0113-KDIPT2-3.4011.250.2018.GG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe sposobu opodatkowania organizowanych konkursów dot. Sprzedaży produktów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2018 r. (data wpływu 20 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 lipca 2018 r. (data wpływu 31 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidulnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zakwalifikowania organizowanych przedsięwzięć jako konkursów (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • obowiązków płatnika ciążących na Spółce jako organizatorze konkursów (pytanie nr 2 i nr 3) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 10 lipca 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.250.2018.1.GG, Organ podatkowy, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 10 lipca 2018 r. (skutecznie doręczono w dniu 18 lipca 2018 r.), zaś w dniu 31 lipca 2018 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (data nadania 25 lipca 2018 r.), z zachowaniem ustawowego terminu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (Wnioskodawca) jest podmiotem specjalizującym się w świadczeniu usług outsourcingowych w zakresie wsparcia promocji i sprzedaży produktów konsumpcyjnych swoich klientów (artykułów spożywczych, artykułów sanitarnych, kosmetycznych, napojów, i wód itp.). W ramach świadczonych na rzecz swoich klientów usług Spółka podejmuje szereg akcji i przedsięwzięć, które mają na celu wsparcie promocji i sprzedaży produktów klientów Wnioskodawcy. Produkty klientów Spółki na terenie Polski są dystrybuowane m.in. przez hurtownie oraz punkty sprzedaży detalicznej, które obsługiwane są przez przedstawicieli handlowych będących pracownikami Wnioskodawcy oraz pracownikami Jego klientów na zlecenie których organizuje te przedsięwzięcia. W ramach działań ukierunkowanych na osiągnięcie takich celów biznesowych jak wzrost sprzedaży określonych produktów klientów Spółki, osiągniecie przez przedstawicieli handlowych Spółki i Jej klientów zakładanych poziomów realizacji celów sprzedażowych na określone produkty klientów Spółki, realizację określonych zadań ekspozycyjnych Spółka planuje organizację przedsięwzięć w postaci konkursów.

Intencją konkursów jest:

 • stymulowanie inicjatywy oraz pomysłowości przedstawicieli handlowych Spółki i Jej klientów w zakresie promocji marki oraz produktów klientów Spółki,
 • nagradzanie aktywnych postaw oraz wzajemnej rywalizacji przedstawicieli handlowych Spółki i Jej klientów w zakresie realizowanych wyników sprzedaży produktów klientów Spółki.

Jednym z takich działań jest planowana przez Spółkę realizacja konkursów dla przedstawicieli handlowych Spółki i Jej klientów (zwanych dalej „Konkurs”), które mogą być skierowane do:

 • wyłącznie osób fizycznych będących pracownikami Spółki (przedstawiciele handlowi Spółki) lub
 • zarówno osób fizycznych będących pracownikami Spółki (przedstawiciele handlowi Spółki), jak i osób, których ze Spółką nie łączy jakikolwiek stosunek prawny, np. osób fizycznych będących pracownikami klientów Spółki (przedstawiciele handlowi klientów Spółki)

lub

 • wyłącznie osób, których ze Spółką nie łączy jakikolwiek stosunek prawny, np. osób fizycznych będących pracownikami klientów Spółki (przedstawiciele handlowi klientów Spółki).

Konkurs skierowany będzie do osób zaangażowanych w sprzedaż towarów klientów Spółki, tj. przedstawicieli handlowych (lub innych podobnych stanowisk, np. agentów handlowych). Mechanizm i zasady konkursu będą zatem jednakowe zarówno jeśli Spółka skieruje go tylko do Jej pracowników, jak i także do osób trzecich nie łączących Jej z nimi żadnym stosunkiem prawnym. O tym kto będzie adresatem danego konkursu nie decydować będzie status danej osoby lecz cele danego konkursu, sklepy do jakich będzie kierowany, produkty, których promocja będzie przedmiotem danego konkursu. Rynek, na którym działa Spółka wygląda tak, że pewne sklepy są obsługiwane przez Jej pracowników w zakresie określonych towarów, a inne sklepy lub w odniesieniu do innych towarów są obsługiwane przez podmioty (osoby) dla Spółki trzecie, np. pracowników dostawców tych towarów. Zatem status Uczestnika konkursu (stosunek pracy ze Spółką lub jego brak) będzie nie kryterium udziału w konkursie ale swoistą pochodną celów jakim służyć ma dany konkurs. Spółkę zatem może z częścią Uczestników łączyć, a z częścią nie łączyć żaden stosunek prawny, w szczególności zaś stosunek nadrzędności służbowej w przypadku adresowania konkursu nie tylko do pracowników Spółki lub też będzie łączyć stosunek pracy z wszystkimi Uczestnikami – w przypadku skierowania konkursu tylko do pracowników Spółki. Nawet w stosunku do Uczestników, którzy są pracownikami Wnioskodawcy wzięcie udziału w konkursie nie będzie jednak wynikać z umów, na podstawie których Uczestnicy świadczą pracę na rzecz Spółki. Udział w konkursie będzie dobrowolny i wynikać będzie z odrębnego regulaminu konkursu opracowanego przez Spółkę (niezależnie od tego czy konkurs będzie adresowany tylko do Jej pracowników, czy także do osób trzecich, czy wyłącznie do osób trzecich). Uczestnictwo w konkursie oraz podjęcie przez Uczestników działań w rywalizacji konkursowej będzie pośrednio związane z zakresem obowiązków pracowniczych Uczestników realizowanych w stosunku do Spółki lub Jej klientów, gdyż Uczestnicy zatrudnieni będą jako przedstawiciele handlowi (lub osoby na podobnych stanowiskach) czy to przez Spółkę, czy to przez podmioty trzecie (w przypadku konkursów skierowanych nie tylko do pracowników Spółki ale również lub wyłącznie do osób trzecich), a zatem niezależnie od tego czy będą to pracownicy Spółki, czy osoby trzecie będą zajmować się sprzedażą towarów klientów Spółki.

Rywalizacja konkursowa zmierzać będzie wyłącznie do uzyskania przez Uczestnika nagród zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu, a nie do wypełnienia obowiązków służbowych Uczestników. Brak udziału w konkursie nie będzie stanowić naruszenia obowiązków pracowniczych Uczestnika i nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami, a jedynie wiązać będzie się z brakiem możliwości uzyskania nagrody w konkursie. W konsekwencji Spółka nie będzie miała możliwości wpływu na zachowania Uczestników poprzez stosowanie poleceń, czy nakazów aby zobligować do udziału w konkursie, ani w odniesieniu do Uczestników będących pracownikami Spółki, ani tym bardziej do Uczestników będących osobami trzecimi, których ze Spółką nie będzie łączył żaden stosunek prawny. Zasady funkcjonowania konkursu będą sprecyzowane w postaci Regulaminu Konkursu (zwanego dalej jako: „regulamin”), który określać będzie m.in. kryteria wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, osoby odpowiedzialne za przebieg i rozliczenie konkursu, nazwę, nagrody oraz zasady wyboru zwycięzców, zakres uczestników mogących brać udział w konkursie – przy czym jak wskazano powyżej możliwe będą tu dwa warianty, tj. konkurs może być adresowany tylko do pracowników Spółki lub do pracowników Spółki oraz innych osób niemających takiego statusu. Nad przestrzeganiem regulaminu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Spółkę jako organizatora. Nagrodami w konkursie będą nagrody pieniężne lub rzeczowe, np. w postaci karty przedpłaconej lub bonu do zrealizowania w określonej sieci handlowej, np. bony A., karty sieci B. lub specjalne punkty (...), które laureaci będą mogli wymieniać na nagrody rzeczowe w określonych sklepach, z którymi Spółka jako organizator podpisze stosowne umowy, np. K. itp. Moment wydania karty/bonu, czy przyznania punktów (...) będzie zatem różny od momentu ich realizacji, tj. wymiany lub opłacenia za pomocą tych kart/bonów nagród rzeczowych przez laureatów.

Zadania Uczestników konkursu mogą mieć różny charakter np.:

 • osiąganie ustalonego poziomu obrotu określonych produktów klientów Spółki,
 • wykonywanie określonych zadań ekspozycyjnych w jak największej ilości obsługiwanych sklepów,
 • osiągnięcie zaraportowania jak największego wzrostu sprzedaży określonych produktów klientów Spółki.

