0113-KDIPT2-3.4011.289.2017.1.IS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród w ramach konkursów organizowanych przez Wnioskodawcę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2017 r. (data wpływu 12 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazywaniem nagród w ramach konkursów organizowanych przez Wnioskodawcę – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazywaniem nagród w ramach konkursów organizowanych przez Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się organizacją różnego rodzaju wydarzeń takich jak targi, konferencje, koncerty, imprezy sportowe, imprezy o charakterze rekreacyjnym lub kulturalnym. Uczestnikami tych wydarzeń są różne podmioty, w tym pasjonaci danego tematu, hobbyści, indywidualni kolekcjonerzy itp. Uczestnikami wydarzeń są podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prywatne. Wstęp i uczestnictwo w danym wydarzeniu możliwy jest po wykupieniu biletu wstępu. Opłaty za wstęp (bilety) ustalane są w jednakowej wysokości tj. nie są zróżnicowane w zależności od tego, czy uczestnik będzie korzystał z niektórych punktów programu, pokazach, prezentacjach, degustacjach i konkursach, czy też nie.

Przedmiotem wniosku jest wydarzenie targowe ..... Wydarzenie skierowane do narzeczonych planujących ślub, par szykujących się na bal karnawałowy, a także wszystkich, którzy chcieliby poznać obowiązujące trendy. Wydarzenie targowe – targów ślubnych poszerzone jest o dział studniówkowy i karnawałowy. Wydarzenie to umożliwia zwiedzającym zaplanowanie wymarzonej nocy – ślubu, balu karnawałowego, studniówki. Zwiedzający mogą sprawdzić i porównać oferty różnych Wystawców. W jednym miejscu znajdą się bowiem zarówno salony z sukniami i garniturami, cukiernie, zespoły muzyczne, salony kosmetyczne, czy firmy jubilerskie i fotograficzne. Wydarzenie to, to przede wszystkim możliwość spędzenia wolnego czasu oraz okazja dla odwiedzających na zdobycie cennych informacji o dostawcach i produktach – nowościach. Ofertę prezentuje ok. 100 wystawców, którzy są zaangażowani w tworzenie wydarzenia, aranżując ciekawe stoiska. Wnioskodawca w ramach tego wydarzenia zorganizuje konkursy o wartości poniżej 760 zł, ogłaszane i emitowane w Internacie. Wnioskodawca w ramach wydarzenia, mając na celu zwiększenie ilości uczestników w imprezie, zorganizuje także konkursy o charakterze reklamowo-promocyjnym o wartości poniżej 200 zł. Organizatorem konkursu ..... jest Wnioskodawca. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie odwiedzające targi po zakupieniu biletu wstępu lub na podstawie posiadanego zaproszenia. Przedmiotem konkursu będzie wypełnienie ankiety i udzielenie odpowiedzi na zadane w niej pytanie. Ankiety będą rozdawane przez kasjerów przy zakupie biletów, a także dostępne przy kasach. Konkurs będzie ogłoszony w Internecie i podczas targów. Komisja dokona wyboru najciekawszych odpowiedzi, a laureaci zostaną zamieszczeni, po wyrażeniu przez nich zgody, na stronie targów i ..... Załącznikiem do Regulaminu konkursu będzie załącznik zawierający listę nagród. Nagrodami będą np.: srebrny kluczyk o wartości 99 zł, voucher na masaż o wartości 120 zł, nauka tańca o wartości 300 zł itp.

Wartość nagrody w ramach akcji promocyjno-reklamowej nie przekroczy kwoty 200 zł, zaś w ramach konkursu ogłoszonego i emitowanego w Internecie nie przekroczy 750 zł. W Regulaminie konkursu wskazane zostanie, że obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród leży po stronie laureata konkursu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś podatek od nagrody uiszczany nie później niż w dniu jej odebrania. Z Regulaminu konkursu wynikać będzie, że Wnioskodawca jako organizator wydarzenia pełnić będzie funkcję płatnika podatku. Organizacja konkursów podczas imprezy ma promować to wydarzenie i zachęcić do udziału zwiedzających w kolejnych jego edycjach, jak i promować i reklamować wszystkie wydarzenia targowe i pozatargowe przez Wnioskodawcę. Udział uczestników w konkursie nie powoduje u tych uczestników konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z ich udziałem, ani też uczestnicy nie dokonują żadnych świadczeń ekwiwalentnych w zamian za otrzymanie nagrody, które stanowią nieodpłatne świadczenie.

