0113-KDIPT2-3.4011.156.2017.1.JŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z organizowaniem konkursów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2017 r. (data wpływu 14 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem konkursów –jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (Wnioskodawca) jest podmiotem specjalizującym się w świadczeniu usług outsourcingowych w zakresie wsparcia promocji i sprzedaży produktów konsumpcyjnych swoich klientów (artykułów spożywczych, artykułów sanitarnych kosmetycznych, napojów i wód itp.). W ramach świadczonych na rzecz swoich klientów usług Wnioskodawca podejmuje szereg akcji i przedsięwzięć, które mają na celu wsparcie promocji i sprzedaży produktów klientów Wnioskodawcy. Produkty klientów Wnioskodawcy na terenie Polski są dystrybuowane m.in. przez hurtownie oraz punkty sprzedaży detalicznej, które obsługiwane są przez przedstawicieli handlowych będących pracownikami Wnioskodawcy oraz pracownikami Jego klientów, na zlecenie których organizuje te przedsięwzięcia.

W ramach działań ukierunkowanych na osiągnięcie takich celów biznesowych jak wzrost sprzedaży określonych produktów klientów Wnioskodawcy, osiągnięcie przez przedstawicieli handlowych Wnioskodawcy i Jego klientów zakładanych poziomów realizacji celów sprzedażowych na określone produkty klientów Wnioskodawcy, realizację określonych zadań ekspozycyjnych, Wnioskodawca planuje organizację przedsięwzięć w postaci konkursów.

Intencją konkursów jest:

 • stymulowanie inicjatywy oraz pomysłowości przedstawicieli handlowych Wnioskodawcy i Jego klientów w zakresie promocji marki oraz produktów klientów Wnioskodawcy;
 • nagradzanie aktywnych postaw oraz wzajemnej rywalizacji przedstawicieli handlowych Wnioskodawcy i Jego klientów w zakresie realizowanych wyników sprzedaży produktów klientów Wnioskodawcy.

Jednym z takich działań jest planowana przez Wnioskodawcę realizacja konkursów dla przedstawicieli handlowych Wnioskodawcy i Jego klientów (dalej: „Konkurs”), które są skierowane do:

 • osób fizycznych będących pracownikami Wnioskodawcy (przedstawiciele handlowi Wnioskodawcy),
 • osób fizycznych będących pracownikami klientów Wnioskodawcy (przedstawiciele handlowi klientów Wnioskodawcy).

Wymienione powyżej osoby, które przystąpią do Konkursu będą zwane dalej „Uczestnikami”. Uczestnicy są zarówno zatrudnieni przez Wnioskodawcę, jak i nie łączy ich z Nim żaden stosunek prawny, gdyż są pracownikami niepowiązanych z Wnioskodawcą podmiotów, tj. Jego klientów.

Konkurs skierowany jest do osób zaangażowanych w sprzedaż towarów klientów Wnioskodawcy, tj. przedstawicieli handlowych (lub innych podobnych stanowisk np. agentów handlowych). Wnioskodawcę zatem z częścią Uczestników łączy, a z częścią nie łączy żaden stosunek prawny, w szczególności zaś stosunek nadrzędności służbowej.

Nawet w stosunku do Uczestników, którzy są pracownikami Wnioskodawcy wzięcie udziału w Konkursie nie wynika z umów, na podstawie których Uczestnicy świadczą pracę na Jego rzecz. Udział w Konkursie jest dobrowolny i wynika z odrębnego Regulaminu Konkursu opracowanego przez Wnioskodawcę, mimo, że uczestnictwo w Konkursie oraz podjęcie przez Uczestników działań w rywalizacji konkursowej jest pośrednio związane z zakresem obowiązków pracowniczych Uczestników, realizowanych w stosunku do Wnioskodawcy lub Jego klienta, gdyż Uczestnicy zatrudnieni są jako przedstawiciele handlowi, a zatem zajmują się sprzedażą towarów klientów Wnioskodawcy. Rywalizacja konkursowa zmierza wyłącznie do uzyskania przez Uczestnika nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu, a nie do wypełnienia obowiązków służbowych. Brak udziału w Konkursie nie będzie stanowić naruszenia obowiązków pracowniczych Uczestnika i nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami, a jedynie wiązać będzie się z brakiem możliwości uzyskania nagrody w Konkursie. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości wpływu na zachowania Uczestników, wpływ poprzez stosowanie poleceń, czy nakazów aby zobligować do udziału w Konkursie.

Zasady funkcjonowania Programu będą sprecyzowane w postaci Regulaminu Konkursu (zwanego dalej jako: „Regulamin”), który określa m.in. kryteria wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, osoby odpowiedzialne za przebieg i rozliczenie Konkursu, nazwę, nagrody oraz zasady wyboru zwycięzców. Regulamin przewidywać będzie następujące zasady przeprowadzenia Konkursu.

Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Wnioskodawcę jako organizatora i/lub zlecającego organizacje Konkursu klienta Wnioskodawcy.

Nagrodami w Konkursie będą nagrody pieniężne lub rzeczowe, np. w postaci bonu do zrealizowania w określonej sieci handlowej np. bony ...., bony sieci .... itp. lub inne nagrody rzeczowe.

Zadania Uczestników Konkursu mogą mieć różny charakter np.

 • osiąganie ustalonego poziomu obrotu określonych produktów klientów Wnioskodawcy,
 • wykonywanie określonych zadań ekspozycyjnych w jak największej ilości obsługiwanych sklepów,
 • osiągnięcie, zaraportowanie jak największego wzrostu sprzedaży określonych produktów klientów Wnioskodawcy.