W wyniku rozstrzygnięcia każdego konkursu zostaną wyłonieni laureaci, których ilość może być różna od kilku do kilkudziesięciu osób. Mogą być to laureaci nagród różnego stopnia, np. miejsca 1-4 laureaci nagród 1 stopnia, miejsca 5-12 laureaci nagród 2 stopnia itd. Ranking laureatów zostanie ustalony na podstawie realizacji określonych zadań konkursowych w okresie trwania konkursu. Laureatami konkursu będą nie wszyscy jego Uczestnicy, lecz jedynie grono Uczestników, które zajmie nagradzane w konkursie (określone każdorazowo w regulaminie konkursu) miejsca, np. miejsca od 1 do 40. Pozostali Uczestnicy, którzy nie zajmą miejsc nagradzanych nie będą nagradzani nagrodami. Zakłada się uczestnictwo w każdym konkursie ok. 100-200 Uczestników. W odniesieniu do konkursów adresowanych zarówno do pracowników Spółki, jak i osób trzecich mniej więcej połowę z nich stanowić będą osoby będące pracownikami Spółki, a połowę osoby trzecie, których ze Spółką nie będzie wiązać żaden stosunek prawny. Powyższe zasady konkursu przewidują zatem ograniczenie liczby zwycięzców (nagrody nie będą przekazane wszystkim Uczestnikom). Spółka wyznaczy osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg konkursu, wyłonienie zwycięzców, zakupi oraz przyzna nagrody, zapewni ich wydanie laureatom. Konkursy nie będą emitowane w środkach masowego przekazu. Komunikacja z Uczestnikami odbywać się będzie albo przez stronę internetową albo w drodze e-mailowej albo przez system informatyczny, w który wyposażeni będą Uczestnicy i specjalną aplikację zainstalowaną na nim. Spółka nie należy do instytucji zaliczanych do środków masowego przekazu. W konkursie mogą być przyznawane zarówno nagrody o wartości poniżej, jak i powyżej 2 000 zł.

Wnioskodawca wskazuje również, że:

 1. będzie On organizował konkursy, o które pyta we wniosku we własnym imieniu. Wnioskodawca planuje sam stworzyć regulamin konkursu, we własnym imieniu nabyć nagrody i wydać je laureatom, wykonać we własnym imieniu wszelkie konieczne obowiązki publicznoprawne związane z wydaniem nagród. Wnioskodawca nie będzie zawierał z nikim odrębnej umowy zlecającej mu wykonanie konkursu, nie będzie uzyskiwał pełnomocnictwa do działaniu w imieniu innego podmiotu, będzie działał we własnym imieniu, a nie jako przedstawiciel, czy agencja działająca na zlecenie podmiotu trzeciego, nagrody będą zakupywane bezpośrednio przez Wnioskodawcę z Jego środków finansowych i na podstawie regulaminów opracowanych przez Wnioskodawcę, a ewentualne roszczenia o wydanie nagrody będą kierowane przez laureatów konkursów tylko do Wnioskodawcy;
 2. ciężar ekonomiczny zorganizowania przedmiotowych konkursów będzie ciążył na Wnioskodawcy, gdyż to Wnioskodawca we własnym imieniu nabędzie nagrody wydawane laureatom konkursu. Również Wnioskodawca poniesie koszt opracowania regulaminu konkursu (koszt usługi prawnej). Wnioskodawca poniesie koszt wysyłki nagród laureatom konkursu (koszt przesyłek pocztowych, kurierskich). Wnioskodawca poniesie także koszt obsługi księgowej procesu wystawienia PIT dla laureatów konkursu (usługa księgowa, wysyłka) oraz pozostałe koszty związane z organizacją konkursu. Wszystkie faktury/rachunki związane z wykonaniem ww. obowiązków dotyczących organizacji konkursu będą wystawione na Wnioskodawcę i przez Niego zapłacone. Wnioskodawca nie będzie wystawiał refaktur na podmiot trzeci. W tym sensie bezpośredni ciężar ekonomiczny zorganizowania konkursów będzie ciążył na Wnioskodawcy. W ujęciu szerokim, jak wskazano w pkt c poniżej, pośrednio wyniki konkursów przełożą się na przychód Wnioskodawcy, więc w tym sensie ciężar ekonomiczny pośrednio przeniesiony zostanie na Jego klientów, a dalej na klientów tych klientów, czyli konsumentów nabywających towary w związku ze sprzedażą których organizowane będą konkursy. Końcowy ciężar (koszt) wszelkich działań wspierających sprzedaż dóbr konsumpcyjnych ponosi bowiem zawsze w każdym układzie konsument. Niemniej jednak w ocenie Wnioskodawcy dla odpowiedzi na objęte wnioskiem pytania istotne jest kto ponosi bezpośredni ciężar ekonomiczny organizacji konkursów, a jest nim Wnioskodawca. Każdy podmiot gospodarczy ma bowiem swoich klientów, na których pośrednio w ramach płaconego przez nich wynagrodzenia, czy ceny przenoszone są koszty działania danego przedsiębiorcy i gdyby tak rozumieć ponoszenie ciężaru ekonomicznego działań o charakterze marketingowym to zawsze można by przypisać ponoszenie takich ciężarów pośrednio innym podmiotom niż podmiot bezpośrednio realizujący dane działania;
 3. Wnioskodawca jest podmiotem świadczącym usługi outsourcingu sił sprzedaży na rzecz firm z branży ..... W ramach umów zawartych z klientami organizuje zespoły przedstawicieli handlowych będących pracownikami Wnioskodawcy, którzy zajmują się wsparciem sprzedaży produktów klientów Wnioskodawcy w placówkach sklepowych na terenie Polski (ekspozycja, zamówienia, układanie na półkach, rozmieszczanie materiałów reklamowych w sklepach itp.). Wynagrodzenie Wnioskodawcy należne za wykonanie tych usług w części jest zależne od poziomu sprzedaży towarów Jego klientów, gdyż obejmuje zwrot wszelkich kosztów związanych z zatrudnieniem i pracą przedstawicieli handlowych oraz prowizję, której wysokość jest zależna między innymi od poziomu sprzedaży towarów Jego klientów. Celem konkursów będzie między innymi motywacja przedstawicieli handlowych i docelowo wzrost poziomu sprzedaży tych towarów. W tym sensie realizacja konkursu przekłada się na poziom wynagrodzenia Wnioskodawcy, gdyż jeśli konkurs doprowadzi do wzrostu sprzedaży towarów klientów Wnioskodawcy to wzrośnie prowizja Wnioskodawcy należna na podstawie umów o świadczenie usług wsparcia sprzedaży (outsourcingu sił sprzedaży). Wzrost taki może być pochodną zarówno wyników pracy przedstawicieli handlowych będących pracownikami Wnioskodawcy, jak i własnych przedstawicieli handlowych klientów Wnioskodawcy, stąd zakładana możliwość adresowania konkursów także do obu tych grup przedstawicieli handlowych. Końcowym celem Wnioskodawcy jest zatem wzrost Jego przychodu. Konkursy będą realizowane bowiem w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a zatem w celach zarobkowych, a nie charytatywnych. Wnioskodawca oczekuje, że dzięki organizacji konkursów wzrośnie sprzedaż produktów Jego klientów, wobec czego uzyska On od nich większe wynagrodzenie za świadczone na ich rzecz usługi. Natomiast Wnioskodawca nie będzie zawierał odrębnej umowy, którą podmiot trzeci zleciłby Mu realizację konkursu za konkretnie określonym wynagrodzeniem, np. w oparciu o konkretny kosztorys określający z góry takie wynagrodzenie za realizację konkursu. Wnioskodawca nie jest tylko pośrednikiem w wydaniu nagród, lecz nabywa je i wydaje we własnym imieniu i ze środków własnych.

W uzupełnieniu wniosku stwierdził, że regulamin danego konkursu będzie jednakowy dla wszystkich uczestników. Konkursy nie będą z dziedzin: nauki, sztuki, kultury, dziennikarstwa, sportu lecz z innych dziedzin. Jak wskazano we wniosku zadania uczestników konkursu mogą mieć różny charakter np. osiąganie ustalonego poziomu obrotu określonych produktów klientów Spółki, wykonywanie określonych zadań ekspozycyjnych w jak największej ilości obsługiwanych sklepów, osiągnięcie zaraportowania jak największego wzrostu sprzedaży określonych produktów klientów Spółki. Konkursy będą zatem z dziedzin takich jak np.: techniki sprzedaży, znajomość rynku, wiedza o produktach, umiejętność bezpiecznego poruszania się po drodze i ekonomicznego korzystania z samochodu itp.