Organizacja przez Wnioskodawcę konkursów podczas imprez targowych jest jedną z czynności związanej z oddziaływaniem na klientów – zwiedzających polegającej na szeroko rozumianym dostarczaniu informacji oraz argumentacji o produktach i działalności tak samego Wnioskodawcy, jak i Jego wystawców. Wszystkie działania związane z konkursami mają na celu promowanie działalności Wnioskodawcy, regionu i reklamowanie produktów wystawiających się na targach podmiotów, a w efekcie zachęcenie uczestników konkursów do uczestnictwa w imprezach targowych, nabywania produktów wystawców oraz powielanie dobrej o nich opinii wśród innych, potencjalnych uczestników i wystawców. Nagrody wydawane w konkursach mają związek z promocją i reklamą Wnioskodawcy. Jednym z celów statutowych Spółki z racji uczestnictwa w Jej akcjonariacie jednostek sektora publicznego jest promowanie regionu. Organizowanie konkursów w ramach imprez targowych stanowi ich reklamę bowiem oddziałują one na zewnątrz, rozpowszechniają informacje o imprezach targowych organizowanych przez Wnioskodawcę, ich zaletach, wartości i zachęcają do brania w nich udziału.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionym przyszłym stanie faktycznym nagroda w konkursie o wartości poniżej 760 zł ogłoszonym w Internecie jest zwolniona z podatku?
 2. Czy w przedstawionym przyszłym stanie faktycznym nagroda w konkursie związanym z promocją i reklamą imprez targowych o wartości poniżej 200 zł jest zwolniona z podatku?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Ze zwolnienia korzystają więc wygrane w jakichkolwiek konkursach, które organizowane są przez środki masowego przekazu, takie jak prasa, radio i telewizja. Wskazany przepis definiując środki masowego przekazu, stanowi o „prasie, radiu i telewizji”, a wprowadzając zwolnienie nagród w konkursach tematycznych stanowi o konkursach z dziedziny „nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu”. Do zastosowania zwolnienia wystarczy, aby konkurs był ogłoszony w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie przepisu wskazuje, że za środki masowego przekazu mogą być uznane tylko prasa, radio i telewizja, które zostały przez ustawodawcę enumeratywnie wymienione w ustawie. Przyjmując literalną wykładnię przepisu, wygrana w konkursie organizowanym w Internecie nie jest zwolniona z podatku dochodowego i niezależnie od jej wysokości należy od wygranej zapłacić podatek dochodowy. Literalne brzmienie przepisu wskazuje także, że dla zastosowania zwolnienia wymagane jest aby konkurs był ogłoszony, jak również zorganizowany przez środki masowego przekazu.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne i różne stanowiska w powyższej kwestii urzędów skarbowych oraz sądów Wnioskodawca występuje z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego w tym przedmiocie. W orzecznictwie sądów stawiane są tezy, że Internet powinien zostać zaliczony do środków masowego przekazu.

Zdaniem Wnioskodawcy, jest On płatnikiem zryczałtowanego podatku, a nagrody w konkursie o wartości poniżej 760 zł ogłoszonym w Internecie są zwolnione z podatku.

