0112-KDIL3-3.4011.52.2018.4.WS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2018 r. (data wpływu 5 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek – uzupełniony pismem z 23 marca 2018 r. (data wpływu 28 marca 2018 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podstawową działalnością spółki jest działalność portali internetowych. W sierpniu 2017 roku Spółka stworzyła dział badawczo-rozwojowy, do którego zatrudniła i oddelegowała programistów, którzy zajmują się tworzeniem autorskiej, wymyślonej przez Spółkę, aplikacji obsługującej portal internetowy. W grudniu 2017 portal został opublikowany w ogólnodostępnej sieci. W dalszym ciągu trwają prace nad kolejnymi wersjami portalu, który będzie systematycznie rozbudowywany poprzez dodawanie nowych funkcjonalności.

Główną zasadą funkcjonowania portalu jest regularne (codzienne) organizowanie otwartych konkursów, w których udział wymaga dokonania wpłaty wpisowego (w formie mikropłatności) i zastosowania się do warunków konkursowych przedstawionych w regulaminie danego konkursu. Suma kwot wpisowego wpłaconych przez uczestników każdego konkursu tworzy pulę, z której część przeznaczona jest na koszt utrzymania portalu, a pozostała część na nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu. Wyboru zwycięskich prac w każdym konkursie, poprzez głosowanie na jedną pracę, dokonują sami uczestnicy biorący w nim udział. Różnorodność tematyki konkursów ma zapewnić szeroki wachlarz użytkowników. Każdemu uczestnikowi, który dokonał wpłaty wpisowego, przez co zgłosił swój udział w danym konkursie, przysługuje prawo do złożenia swojej pracy w rywalizacji konkursowej oraz prawo do oddania jednego głosu na dowolną (poza własną) pracę konkursową.

Obecnie zasady organizowania oraz księgowania konkursów są następujące: za uczestnictwo w konkursie i dostęp do portalu zainteresowani wpłacają kwoty brutto, wyznaczone w regulaminie konkursu, regulamin konkursu określa zasady konkursu, sposób wyłonienia zwycięzcy konkursu i kwotę przeznaczoną na nagrodę dla zwycięzcy konkursu. Wyłonienie zwycięzcy nie odbywa się drogą losową, lecz według zasad określonych w regulaminie każdego konkursu. Ten rodzaj konkursu nie jest zaliczany do gier hazardowych. Wysokość pojedynczych kwot zaczyna się od 1 grosza.

Nagroda wypłacana jest ze środków spółki. Wpłaty uczestników są dokonywane wyłącznie na konto bankowe Spółki poprzez serwis internetowy, z którym Spółka nawiązała stałą współpracę. Całością rozliczenia wpłat zajmuje się serwis, a na konto Spółki co jakiś, określony czas wpływają zbiorcze wpłaty. Od wykonanych transakcji serwis pobiera prowizję. Serwis obsługujący wpłaty, udostępnia wydruk wpłat za dowolny okres. Spółka sporządza wydruk miesięcznych wpłat od łącznej kwoty oblicza VAT należny w wysokości 23% rachunkiem w stu. (Liczenie VAT należnego od wielu pojedynczych kwot nie wykazałoby wartości VAT z uwagi na niskie pojedyncze wpłaty). Do rejestru sprzedaży VAT też wprowadza się łączną kwotę netto i VAT wyliczony rachunkiem w stu i kontrahenta ogólnego dla wszystkich transakcji. Załącznikiem do rejestru sprzedaży VAT jest wydruk dokonanych transakcji. Wpłaty uczestników Spółka księguje na przychody firmy po odjęciu wartości VAT należnego. Wypłacone nagrody Spółka zalicza w koszty działalności Spółki. Od kwoty przekraczającej próg zwolniony od opodatkowania Spółka wypłaca zwycięzcy nagrodę po potrąceniu podatku ryczałtowego w wysokości 10% i jest płatnikiem tego podatku sporządzając odpowiednie deklaracje PIT w imieniu nagrodzonego. Z uwagi na to, że wszystkie wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy, Spółka nie ewidencjonuje tych przychodów w Kasie Fiskalnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy PIT od nagród uczestników płacony przez Spółkę jest należny tylko od nagród na kwoty przekraczające 2000 zł?