Zasady konkursu będą przewidywały różne zadania konkursowe np. jak wskazane w pkt b powyżej. Zadania te po zakończeniu określonego w danym regulaminie okresu będą weryfikowane, tj. ustalany będzie poziom ich realizacji i na jego podstawie ustalany będzie ranking laureatów. Każdy regulamin będzie określał ile pierwszych osób z danego rankingu uznawanych będzie za laureatów i jakie przysługiwać będą im nagrody. Uczestnicy nie będą musieli odpowiadać na pytania konkursowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy zasady planowanych przez Wnioskodawcę konkursów (realizowanych na zlecenie swoich kontrahentów) spełniają przesłanki pozwalające na zakwalifikowanie ich jako konkursy w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno w sytuacji gdy ich Uczestnikami będą wyłącznie pracownicy Wnioskodawcy, jak i gdy ich Uczestnikami poza pracownikami Wnioskodawcy będą także osoby trzecie lub wyłącznie osoby trzecie?
 2. Czy wszystkie nagrody wydawane, w ramach planowanych przez Wnioskodawcę konkursów powinny być jednolicie opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na to, czy laureatem będą pracownicy Wnioskodawcy, czy osoby nieposiadające takiego statusu oraz zarówno w sytuacji gdy konkurs był adresowany wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy, jak i w sytuacji gdy był adresowany do Jego pracowników oraz osób trzecich lub tyko osób trzecich?
 3. Czy w związku z wydaniem, w ramach planowanych przez Wnioskodawcę konkursów, nagród, Wnioskodawca winien w odniesieniu do wszystkich laureatów bez względu na to, czy laureatem będą pracownicy Wnioskodawcy, czy osoby nieposiadające takiego statusu oraz zarówno w sytuacji gdy konkurs był adresowany wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy, jak i w sytuacji gdy był adresowany do Jego pracowników oraz osób trzecich – pobrać zryczałtowany 10% podatek od nagród, przekazać pobrany podatek na rachunek właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego oraz sporządzić deklarację PIT-8AR i złożyć ją do właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego ?
 4. Czy jako wartość przychodu z tytułu nagród uzyskanych w organizowanych przez Wnioskodawcę konkursach w odniesieniu do nagród stanowiących przedpłacone karty lub wymienialne na towary punkty (...) należy rozpoznać wartość nominalną wydanej nieodpłatnie przedpłaconej karty lub bonu oraz wartość przyznanych jako nagrody punktów (...)?
 5. Czy moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie otrzymującego nagrodę w konkursie organizowanym przez Wnioskodawcę w postaci przedpłaconej karty lub bonu bądź punktów wymienialnych na towary (...) powstaje w chwili pozostawienia tych świadczeń do dyspozycji laureata konkursu (wydanie karty przedpłaconej/bonu, przyznanie punktów o określonej wartości)?

Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi w zakresie pytania nr 1, nr 2 i nr 3 wniosku, natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku):

Ad. 1.

Zasady planowanych przez Niego konkursów zarówno w sytuacji, gdy ich uczestnikami będą wyłącznie Jego pracownicy, jak i gdy ich uczestnikami poza pracownikami będą także osoby trzecie lub wyłącznie takie osoby trzecie spełniają przesłanki pozwalające na zakwalifikowanie ich jako konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, z późn. zm., dalej: ustawa o PDOF).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o POOF, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF stanowi, że od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Ustawa o PDOF nie zawiera definicji pojęcia konkurs. Przepisy przywołanej ustawy wskazują na poszczególne rodzaje akcji, tym niemniej nie podają konkretnych definicji. Definicje te tworzone w oparciu m.in. o definicje słownikowe zostały wskazane w praktyce podatkowej (tj. piśmiennictwie organów podatkowych, wyrokach sądów administracyjnych).

Definicje słownikowe opisują konkurs jako pewien rodzaj konkurencji, współzawodnictwo, tj. „możność wyboru przez eliminację najlepszych”, „ubieganie się o pierwszeństwo” lub „przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac” itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.) konkurs to: „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możność wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Natomiast definicja zawarta w Słowniku Wyrazów Obcych (wyd. Europa) określa konkurs jako „imprezę, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowo: najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś”.

Według Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego pod redakcją S. Dubisza, PWN Warszawa 2003 r., tom 2 str. 210 – „konkurs” to przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami.

Z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego pod redakcją B. Dunaja, wyd. Cykada, str. 202 wynika, że „konkurs”, to zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród.

Definicje tworzone w oparciu m.in. o definicje słownikowe w praktyce podatkowej (tj. piśmiennictwie organów podatkowych, wyrokach sądów administracyjnych) również odwołują się do ww. definicji słownikowych. Na tej podstawie organy podatkowe podkreślają, że wyróżnikiem konkursów spośród innych działań promocyjnych przedsiębiorcy jest zaistnienie rzeczywistego elementu współzawodnictwa między uczestnikami, w stopniu pozwalającym na wytypowanie i nagrodzenie najlepszych uczestników. Przykładowo:

 1. w interpretacji podatkowej z dnia 10 kwietnia 2012 r. (nr IPTPB1/415-383/11-4/KO) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przywołał następujące definicje słownikowe:
  • konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami” (Słownik Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN);
  • konkurs to „przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami” (Słownik Języka Polskiego pod red. S. Dubisza, PWN);
  • konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś” (Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Europa);
  • konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród” (Domowy Popularny Słownik Języka Polskiego, pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada);
 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 4 lipca 2011 r. (sygn. ITPB2/415-371/11/MM) stwierdził, że: „konkursem można określić przedsięwzięcie, jeżeli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie najlepszego, tj. zwycięzcy lub zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria”;
 2. podobnie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 852/11) wskazał: „Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych osób w danej dziedzinie i, że aby konkurs odpowiadał istocie tego przedsięwzięcia, to powinien w nim wystąpić element rywalizacji”.

Za równie ważny element konkursów uznawana jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem przygotowanie regulaminu, w którym zostanie określona nazwa konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej z dnia 16 listopada 2011 r., nr IBPBII/415-732/11/BJ).

Konkurs może być organizowany w każdej niemal dziedzinie życia, i o ile tylko spełnia wskazane wcześniej (także przez organ w interpretacji) kryteria uznania go za konkurs, nie ma znaczenia, w jakiej dziedzinie jest organizowany. Jeżeli tylko mamy do czynienia z przedsięwzięciem dającym możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, czy – tak jak w niniejszej sprawie – sprzedawców, którego zwycięzcy (uczestnicy) są wyróżniani nagrodami, mamy do czynienia w typowym konkursem.

Z powyższych definicji wynika, iż konkurs powinien zawierać przede wszystkim tzw. czynnik rywalizacji, co oznacza, że jego uczestnicy powinni współzawodniczyć ze sobą o zajęcie jak najwyższego miejsca poprzez wykonanie wyznaczonego zadania. Czynnikiem rywalizacji może być poziom wiedzy, liczba zbieranych punktów lub inne obiektywne kryterium pozwalające wyłonić najlepszych.

Odnosząc powyższe do zasad stanu faktycznego sprawy należy zauważyć, że organizowane przez Spółkę konkursy zawierać będą elementy niezbędne do zaklasyfikowania ich jako konkurs w rozumieniu ww. przepisów ustawy o PDOF. W szczególności, zasady konkursu przewidują, że uczestnicy będą rywalizowali o zdobycie nagród, prawo do których przysługiwać będzie po zrealizowaniu określonych w regulaminie zadań konkursowych i osiągnięciu określonej pozycji w rankingu uczestników konkursu. Występuje tu zatem czynnik rywalizacji. Powołana będzie komisja konkursowa. Zasady konkursu określać będzie regulamin. Przewidziane będą określone w regulaminie nagrody.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, opisane w regulaminach zasady funkcjonowania konkursu wskazują, że można go będzie potraktować jako konkursy dla celów podatkowych. Konkurs jest bowiem przedsięwzięciem, podczas którego Uczestnicy rywalizują między sobą i prowadzi do wyłonienia najlepszych uczestników na podstawie określonych w regulaminie kryteriów. W wyniku udziału w konkursie wyeliminowani zostają słabsi uczestnicy natomiast ci najlepsi zostają nagrodzeni. W ocenie Spółki, bez znaczenia dla kwalifikacji konkursu jako konkursu na gruncie podatkowym jest to, czy zawiera on elementy motywacyjne. Brak jest bowiem powodów do uznania, że opisywane przez Spółkę przedsięwzięcia nie posiadają cech konkursu. Planowane przez Spółkę działania przeprowadzone będą na podstawie regulaminu precyzyjnie określającego wszystkie elementy przedmiotowo istotne konkursu, w tym kryteria przyznawania nagród ograniczonemu kręgowi uczestników wyłonionym w drodze ich wzajemnej rywalizacji, która polega na przygotowaniu najlepszych ekspozycji sklepowych, poziomie złożonych zamówień na produkty lub innych aktywności podejmowanych w związku ze sprzedażą produktów klientów Spółki.