W wyniku rozstrzygnięcia każdej edycji Konkursu zostaną wyłonieni laureaci, których ilość może być różna od kilku do kilkudziesięciu osób. Mogą być to laureaci nagród różnego stopnia, np. miejsca 1-4 laureaci nagród 1 stopnia, miejsca 5-12 laureaci nagród 2 stopnia itd.

Ranking laureatów zostanie ustalony na podstawie realizacji określonych zadań konkursowych w okresie trwania Konkursu. Laureatami Konkursu będą nie wszyscy jego Uczestnicy, lecz jedynie grono Uczestników, które zajmie nagradzane w Konkursie miejsca określone w Regulaminie. Pozostali Uczestnicy nie będą nagradzani nagrodami. Zakłada się uczestnictwo w Konkursie różnej ilości od kilkudziesięciu do kilkuset Uczestników, część z nich stanowić będą przedstawiciele handlowi Wnioskodawcy, a część przedstawiciele handlowi klienta Wnioskodawcy.

Powyższe zasady Konkursu przewidywać będą zatem ograniczenie liczby zwycięzców (nagrody nie będą przekazane wszystkim Uczestnikom).

Wnioskodawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg Konkursu, wyłonienie zwycięzców, zakupi oraz przyzna nagrody. Konkursy nie będą emitowane w środkach masowego przekazu. Komunikacja z Uczestnikami odbywać się będzie albo przez stronę internetową albo w drodze e-mailowej albo przez system informatyczny w który wyposażeni są przedstawiciele handlowi Wnioskodawcy i Jego klienta.

Wnioskodawca nie należy do instytucji zaliczanych do środków masowego przekazu. W katalogu zawarte mogą być zarówno nagrody o wartości poniżej, jak i powyżej 760 zł.

Za przygotowanie i realizację Konkursu, Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie od swego klienta. W ramach tego wynagrodzenia Wnioskodawca będzie zobowiązany do kompleksowego zorganizowania Konkursu, stworzenia Regulaminu, nabycia nagród, dystrybucji nagród Uczestnikom, dokonania rozliczeń podatkowych w związku z wydanymi nagrodami itp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zasady planowanych przez Wnioskodawcę Konkursów realizowanych na zlecenie swoich kontrahentów spełniają przesłanki pozwalające na zakwalifikowanie ich jako Konkursy w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy nagrody wydawane, w ramach planowanych przez Wnioskodawcę Konkursów skierowanych do ich Uczestników będących zarówno pracownikami Wnioskodawcy, jak i osobami nieposiadającymi takiego statusu, tj. będącymi pracownikami kontrahenta Wnioskodawcy, powinny być jednolicie opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też podatkiem tym winny być opodatkowane jedynie nagrody otrzymane przez laureatów Konkursu niebędących pracownikami Wnioskodawcy, a wartość nagród otrzymanych przez laureatów będących pracownikami Wnioskodawcy stanowić będzie dla tych osób przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w skali podatkowej?
 3. Czy w związku z wydaniem, w ramach planowanych przez Wnioskodawcę Konkursów nagród, Wnioskodawca winien pobrać zryczałtowany 10% podatek od nagród, przekazać pobrany podatek na rachunek właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego oraz sporządzić deklarację PIT-8AR i w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym wydano nagrody złożyć ją do właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego, czy też winien sporządzić jedynie informację PIT-8C i przekazać ją osobom otrzymującym nagrody oraz do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania takich osób?
 4. Czy obowiązek wystawienia informacji PIT-8C albo naliczenia, pobrania, wpłacenia podatku oraz wystawienia deklaracji PIT-8AR (w zależności od odpowiedzi na pytanie 3) spoczywa na Wnioskodawcy czy na Jego kliencie zlecającym zorganizowanie Konkursów ?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zasady planowanego przez Niego Konkursu spełniają przesłanki pozwalające na zakwalifikowanie go jako Konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, z późn. zm., dalej „ustawa PDOF”).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PDOF, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy PDOF, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia. dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF stanowi, że od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w Konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Ustawa PDOF nie zawiera definicji pojęcia Konkurs. Przepisy przywołanej ustawy wskazują na poszczególne rodzaje akcji, tym niemniej nie podają konkretnych definicji. Definicje te tworzone w oparciu m.in. o definicje słownikowe zostały wskazane w praktyce podatkowej (tj. piśmiennictwie organów podatkowych, wyrokach sądów administracyjnych).

Definicje słownikowe opisują Konkurs jako pewien rodzaj konkurencji, współzawodnictwo, tj. „możność wyboru przez eliminację najlepszych”. „ubieganie się o pierwszeństwo” lub „przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac” itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot, będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w Konkursie, w zawodach, itp.

 • zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka. PWN. Warszawa 2002 r.) Konkurs to: „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możność wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Natomiast definicja zawarta w Słowniku Wyrazów Obcych (wyd. Europa) określa konkurs jako „imprezę, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowo: najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś”,
 • według Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego pod red. S. Dubisza. PWN Warszawa 2003 r., tom 2 str. 210 – „konkurs” to przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami.
 • z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego pod red. B Dunaja, wyd. Cykada, str. 202 wynika, iż „konkurs”, to zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród.

