0113-KDIPT2-3.4011.115.2018.1.SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursów przez zewnętrzną agencję

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2018 r. (data wpływu 23 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją konkursu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją konkursu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji płytek ceramicznych oraz innych wyrobów budowlanych. Posiada dział marketingu i promocji, który prowadzi różne działania promocyjne, reklamowe i marketingowe skierowane do różnych grup firm i osób (konsumentów, bezpośrednich i pośrednich kontrahentów Spółki lub ich pracowników albo współpracowników). Celem tych działań jest wzrost świadomości konsumentów oraz przedsiębiorców, jeżeli chodzi o markę Wnioskodawcy oraz produkowane przez Niego wyroby, a w konsekwencji – kreowanie lub wzmacnianie popytu na te wyroby, zarówno wśród ostatecznych nabywców, jak i przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą płytek ceramicznych. Niezależnie od działań podejmowanych przez dział marketingu, Wnioskodawca zleca podmiotom zewnętrznym („Agencje”) organizację i przeprowadzanie konkursów („Konkursy”). Cele Konkursów są takie same jak cele działań podejmowanych przez dział marketingu Wnioskodawcy: chodzi o promocję samego Wnioskodawcy jak i oferowanych przez Niego wyrobów. Agencje organizują Konkursy w imieniu i na rzecz Spółki, wykonując wszystkie związane z tym czynności techniczne oraz prawne, włączając w to nabywanie we własnym imieniu i na własny rachunek nagród dla zwycięzców Konkursów oraz wręczanie tych nagród. Wobec uczestników Konkursów Agencja występuje jako przyrzekający nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy Kodeks cywilny.

Wnioskodawcy z uczestnikami Konkursu nie wiąże żaden stosunek cywilnoprawny, w szczególności uczestnik może zgłaszać roszczenia związane z udziałem w Konkursie wyłącznie do organizatora Konkursu, czyli Agencji, która odpowiedzialna jest za załatwienie zgłaszanych reklamacji.

Konkursy mogą być kierowane do osób fizycznych będących konsumentami lub pracownikami kontrahentów Wnioskodawcy (np. do sprzedawców pracujących w sklepach prowadzonych przez kontrahentów Wnioskodawcy) lub do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, tj. prowadzących działalność gospodarczą („Uczestnicy”).

Uczestnicy Konkursów mogą być proszeni o wykonanie określonego zadania, np. opracowanie tekstu dotyczącego produktów lub marki Wnioskodawcy, ewentualnie pracy plastycznej (np. projekt aranżacji wnętrza z wykorzystaniem płytek ceramicznych oferowanych przez Wnioskodawcę). W przypadku Konkursów kierowanych do Uczestników będących przedsiębiorcami lub pracownikami kontrahentów Wnioskodawcy, podstawowym elementem rywalizacji pomiędzy nimi, warunkującym przyznanie nagród w Konkursie, jest wielkość albo dynamika przyrostu (przekroczenie miesięcznych celów) zakupów albo sprzedaży określonych produktów z asortymentu Wnioskodawcy (o przyznaniu głównych nagród w danym Konkursie decydować może także inne kryterium rywalizacji oprócz kryterium zakupowego/sprzedażowego, np. przygotowanie najlepszej ekspozycji z asortymentu Wnioskodawcy itp.).

Zasady Konkursu każdorazowo określa regulamin, który zawiera warunki uczestnictwa, zasady rywalizacji, sposób wyłaniania zwycięzców i wręczania nagród, czas trwania konkursu, a także wskazuje Agencję przeprowadzającą Konkurs jako organizatora Konkursu. Agencje organizujące Konkursy, jeżeli regulamin Konkursu tego wymaga, prowadzą rejestrację Uczestników dla potrzeb Konkursu. Organizują także wybór i przekazanie nagród Uczestnikom, prowadzą działania reklamowe, zapewniają obsługę techniczno-informatyczną Konkursu. Jeżeli jest to konieczne dla prowadzenia Konkursu, Wnioskodawca przekazuje agencji dane transakcyjne dotyczące transakcji dokonanych przez Uczestników. Nagrody w Konkursie mogą być pieniężne, rzeczowe lub rzeczowo-pieniężne (w tym ostatnim przypadku pieniężna część nagrody przeznaczona jest na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od części rzeczowej oraz od części pieniężnej nagrody). Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