W ocenie Spółki brak jest także podstaw do uznania, że przekazywane przez Nią nagrody stanowią dodatkową gratyfikację (premię) za dobrze wykonaną pracę, a nie wygraną w konkursie. Podnieść bowiem należy, że pomimo że istotą organizowanych przez Spółkę akcji jest nagradzanie postaw związanych z pracą wykonywaną przez laureatów konkursu, tym niemniej organizatorem akcji jest podmiot (Spółka), którego nie łączy z wszystkimi tymi osobami stosunek pracy, gdyż z częścią z nich nie łączy Spółki żaden stosunek prawny, jako że są pracownikami klientów Spółki. Ponadto udział w konkursie ma charakter dobrowolny, nie jest elementem realizacji obowiązków służbowych, brak udziału w konkursie nie skutkuje żadnymi konsekwencjami służbowymi. W konsekwencji, nie sposób uznać, że nagrody stawiane do dyspozycji tych osób stanowią dodatkową gratyfikację (premię) za ich pracę, a nie nagrody w konkursie.

Za niezasadny należy uznać również ewentualny pogląd, w świetle którego przedsięwzięciom organizowanym przez Spółkę można by przypisać charakter programów motywacyjnych. Programy motywacyjne mające na celu integrację pracowników, poprawę atmosfery i wydajności pracy są bowiem elementem polityki zarządzania kapitałem ludzkim, prowadzonej w relacji pracodawca-pracownicy. Relacja ta nie zachodzi pomiędzy Spółką a laureatami konkursu. Nie powinno ulegać wątpliwości, że częściowa zbieżność celów, dla których Spółka organizuje konkursy z celami stawianymi zwycięzcom tych konkursów przez ich pracodawcę (tj. maksymalizacja wolumenu sprzedaży produktów klientów Spółki itp.) ma dla oceny charakteru świadczeń przekazywanych tym osobom przez Spółkę w ramach konkursów znaczenie, co najwyżej pochodne i drugorzędne. O ile bowiem zwiększanie obrotów ze sprzedaży produktów klientów Spółki jest celem wspólnym, o tyle jednak należy zwrócić uwagę, że bezpośrednia rywalizacja uczestników w ramach konkursów dotyczyć będzie tylko określonych działań okołosprzedażowych mających swoje źródło w kreatywności oraz pomysłowości uczestników konkursu w zakresie konkretnych, podejmowanych przez nich inicjatyw. Warto także podkreślić, że działania motywacyjne w postaci zachęcenia potencjalnych uczestników konkursu mogą być także elementem organizowanych konkursów. Przykładem takich akcji mogą być konkursy na najlepszą pracę magisterską, projekt, opracowanie, najlepszy staż itp. Występowanie czynnika motywacyjnego nie stanowi wystarczającej przesłanki do odmawiania organizowanym przedsięwzięciom charakteru konkursu.

W opinii Spółki, działania polegające na motywacji oraz tworzeniu warunków do rywalizacji w obrębie grupy osób mającej wspólne cele mogą przeplatać się wzajemnie. Podobnie jak pracodawca może mobilizować swoich pracowników do efektywnej pracy wprowadzając wzajemną rywalizację między nimi, tak samo Spółka – jako organizator konkursu – może motywować osoby zarówno będące, jak i niebędące Jej pracownikami do podejmowania określonych zachowań. Działania motywacyjne są integralnie wpisane w akcje konkursowe, albowiem cechą konstytutywną i nieodłącznym elementem każdego konkursu jest zachęcanie potencjalnych uczestników do poniesienia określonego wysiłku celem konkurowania miedzy sobą o wymierną korzyść w postaci obiecanej nagrody.

Występowanie czynnika motywującego do określonych działań nie stanowi jednak per se przeszkody do uznania danej akcji za konkurs i kwalifikowania jej do rzekomo rozłącznej od konkursów grupy szeroko pojętych działań motywacyjnych. Tym bardziej, w ocenie Spółki występowanie czynnika motywującego nie stanowi wystarczającej ani uzasadnionej przesłanki do odmawiania tym akcjom charakteru konkursów – zwłaszcza w sytuacji, w której spełnione są wszelkie niezbędne warunki formalne dla takiej kwalifikacji. Nie ulega wątpliwości, że spełnienie tychże warunków formalnych powinno być jedynym wyznacznikiem dla uznania danej inicjatywy za konkurs w rozumieniu przyjętym w piśmiennictwie podatkowym.

Przyjęcie stanowiska wykluczającego możliwość uznania za konkurs działania mającego elementy motywacyjne musiałaby skutkować przyjęciem, że żadna akcja organizowana przez przedsiębiorcę nie może być uznana za konkurs. Działanie takie zawsze ma bowiem uzasadnienie gospodarcze wyrażające się w dążeniu przedsiębiorcy do osiągnięcia określonych korzyści, jak dotarcie z informacją o produktach do jak najliczniejszego grona klientów, zachęcenie do nabywania jak największej ilości oferowanych towarów, a w konsekwencji – zwiększenia wyników sprzedaży. Jednocześnie sprecyzowanie takiego celu zawsze będzie znajdowało odzwierciedlenie w określeniu grupy docelowej, do której skierowany jest konkurs. Okoliczność, że opisana we wniosku akcja ma uzasadnienie gospodarcze i w związku z tym kierowana jest do określonej grupy podmiotów (potencjalnych uczestników), nie może dyskwalifikować jej jako konkursu. Jest to bowiem standardowy i nieodzowny element konkursów przeprowadzanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Pomimo że istotą konkursów organizowanych przez Spółkę jest nagradzanie postaw propagandowych w związku z wykonywaną pracą przez przedstawicieli handlowych, tym niemniej nie sposób uznać, że podstawą prawną wypłaty nagród uzyskanych przez laureatów konkursu jest stosunek pracy.

W ocenie Spółki należy zatem przyjąć, że w opisanej we wniosku sytuacji mamy do czynienia z konkursem w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF, gdyż by dane przedsięwzięcie zostało uznane za konkurs wymagane jest: istnienie regulaminu konkursu określającego nazwę, organizatora i uczestników konkursu, nagrody oraz zasady wyboru zwycięzców, ograniczenie liczby zwycięzców (nagrody nie mogą zostać przekazane wszystkim uczestnikom), wyłonienie zwycięzców na drodze wzajemnej rywalizacji, z występującym elementem współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu (w powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy lub zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria), wskazanie osób odpowiedzialnych za prawidłowy, zgodny z regulaminem, przebieg akcji (komisja konkursowa, jury), wydanie nagród zwycięzcy/zwycięzcom, (za wyrokiem WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 2536/13). Wszystkie takie elementy występować będą w opisanej we wniosku sytuacji.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Organy podatkowe odróżniają bowiem przypadek, w którym konkurs kierowany jest wyłącznie do pracowników, od sytuacji, w której adresatami konkursu są różne osoby, nie tylko pracownicy. W tym drugim przypadku dopuszcza się opodatkowanie ryczałtowe właściwe dla konkursów również w odniesieniu do pracowników. Taki pogląd wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 16 lipca 2014 r. (IPPB2/415-334/14-4/MG): „zarówno w sytuacji, gdy zwycięzcą konkursu zostanie pracownik wnioskodawcy lub oddziału, a także wolontariusz lub stażysta, przychód z tytułu uzyskanej nagrody będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Ponadto, stanowisko Spółki znajduje także potwierdzenie w licznym orzecznictwie sądowo - administracyjnym, w tym następujących wyrokach:

 • wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1588/15 – w którym podkreślono m.in.: „Nie podziela Sąd twierdzenia, że wystąpienie w organizowanym przedsięwzięciu elementów motywacyjnych niweczy charakter spornego przedsięwzięcia jako konkursu. Istotą konkursu jest bowiem rywalizacja i wyłonienie zwycięzcy – osoby najlepszej (tak jak w sprawie), natomiast motywacja to głównie proces któremu poddawane są określone osoby w celu osiągnięcia określonego wyniku, ale bez rywalizacji. Elementy motywacyjne mogą zatem wystąpić w konkursie. W ocenie Sądu, uznać należy, iż organizowane przez skarżącą dla osób związanych ze spółką stosunkiem pracy, jak i osób które łączy ze skarżącą inny stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenie), jak również i osób fizycznych prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, przedsięwzięcie zawierające elementy motywacyjne stanowi rodzaj konkursu. W tej sytuacji nagrody uzyskiwane przez zwycięzców konkursu podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wskazać bowiem tym samym należy, iż brak jest powodów do uznania, iż opisywane przez Spółkę przedsięwzięcie nie posiada cech konkursu”.
 • wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 303/15 – w którym WSA uznał, że odwoływanie się przez organ podatkowy do argumentacji związanej z programami motywacyjnymi jest całkowicie chybione. Programy motywacyjne mające na celu integrację pracowników, poprawę atmosfery i wydajności pracy są elementem polityki zarządzania kapitałem ludzkim, prowadzonej w relacji pracodawca-pracownicy. W sprawie taka relacja nie zachodzi. Stąd argumentacja organu wskazująca na uwzględnienie przy organizacji spornego przedsięwzięcia m.in. kultury organizacji, personelu, środowiska pracy (...) jest nietrafna. Skarżąca z uwagi na brak relacji pracodawca-pracownik, organizując konkurs sprzedażowy nie może kierować się czynnikami na jakie powołuje się organ podatkowy. Zdaniem Sądu wadliwe jest także stanowisko Ministra Finansów uznające nagrody przyznawane w konkursie za premię dla uczestników za dobrze wykonaną pracę, a nie za wygraną w konkursie. Jak już powiedziano spółki nie łączy z uczestnikami konkursy żaden stosunek pracy, tym samym nie może ona (nie będąc pracodawcą) wypłacać premii. W ocenie Sądu w sprawie organizowane przez spółkę przedsięwzięcie stanowi konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.

Spółka wskazuje, że mimo, iż przy wydawaniu interpretacji indywidualnych organ nie może stosować wprost rozstrzygnięć sądów z tego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego, to jednak zauważyć należy, że orzecznictwo sądowe, w tym sądów administracyjnych w zakresie indywidualnych interpretacji podatkowych, ma istotne znaczenie. Wyrazem tego jest art. 14a Ordynacji podatkowej oraz mający znaczenie w niniejszej sprawie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, którego rolą jest eliminowanie wadliwych interpretacji. Tym samym orzecznictwo sądów jest przesłanką do formułowania oceny poprawności funkcjonujących w obrocie prawnym interpretacji, także interpretacji indywidualnych, co szczególnie należy podkreślić w rozpoznanej sprawie. Podkreślić należy bowiem, że art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej wychodzi poza zasadę związania wyrokiem tylko w sprawie, w której on zapadł i nadaje orzecznictwu sądów administracyjnych walor normatywny także w stosunku do innych indywidualnych spraw załatwianych w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych). Orzecznictwo jest zatem istotnym miernikiem legalności wydawanych interpretacji indywidualnych. Jego nieuzasadnione pomijanie narusza wyrażoną w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej zasadę prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Pogląd taki ma potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2009 r. o sygn. akt III SA/Wa 1916/08.

Z powyższych względów zdaniem Spółki, organ przy rozpoznawaniu wniosku winien wziąć pod uwagę wskazane orzecznictwo sądowe, mimo iż zapadło w innych niż niniejsza sprawa.

Ad. 2.

Zdaniem Spółki wszystkie nagrody wydawane, w ramach planowanych przez Wnioskodawcę konkursów powinny być jednolicie opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF, bez względu na to, czy laureatem będą pracownicy Wnioskodawcy, czy osoby nieposiadające takiego statusu oraz zarówno w sytuacji gdy konkurs był adresowany wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy, jak w sytuacji gdy był adresowany do jego pracowników oraz osób trzecich lub tyko osób trzecich?

Zasady opodatkowania nagród przekazywanych w konkursie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej zostały przewidziane w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF. Zgodnie ze wspomnianym przepisem, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wygranej lub nagrody.

Dodatkowo, w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o PDOF, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są wartości pieniężne, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że w przypadku nagród rzeczowych laureaci konkursów, przed wydaniem nagrody powinni wpłacić płatnikowi zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, przy czym wpłata podatku przez podatnika może przybrać postać rzeczywistej wpłaty, bądź potrącenia z kwot przysługujących z wartości otrzymanej nagrody.

Dodatkowo należy wskazać na treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zatem, w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w tzw. mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie zostanie przekazana w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie art. 21 ust. l pkt 68 ustawy o PDOF wymaga bowiem, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem (prasa, radio, telewizja). Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).

Spółka (będąca organizatorem konkursu) nie należy do instytucji zaliczanych do środków masowego przekazu. W przedstawionym stanie faktycznym nie zostały zatem spełnione przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF. Mając zatem na uwadze opisany stan faktyczny, a także przywołane unormowania prawne, stwierdzić należy, że w ocenie Spółki nagrody pieniężne dla uczestników konkursu nie będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. l pkt 68 ustawy o PDOF. W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskany przez wszystkich Uczestników stanowić będzie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF i podlegać jednolicie opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym, na podstawie w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o PDOF, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o PDOF płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Przepis ust. 5 dotyczy przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego i nie ma zastosowania w przedmiotowej w sprawie.

Natomiast w myśl art. 42 ust. 1 ustawy o PDOF płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z art. 42 ust. 1a ustawy o PDOF wynika, że płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Nagrody przekazane pracownikom nie mogą zostać – w ocenie Spółki – zaliczone do przychodów ze stosunku pracy ani w przypadku konkursu skierowanego tylko do osób mających status pracowników organizatora (Wnioskodawcy), ani konkursu skierowanego zarówno do osób mających status pracowników organizatora, jak i osób trzecich.

Chociaż ustawa o PDOF zawiera szeroką definicję przychodów ze stosunku pracy, nie oznacza to jednak, że każde świadczenie, w tym świadczenie od podmiotu niebędącego pracodawcą, otrzymane przez osobę zatrudnioną w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę, stanowi dla tej osoby przychód ze stosunku pracy. Zdaniem Spółki, nie ulega wątpliwości, że fakt przekazania nagrody wynikającej wyłącznie ze spełnienia zasad określonych w regulaminie konkursu, a nie z poleceń służbowych pracodawcy powoduje, że otrzymane świadczenie jest oderwane od stosunku pracy nawet jeśli uczestnikami konkursu są tylko pracownicy organizatora.

Zdaniem Spółki, analizowane nagrody nie podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF, a zastosowanie znajdują do nich zasady opodatkowania przewidziane w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF zarówno gdy konkurs adresowany jest nie tylko do pracowników Spółki ale i osób, z którymi Spółkę nie łączy jakikolwiek stosunek prawny, jak i gdy konkurs jest adresowany tylko do pracowników Organizatora ale tak jak wskazano w opisie planowanych konkursów, udział w nich jest dobrowolny, oparty tylko o zgłoszenie do udziału w konkursie na zasadach określonych w jego regulaminie.

Zdaniem Spółki, wartość przyznanych nagród nie stanowić będzie przychodu ze stosunku pracy ani z pozarolniczej działalności gospodarczej, gdyż wzięcie udziału w konkursie nie wynika z łączącego Spółkę z uczestnikami stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, a reguły przeprowadzenia konkursu zostaną określone w specjalnym, oddzielnym regulaminie. W związku z tym kwalifikacja podatkowa nagród musi nastąpić na podstawie przepisów dotyczących przychodów z innych źródeł niż stosunek pracy.

Spółka uważa, że fakt, że konkurs jest skierowany do określonej grupy osób nie wyłącza możliwości stosowania do niego art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF. Konkurs planowany przez Spółkę, choć skierowany do pracowników nie będzie dotyczył wszystkich z nich, lecz tylko tych osób, które przystąpią do konkursu. Przystąpienie do konkursu będzie dobrowolne, zaś nagradzane będą m.in. realizacje zadań konkursowych.

Zdaniem Spółki, przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF nie zawiera żadnego ograniczenia podmiotowego, które uniemożliwiałoby objęcie jego zakresem osób fizycznych będących pracownikami Wnioskodawcy. Tym samym nie wyklucza on zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów laureatów konkursów stanowiących nagrody i wygrane w konkursach. Intencją ustawodawcy nie było ograniczanie kategorii osób fizycznych uprawnionych do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W ocenie Spółki, nie ma uzasadnienia stanowisko, że w sytuacji, gdy konkurs będzie adresowany wyłącznie do pracowników, świadczenia, które otrzymają osoby fizyczne (pracownicy) od pracodawcy będącego organizatorem konkursu dla pracowników będzie trzeba zakwalifikować jako przychód ze stosunku pracy. Trzeba jednak pamiętać, że określony w art. 10 ustawy o PDOF katalog źródeł przychodów jest katalogiem rozłącznym, co oznacza, że jeden konkretny przychód może zostać zakwalifikowany tylko i wyłącznie do jednego źródła przychodów (M. Podgórski, Komentarz do art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Lex/el., 2012). Dlatego w takich przypadkach należy poszukiwać cech dominujących dla danego źródła przychodów. Należy przy tym kierować się zasadą, że każdorazowa identyfikacja danego przychodu powinna wiązać się z próbą przypisania go do jednego z rodzajowo nazwanych źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 1-8a ustawy o PDOF), a dopiero w przypadku nieosiągnięcia tego celu – przypisania go do przychodów z „innych źródeł” (art. 10 ust.1 pkt 9 ustawy o PDOF).