Definicje tworzone w oparciu m.in. o definicje słownikowe w praktyce podatkowej (tj. piśmiennictwie organów podatkowych, wyrokach sądów administracyjnych) również odwołują się do ww. definicji słownikowych. Na tej podstawie organy podatkowe podkreślają, że wyróżnikiem konkursów spośród innych działań promocyjnych przedsiębiorcy jest zaistnienie rzeczywistego elementu współzawodnictwa między Uczestnikami, w stopniu pozwalającym na wytypowanie i nagrodzenie najlepszych Uczestników.

Przykładowo:

 1. w interpretacji podatkowej z dnia 10 kwietnia 2012 r. (nr IPTPB1/415-383/11-4/KO) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przywołał następujące definicje słownikowe:
  • konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnionych nagrodami” (Słownik Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN);
  • konkurs to „przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami” (Słownik Języka Polskiego pod red. S. Dubisza, PWN);
  • konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca często wieloetapowo: najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś” (Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Europa);
  • konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród” (Domowy Popularny Słownik Języka Polskiego, pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada);
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 4 lipca 2011 r. (nr ITPB2/415-371/11/MM) stwierdził, że: „konkursem można określić przedsięwzięcie, jeżeli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie najlepszego, tj. zwycięzcy lub zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria”;
 3. podobnie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2012 r. (sygn. akt I SA/Sz 852/11) wskazał: „Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych osób w danej dziedzinie i, że aby konkurs odpowiadał istocie tego przedsięwzięcia, to powinien w nim wystąpić element rywalizacji”.

Za równie ważny element Konkursów uznawana jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem przygotowanie regulaminu, w którym zostanie określona nazwa Konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej z dnia 16 listopada 2011 r., nr IBPBII/415-732/11/BJ).

Konkurs może być organizowany w każdej niemal dziedzinie życia, i o ile tylko spełnia wskazane wcześniej (także przez organ w interpretacji) kryteria uznania go za Konkurs, nie ma znaczenia, w jakiej dziedzinie jest organizowany.

Jeżeli tylko mamy do czynienia z przedsięwzięciem dającym możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, czy – tak jak w niniejszej sprawie – sprzedawców, którego zwycięzcy (Uczestnicy) są wyróżniani nagrodami, mamy do czynienia z typowym Konkursem.

Zdaniem Wnioskodawcy, z powyższych definicji wynika, że Konkurs powinien zawierać przede wszystkim tzw. czynnik rywalizacji, co oznacza, że jego Uczestnicy powinni współzawodniczyć ze sobą o zajęcie jak najwyższego miejsca poprzez wykonanie wyznaczonego zadania. Czynnikiem rywalizacji może być poziom wiedzy, liczba zbieranych punktów lub inne obiektywne kryterium pozwalające wyłonić najlepszych.

Odnosząc powyższe do zasad stanu faktycznego sprawy należy zauważyć, że organizowany przez Wnioskodawcę Konkurs zawiera określone elementy niezbędne do zaklasyfikowania go jako Konkursu w rozumieniu ww. przepisów ustawy PDOF. W szczególności, zasady Konkursu przewidują, że Uczestnicy będą rywalizowali o zdobycie nagród. Występuje zatem czynnik rywalizacji. Powołana jest komisja konkursowa. Zasady Konkursu określa Regulamin. Przewidziane są określone w Regulaminie nagrody.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, opisane w Regulaminach zasady funkcjonowania Konkursu wskazują, że można go potraktować jako konkursy dla celów podatkowych.

Konkurs jest bowiem przedsięwzięciem, podczas którego Uczestnicy rywalizują między sobą i prowadzi do wyłonienia najlepszych Uczestników na podstawie określonych w Regulaminie kryteriów. W wyniku udziału w Konkursie wyeliminowani zostają słabsi Uczestnicy natomiast ci najlepsi zostają nagrodzeni. W ocenie Wnioskodawcy, bez znaczenia dla kwalifikacji Konkursu jako konkursu na gruncie podatkowym jest to, że zawiera on elementy motywacyjne. Brak jest bowiem powodów do uznania, że opisywane przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia nie posiadają cech konkursu. Organizowane przez Wnioskodawcę działania przeprowadzone są na podstawie Regulaminu precyzyjnie określającego wszystkie elementy przedmiotowo istotne Konkursu, w tym kryteria przyznawania nagród ograniczonemu kręgowi Uczestników wyłonionym w drodze ich wzajemnej rywalizacji, która polega na przygotowaniu najlepszych ekspozycji sklepowych, poziomie złożonych zamówień na produkty lub innych aktywności podejmowanych w związku ze sprzedażą produktów klientów Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy, brak jest także podstaw do uznania, że przekazywane przez Niego nagrody stanowią dodatkową gratyfikację (premię) za dobrze wykonaną pracę, a nie wygraną w konkursie. Podnieść bowiem należy, że pomimo że istotą organizowanych przez Wnioskodawcę akcji jest nagradzanie postaw związanych z pracą wykonywaną przez laureatów konkursu, tym niemniej organizatorem akcji jest podmiot (Wnioskodawca), którego nie łączy ze wszystkimi tymi osobami stosunek pracy, gdyż z częścią z nich nie łączy Wnioskodawcę żaden stosunek prawny, jako że są oni pracownikami klientów Wnioskodawcy. Ponadto udział w Konkursie ma charakter dobrowolny, nie jest elementem realizacji obowiązków służbowych, brak udziału w Konkursie nie skutkuje żadnymi konsekwencjami służbowymi. W konsekwencji, nie sposób uznać, że nagrody stawiane do dyspozycji tych osób stanowią dodatkową gratyfikację (premię) za ich pracę.

