0114-KDIP3-2.4011.141.2017.4.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem przez Wnioskodawcę nagród w przeprowadzanych na zlecenie klientów konkursach lub grach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2017 r. (data wpływu 14 czerwca 2017 r.) uzupełnionym pismem (data nadania 13 lipca 2017 r., data wpływu 13 lipca 2017 r.) na wezwanie organu Nr 0114-KDIP3-2.4011.141.2017.1.MK z dnia 30 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem przez Wnioskodawcę nagród w przeprowadzanych na zlecenie klientów konkursach lub grach w wyniku uwzględnienia zażalenia z dnia 4 sierpnia 2017 r. (data nadania 4 sierpnia 2017 r., data wpływu 4 sierpnia 2017 r.) na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z dnia 31 lipca 2017 r., Nr 0114-KDIP3-2.4011.141.2017.2.MK – jest:

 • prawidłowe - w części dotyczącej braku obowiązku płatnika w stosunku do uczestników, którym będą wręczane nagrody zakupione i przekazane Wnioskodawcy przez Klienta,
 • nieprawidłowe - w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem przez Wnioskodawcę nagród w przeprowadzanych na zlecenie klientów konkursach lub grach.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu Social Media, Public Relations oraz szeroko pojętej reklamy w Internecie. Na zlecenie swoich klientów czasami przeprowadza konkursy lub gry w Internecie. Stosowane są dwa sposoby rozliczania nagród. W pierwszym Wnioskodawczyni kupuje nagrody i przekazuje nagrodzonym w konkursach lub grach. W drugim klient przekazuje Wnioskodawcy nagrody, które ona przekazuje nagrodzonym w konkursach lub grach.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 30 czerwca 2017 r. Nr znak: 0114-KDIP3-2.4011.141.2017.1.MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego o następujące informacje:

 • z uwagi na to, że przedstawione we wniosku konkursy lub gry przeprowadzane będą przez Wnioskodawcę na zlecenie klientów organ prosi o jednoznaczne wskazanie, czy Wnioskodawca będzie organizatorem ww. przedsięwzięć, tj.:
  • czy Wnioskodawca będzie jedynym podmiotem uprawnionym i zobowiązanym względem uczestników konkursów lub gier, do ich przeprowadzenia, wyłonienia laureatów i osób uprawnionych do otrzymania nagród, a tym samym będzie działał we własnym imieniu i na swoją rzecz.
  • czy Wnioskodawca będzie ponosił ekonomiczny ciężar realizacji organizowanych konkursów lub gier,?
  • czy nagrody zostaną zakupione przez Wnioskodawcę z jego własnych środków i w chwili ich wydawania uprawnionym uczestnikom, ich właścicielem będzie Wnioskodawca? - czy do Wnioskodawcy uczestnicy zgłaszają ewentualne roszczenia wynikające z tytułu udziału w przedsięwzięciu?
  • czy zasady organizacji przeprowadzanych konkursów lub gier będą regulować ich regulaminy określające: rodzaju konkursu, nazwę konkursu lub gry, czas trwania, uczestników, sposób wyłaniania zwycięzców, zasady przyznawania i wysokość nagród, skład komisji czuwającej nad przebiegiem konkursu lub gry i rozpatrującej ewentualne reklamacje (proszę o podanie tych informacji ze wskazaniem wysokości nagród).
 • czy konkursy i gry będą ogłaszane i organizowane na stronie internetowej, której twórcą jest spółka i która utrzymywana jest na serwerach dzierżawionych przez Spółkę, w ramach ogólnodostępnej sieci Internet.
 • czy konkursy i gry będą ogłaszane i organizowane za pośrednictwem stron Kontrahentów (fanpage Kontrahenta, fanpage produktów Kontrahenta) na portalu Facebook.com. na potrzeby których tworzona będzie przez Spółkę bądź to dedykowana strona internetowa publicznie dostępna dla użytkowników medium jakim jest sieć Internet, bądź to aplikacja (oprogramowanie) dostępna dla użytkowników portalu Facebook dostępnego w ogólnodostępnej sieci Internet. Z wykorzystaniem powyższych mechanizmów (strona internetowa, aplikacja Facebookowa) uczestnik konkursu będzie zgłaszał swój udział do konkursu lub rozwiązywał zadanie konkursowe
 • czy też konkursy lub gry będą organizowane przez konkretną instytucję w tym przypadku właściciela (Wnioskodawcę) danego ogólnodostępnego portalu internetowego (nie wymagającego rejestracji) tego portalu dla użytkowników Internetu.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 13 lipca 2017 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

