0113-KDIPT2-3.4011.337.2018.2.IS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika związane z organizacją konkursu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 7 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją konkursu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w zakresie podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. „X” w W. Konkurs prowadzony był na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.). Przedmiotem konkursu było opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku naukowo

-dydaktycznego Uniwersytetu. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie wizji architektoniczno-przestrzennej budynku z instalacjami, infrastrukturą drogową, techniczną i zagospodarowaniem terenu. Opracowana koncepcja konkursowa musiała dotyczyć, oprócz koncepcji architektonicznej obiektu, również szkicowych koncepcji rozwiązania konstrukcji budynku oraz instalacji – sanitarnych i elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu oraz warunki realizacyjne robót zostały zawarte w załączniku do Regulaminu konkursu.

Zgodnie z Regulaminem, przystępując do konkursu każdy z uczestników we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie złożył oświadczenie, że w przypadku przyznania, wykonanej przez niego pracy konkursowej, nagrody oraz z chwilą wypłaty nagrody, przeniesie na organizatora konkursu (tj. Wnioskodawcę) autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zależne do tej pracy, na warunkach określonych w Rozdziale VIII Regulaminu. Zgodnie z punktem 1.3 ww. Rozdziału, uczestnicy konkursu, którzy otrzymali I, II i III nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, są zobowiązani przenieść na Wnioskodawcę autorskie prawa majątkowe, a w tym autorskie prawa zależne do nagrodzonej pracy (utworu), w szczególności na następujących polach eksploatacji:

 • podpunkt 1.3.1 ww. Rozdziału – prawa do opracowania utworu, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji. Każde takie opracowanie zostanie powierzone autorowi utworu, o ile będzie wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii Sądu Konkursowego lub Wnioskodawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia,
 • podpunkt 1.3.2 ww. Rozdziału – prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzeniu utworów zależnych, w szczególności projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych, jednakże powierzenie opracowania pracy konkursowej, innej osobie niż autor tej nagrodzonej pracy, może mieć miejsce jedynie w sytuacji niezawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn wymienionych w podpunkcie 1.8 Regulaminu (wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja inwestycji nie będzie leżała w interesie publicznym, w przypadku konieczności unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub w przypadku braku zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
 • podpunkt 1.3.3 ww. Rozdziału – prawa do wykonywania robót budowlanych wg projektów sporządzonych na podstawie utworu, we wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1333, z późn. zm.).

Nagrody konkursowe zostały przyznane uczestnikom konkursu, którzy w ocenie sądu konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnili kryteria wskazane w Regulaminie. Pierwszą, drugą, trzecią nagrodą było zaproszenie uczestnika konkursu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Uczestnikowi, który otrzymał I nagrodę, wypłacona została kwota w wysokości 50 000 zł brutto. Uczestnikowi, który otrzymał II nagrodę, wypłacona została kwota w wysokości 35 000 zł brutto, zaś uczestnikowi, który otrzymał III nagrodę, wypłacona została kwota w wysokości 25 000 zł brutto. Uczestnikom, których prace sklasyfikowano jako IV-V, przyznano nagrody w wysokości po 20 000 zł brutto.

Regulamin konkursu określał, że nagrody pieniężne przed ich wypłatą zostaną pomniejszone o kwotę podatku, w przypadku gdy z odrębnych przepisów będzie wynikać obowiązek ich opodatkowania. Uczestnikami konkursu mogły być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej bądź podmioty występujące wspólnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zwycięzcy konkursu, będący podatnikami VAT, byli obowiązani do wystawienia faktury VAT w związku z przeniesieniem praw majątkowych do prac?
 2. Czy na Wnioskodawcy, jako płatniku podatku dochodowego od osób prawnych, spoczywa obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, w momencie wypłaty nagrody zwycięzcom konkursu – osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej?
 3. Czy na Wnioskodawcy, jako płatniku podatku dochodowego od osób prawnych, spoczywa obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, w sytuacji gdy uczestnik konkursu oświadczy, że przystąpił do konkursu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2 i nr 3 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 2

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 6b

– w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „konkurs” wobec czego, w celu określenia ich znaczenia, uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod. red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.), konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”.