Zdaniem Wnioskodawcy, za niezasadny należy uznać również ewentualny pogląd, w świetle którego przedsięwzięciom organizowanym przez Wnioskodawcę można by przypisać charakter programów motywacyjnych. Programy motywacyjne mające na celu integrację pracowników, poprawę atmosfery i wydajności pracy są bowiem elementem polityki zarządzania kapitałem ludzkim, prowadzonej w relacji pracodawca-pracownicy. Relacja ta nie zachodzi pomiędzy Wnioskodawcą a laureatami Konkursu. Nie powinno ulegać wątpliwości, że częściowa zbieżność celów, dla których Wnioskodawca organizuje konkursy z celami stawianymi zwycięzcom tych konkursów przez ich pracodawcę (tj. maksymalizacja wolumenu sprzedaży produktów klientów Wnioskodawcy itp.) ma dla oceny charakteru świadczeń przekazywanych tym osobom przez Wnioskodawcę w ramach konkursów znaczenie, co najwyżej pochodne i drugorzędne. O ile bowiem, zwiększanie obrotów ze sprzedaży produktów klientów Wnioskodawcy jest celem wspólnym, o tyle jednak należy zwrócić uwagę, że bezpośrednia rywalizacja Uczestników w ramach konkursów dotyczy określonych działań okołosprzedażowych, mających swoje źródło w kreatywności oraz pomysłowości Uczestników Konkursu w zakresie konkretnych, podejmowanych przez nich inicjatyw. Warto także podkreślić, że działania motywacyjne w postaci zachęcenia potencjalnych Uczestników Konkursu mogą być także elementem organizowanych konkursów. Przykładem takich akcji mogą być konkursy na najlepszą pracę magisterską, projekt, opracowanie, najlepszy staż itp. Występowanie czynnika motywacyjnego nie stanowi wystarczającej przesłanki do odmawiania organizowanym przedsięwzięciom charakteru Konkursu.

W opinii Wnioskodawcy, działania polegające na motywacji oraz tworzeniu warunków do rywalizacji w obrębie grupy osób mającej wspólne cele mogą przeplatać się wzajemnie. Podobnie jak pracodawca może mobilizować swoich pracowników do efektywnej pracy wprowadzając wzajemną rywalizację między nimi, tak samo Wnioskodawca – jako organizator Konkursu – może motywować osoby zarówno będące, jak i niebędące Jego pracownikami do podejmowania określonych zachowań. Działania motywacyjne są integralnie wpisane w akcje konkursowe, albowiem cechą konstytutywną i nieodłącznym elementem każdego Konkursu jest zachęcanie potencjalnych Uczestników do poniesienia określonego wysiłku celem konkurowania miedzy sobą o wymierną korzyść w postaci obiecanej nagrody. Występowanie czynnika motywującego do określonych działań nie stanowi jednak per se przeszkody do uznania danej akcji za Konkurs i kwalifikowania jej do rzekomo rozłącznej od Konkursów grupy szeroko pojętych działań motywacyjnych. Tym bardziej, w ocenie Wnioskodawcy, występowanie czynnika motywującego nie stanowi wystarczającej ani uzasadnionej przesłanki do odmawiania tym akcjom charakteru Konkursów – zwłaszcza w sytuacji, w której spełnione są wszelkie niezbędne warunki formalne dla takiej kwalifikacji. Nie ulega wątpliwości, że spełnienie tychże warunków formalnych powinno być jedynym wyznacznikiem dla uznania danej inicjatywy za Konkurs w rozumieniu przyjętym w piśmiennictwie podatkowym.

Przyjęcie stanowiska wykluczającego możliwość uznania za Konkurs działania mającego elementy motywacyjne musiałaby skutkować przyjęciem, że żadna akcja organizowana przez przedsiębiorcę nie może być uznana za Konkurs. Działanie takie zawsze ma bowiem uzasadnienie gospodarcze wyrażające się w dążeniu przedsiębiorcy do osiągnięcia określonych korzyści, jak dotarcie z informacją o produktach do jak najliczniejszego grona klientów, zachęcenie do nabywania jak największej ilości oferowanych towarów, a w konsekwencji – zwiększenia wyników sprzedaży. Jednocześnie, sprecyzowanie takiego celu zawsze będzie znajdowało odzwierciedlenie w określeniu grupy docelowej, do której skierowany jest Konkurs. Okoliczność, że opisana we wniosku akcja ma uzasadnienie gospodarcze i w związku z tym kierowana jest do określonej grupy podmiotów (potencjalnych Uczestników) nie może dyskwalifikować jej jako Konkursu. Jest to bowiem standardowy i nieodzowny element Konkursów przeprowadzanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Pomimo, że istotą Konkursów organizowanych przez Wnioskodawcę jest nagradzanie postaw propagowanych w związku z wykonywaną pracą przez przedstawicieli handlowych, tym niemniej nie sposób uznać, że podstawą prawną wypłaty nagród uzyskanych przez laureatów Konkursu jest stosunek pracy.

W ocenie Wnioskodawcy należy zatem przyjąć, że w opisanej we wniosku sytuacji mamy do czynienia Konkursem w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. By dane przedsięwzięcie zostało uznane za konkurs wymagane jest: istnienie Regulaminu konkursu określającego nazwę, organizatora i uczestników konkursu, nagrody oraz zasady wyboru zwycięzców, ograniczenie liczby zwycięzców (nagrody nie mogą zostać przekazane wszystkim uczestnikom), wyłonienie zwycięzców na drodze wzajemnej rywalizacji, z występującym elementem współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu (w powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy lub zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria), wskazanie osób odpowiedzialnych za prawidłowy, zgodny z regulaminem, przebieg akcji (komisja konkursowa, jury), wydanie nagród zwycięzcy/zwycięzcom, (za wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 2536/13). Wszystkie takie elementy występują w opisanej we wniosku sytuacji.