Konkurs ma być organizowany i emitowany (ogłoszony) przez Internet jako środek masowego przekazu. Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody przyznawane przez Niego w konkursach organizowanych i emitowanych na stronach internetowych ogólnodostępnej sieci Internet pod adresami domen internetowych należących do Wnioskodawcy stanowią nagrody w konkursach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu. Nagrody poniżej 760 zł zaś korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody zaś poniżej 200 zł przyznawane w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę konkursów podczas imprezy targowej mających na celu promocję i reklamę korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68a ww. ustawy. Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody wydawane w konkursach stanowią nieodpłatne świadczenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychodami w myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 11 ust. 2a ustawy wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Spośród źródeł przychodów w art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, ustawodawca wymienił tzw. „inne źródła”.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 cytowanej ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Natomiast art. 30 ust. 8 powołanej ustawy stanowi, że dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się organizacją różnego rodzaju wydarzeń takich jak targi, konferencje, koncerty, imprezy sportowe, imprezy o charakterze rekreacyjnym lub kulturalnym. Uczestnikami tych wydarzeń są różne podmioty, w tym pasjonaci danego tematu, hobbyści, indywidualni kolekcjonerzy itp. Uczestnikami wydarzeń są podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prywatne. Wstęp i uczestnictwo w danym wydarzeniu możliwy jest po wykupieniu biletu wstępu. Opłaty za wstęp (bilety) ustalane są w jednakowej wysokości. Wnioskodawca w ramach tego wydarzenia zorganizuje konkursy o wartości poniżej 760 zł, ogłaszane i emitowane w Internacie. Wnioskodawca w ramach wydarzenia mając na celu zwiększenie ilości uczestników w imprezie zorganizuje także konkursy o charakterze reklamowo-promocyjnym o wartości poniżej 200 zł. Organizatorem konkursu ..... jest Wnioskodawca. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie odwiedzające targi po zakupieniu biletu wstępu lub na podstawie posiadanego zaproszenia. Przedmiotem konkursu będzie wypełnienie ankiety i udzielenie odpowiedzi na zadane w niej pytanie. Ankiety będą rozdawane przez kasjerów przy zakupie biletów, a także dostępne przy kasach. Konkurs będzie ogłoszony w Internecie i podczas targów. Komisja dokona wyboru najciekawszych odpowiedzi, a laureaci zostaną zamieszczeni, po wyrażeniu przez nich zgody, na stronie targów i Facebooku. Załącznikiem do Regulaminu konkursu będzie załącznik zawierający listę nagród. Nagrodami będą np. srebrny kluczyk o wartości 99 zł, voucher na masaż o wartości 120 zł, nauka tańca o wartości 300 zł itp. Wartość nagrody w ramach akcji promocyjno-reklamowej nie przekroczy kwoty 200 zł zaś w ramach konkursu ogłoszonego i emitowanego w Internecie nie przekroczy 750 zł. W Regulaminie konkursu wskazane zostanie, że obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród leży po stronie laureata konkursu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś podatek od nagrody uiszczany nie później niż w dniu jej odebrania. Z Regulaminu konkursu wynikać będzie, że Wnioskodawca jako organizator wydarzenia pełnić będzie funkcję płatnika podatku. Organizacja konkursów podczas imprezy ma promować to wydarzenie i zachęcić do udziału zwiedzających w kolejnych jego edycjach jak i promować i reklamować wszystkie wydarzenia targowe i pozatargowe przez Wnioskodawcę. Udział uczestników w konkursie nie powoduje u tych uczestników konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z ich udziałem, ani też uczestnicy nie dokonują żadnych świadczeń ekwiwalentnych w zamian za otrzymanie nagrody, które stanowią nieodpłatne świadczenie. Organizacja przez Wnioskodawcę konkursów podczas imprez targowych jest jedną z czynności związanej z oddziaływaniem na klientów – zwiedzających polegającej na szeroko rozumianym dostarczaniu informacji oraz argumentacji o produktach i działalności tak samego Wnioskodawcy jak i Jego wystawców. Wszystkie działania związane z konkursami mają na celu promowanie działalności Wnioskodawcy, regionu i reklamowanie produktów wystawiających się na targach podmiotów, a w efekcie zachęcenie uczestników konkursów do uczestnictwa w imprezach targowych, nabywania produktów wystawców oraz powielanie dobrej o nich opinii wśród innych, potencjalnych uczestników i wystawców. Nagrody wydawane w konkursach mają związek z promocją i reklamą Wnioskodawcy. Jednym z celów statutowych Spółki z racji uczestnictwa w jej akcjonariacie jednostek sektora publicznego jest promowanie regionu. Organizowanie konkursów w ramach imprez targowych stanowią ich reklamę bowiem oddziałują one na zewnątrz, rozpowszechniają informacje o imprezach targowych organizowanych przez Wnioskodawcę, ich zaletach, wartości i zachęcają do brania w nich udziału.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż niewątpliwie, w dzisiejszych czasach nie sposób kwestionować Internetu jako środka masowego przekazu. Jednakże o zastosowaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie decyduje sam fakt ogłoszenia gry w Internecie. Równie ważne jest, aby organizatorem gry były środki masowego przekazu, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę spójnika „i” w wyrażeniu „organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu”. Oznacza to, że zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do wygranych w konkursach i grach, które łącznie spełniają te dwie przesłanki, czyli są nie tylko emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu, ale też organizowane przez te środki, ewentualnie są konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu. Stąd w przypadku przedmiotowego konkursu spełnienie tylko jednego z powyższych warunków, tj. ogłoszenie w Internecie i podczas targów, nie uprawnia do zastosowania omawianego zwolnienia.