Jeżeli wartość nagrody przekracza 2 000 złotych lub gdy Konkurs nie spełnia kryteriów zwolnienia, Wnioskodawca wypłaca wynagrodzenie Agencji za organizację i przeprowadzanie Konkursów, pokrywając także koszt nagród zakupionych przez Agencję i wydanych w ramach Konkursu. Pomimo przekazania organizacji Konkursu Agencji, administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Wnioskodawca, który powierza Agencji, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, przetwarzanie danych osobowych uczestników, podawanych w związku z udziałem w Konkursie.

Jeżeli udział w Konkursie wiąże się z wykonaniem określonego w regulaminie konkursowym zadania (tj. wynik konkursu jest dziełem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych), Uczestnik przystępując do Konkursu udziela Agencji nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do dzieła zgłoszonego do Konkursu na polach eksploatacji wskazanych w regulaminie Konkursu. Wydanie nagród w Konkursie może być natomiast uzależnione od przeniesienia na Agencję autorskich praw majątkowych do nagrodzonego dzieła. Prawa autorskie są następnie przenoszone przez Agencję na Wnioskodawcę zgodnie z zawartą umową o organizację Konkursu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200) Wnioskodawca nie będzie zobowiązany jako płatnik do obliczenia, pobrania i wpłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przekazywanych uczestnikom Konkursu w sytuacji, gdy Konkurs na zlecenie Wnioskodawcy zorganizuje i przeprowadzi Agencja, przyjmująca na siebie obowiązki związane także z nabyciem nagród na własną rzecz i we własnym imieniu, a następnie wyda te nagrody uczestnikom Konkursu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie On zobowiązany jako płatnik do obliczenia, pobrania i wpłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przekazywanych uczestnikom Konkursu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł, zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika, w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dalej: u.p.d.o.f., od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 u.p.d.o.f.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. W pierwszej kolejności należy wskazać, że pojęcie „konkursu” nie zostało w przepisach prawa podatkowego zdefiniowane, wobec czego konieczne jest odwołanie się do definicji słownikowej.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego pod redakcją M. Szymczaka PWN, konkurs to impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami. Konkurs jest zatem przedsięwzięciem połączonym z rywalizacją prowadzoną w ramach ustalonych wcześniej i ujętych w regulaminie zasad. Regulamin informuje uczestników o organizatorze, warunkach uczestnictwa, nagrodach, zasadach wyboru zwycięzców, osobach odpowiedzialnych za prawidłowy, zgodny z regulaminem przebieg konkursu oraz drodze wydania nagród zwycięzcom. Zdaniem Wnioskodawcy, organizowany Konkurs, polegający na wzajemnej rywalizacji, tj. współzawodnictwie Uczestników, całkowicie wpisuje się w tę definicję.

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy regulujące instytucję płatnika uzasadniają stanowisko, zgodnie z którym podmiotem zobowiązanym do pobrania podatku od wygranej każdorazowo będzie podmiot organizujący i przeprowadzający Konkurs – Agencja – w tym także gdy działa na zlecenie Wnioskodawcy jako podmiotu zainteresowanego przeprowadzeniem danej akcji.