Według Wnioskodawcy stanowisko to, znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Organy podatkowe odróżniają bowiem przypadek, w którym Konkurs kierowany jest wyłącznie do pracowników, od sytuacji, w której adresatami Konkursu są różne osoby, nie tylko pracownicy. W tym drugim przypadku dopuszcza się opodatkowanie ryczałtowe właściwe dla konkursów również w odniesieniu do pracowników. Taki pogląd wyraziła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z dnia 16 lipca 2014 r. (IPPB2/415-334/14-4/MG): „zarówno w sytuacji, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie pracownik wnioskodawcy lub oddziału, a także wolontariusz lub stażysta, przychód z tytułu uzyskanej nagrody będzie podlegał opodatkowaniu 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Ponadto, stanowisko Wnioskodawcy znajduje także potwierdzenie w licznym orzecznictwie sądowo-administracyjnym, w tym w następujących wyrokach:

 • wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1588/15 – w którym podkreślono m.in.: „Nie podziela Sąd twierdzenia, że wystąpienie w organizowanym przedsięwzięciu elementów motywacyjnych niweczy charakter spornego przedsięwzięcia jako Konkursu. Istotą konkursu jest bowiem rywalizacja i wyłonienie zwycięzcy – osoby najlepszej (tak jak w sprawie), natomiast motywacja to głównie proces któremu poddawane są określone osoby w celu osiągnięcia określonego wyniku, ale bez rywalizacji. Elementy motywacyjne mogą zatem wystąpić w konkursie. W ocenie Sądu, uznać należy, że organizowane przez skarżącą dla osób związanych ze spółką stosunkiem pracy, jak i osób które łączy ze skarżącą inny stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenie), jak również i osób fizycznych prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, przedsięwzięcie zawierające elementy motywacyjne stanowi rodzaj konkursu. W tej sytuacji nagrody uzyskiwane przez zwycięzców konkursu podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wskazać bowiem tym samym należy, iż brak jest powodów do uznania, że opisywane przez spółkę przedsięwzięcie nie posiada cech konkursu”,
 • wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 maja 2015 r., sygn. akt. I SA/Wr 303/15 – w którym WSA uznał, że odwoływanie się przez organ podatkowy do argumentacji związanej z programami motywacyjnymi jest całkowicie chybione. Programy motywacyjne mające na celu integrację pracowników, poprawę atmosfery i wydajności pracy są elementem polityki zarządzania kapitałem ludzkim, prowadzonej w relacji pracodawca-pracownicy. W sprawie taka relacja nie zachodzi. Stąd argumentacja organu wskazująca na uwzględnienie przy organizacji spornego przedsięwzięcia m.in. kultury organizacji, personelu, środowiska pracy (...) jest nietrafna. Skarżąca z uwagi na brak relacji pracodawca-pracownik organizując konkurs sprzedażowy nie może kierować się czynnikami na jakie powołuje się organ podatkowy. Zdaniem Sądu wadliwe jest także stanowisko Ministra Finansów uznające nagrody przyznawane w konkursie za premię dla uczestników za dobrze wykonaną pracę, a nie za wygraną w konkursie. Jak już powiedziano spółki nie łączy z uczestnikami konkursu stosunek pracy, tym samym nie może ona (nie będąc pracodawcą) wypłacać premii. W ocenie Sądu w sprawie organizowane przez spółkę przedsięwzięcie stanowi konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2. u.p.d.o.f.

Wnioskodawca wskazuje, że mimo, że przy wydawaniu interpretacji indywidualnych organ nie może stosować wprost rozstrzygnięć sądów z tego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego, to jednak zauważyć należy, że orzecznictwo sądowe, w tym sądów administracyjnych w zakresie indywidualnych interpretacji podatkowych, ma istotne znaczenie. Wyrazem tego jest art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa oraz mający znaczenie w niniejszej sprawie art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, którego rolą jest eliminowanie wadliwych interpretacji. Tym samym orzecznictwo sądów jest przesłanką do formułowania oceny poprawności funkcjonujących w obrocie prawnym interpretacji, także interpretacji indywidualnych, co szczególnie należy podkreślić w rozpoznanej sprawie. Podkreślić należy bowiem, że art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, wychodzi poza zasadę związania wyrokiem tylko w sprawie, w której on zapadł i nadaje orzecznictwu sądów administracyjnych walor normatywny także w stosunku do innych indywidualnych spraw załatwianych w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych). Orzecznictwo jest zatem istotnym miernikiem legalności wydawanych interpretacji indywidualnych. Jego nieuzasadnione pomijanie narusza wyrażoną w art. 121 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zasadę prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Pogląd taki ma potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1916/08.

Z powyższych względów zdaniem Wnioskodawcy, Organ przy rozpoznawaniu wniosku winien wziąć pod uwagę wskazane orzecznictwo sądowe, mimo że zapadło w innych niż niniejsza sprawa.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody wydawane w ramach planowanych przez Wnioskodawcę Konkursów skierowanych do ich Uczestników będących zarówno pracownikami Wnioskodawcy, jak i osobami nieposiadającymi takiego statusu, tj. będącymi pracownikami kontrahenta Wnioskodawcy, powinny być jednolicie opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF, zarówno w przypadku laureatów Konkursu niebędących pracownikami Wnioskodawcy, jak i laureatów będących pracownikami Wnioskodawcy.

