0114-KDIP3-1.4011.273.2017.1.EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Spółkę konkursami

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2017 r. (data wpływu 17 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Spółkę konkursami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Spółkę konkursami.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej jako „Wnioskodawca”) jest firmą, która została założona w celu prowadzenia badań rynku i opinii społecznej. Na potrzeby swojej działalności Wnioskodawca zamierza zbierać potrzebne mu informacje między innymi w drodze ankiet elektronicznych wypełnianych przez respondentów (osoby fizyczne, niezwiązane z Wnioskodawcą jakimkolwiek stosunkiem cywilnoprawnym) przy wykorzystaniu sieci Internet.

W dobie szybkiego rozwoju technologicznego i upowszechnienia się technik badań ankietowych, coraz trudniej jest zainteresować podzieleniem się własnymi opiniami przedstawicieli niektórych grup społecznych. Aby zachęcić ludzi do brania udziału w badaniach i wypełniania ankiet, Wnioskodawca planuje wprowadzić pomiędzy nimi rywalizację i zorganizować specjalny konkurs („Konkurs”).

Jego celem będzie wyłonienie i nagrodzenie - na podstawie wskazanych w regulaminie Konkursu („Regulamin”) kryteriów - wszystkich uczestników, którzy zakwalifikują się i udzielą odpowiedzi w ankietach do których zaprosi ich Wnioskodawca.

Konkurs będzie organizowany za pośrednictwem strony internetowej, której twórcą i administratorem będzie Wnioskodawca. Warunkiem udziału w Konkursie będzie wypełnienie formularza rejestracyjnego zawartego na stronie i zaakceptowanie Regulaminu dotyczącego udziału w Konkursie.

Wraz z rejestracją uczestnicy otrzymają automatycznie konto na stronie internetowej Konkursu, na którym zapisywane będą wszystkie aktywności uczestników (np. otrzymywane i wypełniane przez uczestnika ankiety, liczba zdobytych punktów za prawidłowo wypełnione ankiety).

W czasie trwania Konkursu, Wnioskodawca może wysyłać nieograniczoną liczbę ankiet osobom, które zarejestrowały się w Konkursie, zgodnie z wyżej opisanymi zasadami. Wnioskodawca wysyła uczestnikowi zaproszenia do badań. Wysyłane są one drogą elektroniczną, poprzez email lub SMS, na telefon komórkowy uczestnika. Każde zaproszenie zawiera w szczególności link do ankiety oraz informację o tym, ile punktów można zdobyć kwalifikując się do badania i biorąc w nim udział.

Strona internetowa Konkursu i wszystkie ankiety realizowane przez Wnioskodawcę są stworzone w taki sposób, aby każdy uczestnik Konkursu, dostając zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie, miał techniczną możliwość wzięcia w nim udziału - niezależnie od urządzenia, na którym odbierze od Wnioskodawcy wiadomość z zaproszeniem (ankiety będą przystosowane do działania na komputerach PC/laptopach, na smartfonach i tabletach, czyli wszystkich urządzeniach powszechnie służących do korzystania z sieci Internet). Oznacza to wyrównanie szans uczestników na błyskawiczną decyzję o udziale w ankiecie, a tym samym przystąpienie do rywalizacji w Konkursie.

Ilość nagradzanych w każdym badaniu (ankiecie) odpowiedzi jest ograniczona, o czym uczestnicy są powiadamiani (w samej ankiecie lub Regulaminie).

Ponadto w każdym badaniu Wnioskodawca określa strukturę demograficzno-społeczną poszukiwanych uczestników i zakłada limity ilości osób w ramach podziału na różne cechy (np, płeć, wiek, wykształcenie lub cechy związane bezpośrednio z tematyką danego badania - np podział na użytkowników i nie użytkowników danej kategorii produktów). Ponieważ za każdym razem Wnioskodawca wyśle większą niż zaplanowana wielkość badania, liczbę zaproszeń do uczestników Konkursu - to podstawowa reguła w Konkursie - niepodważalnym pozostaje fakt, że szybsze podjęcie decyzji o przystąpieniu do konkursu daje uczestnikom większe szanse na zakwalifikowanie się do wzięcia w nim udziału.