W przypadku organizacji konkursu przez Agencję, Wnioskodawca nabywa usługę kompleksowej organizacji konkursu i przekazuje Agencji wynagrodzenie za wykonanie tej usługi. Agencja organizując Konkurs działa na zlecenie Wnioskodawcy (na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą) i w celu wspierania interesów handlowych Wnioskodawcy. Agencja, jako Organizator Konkursu działa we własnym imieniu, nie jako pośrednik czy pełnomocnik Wnioskodawcy. Agencja pełni autonomiczną rolę w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu, podejmowane przez podmiot czynności stanowią ekonomicznie spójną i niepodzielną całość. Wykonanie wszystkich elementów usługi spoczywa na Agencji, a jednym z nich jest nabycie, a następnie przekazanie zwycięzcom nagród i spełnienie związanych z tym faktem obowiązków. Wobec powyższego, to Agencja jest podmiotem składającym przyrzeczenie publiczne, czyli podmiotem przyrzekającym nagrody w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Obowiązki publicznoprawne związane z przekazaniem nagród w konkursie obciążają wyłącznie Organizatora konkursu. Należy podkreślić, że Uczestnikami konkursu są osoby fizyczne, niebędące pracownikami Wnioskodawcy. Między podmiotem zlecającym zorganizowanie Konkursu a jego Uczestnikami nie istnieje żaden stosunek cywilnoprawny.

W trakcie trwania konkursu to Agencja nadzoruje jego przebieg i podejmuje konieczne decyzje, łącznie z powołaniem komisji konkursowych decydujących o wyborze laureatów zgodnie z podanym wcześniej do publicznej wiadomości regulaminem. Po wyłonieniu zwycięzców Konkursu Organizator kontaktuje się z laureatami Konkursu, a następnie wydaje im nagrody. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie do Agencji, która jest odpowiedzialna również za ich rozpatrzenie i wydanie decyzji. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Wnioskodawca. W przypadku zmiany lub usunięcia danych osobowych Uczestnik konkursu będzie mógł przesłać odpowiednią informację na adres zleceniodawcy Konkursu. Świadczona przez Agencję usługa stanowi zatem ekonomiczną oraz organizacyjną całość i nie sposób byłoby wyodrębnić z niej na przykład czynność wydania laureatom nagród, przenosząc ciężar ekonomiczny tej czynności, tj. obowiązków podatkowych związanych z zapłatą 10% podatku, na Wnioskodawcę.

Literalna wykładnia przytoczonych wyżej przepisów ustawy wskazuje, że to Agencja, jako organizator Konkursu, podmiot nabywający i wydający nagrody zwycięzcom, jest adresatem norm wynikających z brzmienia wskazanych przepisów.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 19 stycznia 2016 r., w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 480/15 wskazał, że Skarżąca, zajmująca się na zlecenie innych podmiotów organizacją akcji promocyjnych w postaci loterii oraz konkursów adresowanych do pracowników odrębnych od organizatora konkursu – Skarżącej – podmiotu gospodarczego powinny być opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. W tym zakresie na Skarżącej spółce będzie ciążył obowiązek jako płatnika pobrania i odprowadzenia na konto właściwego urzędu skarbowego podatku od wygranych w wysokości 10% wartości nagrody.

Tożsame stanowisko wyrażone zostało w interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2017 r. (0112-KDIL1-1.4012.283.2017.1.MJ) – obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursów.

W świetle powyższych rozważań na Organizatorze konkursu będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Agencja będzie działała jako podmiot ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji Konkursu oraz wypłaty nagród w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia w pkt 3 pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Na podstawie art. 9a ust. 1 i 2 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał inne źródła.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższą definicję, na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