Zasady opodatkowania nagród przekazywanych w Konkursie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej zostały przewidziane w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF. Zgodnie ze wspomnianym przepisem, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w Konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10 % wygranej lub nagrody.

Dodatkowo, w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy PDOF, jeżeli przymiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, nie są wartości pieniężne, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. Z powyższych regulacji wynika zatem, że w przypadku nagród rzeczowych laureaci Konkursów, przed wydaniem nagrody powinni wpłacić płatnikowi zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, przy czym wpłata podatku przez podatnika może przybrać postać rzeczywistej wpłaty, bądź potrącenia z kwot przysługujących z wartości otrzymanej nagrody.

Dodatkowo należy wskazać na treść art. 21 ust. 1 pkt 66 ustawy PDOF, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) (...). Zatem, z przedmiotowego zwolnienia skorzystać mogą tylko wygrane w konkursach, których jednorazowa wygrana nie przekroczyła 760 zł, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu. Zatem, w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, nie jest wystarczający sam takt, że informacja o konkursie zostanie przekazana w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF wymaga bowiem, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem (prasa, radio, telewizja). Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”.

Wnioskodawca (będący organizatorem Konkursu) nie należy do instytucji zaliczanych do środków masowego przekazu. W przedstawionym stanie faktycznym nie zostały zatem spełnione przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF.

Mając zatem na uwadze opisany stan faktyczny, a także przywołane unormowania prawne stwierdzić należy, w ocenie Wnioskodawcy, że nagrody pieniężne dla Uczestników Konkursu nie będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF. W konsekwencji, przychód z tytułu nagród uzyskany przez wszystkich Uczestników stanowić będzie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PDOF i podlegać opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym na podstawie w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy PDOF, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 ustawy PDOF, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy PDOF płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Przepis ust. 5 dotyczy przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego i nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie. Natomiast w myśl art. 42 ust. 1 ustawy PDOF płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Z art. 42 ust. la ustawy PDOF wynika, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Ponieważ Konkurs jest adresowany zarówno do osób mających status pracowników organizatora, jak i osób z którymi organizatora nie łączy żaden stosunek prawny (pracowników klienta organizatora), nagrody przekazane pracownikom podmiotu powiązanego nie mogą zostać – w ocenie Wnioskodawcy – zaliczone do przychodów ze stosunku pracy. Chociaż ustawa PDOF zawiera szeroką definicję przychodów ze stosunku pracy nie oznacza to jednak, że każde świadczenie, w tym świadczenie od podmiotu niebędącego pracodawcą, otrzymane przez osobę zatrudnioną w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę, stanowi dla tej osoby przychód ze stosunku pracy. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że fakt przekazania nagrody przez podmiot niebędący pracodawcą laureata powoduje, że otrzymane świadczenie jest oderwane od stosunku pracy, gdyż Konkurs adresowany jest nie tylko do pracowników Wnioskodawcy, ale i osób z którymi Wnioskodawcę nie łączy jakikolwiek stosunek prawny.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość przyznanych nagród nie stanowi przychodu ze stosunku pracy ani z pozarolniczej działalności gospodarczej. Konkurs jest bowiem skierowany do podmiotów o różnym statusie prawnym, w tym pracowników zatrudnionych u kontrahenta Wnioskodawcy a nie tylko pracowników Wnioskodawcy. Wzięcie udziału w konkursie nie wynika z łączącego Wnioskodawcę z Uczestnikami stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, a reguły przeprowadzenia Konkursu zostały określone w specjalnym, oddzielnym Regulaminie. W związku z tym, kwalifikacja podatkowa nagród musi nastąpić na podstawie przepisów dotyczących przychodów z innych źródeł. Jako, że grono Uczestników stanowią podmioty o różnym statusie, tj. zarówno takie, które łączy z Wnioskodawcą stosunek pracy, jak i niepowiązanie z Nim żadnym stosunkiem prawnym nagrody przekazane takim Uczestnikom nie mogą zostać – w ocenie Wnioskodawcy – zaliczone do przychodów ze stosunku pracy. Otrzymane świadczenie jest bowiem oderwane od stosunku pracy i jest wynikiem wyłącznie udziału w Konkursie i poziomu realizacji zadań konkursowych.

Stanowisko to, znajduje potwierdzenie w wyroku NSA z dnia 23 czerwca 2005 r., sygn. akt FSK 1970/2004, w którym Sąd orzekł, że: „(...) o tym czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy, decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik, czy inna osoba, niezwiązana /aktualnie lub w przeszłości/ z pracodawcą (...)”.

Powyższe, zdaniem Wnioskodawcy potwierdza, że analizowane nagrody nie podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PDOF, a zastosowanie znajdują zasady opodatkowania, przewidziane w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF. Oznacza to, że Wnioskodawca jako płatnik – obowiązany jest pobierać i odprowadzać na konto właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek od wygranych w wysokości 10% wartości nagrody.