Zwycięzcami Konkursu, czyli osobami, którym zostaną przyznane punkty, będą uczestnicy, którzy jako pierwsi odpowiedzą na zaproszenie do ankiety i prawidłowo (zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie) ją wypełnią. Każda ankieta zawiera na początku pytania kwalifikacyjne. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania kwalifikacyjne uczestnik może zakwalifikować się do udziału w danym badaniu (jeżeli odpowiada profilowi, którym w danym momencie zainteresowany jest Wnioskodawca). Jeśli dany uczestnik zostanie zakwalifikowany otrzyma właściwą ankietę do wypełnienia.

Nad prawidłowym zliczaniem udzielanych odpowiedzi czuwać będzie oprogramowanie zapewniane przez Wnioskodawcę, które za każdym razem w sposób automatyczny zweryfikuje sposób wypełnienia ankiety przez każdego uczestnika (jej spójność, logiczność odpowiedzi oraz czas, w jakim została wypełniona, aby wyeliminować odpowiedzi automatyczne, bezrefleksyjne). Szczegółowe kryteria oceny będą podane do wiadomości uczestników w Regulaminie. Oprogramowanie to również automatycznie wyłoni zwycięzców poprzez zablokowanie możliwości dołączenia do rywalizacji osób, które zdecydowały się na nią zbyt późno. Po zakwalifikowaniu się do badania i wypełnieniu ankiety w sposób prawidłowy (wykluczenia określone w Regulaminie) uczestnik otrzymuje Punkty, których liczba jest każdorazowo określona w samej ankiecie lub zaproszeniu do niej.

Punkty będą zapisywane automatycznie na koncie uczestnika na stronie internetowej Konkursu. Wnioskodawca przewiduje nagrody pieniężne, na zasadzie jeden punkt = określona wartość pieniężna. Nagrody mogą być wypłacane według wyboru uczestnika, w szczególności jako określona wartość pieniężna, na konto uczestnika lub mogą być wymieniane na inne nagrody dostępne do wyboru na stronie internetowej Konkursu. Uczestnik będzie powiadamiany o możliwości wymiany punktów na nagrody poprzez specjalny komunikat wyświetlany na koncie uczestnika lub podany e-mailem.

Warunkiem wymiany punktów na nagrody jest osiągnięcie pewnej minimalnej ilości punktów w czasie trwania Konkursu (np. wymiana każdych 100 punktów zdobytych w trakcie trwania Programu). Warunki te będą podane do wiadomości wszystkim uczestnikom w Regulaminie.

Poza minimalnym pułapem punktów opisanym powyżej, Regulamin będzie przewidywał maksymalny pułap, po zdobyciu którego, punkty nie będą mogły zostać wymienione na nagrody (np. prawo do wymiany punktów na nagrody nie przysługuje po przekroczeniu określonej ilości punktów w skali roku).

Konkurs, a w konsekwencji przewidziane w jego regulaminie zobowiązanie do wypłaty nagród bazować będzie od strony cywilistycznej na instytucji przewidzianej w art. 919-921 Kodeksu cywilnego (przyrzeczenie publiczne).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym przychód z tytułu nagród uzyskanych przez uczestników Konkursu z tytułu wygranej w konkursie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca jako organizator Konkursu jest zobowiązany pobrać od wartości nagród pieniężnych przekazywanych zwycięzcom 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w przypadku nagród rzeczowych Wnioskodawca jest zobowiązany pobrać od zwycięzców 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wartości przekazywanych nagród?

Zdaniem Wnioskodawcy, powołując się na indywidualną interpretację podatkową odpowiadającą na takie samo zagadnienie (1462-IPPB2.4511.24.2017.1.MG), wydaną innemu podmiotowi, zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród zawiązanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zatem w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, przychody osiągnięte z wygranych w konkursach, co do zasady, podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem 10% zryczałtowanej stawki podatku.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, w ocenie Wnioskodawcy, planowane działania będą spełniać kryteria pozwalające uznać przedsięwzięcie za konkurs w rozumieniu przepisów ustawy PIT, bowiem będzie to przedsięwzięcie charakteryzujące się bezpośrednią rywalizacją między uczestnikami, mające określony, nadany przez Wnioskodawcę Regulamin i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych uczestników/najlepszych odpowiedzi, którzy to najlepsi uczestnicy będą wyróżnieni nagrodami. Regulamin będzie określał precyzyjnie zasady i reguły Programu, mechanizm/sposób/kryteria wyłaniania zwycięzców/zdobywców nagród, rodzaj, charakter i wysokość przyznawanych nagród, a także nazwę Konkursu, organizatora i jego uczestników.