Powyższe potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2006 r. (II FSK 304/05), w którym wskazano, że przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF ma zastosowanie do wszystkich nagród związanych ze sprzedażą premiową, zarówno tych mających związek z wykonywaną działalnością, jak i niemających. Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego nazwy „nagrody związane ze sprzedażą premiową” wyłączyć nagrody otrzymywane przez uczestników konkursu będących pracownikami organizatora. Gdyby bowiem ustawodawca chciał wyłączyć z zakresu stosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF takie nagrody uczyniłby to wyraźnie. Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF nie przewiduje bowiem oddzielnego trybu rozliczenia podatku od wygranych w konkursach od statusu uczestnika. Zdaniem Spółki brak takiego zapisu oznacza, że status uczestnika konkursu nie wpływa na sposób opodatkowania wygranej. Należy więc przyjąć, że nagrody w opisanym konkursie powinny zostać opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym dla wszystkich uczestników, a zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PDOF Spółka jako dokonująca wypłaty lub stawiająca do dyspozycji podatnika wygrane w konkursie powinna pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od wydawanych nagród i wygranych w konkursach. W przypadku, gdyby ustawodawca zamierzał zwolnić płatnika z obowiązku poboru podatku od nagrody wydawanej osobie fizycznej będącej pracownikiem organizatora zawarłby stosowne uregulowanie w ustawie o PDOF. W odniesieniu do nagród w konkursach nie przewidziano jednak żadnego odstępstwa od obciążającego organizatora (w tym przypadku – Spółkę) jako płatnika obowiązku naliczenia, pobrania i przekazania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego.

W konsekwencji zdaniem Spółki, przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursów skierowanych do pracowników Spółki lub do pracowników oraz osób niebędących pracownikami Spółki, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będących pracownikami kontrahentami Spółki będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF. Planowane przez Spółkę działania stanowić będą bowiem konkurs zarówno od strony materialnej (występowanie elementu współzawodnictwa), jak i formalnej (regulamin określający nazwę, organizatora, uczestników, nagrody i sposób wyłaniania zwycięzców).

Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie zwłaszcza w odniesieniu do tych konkursów, które będą skierowane zarówno do pracowników Spółki, jak i osób dla niej obcych (niepowiązanych żadnym stosunkiem prawnym) np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 października 2015 r. (sygn. IPTPB1/4511-442/15), w której podkreślono, że ze względu na fakt, iż w konkursach uczestniczą zarówno pracownicy, jak i współpracownicy, wartość nagród otrzymywanych przez nich w konkursach powinna być jednolicie kwalifikowana dla celów podatkowych, tj. wszystkie przychody uzyskiwane w ramach konkursów powinny być opodatkowane zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2. Odmienne traktowanie przychodów uzyskiwanych z tytułu udziału w tym samym konkursie przez pracowników firmy oraz osoby trzecie zakładałoby nieuzasadnione prawnie nierówne traktowanie podatnika pod względem obciążeń podatkowych.

Z kolei przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2014 r. (IPPB2/415-334/14-4/MG) wyraził pogląd, że: „zarówno w sytuacji, gdy zwycięzcą konkursu zostanie pracownik wnioskodawcy lub oddziału, a także wolontariusz lub stażysta, przychód z tytułu uzyskanej nagrody będzie podlegał opodatkowaniu 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 października 2011 r. (sygn. IPPB1/415-848/11-2/EC) podkreślił, że „stwierdzić należy, iż opisane przez Spółkę wygrane uzyskane przez zwycięzców konkursów, tj. przez pracowników spółki, zleceniobiorców, pracowników kontrahentów oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą należy opodatkować na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

W opisanej sytuacji nie jest natomiast zasadne stanowisko, że:

 • podatkiem 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym winny być opodatkowane jedynie nagrody otrzymane przez laureatów konkursu niebędących pracownikami Wnioskodawcy, a wartość nagród otrzymanych przez laureatów będących pracownikami Wnioskodawcy zarówno w sytuacji gdy konkurs był adresowany wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy, jak i w sytuacji gdy był adresowany do Jego pracowników oraz osób trzecich stanowić będzie dla tych osób przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w skali podatkowej,

ani, że

 • podatkiem 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym winny być opodatkowane nagrody otrzymane przez laureatów konkursu niebędących pracownikami Wnioskodawcy oraz będących pracownikami Wnioskodawcy ale tylko w sytuacji gdy konkurs był adresowany zarówno do pracowników Wnioskodawcy, jak i osób trzecich, a wartość nagród otrzymanych przez laureatów będących pracownikami Wnioskodawcy jedynie w sytuacji gdy konkurs był adresowany wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy stanowić będzie dla tych osób przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w skali podatkowej,

ani, że

 • 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie powinny być opodatkowane żadne nagrody, a wartość nagród otrzymanych przez laureatów będących pracownikami Wnioskodawcy zawsze stanowić będzie dla tych osób przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w skali podatkowej, zaś wartość nagród otrzymanych przez laureatów niebędących pracownikami Wnioskodawcy zawsze stanowić będzie dla tych osób przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF.

Ad. 3.

W ocenie Spółki, w związku z wydaniem, w ramach planowanych przez Wnioskodawcę konkursów, nagród, winien On w odniesieniu do wszystkich laureatów bez względu na to, czy laureatem będą pracownicy Wnioskodawcy, czy osoby nie posiadające takiego statusu oraz zarówno w sytuacji gdy konkurs był adresowany wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy, jak i w sytuacji gdy był adresowany do Jego pracowników oraz osób trzecich – pobrać zryczałtowany 10% podatek od nagród, przekazać pobrany podatek na rachunek właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego oraz sporządzić deklarację PIT-8AR i złożyć ją do właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego.

Odpowiedź na pytanie 3 jest pochodną odpowiedzi na pytanie 2, gdyż odpowiedź co do rodzaju przychodu uzyskiwanego przez laureatów konkursu determinuje obowiązki płatnika w zakresie określonych deklaracji podatkowych jakie zobowiązany będzie on sporządzić. Zatem w ocenie Spółki, w związku z wydaniem, w ramach planowanego przez Wnioskodawcę konkursu, nagród, Wnioskodawca winien jednolicie sporządzić w odniesieniu do wszystkich laureatów deklarację PIT-8AR i złożyć do właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego, niezależnie od tego czy konkurs był adresowany tylko do pracowników Spółki, czy do Jej pracowników i osób trzecich, czy tylko do osób trzecich. Spółka uważa że w opisanej sytuacji nie powinna natomiast sporządzać informacji PIT-8C i przekazywanej osobom otrzymującym nagrody oraz do urzędu skarbowego właściwego wg. miejsca zamieszkania takich osób.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Obowiązki płatnika w tym zakresie reguluje art. 41 ust. 4 ustawy o PDOF. W myśl tego przepisu płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4-5a i 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Płatnikami, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o PDOF, są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, to stosownie do przepisu art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o PDOF, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej lub świadczenia.

Jak stanowi przepis art. 42 ust. 1 ustawy o PDOF płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego, właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1a ustawy o PDOF, płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego, właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Jak wynika ze stanu faktycznego, organizatorem konkursów jest Wnioskodawca, który jest także do czasu ich wydania laureatom ich właścicielem, gdyż nabywa je we własnym imieniu. To Wnioskodawca opracowuje regulamin konkursu, dba o jego przebieg, wydaje nagrody. Wnioskodawca nie zawiera odrębnych umów zlecających jej organizację konkursu, czy działanie w imieniu podmiotu trzeciego przy jego przeprowadzeniu. Wnioskodawca, jako organizator, dokonuje wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu w szczególności przygotowaniem regulaminu konkursu, ogłoszeniem i emisją konkursu, wyłonieniem zwycięzców i wydaniem nagród (również zakupem nagród). To Wnioskodawca ponosi bezpośredni ciężar ekonomiczny organizacji konkursu (zakup nagród, usługi prawne opracowania regulaminu, koszt wysyłki nagród, koszt obsługi księgowej itp.) a jedynie w sensie pośrednim koszt taki jest możliwy do przypisania innym podmiotom, tj. klientom Wnioskodawcy, od których otrzymuje on wynagrodzenie w części zależne od poziomu sprzedaży generowanej częściowo w wyniku realizacji konkursów, czy samych konsumentów nabywających towary, których dotyczą konkursy.