 • Wnioskodawca będzie jedynym podmiotem uprawnionym i zobowiązanym względem uczestników konkursów lub gier, do ich przeprowadzenia, wyłonienia laureatów i osób uprawnionych do otrzymania nagród, a tym samym będzie działał we własnym imieniu i na swoją rzecz.
 • Wnioskodawca nie będzie ponosił ekonomicznego ciężaru realizacji organizowanych konkursów lub gier,Wnioskodawca otrzymuje od klientów wynagrodzenie.
 • Wnioskodawca stosuje dwa sposoby rozliczania nagród. W opisie zdarzenia przyszłego napisano: „W pierwszym Wnioskodawczyni kupuje nagrody i przekazuje nagrodzonym w konkursach lub grach. W drugim klient przekazuje Wnioskodawczyni nagrody, które ona przekazuje nagrodzonym w konkursach lub grach”. W polu liczba zdarzeń przyszłych wskazano dwa. W pierwszym wariancie Wnioskodawca kupuje z własnych środków nagrody i jest ich właścicielem. W drugim wariancie nie.
 • Uczestnicy zgłaszają do Wnioskodawcy ewentualne roszczenia wynikające z udziału w przedsięwzięciu.
 • zasady organizacji przeprowadzanych konkursów lub gier będą regulować ich regulaminy określające: rodzaju konkursu, nazwę konkursu lub gry, czas trwania, uczestników, sposób wyłaniania zwycięzców, zasady przyznawania i wysokość nagród, skład komisji czuwającej nad przebiegiem konkursu lub gry i rozpatrującej ewentualne reklamacje. O wysokości nagród decydują Klienci Wnioskodawcy, mogą to być kilkuzłotowe gadżety, ale również sprzęt elektroniczny lub inne rzeczy warte ponad 200,00 zł albo ponad 760,00 zł. W wielu konkursach i grach wysokość nagród jest zróżnicowana w zależności od pozycji osoby nagrodzonej.
 • Konkursy i gry nie będą ogłaszane i organizowane na stronie internetowej, której twórcą jest spółka i która utrzymywana jest na serwerach dzierżawionych przez Spółkę, w ramach ogólnodostępnej sieci Internet.
 • Konkursy i gry będą ogłaszane i organizowane za pośrednictwem stron Kontrahentów (fanpage Kontrahenta, fanpage produktów Kontrahenta) na portalu Facebook.com. na potrzeby których tworzona będzie przez Spółkę bądź to dedykowana strona internetowa publicznie dostępna dla użytkowników medium jakim jest sieć Internet, bądź to aplikacja (oprogramowanie) dostępna dla użytkowników portalu Facebook dostępnego w ogólnodostępnej sieci Internet.
 • konkursy lub gry nie będą organizowane przez konkretną instytucję w tym przypadku właściciela (Wnioskodawcę) danego ogólnodostępnego portalu internetowego (nie wymagającego rejestracji) tego portalu dla użytkowników Internetu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu nagród przekazywanych nagrodzonym w konkursach lub grach na Spółce ciąży obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ciąży obowiązek pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ konkursy organizowane są za pośrednictwem środków masowego przekazu, to jest Internetu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 lutego 2016 roku, sygn. akt II FSK 3140/13; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 marca 2015 roku, sygn. akt II FSK 414/13).

Dla zastosowania zwolnienia ważne jest, aby konkurs lub gra była organizowana i emitowana (ogłaszana) przez środki masowego przekazu. Środek masowego przekazu jest siecią połączeń lub nośnikiem, czyli sposobem przekazywania treści (ogłaszania, emitowania). Z kolei "organizować" według słowników języka polskiego znaczy między innymi "być czynnikiem, od którego zależy układ i funkcjonowanie elementów jakiejś całości" albo "tworzyć zespół do wspólnego działania". W związku z tym konkursy i gry przygotowywane przez Wnioskodawczynię są organizowane przez Internet i ogłaszane przez Internet. W Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma definicji środka masowego przekazu, z której miałoby wynikać, że jest to podmiot, a nie jedynie medium do przekazywania treści.

Nawet gdyby uznać, że Internet nie jest środkiem masowego przekazu, to nieodpłatne świadczenia związane z promocją i reklamą klienta Wnioskodawczyni do kwoty 200,00 zł są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wygrane w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów lub usług są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli ich wartość nie przekracza 760,00 zł.