Rywalizacja w Konkursie polega na zbieraniu przez uczestników punktów za wypełnianie ankiet, do których za każdym razem zapraszana jest większa liczba uczestników niż planowana wielkość badania.

Wzięcie udziału w danej ankiecie nie gwarantuje prawa do nagrody. Wypełnione ankiety są bowiem weryfikowane przez oprogramowanie konkursowe, w którym sprawdzany jest sposób wypełnienia każdej ankiety. Weryfikacja następuje poprzez ocenę ankiet wypełnionych przez uczestników zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do badania i najlepiej wypełnili ankiety uzyskają punkty, które następnie można wymienić na nagrody.

W związku z tym otrzymanie nagród przez respondentów na podstawie regulaminu Konkursu, należy traktować jako otrzymanie wygranej w związku z udziałem w konkursie w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT. Powyższe stanowisko wynika w szczególności z tego, iż wysokość poszczególnych nagród będzie wynikała wprost z regulaminu Konkursu, a warunkiem jej zdobycia przez respondentów będzie spełnienie kryteriów przewidzianych w Regulaminie Konkursu.

Odnosząc powyższe do planowanego przez Wnioskodawcę Konkursu należy wskazać, że jego celem, będzie co do zasady wyłonienie najlepiej wypełnionych ankiet (tj. kompletnych, wypełnionych w odpowiednim czasie - a więc rzetelnie - i zawierających kompletne odpowiedzi).

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że otrzymanie nagród przez respondentów uczestniczących w Konkursie w wyniku spełnienia kryteriów wynikających z Regulaminu powinno być uznane za otrzymanie wygranej w związku z udziałem w konkursie w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT (tym samym nagrody będą wygranymi w konkursie, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest firmą, która została założona w celu prowadzenia badań rynku i opinii społecznej. Na potrzeby swojej działalności Wnioskodawca zamierza zbierać potrzebne mu informacje między innymi w drodze ankiet elektronicznych wypełnianych przez respondentów (osoby fizyczne, niezwiązane z Wnioskodawcą jakimkolwiek stosunkiem cywilnoprawnym) przy wykorzystaniu sieci Internet.

Wnioskodawca zamierza zorganizować specjalny konkurs. Jego celem będzie wyłonienie i nagrodzenie - na podstawie wskazanych w regulaminie Konkursu („Regulamin”) kryteriów - wszystkich uczestników, którzy zakwalifikują się i udzielą odpowiedzi w ankietach do których zaprosi ich Wnioskodawca. Ilość nagradzanych w każdym badaniu (ankiecie) odpowiedzi jest ograniczona, o czym uczestnicy są powiadamiani (w samej ankiecie lub Regulaminie). Zwycięzcami Konkursu, czyli osobami, którym zostaną przyznane punkty, będą uczestnicy, którzy jako pierwsi odpowiedzą na zaproszenie do ankiety i prawidłowo (zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie) ją wypełnią.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając jednocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursu, podlegał będzie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opodatkowanie nagród, musi odbyć się zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści powołanego powyżej art. 41 cytowanej ustawy, a mianowicie ust. 4 i ust. 7 pkt 1 tego artykułu.

Spółka zobowiązana będzie odprowadzić podatek na konto właściwego urzędu skarbowego i sporządzić roczną deklarację PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

W związku powyższym, w opisanym zdarzeniu przyszłym przychód z tytułu nagród uzyskanych przez uczestników Konkursu (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) z tytułu wygranej w konkursie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca jako organizator Konkursu będzie zobowiązany pobrać od wartości nagród przekazywanych uczestnikom zwycięzcom 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, Organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.