  1. obliczenie,
  2. pobranie,
  3. wpłacenie

– podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 ustawy Ordynacja podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ww. ustawy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na podstawie art. 42 ust. 1a ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że niezależnie od działań podejmowanych przez dział marketingu Wnioskodawcy (Spółki), Spółka zleca podmiotom zewnętrznym – Agencjom organizację i przeprowadzanie Konkursów. Cele Konkursów są takie same jak cele działań podejmowanych przez dział marketingu Spółki: chodzi o promocję samej Spółki jak i oferowanych przez Nią wyrobów. Agencje organizują Konkursy w imieniu i na rzecz Spółki, wykonując wszystkie związane z tym czynności techniczne oraz prawne, włączając w to nabywanie we własnym imieniu i na własny rachunek nagród dla zwycięzców Konkursów oraz wręczanie tych nagród. Wobec uczestników Konkursów Agencja występuje jako przyrzekający nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy Kodeks cywilny. Konkursy mogą być kierowane do osób fizycznych będących konsumentami lub pracownikami kontrahentów Wnioskodawcy (np. do sprzedawców pracujących w sklepach prowadzonych przez kontrahentów Wnioskodawcy) lub do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, tj. prowadzących działalność gospodarczą. Zasady Konkursu każdorazowo określa regulamin, który zawiera warunki uczestnictwa, zasady rywalizacji, sposób wyłaniania zwycięzców i wręczania nagród, czas trwania konkursu, a także wskazuje Agencję przeprowadzającą Konkurs jako organizatora Konkursu. Agencje organizujące Konkursy, jeżeli regulamin Konkursu tego wymaga, prowadzą rejestrację Uczestników dla potrzeb Konkursu. Organizują także wybór i przekazanie nagród Uczestnikom, prowadzą działania reklamowe, zapewniają obsługę techniczno-informatyczną Konkursu. W opisie własnego stanowiska Wnioskodawca wskazał ponadto, że Spółka nabywa usługę kompleksowej organizacji konkursu i przekazuje Agencji wynagrodzenie za wykonanie tej usługi. Agencja organizując Konkurs działa na zlecenie Spółki (na podstawie umowy zawartej ze Spółką) i w celu wspierania interesów handlowych Spółki. Agencja, jako Organizator Konkursu działa we własnym imieniu, nie jako pośrednik czy pełnomocnik Spółki. Agencja pełni autonomiczną rolę w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu, podejmowane przez podmiot czynności stanowią ekonomicznie spójną i niepodzielną całość. Wykonanie wszystkich elementów usługi spoczywa na Agencji, a jednym z nich jest nabycie, a następnie przekazanie zwycięzcom nagród i spełnienie związanych z tym faktem obowiązków.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że podmiotem dokonującym wypłat (świadczeń) osobom fizycznym jest Spółka. Na Spółce będzie ciążył obowiązek płatnika określony w powyższej regulacji, a nie na Agencji (której Spółka zleci przeprowadzenie konkursu). Podmiotem, który ponosi ekonomiczny (finansowy) ciężar nagród jest Spółka (Wnioskodawca). Agencja zajmuje się jedynie organizacją Konkursu w imieniu i na rzecz Spółki (Wnioskodawcy) i wydawaniem nagród. Podmiotem finansującym całe przedsięwzięcie łącznie z nagrodami jest podmiot zlecający (Wnioskodawca). Agencja, która na zlecenie Spółki organizuje Konkursy, poprzez zawarcie umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działał jako podmiot zlecający, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji Konkursu oraz wypłaty nagród w stosunku do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Należy również nadmienić, że nagrody uzyskane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu organizowanego przez Agencję w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy konkursu – jeżeli osoby te uczestniczą w konkursie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy). Oznacza to, że w takim przypadku dochód (przychód) z tytułu wygranej przez podatnika nagrody podlega opodatkowaniu według tych samych zasad jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Brak jest bowiem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów jaką stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza gratyfikacji w postaci nagrody konkursowej za najlepsze osiągnięcia w danej dziedzinie, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy. Jednocześnie zauważyć należy, że art. 9a ust. 1 i 2 ustawy, określający zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, nie zawiera odesłania do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W takim wypadku na Spółce (Wnioskodawcy) w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu wygranych w konkursach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – wskazać należy, że interpretacja ta dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również nie odnosi się do zagadnienia, które jest przedmiotem ww. wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Również powołany wyrok dotyczy konkretnej sprawy podatnika osadzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.