Ponadto w wariancie współpracy, gdy to klient przekazuje Wnioskodawczyni nagrody, które ona ma wydać nagrodzonym w konkursach lub grach, ewentualne obowiązki podatkowe nakładane ustawą na płatnika ciążą na kliencie Wnioskodawczyni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe w części dotyczącej braku obowiązku płatnika w stosunku do uczestników, którym będą wręczane nagrody zakupione i przekazane Wnioskodawcy przez Klienta, natomiast w pozostałej części jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Zgodnie z art. 8 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 • obliczenie,
 • pobranie,
 • wpłacenie

- podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 cytowanej ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Natomiast art. 30 ust. 8 powołanej ustawy stanowi, że dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ustawy).

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wskazany przepis zawiera przesłanki przedmiotowo-podmiotowe, których spełnienie jest niezbędne do zastosowania zwolnienia.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł – jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Tym samym w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania powyższego zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

 • organizatorem konkursu są środki masowego przekazu, i
 • podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu.

Sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu nie jest wystarczający. Bowiem literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”. A to oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „środki masowego przekazu”. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Jednakże dostępne definicje słownikowe pojęcia „środki masowego przekazu” określają to pojęcie w różnych aspektach. Jakkolwiek wskazują one, że są to środki komunikowania masowego, to z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Tytułem przykładu powyższego dualizmu wskazać można internetową encyklopedię PWN, określającą środki masowego przekazu jako „mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet”.

Zatem środki masowego przekazu są definiowane zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 prowadzi do wniosku, że do skorzystania ze zwolnienia nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie przekazana została w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) rozumianych jako środki komunikowania masowego (urządzenia techniczne), do których zaliczany jest Internet. Przepis ten wymaga, aby konkursy były również organizowane przez środki masowego przekazu w znaczeniu instytucji zaliczanych do tzw. mass mediów.

Tym samym nie budzi wątpliwości fakt, że konkursy winny być ogłaszane (emitowane) przez mass media, w tym przypadku przez Internet, który bezspornie zaliczyć należy do środków masowego przekazu. Jednakże wątpliwość wzbudza fakt spełnienia drugiej przesłanki warunkującej możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zorganizowania konkursu przez Internet. Spełnienie tej przesłanki nastąpi, wówczas, gdy organizatorem konkursu będzie podmiot w znaczeniu instytucji, zaliczany do grupy mass mediów.

Zorganizowanie konkursu przez Internet w dorozumieniu oznaczać może zatem jedynie organizację konkursu przez konkretną instytucję, w tym przypadku właściciela danego portalu internetowego występującego jako osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem jednak ogólnodostępności (nie wymagające rejestracji) tychże portali dla użytkowników Internetu. Trudno bowiem uznać, by konkurs kiedykolwiek mógł być zorganizowany przez Internet jako ogólnoświatową sieć komputerową niemającą osobowości prawnej.

Zatem zwolnieniu, określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) – w tym przypadku – przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet.

Tymczasem w niniejszej sprawie jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia organizatorem konkursów będzie Wnioskodawca - Spółka, która nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu. Prowadzi ona bowiem działalność gospodarczą w przedmiocie kompleksowych rozwiązań z zakresu Social Media, Public Relations oraz szeroko pojętej reklamy w Internecie i na zlecenie swoich klientów czasami przeprowadza konkursy lub gry wykorzystując w tym celu Internet – tj. za pośrednictwem stron Kontrahentów (fanpage Kontrahenta, fanpage produktów Kontrahenta) na portalu Facebook.com. na potrzeby których tworzona będzie przez Spółkę bądź to dedykowana strona internetowa publicznie dostępna dla użytkowników medium jakim jest sieć Internet, bądź to aplikacja (oprogramowanie) dostępna dla użytkowników portalu Facebook dostępnego w ogólnodostępnej sieci Internet.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca wykorzystuje jedynie współczesne narzędzie komunikowania się (jakim jest internet) do organizacji konkursu i gier. Nie kwestionując zatem znaczenia Internetu jako środka komunikacji we współczesnym świecie, nie sposób jednak uznać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu, zostały spełnione wszystkie przesłanki wymienione w zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto jak wynika z uzupełnienia wniosku będą stosowane dwa sposoby rozliczania nagród przekazywanych w konkursach lub grach. W pierwszym Wnioskodawca dokona zakupu nagród z własnych środków i będzie ich właścicielem, które następnie przekaże nagrodzonym. W drugim, klient dokonuje zakupu nagród i przekazuje je Wnioskodawcy, natomiast rola Wnioskodawcy ogranicza się do przekazania ich, nagrodzonym w konkursach lub grach.