Ad. 3

W związku z wydaniem, w ramach planowanego przez Wnioskodawcę Konkursu nagród, Wnioskodawca winien sporządzić w odniesieniu do wszystkich laureatów deklarację PIT-8AR i w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym wydano nagrody złożyć do właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego, a nie sporządzić informację PIT-8C i przekazać ją osobom otrzymującym nagrody oraz do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania takich osób.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF, od uzyskanych na terytorium RP dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Obowiązki płatnika w tym zakresie reguluje art. 41 ust. 4 ustawy PDOF. W myśl tego przepisu płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Płatnikami, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy PDOF, są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, to stosownie do przepisu art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy PDOF, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej lub świadczenia. Jak stanowi przepis art. 42 ust. 1 ustawy PDOF płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru. Z powyższych przepisów wynika zatem, że obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych nałożony został wyłącznie na podmiot organizujący Konkurs i przekazujący wygrane zwycięzcom konkursów.

Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 ustawy PDOF płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Stosownie do przepisu art. 42 ust. 1a ustawy PDOF, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Wobec powyższego, przekazując nagrodę wszystkim zwycięzcom Konkursu Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wygranej i przekazania tego podatku na rachunek właściwego organu podatkowego. Natomiast w terminie do końca stycznia kolejnego roku będzie zobowiązany przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Powyższe jest konsekwencją przyjęcia stanowiska jak w stanowisku do pytania 1 i 2, tj. uznaniem organizowanej akcji za Konkurs i jednolitym traktowaniem wszystkich jego laureatów bez względu na istniejący lub nie stosunek prawny łączący ich z Wnioskodawcą jako organizatorem. Wnioskodawca wskazuje, że pogląd, że w opisanej sytuacji w związku z przekazywaniem wygranych (nagród) zwycięzcom Konkursu, ciążą na Wnioskodawcy obowiązki płatnika i przekazując zwycięzcy Konkursu nagrodę, ma On obowiązek jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej i przekazać go na rachunek właściwego organu podatkowego w terminie określonym w art. 42 ust. 1 ustawy PDOF, składając jednocześnie deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8A), a nie przekazać informację PIT-8C, potwierdza przykładowo postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Skarbowego ... z dnia 12 lutego 2007 r., nr ....

Ad. 4

Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C albo naliczenia, pobrania, wpłacenia podatku oraz wystawienia deklaracji PIT-8AR (w zależności od odpowiedzi na pytanie 3) spoczywa na Wnioskodawcy, a nie na Jego kliencie zlecającym zorganizowanie Konkursów.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy PDOF stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Natomiast płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 (art. 41 ust. 4 ww. ustawy).

Analiza cytowanych powyżej przepisów prowadzi do wniosku, że płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego jest podmiot, który dokonuje świadczenia, stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje organizowanie szeregu różnych akcji promocyjnych związanych z aktywnością sportową. We wszystkich przypadkach, organizatorem Konkursu w stosunkach zewnętrznych będzie Wnioskodawca, wykonujący te czynności na zlecenie swego Klienta, który będzie jedynie fundatorem nagrody. Zlecenie wykonania tych czynności odbywać się będzie na podstawie zawartej między Wnioskodawcą, a podmiotem trzecim umowy, która będzie przewidywać wynagrodzenie dla Wnioskodawcy za zorganizowanie określonego Konkursu, Uczestnicy Konkursu będą identyfikowali Wnioskodawcę jako organizatora Konkursu, gdyż z Regulaminu Konkursu wynikać będzie, że to On jest jego organizatorem. To Wnioskodawca, jako organizator będzie nabywał nagrody i to On będzie wypłacał bądź wydawał nagrodę w ramach Konkursu.

Zgodnie z art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest m.in. osoba (fizyczna lub prawna), obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Płatnikami w ustawach podatkowych ustanawia się takie podmioty, które w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponują środkami finansowymi podatnika lub dokonują czynności związanych z operacjami na jego majątku (M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, S. Babiarz. B. Dauter i inni, LexisNexis, wydanie 6, s. 78-79.). W analizowanym przypadku Wnioskodawca będzie podmiotem dokonującym wypłaty nagród w przedmiotowych Konkursach.

Ponadto fakt, że organizatorem Konkursu będzie Wnioskodawca, co wynika z Regulaminu akcji promocyjnej, oznacza, że to pomiędzy Nim, a osobami uprawnionymi do otrzymania nagród będzie istniała więź zobowiązaniowa.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe i obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku dochodowego, w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wydawaniem nagród w Konkursie. Za podmiot dokonujący świadczenie nie powinien być natomiast uznany podmiot (klient Wnioskodawcy), którego nie łączy z laureatami Konkursu żaden stosunek zobowiązaniowy związany z Konkursem i który nie wykonuje żadnych czynności związanych z organizacją Konkursu, zakupem i wydaniem nagród.

