0113-KDIPT1-1.4012.495.2018.3.ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązek wystawienia przez zwycięzców konkursu, będących podatnikami VAT, faktury w związku z przeniesieniem na Wnioskodawcę praw majątkowych do prac

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 05 czerwca 2018 r. (data wpływu 07 czerwca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 lipca 2018 r. (data wpływu 02 sierpnia 2018 r.) oraz z dnia 21 sierpnia 2018 r. (data wpływu 28 sierpnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia przez zwycięzców konkursu, będących podatnikami VAT, faktury w związku z przeniesieniem na Wnioskodawcę praw majątkowych do prac – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia przez zwycięzców konkursu, będących podatnikami VAT, faktury w związku z przeniesieniem na Wnioskodawcę praw majątkowych do prac.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 26 lipca 2018 r. (data wpływu 02 sierpnia 2018 r.) oraz z dnia 21 sierpnia 2018 r. (data wpływu 28 sierpnia 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, wskazanie prawidłowego statusu Wnioskodawcy oraz o pełnomocnictwo.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Uniwersytet – dalej „Wnioskodawca” - ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. „...” w .... Konkurs prowadzony był na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Przedmiotem konkursu było opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie wizji architektoniczno-przestrzennej budynku z instalacjami, infrastrukturą drogową, techniczną i zagospodarowaniem terenu. Opracowana koncepcja konkursowa musiała dotyczyć, oprócz koncepcji architektonicznej obiektu, również szkicowych koncepcji rozwiązania konstrukcji budynku oraz instalacji-sanitarnych i elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu oraz warunki realizacyjne robót zostały zawarte w załączniku do Regulaminu konkursu. Zgodnie z regulaminem, przystępując do konkursu, każdy z uczestników we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie złożył oświadczenie, iż w przypadku przyznania wykonanej przez niego pracy konkursowej, nagrody oraz z chwilą wypłaty nagrody, przeniesie na organizatora konkursu (tj. Wnioskodawcę) autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zależne do tej pracy, na warunkach określonych w Rozdziale VIII Regulaminu.

Zgodnie z punktem 1.3 ww. Rozdziału, uczestnicy konkursu, którzy otrzymali I, II i III nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, są zobowiązani przenieść na Wnioskodawcę autorskie prawa majątkowe, a w tym autorskie prawa zależne do nagrodzonej pracy (utworu), w szczególności na następujących polach eksploatacji:

 • podpunkt 1.3.1 ww. Rozdziału - prawa do opracowania utworu, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji. Każde takie opracowanie zostanie powierzone autorowi utworu, o ile będzie wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii sądu konkursowego lub Wnioskodawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia,
 • podpunkt 1.3.2 ww. Rozdziału - prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzeniu utworów zależnych, w szczególności projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych, jednakże powierzenie opracowania pracy konkursowej, innej osobie niż autor tej nagrodzonej pracy, może mieć miejsce jedynie w sytuacji niezawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn wymienionych w podpunkcie 1.8 Regulaminu (wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja inwestycji nie będzie leżała w interesie publicznym, w przypadku konieczności unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub w przypadku braku zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
 • podpunkt 1.3.3 ww. Rozdziału - prawa do wykonywania robót budowlanych wg projektów sporządzonych na podstawie utworu, we wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1333, z późn. zm.).

Nagrody konkursowe zostały przyznane uczestnikom konkursu, którzy w ocenie sądu konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnili kryteria wskazane w Regulaminie. Pierwszą, drugą i trzecią nagrodą było zaproszenie uczestnika konkursu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Uczestnikowi, który otrzymał I nagrodę, wypłacona została kwota w wysokości 50.000 zł brutto. Uczestnikowi, który otrzymał II nagrodę, wypłacona została kwota w wysokości 35.000 zł brutto, zaś uczestnikowi, który otrzymał III nagrodę, wypłacona została kwota w wysokości 25.000 zł brutto. Uczestnikom, których prace sklasyfikowano jako IV-V, przyznano nagrody w wysokości po 20.000 zł brutto.

Regulamin konkursu określał, że nagrody pieniężne przed ich wypłatą zostaną pomniejszone o kwotę podatku, w przypadku, gdy z odrębnych przepisów będzie wynikać obowiązek ich opodatkowania.

Uczestnikami konkursu mogły być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej bądź podmioty te występujące wspólnie.

W uzupełnieniu wniosku na pytania Organu:

 • Czy Wnioskodawca, w związku z realizacją ww. konkursu, jest zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)?” oraz
 • Czy Wnioskodawca, składając ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej występuje w charakterze podatnika podatku VAT czy zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych?

Wnioskodawca odpowiedział „Status Wnioskodawcy jako zamawiającego wynika z następujących zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • art. 2 pkt 12, który definiuje zamawiającego jako osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy,
 • art. 110, który stwierdza, że konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej.

Konkurs w powyższym artykule został określony co prawda jako przyrzeczenie publiczne, a nie zamówienie publiczne, jednakże:

 • w artykule pojawia się także określenie „zamawiający”, a sama procedura została opisana w ustawie,
 • w przypadku Wnioskodawcy konkurs był podstawą do zaproszenia autorów wybranych prac konkursowych do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia, czyli trybu określonego w ustawie, co jest dozwolone na podstawie art. 111 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Ponadto, w Regulaminie Konkursu Wnioskodawca występuje również jako Zamawiający. W zakresie statusu Wnioskodawcy jako podatnika to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że Wnioskodawca jest podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług, co nakłada na uczelnię zarówno obowiązki jak i prawa, w szczególności prawo do odliczenia podatku VAT. Natomiast żeby prawo do odliczenia zrealizować, dokonane zakupy trzeba udokumentować fakturami, na których wykazana będzie kwota podatku VAT. Stąd też w opinii Wnioskodawcy, uczelnia występuje jednocześnie w charakterze zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i podatnika.”