W konsekwencji, wygrane w konkursach lub grach nagrody – niezależnie od ich wartości – będą stanowić dla zwycięzców konkursu lub gry przychód z innych źródeł, o którym mowa w ww. art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Tym samym na Wnioskodawcy jako płatniku ciążyć będzie obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem postanowień art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązek przesłania właściwemu urzędowi skarbowemu rocznej deklarację, o której mowa w art. 42 ust. 1a ustawy (PIT-8AR), w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wydania nagród, w stosunku do uczestników, którym będą wręczane nagrody stanowiące własność Wnioskodawcy i zakupione przez Wnioskodawcę z własnych środków.

Natomiast na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika w stosunku do uczestników, którym będą wręczane nagrody zakupione i przekazane Wnioskodawcy przez Klienta. Obowiązek ten będzie ciążył na podmiocie (zlecającym), który finansuje nagrody.

W dalszej kolejności odnosząc się do kwestii zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zwolnienia od podatku otrzymywanych przez uczestników konkursów i gier nagród na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, organ podatkowy stwierdza co następuje.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Zatem dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia decydujące jest spełnienie łącznie następujących warunków, tj.:

 • świadczenie musi mieć charakter nieodpłatny,
 • świadczenie musi pozostawać w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy,
 • jednorazowa wartość tego świadczenia nie może przekraczać 200 zł,
 • świadczenie nie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby związanej z nim stosunkiem cywilnoprawnym.

Przedmiotowe zwolnienie w praktyce ma zastosowanie do nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach akcji promocyjno-reklamowych, w czasie których wręcza się drobne gadżety reklamowe i promocyjne (np. kalendarze, upominki i drobne prezenty), czy też wykonuje usługi wchodzące w zakresie działalności gospodarczej dokonującego świadczenia.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN 2003). Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

W prawie podatkowym brak jest również definicji promocji i reklamy. Wskazać jednak należy, że na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie.

Natomiast reklamę, w oparciu o definicje słownikowe można określić jako rozpowszechnianie informacji o towarach i usługach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, w celu zachęty do nabywania towarów i korzystania z określonych usług. Reklama jest to oddziaływanie na zewnątrz na nieokreślonego kontrahenta, jest skierowana i dostępna potencjalnie dla wszystkich, posiada zatem ogólny, anonimowy, powszechny, nieprywatny charakter.

Jednakże zasadą jest, że reklama i promocja są skierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców tych towarów lub usług w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu.

W niniejszej sprawie nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że wartość nagrody wydanej w organizowanym przez Spółkę konkursach lub grach może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym wydanie nagrody nastąpi bowiem w związku z uczestnictwem w konkursie lub grze, w którym uczestnicy będą pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów, a z regulaminów danego konkursu, będą wynikały między innymi zasady rywalizacji, przedmiot rywalizacji oraz kryteria wyłaniania zwycięzców, przewidziane nagrody wraz ze sposobem ich wydawania.

Powyższe wskazuje zatem, że nagrody otrzymują zwycięzcy konkursu lub gry a nie wszyscy jego uczestnicy.

W konsekwencji nie można uznać za nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy opisanych we wniosku nagród uzyskiwanych przez zwycięzców konkursu lub gier, organizowanych przez Spółkę, pomimo, że wartość nagrody może nie przekroczyć kwoty 200 zł. Przesądza o tym fakt, że nagroda nie jest wydawana wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia organizowanego przez Spółkę, a jej uzyskanie uzależnione jest od wzięcia udziału w konkursie lub grze i osiągnięcia najlepszych rezultatów w rywalizacji. Podkreślenia wymaga, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia jest uwarunkowane tym, że wręczenie drobnych gadżetów reklamowych i promocyjnych nie może wiązać się z żadną inną czynnością wzajemną, jak też nie może być nagrodą za określone zachowanie/wykonanie danej czynności.

W świetle powyższego uznać należy, że nagrody o wartości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł wydawane w ramach wskazanego we wniosku konkursu lub gier na rzecz osób fizycznych nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazywaniem nagród w ramach konkursów lub gier:

 • w części dotyczącej braku obowiązku płatnika w stosunku do uczestników, którym będą wręczane nagrody zakupione i przekazane Wnioskodawcy przez Klienta - jest prawidłowe,
 • w pozostałej części jest nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach – (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.