Sytuacja taka wystąpi niezależnie od odpowiedzi na pytania 1-3, tj. niezależnie od tego jaki podatek (ryczałtowy, czy w skali) oraz jaką deklarację PIT-AR, czy informacji PIT-8C) w zależności od odpowiedzi na wcześniejsze pytania należy uiścić i wykonać. Bez względu na rozstrzygnięcia w pyt. 1-3, płatnikiem będzie zawsze Wnioskodawca, a od odpowiedzi na pyt. 1-3 zależy tylko jakie obowiązki płatnika (jaki podatek i jaką deklarację) zobowiązany będzie wykonać.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm), od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem specjalizującym się w świadczeniu usług outsourcingowych w zakresie wsparcia promocji i sprzedaży produktów konsumpcyjnych swoich klientów (artykułów spożywczych, artykułów sanitarnych kosmetycznych, napojów i wód itp.). W ramach działań ukierunkowanych na osiągnięcie takich celów biznesowych jak wzrost sprzedaży określonych produktów klientów Wnioskodawcy, osiągnięcie przez przedstawicieli handlowych Wnioskodawcy i Jego klientów zakładanych poziomów realizacji celów sprzedażowych na określone produkty klientów Wnioskodawcy, realizację określonych zadań ekspozycyjnych, Wnioskodawca planuje organizację przedsięwzięć w postaci Konkursów. Uczestnicy Konkursu są zarówno zatrudnieni przez Wnioskodawcę, jak i nie łączy ich z Nim żaden stosunek prawny, gdyż są pracownikami niepowiązanych z Wnioskodawcą podmiotów, tj. Jego klientów. Konkurs skierowany jest do osób zaangażowanych w sprzedaż towarów klientów Wnioskodawcy, tj. przedstawicieli handlowych (lub innych podobnych stanowisk np. agentów handlowych). Za przygotowanie i realizację Konkursu, Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie od swego klienta. W ramach tego wynagrodzenia Wnioskodawca będzie zobowiązany do kompleksowego zorganizowania Konkursu, stworzenia Regulaminu, nabycia nagród, dystrybucji nagród Uczestnikom, dokonania rozliczeń podatkowych w związku z wydanymi nagrodami itp.

Kluczową kwestią dla oceny stanowiska Wnioskodawcy jest ustalenie, który podmiot w przedstawionym zdarzeniu przyszłym jest płatnikiem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wydanych nagród.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 cytowanej ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na Wnioskodawcy nie będą ciążyły jednak obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działał na zlecenie swoich klientów za wynagrodzeniem.

W przypadku przekazywania przez Wnioskodawcę w ramach organizacji i obsługi Konkursów nagród Uczestnikom, to klienci Wnioskodawcy, na których ciąży ekonomiczny ciężar przedsięwzięcia pełnią funkcję płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od przekazywanych Uczestnikom Konkursu nagród. Organizatorem Konkursu jest klient Wnioskodawcy, zlecający Wnioskodawcy za wynagrodzeniem, przeprowadzenie i zrealizowanie Konkursów w ramach prowadzonej przez Niego w tym zakresie działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi, że dokonanie świadczenia, postawienie pieniędzy lub wartości pieniężnych do dyspozycji określonej osobie powinno nastąpić bezpośrednio przez podmiot, który jest płatnikiem.

Stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe z tego względu, że Wnioskodawca nie może w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym być w ogóle uznany za płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazywanych nagród zarówno osobom fizycznym będącymi pracownikami Wnioskodawcy, jak i osobom fizycznym będącym pracownikami klientów Wnioskodawcy.

Fakt, że kompleksową obsługą Konkursów zajmuje się Wnioskodawca, na podstawie zlecenia klientów, nie czyni Wnioskodawcy płatnikiem podatku i w związku z tym nie spoczywają na Nim żadne obowiązki płatnika w związku z wydawaniem lub wypłacaniem nagród.

W świetle wyżej powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązki płatnika podatku dochodowego będą ciążyły na podmiocie zlecającym, ponoszącym ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji Konkursów.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z wydaniem, w ramach planowanego przez Wnioskodawcę Konkursu nagród, Wnioskodawca winien sporządzić w odniesieniu do wszystkich laureatów deklarację PIT-8AR i w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym wydano nagrody złożyć do właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego, a nie sporządzić informację PIT-8C i przekazać ją osobom otrzymującym nagrody oraz do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania takich osób oraz, że obowiązek wystawienia informacji PIT-8C albo naliczenia, pobrania, wpłacenia podatku oraz wystawienia deklaracji PIT-8AR nie spoczywa na kliencie Wnioskodawcy zlecającym zorganizowanie Konkursów należało uznać za nieprawidłowe.

Z uwagi na rozstrzygnięcie dokonane niniejszą interpretacją, według którego na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika w związku z realizowaniem Konkursów na zlecenie klientów i wydawaniem nagród, za bezprzedmiotowe należy uznać rozpatrywanie kwestii, czy zasady planowanych przez Wnioskodawcę Konkursów realizowanych na zlecenie klientów spełniają przesłanki na zakwalifikowanie ich jako konkursy w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) oraz kwestii zasad opodatkowania nagród otrzymanych przez laureatów Konkursu (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

Wskazać należy, że wydając interpretację indywidualną Organ podatkowy zapoznał się z powołanymi przez Wnioskodawcę we wniosku wyrokami wyroków sądów administracyjnych i interpretacjami podatkowymi innych organów podatkowych. Zostały one potraktowane jako element stanowiska Wnioskodawcy w sprawie, którego z przyczyn wskazanych w niniejszej interpretacji jednak Organ podatkowy nie podziela.

Zauważyć należy, że stosownie do art. 87 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), w polskim systemie prawnym orzeczenia sądów nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły i tym samym nie mogą być wiążące dla Organu wydającego interpretację indywidualną.

Zgodnie bowiem z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.), ocena prawna i wskazania, co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Zatem wyroki te nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Powołane przez Wnioskodawcę wyroki sądów zapadły na tle innego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie. W związku z powyższym przywołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości kwestii rozpatrywanej niniejszą interpretacją.

Odnosząc się do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych organów podatkowych wskazać należy, że rozstrzygnięcia dokonane tymi interpretacjami dotyczą konkretnych, indywidualnych spraw innych podmiotów na tle innych stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych niż opisany we wniosku i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.