Mając na uwadze, że konkurs ogłoszony przez Wnioskodawcę posiadał Regulamin, który określał zasady tego konkursu, celem którego był wybór do realizacji najlepszej koncepcji architektonicznej, a prace były oceniane przez Sąd Konkursowy. Zatem spełnione zostały warunki dla zastosowania opodatkowania przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursów (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Ad. 3

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Dodać należy, że w świetle art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność

zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w alt 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Natomiast w myśl art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Podkreślić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wyklucza możliwości osiągania przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając powyższe na względzie zauważyć należy, że gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uczestniczy w konkursie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to otrzymane przez nią nagrody należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej. Stąd też zastosowanie znajduje uregulowanie wyrażone w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc wartość otrzymanej nagrody pieniężnej stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Tym samym na Wnioskodawcy nie spoczywa obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej nagrody.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • inne źródła (pkt 9).

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy – zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność

zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w alt 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. „X” w W. Konkurs prowadzony był na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.). Przedmiotem konkursu było opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie wizji architektoniczno-przestrzennej budynku z instalacjami, infrastrukturą drogową, techniczną i zagospodarowaniem terenu. Opracowana koncepcja konkursowa musiała dotyczyć, oprócz koncepcji architektonicznej obiektu, również szkicowych koncepcji rozwiązania konstrukcji budynku oraz instalacji-sanitarnych i elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu oraz warunki realizacyjne robót zostały zawarte w załączniku do Regulaminu konkursu.

Zgodnie z Regulaminem przystępując do konkursu każdy z uczestników we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie złożył oświadczenie, że w przypadku przyznania, wykonanej przez niego pracy konkursowej, nagrody oraz z chwilą wypłaty nagrody, przeniesie na organizatora konkursu (tj. Wnioskodawcę) autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zależne do tej pracy. Nagrody konkursowe zostały przyznane uczestnikom konkursu, którzy w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnili kryteria wskazane w Regulaminie. Pierwszą, drugą, trzecią nagrodą było zaproszenie uczestnika konkursu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Uczestnikowi, który otrzymał I nagrodę, wypłacona została kwota w wysokości 50 000 zł brutto. Uczestnikowi, który otrzymał II nagrodę, wypłacona została kwota w wysokości 35 000 zł brutto, zaś uczestnikowi, który otrzymał III nagrodę, wypłacona została kwota w wysokości 25 000 zł brutto. Uczestnikom, których prace sklasyfikowano jako IV-V, przyznano nagrody w wysokości po 20 000 zł brutto. Regulamin konkursu określał, że nagrody pieniężne przed ich wypłatą zostaną pomniejszone o kwotę podatku, w przypadku gdy z odrębnych przepisów będzie wynikać obowiązek ich opodatkowania. Uczestnikami konkursu mogły być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej bądź podmioty występujące wspólnie.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przedsięwzięcie organizowane przez Wnioskodawcę stanowi konkurs w rozumieniu ustawy. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN „konkurs” jest to impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp.

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wobec braku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych legalnej definicji określenia „konkurs”, dokonując wykładni tego pojęcia, należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia (np. wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „konkurs” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że w przedsięwzięciu, które organizuje Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnicy konkursu będą bowiem pomiędzy sobą rywalizować a konkurs będzie prowadził do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w Regulaminie konkursu.

W konsekwencji powyższego stwierdzenia, po stronie osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, uczestniczących w konkursie z tytułu otrzymanych w ramach konkursu nagród, powstanie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego płatnik zobowiązany będzie pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy – jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy – płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Płatnikiem jest podmiot, który organizuje dane przedsięwzięcie i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród. Z treści wniosku w sposób jednoznaczny wynika, że organizatorem konkursu będzie Wnioskodawca, ponieważ to Wnioskodawca organizuje konkurs, Wnioskodawca będzie przyznawał nagrody laureatom w formie pieniężnej.

W rezultacie Wnioskodawca będzie pełnił funkcję płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród przekazywanych laureatom konkursu będącymi osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści ww. art. 41 cytowanej ustawy, a mianowicie ust. 4 i 7 tego artykułu. Zatem, Wnioskodawca zobowiązany będzie odprowadzić podatek na konto właściwego urzędu skarbowego.

Natomiast w odniesieniu do uczestników konkursu, którzy przystąpili do konkursu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stwierdzić należy, że nagrody uzyskane z tytułu organizowanego konkursu – jak słusznie wskazał Wnioskodawca, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy). Oznacza to, że w takim przypadku dochód (przychód) z tytułu wygranej przez podatnika nagrody podlega opodatkowaniu według tych samych zasad jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W takim wypadku na Spółce (Wnioskodawcy) w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu wygranych w konkursach.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.