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zwycięzcy konkursu, będący podatnikami VAT, byli obowiązani do wystawienia faktury VAT w związku z przeniesieniem praw majątkowych do prac?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1333 ze zm.), przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania. W szczególności, przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). Na podstawie ust. 2 pkt 6 powołanego artykułu, przedmiotem prawa autorskiego są m.in.: utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej ustawą o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie trzech przesłanek:

 • po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co w analizowanej sprawie niewątpliwie ma miejsce;
 • po drugie - czynność wykonywana jest przez podmiot, który w jej ramach działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług;
 • po trzecie - usługa jest świadczona za wynagrodzeniem.

Istotną cechą wynagrodzenia, na gruncie podatku od towarów i usług, jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług, a otrzymaną zapłatą. Uczestnicy konkursu, we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, składali oświadczenie, iż w przypadku przyznania i wypłaty nagrody za wykonaną pracę przeniosą na Wnioskodawcę autorskie prawa majątkowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata nagrody następuje w związku z przeniesieniem praw majątkowych do wybranych prac, tym samym wypłata nagrody stanowi wynagrodzenie za wykonanie konkretnego świadczenia. A więc, zwycięzca konkursu, będący podatnikiem VAT, powinien wystawić fakturę, gdyż otrzymana przez niego nagroda jest odpłatnością za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z póz, zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się – w świetle art. 8 ust. 1 cyt. ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustaw, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Świadczenie usług na gruncie podatku od towarów i usług ma szersze znaczenie niż świadczenie usług w rozumieniu potocznym. Stosownie do treści powołanych przepisów, każde świadczenie na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, uznawane jest na gruncie ustawy za usługę. Zatem pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie.

Opodatkowaniu podlegają tylko takie transakcje, w ramach których występuje możliwy do zidentyfikowania konsument towarów lub usług. W związku z powyższym świadczenie, zaniechanie działania lub tolerowanie czynności lub sytuacji podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywane jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta usługi.

Odnośnie odpłatności za ww. świadczenie należy zauważyć, że ustawa nie definiuje co należy rozumieć przez czynność odpłatną. Jednak dla uznania, że dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność, co wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.

Zasady wystawiania faktur zostały uregulowane w Dziale XI ustawy w Rozdziale 1 – Faktury.

Stosownie do art. 106a pkt 1 ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Natomiast ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinny zawierać faktury, zostały określone w art. 106e ust. 1 ustawy.

I tak zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 1-18 ustawy – faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem (...).

Jak stanowi art. 2 pkt 31 ustawy – ilekroć w jej przepisach jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że faktury są dokumentami sformalizowanymi i muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona w sposób prawidłowy zdarzenie gospodarcze. Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy mają znaczenie dowodowe.

Jak wskazano w opisie sprawy, Wnioskodawca ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. „...”. Konkurs prowadzony był na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem konkursu było opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie wizji architektoniczno-przestrzennej budynku z instalacjami, infrastrukturą drogową, techniczną i zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z regulaminem przystępując do konkursu każdy z uczestników we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie złożył oświadczenie, iż w przypadku przyznania, wykonanej przez niego pracy konkursowej, nagrody oraz z chwilą wypłaty nagrody, przeniesie na organizatora konkursu (tj. Wnioskodawcę) autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zależne do tej pracy na warunkach określonych w Rozdziale VIII Regulaminu. Uczestnikowi, który otrzymał I nagrodę, wypłacona została kwota w wysokości 50.000 zł brutto. Uczestnikowi, który otrzymał II nagrodę, wypłacona została kwota w wysokości 35.000 zł brutto, zaś uczestnikowi, który otrzymał III nagrodę, wypłacona została kwota w wysokości 25.000 zł brutto. Uczestnikom, których prace sklasyfikowano jako IV-V, przyznano nagrody w wysokości po 20.000 zł brutto.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Z powyższego wynika, że w analizowanym przypadku pomiędzy Wnioskodawcą (organizatorem konkursu) a wykonanym przez zwycięzców konkursu świadczeniem - przeniesieniem praw majątkowych do prac, istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym. Wypłata nagrody następuje bowiem nie w związku z samym udziałem w konkursie, ale w zamian za przeniesienie praw majątkowych do wybranych prac. A zatem wypłata nagrody stanowi de facto wynagrodzenie za wykonanie konkretnego świadczenia.

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że przeniesienie praw majątkowych do prac nagrodzonych w konkursie na koncepcję architektoniczną wpisuje się w definicję świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i w konsekwencji – na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednakże - co wynika z cyt. wyżej przepisów ustawy - warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek:

 • po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co w analizowanej sprawie niewątpliwie ma miejsce;
 • po drugie - czynność wykonywana jest przez podmiot, który w jej ramach działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

A zatem aby zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Zatem w analizowanym przypadku, zwycięzcy konkursu na koncepcję architektoniczną organizowanego przez Wnioskodawcę, będący podatnikami VAT, otrzymujący nagrody stanowiące wynagrodzenie za wykonaną na rzecz Wnioskodawcy usługę polegającą na przeniesieniu praw majątkowych do prac, są zobowiązani, wykonane na rzecz Wnioskodawcy ww. świadczenie udokumentować fakturą, stosownie do ww. art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.