współzawodnictwu. W konsekwencji tego współzawodnictwa, zostaje wyłoniony w drodze dwuetapowej procedury najlepszy w danej dziedzinie naukowej (obszarze) naukowiec.

Tym samym otrzymana przez uczestnika Nagroda jest rezultatem dokonanych przez uczestnika osiągnięć naukowych, docenionych w drodze procedury wyboru i powinna być opodatkowana zryczałtowanym, 10% podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepisy prawa podatkowego, o których mowa w ww. art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, zawiera m.in. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), w której w Rozdziale 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników, zawarte są przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie bądź, od których zaniechano poboru podatku.

Wyszczególnienia źródeł przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne ustawodawca dokonał w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (...). Przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku języka polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl) „konkurs”, jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda”, to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że organizowany przez Wnioskodawcę konkurs - posiada regulamin określający zarówno reguły konkursu, sposób wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania nagród. Nagrody są przyznane w drodze konkursu za wybitne, ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcie naukowe, które w ostatnim okresie otworzyło nowe perspektywy poznawcze. Laureaci uprawnieni do otrzymania nagród, zostaną wyłonieni na podstawie opinii przedstawionych przez ekspertów i recenzentów, przez jury konkursu, które stanowić będzie Rada Fundacji. Przedmiotem oceny jest wyłącznie osiągnięcie naukowe kandydata zgłoszonego do Nagrody. Tym samym osiągnięcia naukowe zgłoszonych kandydatów zostają wskutek zgłoszenia do konkursu poddane współzawodnictwu. W konsekwencji tego współzawodnictwa, zostanie wyłoniony w drodze dwuetapowej procedury najlepszy w danej dziedzinie naukowej (obszarze) naukowiec. Decyzja Rady Fundacji o wyłonieniu kandydata jest ostateczna i nieodwołalna. Zatem Fundacja będzie podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia laureatów uprawnionych do otrzymania nagród, a co za tym idzie będzie działała we własnym imieniu i na swoją rzecz.

Mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że przyznane nagrody w konkursie będą podlegać opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji na Wnioskodawcy jako płatniku będzie ciążył obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w konkursie nagrody, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8AR, w której należy ująć kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach – (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy)

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.