Zastosowanie omawianego zwolnienia mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursów były środki masowego przekazu. Natomiast jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego organizatorem konkursów jest Spółka, która w świetle wyżej przytoczonych definicji nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu. Wykorzystuje jedynie współczesne narzędzie komunikowania się jakim jest Internet, do ogłoszenia konkursów.

W konsekwencji, wygrane w konkursach, niezależnie od ich wartości będą stanowić dla zwycięzców konkursów przychód z innych źródeł, o którym mowa w ww. art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będą podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Tym samym na Wnioskodawcy jako płatniku ciążyć będzie obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem postanowień art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązek przesłania właściwemu urzędowi skarbowemu rocznej deklaracji, o której mowa w art. 42 ust. 1a ustawy (PIT-8AR), w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wydania nagród.

W dalszej kolejności odnosząc się do kwestii zastosowania w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, zwolnieniu od podatku otrzymanych od uczestników konkursu nagród na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, Organ podatkowy stwierdza co następuje.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Zatem, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia decydujące jest spełnienie łącznie następujących warunków, tj.:

 • świadczenie musi mieć charakter nieodpłatny,
 • świadczenie musi pozostawać w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy,
 • jednorazowa wartość tego świadczenia nie może przekraczać 200 zł,
 • świadczenie nie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby związanej z nim stosunkiem cywilnoprawnym.

Przedmiotowe zwolnienie w praktyce ma zastosowanie do nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach akcji promocyjno-reklamowych, w czasie których wręcza się drobne gadżety reklamowe i promocyjne (np. kalendarze, upominki i drobne prezenty), czy też wykonuje usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia. Przepisy ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN 2003). Zatem, należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

W prawie podatkowym brak jest również definicji promocji i reklamy. Wskazać jednak należy, że na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie.

Natomiast reklamę, w oparciu o definicje słownikowe można określić jako rozpowszechnianie informacji o towarach i usługach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, w celu zachęty do nabywania towarów i korzystania z określonych usług. Reklama jest to oddziaływanie na zewnątrz na nieokreślonego kontrahenta, jest skierowana i dostępna potencjalnie dla wszystkich, posiada zatem ogólny, anonimowy, powszechny, nieprywatny charakter.

Jednakże zasadą jest, że reklama i promocja są skierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców tych towarów lub usług w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu.

W niniejszej sprawie nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że wartość nagrody wydanej w organizowanym przez Wnioskodawcę konkursie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W analizowanym zdarzeniu przyszłym wydanie nagrody następuje bowiem w związku z uczestnictwem podmiotów wskazanych we wniosku w konkursie, w którym komisja dokonuje wyboru najciekawszych odpowiedzi. Powyższe wskazuje zatem, że nagrody otrzymują zwycięzcy konkursu a nie wszyscy jego uczestnicy.

W konsekwencji, nie można uznać za nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy opisanych we wniosku nagród uzyskiwanych przez zwycięzców konkursu w ramach akcji promocyjno-reklamowej organizowanej przez Wnioskodawcę, pomimo że wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 zł. Przesądza o tym fakt, że nagroda nie jest wydawana wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia organizowanego przez Wnioskodawcę, a jej uzyskanie uzależnione jest od wzięcia udziału w konkursie i osiągnięcia najlepszych rezultatów. Podkreślenia wymaga, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia jest uwarunkowane tym, że wręczenie drobnych gadżetów reklamowych i promocyjnych nie może wiązać się z żadną inną czynnością wzajemną, jak też nie może być nagrodą za określone zachowanie/wykonanie danej czynności .

W świetle powyższego uznać zatem należy, że nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł wydawane w ramach wskazanego we wniosku konkursu nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić należy, że w organizowanym przez Wnioskodawcę konkursie biorą udział osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Zatem, nagrody otrzymane przez uczestników konkursów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi pozarolniczej działalności gospodarczej, stanowią dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Natomiast, w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 (art. 41 ust. 4 ww. ustawy).

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (...). Przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

W konsekwencji, przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursów, tj. przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opodatkowanie tych nagród, musi odbyć się zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści powołanego powyżej art. 41 cytowanej ustawy, a mianowicie ust. 4 i ust. 7 pkt 1 tego artykułu.

Wobec powyższego, Spółka jako płatnik, zobowiązana będzie do poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu nagród związanych z uczestnictwem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w organizowanym konkursie oraz do sporządzenia deklaracji PIT-8AR, w której należy ująć kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postpowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.