Zatem, należy stwierdzić, że podmiotem dokonującym wypłat (świadczeń) osobom fizycznym z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy jest Wnioskodawca. Na Wnioskodawcy zatem będzie ciążył obowiązek płatnika określony w powyższej regulacji, gdyż to na nim spoczywa bezpośredni ciężar obsługi konkursu, w tym zakup nagrody z środków własnych i we własnym imieniu, a jego rola nie będzie ograniczać się tylko do pośrednictwa w wydawaniu nagród. Należy również zauważyć, że to Wnioskodawca dokonuje bezpośrednio wypłaty należności /świadczeń związanych z konkursami działając we własnym imieniu, jako podmiot zobowiązany do zakupu (z własnych środków), a następnie wydania nagród laureatom konkursów w oparciu o regulaminy konkursów, które będą stworzone przez Wykonawcę.

Zatem, w świetle wyraźnego i niebudzącego wątpliwości brzmienia przepisu art. 41 ust. 4 ww. ustawy to Wnioskodawca jest adresatem obowiązku wynikającego z przedmiotowej normy prawnej, gdyż jest on podmiotem określonym w dyspozycji tego przepisu. Wynika to z zasad konkursów, zgodnie z którymi to Wnioskodawca od początku do końca organizuje konkursy i będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za należyty przebieg każdego z konkursów w zakresie wskazanym w regulaminie. Wnioskodawca będzie dokonywał nabycia towarów lub voucherów będących nagrodami w swoim imieniu z własnych środków i jako właściciel nagród będzie je przekazywał laureatom. Tym samym, to Wnioskodawca, jako organizator konkursu, będzie nabywać nagrody w swoim imieniu, dysponować nimi, a następne dokonywać ich wydania, wyłonionym przez powołaną przez siebie komisję konkursową, zwycięzcom.

Zgodnie z art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest m.in. osoba (fizyczna lub prawna), obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Takim podmiotem może być wyłącznie przekazujący nagrody, co jest w pełni zrozumiałe, gdyż tylko podmiot dokonujący faktycznie wypłaty/przekazania nagrody zna dokładnie datę przekazania, wartość, etc. – a zatem tylko ten podmiot (poza podatnikiem) jest w stanie określić, czy i kiedy powstał dochód u podatnika (oraz w jakiej wysokości).

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r., sygn. akt II FSK 1467/07Płatnikami w ustawach podatkowych ustanawia się takie podmioty, które w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponują środkami finansowymi podatnika lub dokonują czynności związanych z operacjami na jego majątku (... i inni Ordynacja podatkowa Komentarz, LexisNexis, W-wa 2007, str. 70)” oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/WA 730/10, w którym wskazano m.in. „Zdaniem Sądu „dokonywanie wypłat”, o którym mowa w art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f należy rozumieć dosłownie, a mianowicie jako właśnie faktyczną realizację wypłaty („faktyczne wypłacenie”). Uprawniony jest przy tym pogląd, że analogicznie jak podmiot, który faktycznie dokonuje wypłat (świadczeń) należy rozumieć podmiot, który stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężnych. Przez „faktyczne wypłacenie” Sąd rozumie wypłatę środków finansowych rzeczywiście dokonaną przez określony podmiot, niezależnie od źródła pochodzenia tych środków. Innymi słowy, podmiotem faktycznie wypłacającym jest podmiot przekazujący środki pieniężne osobie uprawnionej do ich otrzymania, czyniąc to w gotówce, czy też na np. rachunek bankowy”.

Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazując w interpretacji z dnia 20 sierpnia 2010 r. (sygn. IPPB4/415-414/10-4/SP) „Płatnikiem w odniesieniu do dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT (a więc m.in. z tytułu nagród w konkursach) są osoby dokonujące tych wypłat (wypłacający). Identyczna sytuacja występuje w przypadku wszystkich innych przypadków określonych w ustawie o PIT, w których występuje płatnik. Zawsze jest to podmiot dokonujący wypłaty środków pieniężnych, lub stawiający je do dyspozycji podatnika. Zatem, jeżeli do nagród wypłacanych w analizowanej akcji zastosowanie znalazłby art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT i art. 41 ust. 4 ustawy o PIT – albo jakakolwiek inna regulacja przewidująca instytucję płatnika, to płatnikiem takim byłby wyłącznie Wnioskodawca – jako przelewająca środki pieniężne/wydający nagrody rzeczowe nagrodzonym osobom. Takie samo stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja z dnia 4 stycznia 2010 r., IBPBII/415-631/10/BD) „na Wnioskodawcy spoczywać będzie obowiązek wystawienia PIT-u odpowiedniego do sposobu opodatkowania, gdyż to on jest organizatorem przedsięwzięcia i on będzie dokonywał zakupu nagród rzeczowych oraz w jego gestii będzie wręczanie ich zwycięzcom”.

Konkludując, mając na uwadze przytoczone przepisy, stwierdzić należy, że: skoro to Wnioskodawca będzie dokonywał we własnym imieniu wydań nagród związanych z konkursami, nagrody będą zakupywane bezpośrednio przez Wnioskodawcę z jego środków finansowych i na podstawie regulaminów opracowanych przez Wnioskodawcę, a ewentualne roszczenia o wydanie nagrody będą kierowane przez laureatów konkursów tylko do Wnioskodawcy, to zasadne jest twierdzenie, że to właśnie na Wnioskodawcy spoczywać będą obowiązki płatnika w zakresie naliczenia, pobrania oraz odprowadzenia należnego zryczałtowanego podatku od nagród oraz przygotowania i złożenia we własnym imieniu rocznej deklaracji PIT-8AR.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie bowiem nie tylko podmiotem dokonującym faktycznego przekazania nagrody, ale także podmiotem prawnie do takiego działania zobowiązanym, do którego mogą być kierowane ewentualne roszczenia o wydanie nagrody (tym samym przekazując nagrodę Wnioskodawca będzie działał we własnym imieniu).

Wobec powyższego przekazując nagrodę wszystkim zwycięzcom konkursu Spółka zobowiązana będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wygranej i przekazania tego podatku na rachunek właściwego organu podatkowego. Będzie również zobowiązana przesłać do własnego urzędu skarbowego roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-8AR) niezależnie od tego czy laureaci konkursu będą jej pracownikami, czy nie i do jakiego grona osób był adresowany konkurs.

Powyższe jest konsekwencją przyjęcia stanowiska jak w stanowisku do pytania 1 i 2, tj. uznaniem organizowanej akcji za konkurs i jednolitym traktowaniem wszystkich jego laureatów bez względu na istniejący lub nie stosunek prawny łączący ich z Spółką jako organizatorem. Wnioskodawca wskazuje, że pogląd, że w opisanej sytuacji w związku z przekazywaniem wygranych (nagród) zwycięzcom konkursu, ciążą na Spółce obowiązki płatnika i przekazując zwycięzcy konkursu nagrodę, ma Ona obowiązek jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej i przekazać go na rachunek właściwego organu podatkowego w terminie określonym w art. 42 ust. 1 ustawy o PDOF, składając jednocześnie deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8A), a nie przekazać informację PIT-8C potwierdza przykładowo Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Skarbowego w ... z dnia 12 lutego 2007 r., PDII/415/89/06/07.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • możliwości zakwalifikowania organizowanych przedsięwzięć jako konkursów (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • obowiązków płatnika ciążących na Spółce jako organizatorze konkursów (pytanie nr 2 i nr 3) – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są m.in.:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1);
 • przychody z innych źródeł (pkt 9),

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl przepisu art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 12 ust. 2 ww. ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców – jeśli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b.

Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, że w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód z działalności gospodarczej, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17 przychód z kapitałów pieniężnych.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie w szczególności świadczy o tym, że definicja przychodu z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od uzyskanych na terytorium RP dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 powyższej ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem specjalizującym się w świadczeniu usług outsourcingowych w zakresie wsparcia promocji i sprzedaży produktów konsumpcyjnych swoich klientów. W ramach świadczonych na rzecz swoich klientów usług Spółka podejmuje szereg akcji i przedsięwzięć, które mają na celu wsparcie promocji i sprzedaży produktów klientów Wnioskodawcy i sprzedaży produktów klientów Wnioskodawcy. W ramach działań ukierunkowanych na osiągnięcie takich celów biznesowych jak wzrost sprzedaży określonych produktów klientów Spółki, osiągniecie przez przedstawicieli handlowych Spółki i jej klientów zakładanych poziomów realizacji celów sprzedażowych na określone produkty klientów Spółki, realizację określonych zadań ekspozycyjnych Spółka planuje organizację przedsięwzięć w postaci konkursów. Intencją konkursów jest m.in.: stymulowanie inicjatywy oraz pomysłowości przedstawicieli handlowych Spółki i jej klientów w zakresie promocji marki oraz produktów klientów Spółki, nagradzanie aktywnych postaw oraz wzajemnej rywalizacji przedstawicieli handlowych Spółki i jej klientów w zakresie realizowanych wyników sprzedaży produktów klientów Spółki. Jednym z takich działań jest planowana przez Spółkę realizacja konkursów dla przedstawicieli handlowych Spółki i jej klientów, które mogą być skierowane do wyłącznie osób fizycznych będących pracownikami Spółki (przedstawiciele handlowi Spółki) lub zarówno osób fizycznych będących pracownikami Spółki (przedstawiciele handlowi Spółki), jak i osób, których z Spółką nie łączy jakikolwiek stosunek prawny np. osób fizycznych będących pracownikami klientów Spółki (przedstawiciele handlowi klientów Spółki) lub wyłącznie osób, których z Spółką nie łączy jakikolwiek stosunek prawny np. osób fizycznych będących pracownikami klientów Spółki (przedstawiciele handlowi klientów Spółki). Konkurs skierowany będzie do osób zaangażowanych w sprzedaż towarów klientów Spółki, tj. przedstawicieli handlowych (lub innych podobnych stanowisk np. agentów handlowych). Mechanizm i zasady konkursu będą zatem jednakowe zarówno jeśli Spółka skieruje go tylko do jej pracowników, jak i także do osób trzecich niełączących jej z Nią żadnym stosunkiem prawnym. O tym kto będzie adresatem danego konkursu nie decydować będzie status danej osoby lecz cele danego konkursu, sklepy do jakich będzie kierowany, produkty, których promocja będzie przedmiotem danego konkursu. Rynek, na którym działa Spółka wygląda tak, że pewne sklepy są obsługiwane przez jej pracowników w zakresie określonych towarów, a inne sklepy lub w odniesieniu do innych towarów są obsługiwane przez podmiotu (osoby) dla Spółki trzecie np. pracowników dostawców tych towarów. Zatem status uczestnika konkursu (stosunek pracy ze Spółką lub jego brak) będzie nie kryterium udziału w konkursie ale swoistą pochodną celów jakim służyć ma dany konkurs.

Odnosząc się do przedstawionego zdarzenia przyszłego, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przedsięwzięcia organizowane przez Wnioskodawcę stanowią konkurs, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wobec braku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych legalnej definicji określenia „konkurs”, dokonując wykładni tego pojęcia, należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia (np. wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „konkurs” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji.

W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „konkurs” czytamy, że jest to – „przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „konkursu” pojawia się element „rywalizacji”. Bez „rywalizacji” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „konkurs”. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem „rywalizować” wskazuje się, że oznacza to: „ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś” (zob. Słownik Języka Polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1989 r., tom III, s. 155.).”

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie, które będzie skierowane jednocześnie przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku, w którym liczba nagród jest ograniczona lub będzie skierowane tylko i wyłącznie do jednej grupy osób – pracowników Spółki, w którym liczba nagród jest ograniczona, wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Uczestnicy ww. konkursów będą bowiem pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych wyników sprzedażowych, a konkursy będą prowadziły do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminach konkursu.

Jednocześnie należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie wartość wydawanych przez Wnioskodawcę nagród nie będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zastosowanie powyższego zwolnienia mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursów były środki masowego przekazu. Natomiast jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego organizatorem konkursów jest Wnioskodawca, który nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu, a same konkursy nie dotyczą dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

W świetle powyższego wartość nagród, które będą przyznawane dla zwycięzców konkursów skierowanych przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku, stanowić będzie dla tych osób na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji na organizatorze, jako na płatniku będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ww. art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

W stosunku do przedsięwzięć skierowanych tylko i wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy należy uznać, że nagrody z takiego przedsięwzięcia będą stanowić przychód ze stosunku pracy (w rozumieniu art. 12 ww. ustawy) oraz jednocześnie nie będą stanowić nagród z konkursu w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy. Przyczyną kwalifikacji takiej nagrody jako przychód ze stosunku pracy jest ścisły związek przyczyno-skutkowy z posiadaniem statusu pracownika a możliwością wzięcia udziału w przedsięwzięciu i uzyskania nagrody. Ponadto, jeżeli przedsięwzięcie (konkurs) będzie skierowane wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy, należy uznać, że nie mamy do czynienia z nagrodą w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, ale z nagrodą wskazaną w art. 12 ust. 1 powyższej ustawy, jako przychód ze stosunku pracy.

Niniejszym, do opodatkowania nagród z konkursów, które będą skierowane wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy, będą miały zastosowanie zasady analogiczne do opodatkowania wynagrodzeń za wykonywaną pracę.

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Artykuł 38 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35 przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru.

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Natomiast, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy – jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy – płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ustawy).

Płatnikiem jest podmiot, który organizuje dane przedsięwzięcie i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród. Z treści wniosku w sposób jednoznaczny wynika, że organizatorem konkursu będzie Wnioskodawca, ponieważ to Wnioskodawca planuje zorganizowanie konkursu i będzie On przyznawał nagrody laureatom konkursu.

W rezultacie Wnioskodawca będzie pełnił funkcję płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród przekazywanych laureatom konkursu będącymi osobami fizycznymi zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści ww. art. 41 cytowanej ustawy, a mianowicie ust. 4 i 7 tego artykułu. Zatem, Wnioskodawca zobowiązany będzie odprowadzić podatek na konto właściwego urzędu skarbowego i sporządzić deklarację PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Należy bowiem zauważyć, że Wnioskodawca będzie działać we własnym imieniu i na swoją rzecz jako organizator. Ekonomiczny ciężar realizacji organizowanego przedsięwzięcia – konkursu ponosi Wnioskodawca. Nagrody będą finansowane z własnych środków przez Wnioskodawcę i będą wydawane przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie ponosił koszty tych nagród. Uczestnicy mogą zgłaszać ewentualne roszczenia wynikające z tytułu udziału w przedsięwzięciu do organizatora, chyba że w regulaminie danego przedsięwzięcia zostanie wskazane, że Uczestnicy powinni kierować roszczenia wyłącznie do określonego organizatora.

Reasumując, w sytuacji, gdy ww. konkurs będzie skierowany tylko i wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy, nagroda (wartość wygranej) w konkursie będzie stanowić dla zwycięzców przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, a Wnioskodawca – jako płatnik będzie miał obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w ww. art. 31 ustawy oraz uwzględnić kwotę pobranej zaliczki na podatek w rocznej deklaracji PIT-4R oraz sporządzić i przesłać imienne informacje PIT-11.

Natomiast, gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku nagroda dla laureatów konkursów będących osobami fizycznymi stanowić będzie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, tym samym na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego wynikające z art. 41 ust. 4, z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 oraz z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać i odprowadzić podatek na konto właściwego urzędu skarbowego oraz sporządzić deklarację PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki sporządzenia oraz przesłania informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ww. ustawy.

Nieprawidłowe jest więc stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w ramach planowanych konkursów bez względu na to czy zostaną skierowane do Uczestników będących tylko pracownikami Wnioskodawcy, czy także lub wyłącznie osobami nieposiadającymi takiego statusu, tj. będącymi pracownikami kontrahenta Wnioskodawcy, powinny być jednolicie opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno w przypadku laureatów konkursu niebędących pracownikami Wnioskodawcy, jak i laureatów będących pracownikami Wnioskodawcy oraz że Wnioskodawca winien jednolicie sporządzić w odniesieniu do wszystkich laureatów deklarację PIT-8AR i złożyć do właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego, niezależnie od tego czy konkurs był adresowany tylko do pracowników Spółki, czy do Jej pracowników i osób trzecich, czy tylko do osób trzecich.

Nadmienia się ponadto, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzenie przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego oraz wyroków sądów administracyjnych – wskazać należy, że interpretacje te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Jednakże, tutejszy Organ po dokonaniu ich analizy stwierdza, że przedstawiony w nich stan faktyczny/zdarzenie przyszłe nie pokrywają się z opisem zdarzenia przyszłego niniejszej sprawy. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle
prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres:
Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.