Zdaniem Wnioskodawcy od kwoty przekraczającej próg zwolniony od opodatkowania Spółka będzie wypłacała zwycięzcy nagrodę po potrąceniu podatku ryczałtowego w wysokości 10% i będzie płatnikiem tego podatku sporządzając odpowiednie deklaracje PIT w imieniu nagrodzonego. Nagrody nieprzekraczające tej kwoty są zwolnione z podatku PIT – art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z poźn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy: przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – źródłem przychodów są inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy: za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy: zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Powyższe zwolnienie dotyczy nagród, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł. Jeżeli jednak wartość nagrody otrzymanej przez zwycięzcę przekroczy kwotę 2000 zł, nie znajdzie zastosowania to zwolnienie i cała kwota nagrody podlegać będzie opodatkowaniu.

Ponadto warunkiem zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Tym samym w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania powyższego zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

  • organizatorem konkursu są środki masowego przekazu i
  • podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „środki masowego przekazu”. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Jednak dostępne definicje słownikowe pojęcia „środki masowego przekazu” określają to pojęcie w różnych aspektach. Jakkolwiek wskazują one, że są to środki komunikowania masowego, to z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Tytułem przykładu powyższego dualizmu wskazać można internetową encyklopedię, określającą środki masowego przekazu jako „mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet”.

Zorganizowanie konkursu przez Internet w dorozumieniu oznaczać może zatem jedynie organizację konkursu przez konkretną instytucję, w tym przypadku właściciela danego portalu, pod warunkiem jednak ogólnodostępności (niewymagające rejestracji) tychże portali dla użytkowników Internetu. Trudno bowiem uznać, by konkurs kiedykolwiek mógł być zorganizowany przez Internet jako ogólnoświatową sieć komputerową niemającą osobowości prawnej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka (Wnioskodawca) prowadzi działalność w zakresie portali internetowych. W sierpniu 2017 r. Spółka stworzyła aplikację obsługującą portal internetowy. Główną zasadą funkcjonowania portalu jest regularne (codzienne) organizowanie otwartych konkursów, w których udział wymaga dokonania wpłaty wpisowego (w formie mikropłatności) i zastosowania się do warunków konkursowych przedstawionych w regulaminie danego konkursu. Suma kwot wpisowego wpłaconych przez uczestników każdego konkursu tworzy pulę, z której część przeznaczona jest na koszt utrzymania portalu, a pozostała część na nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu. Wyboru zwycięskich prac w każdym konkursie, przez głosowanie na jedną pracę, dokonują sami uczestnicy biorący w nim udział. Różnorodność tematyki konkursów ma zapewnić szeroki wachlarz użytkowników. Każdemu uczestnikowi, który dokonał wpłaty wpisowego, przez co zgłosił swój udział w danym konkursie, przysługuje prawo do złożenia swojej pracy w rywalizacji konkursowej oraz prawo do oddania jednego głosu na dowolną (poza własną) pracę konkursową. Obecnie zasady organizowania oraz księgowania konkursów są następujące: za uczestnictwo w konkursie i dostęp do portalu zainteresowani wpłacają kwoty brutto, wyznaczone w regulaminie konkursu, regulamin konkursu określa zasady konkursu, sposób wyłonienia zwycięzcy konkursu i kwotę przeznaczoną na nagrodę dla zwycięzcy konkursu. Wyłonienie zwycięzcy nie odbywa się drogą losową lecz według zasad określonych w regulaminie każdego konkursu. Ten rodzaj konkursu nie jest zaliczany do gier hazardowych. Wysokość pojedynczych kwot zaczyna się od 1 grosza. Nagroda wypłacana jest ze środków Spółki.

Odnosząc się do powyższego opisu, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przedsięwzięcie organizowane przez Wnioskodawcę stanowi konkurs w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wobec braku w tej ustawie legalnej definicji określenia „konkurs”, dokonując wykładni tego pojęcia, należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia (np. wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia ((konkurs)) zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród”. Nie ulega też wątpliwości, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN – „konkurs” jest to impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp.

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że w przedsięwzięciu, które organizuje Wnioskodawca, występują elementy niezbędne do uznania go za konkurs, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnicy konkursu będą między sobą rywalizować, a konkurs będzie prowadził do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursu.

W konsekwencji powyższego stwierdzenia, w sytuacji gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł po stronie osób fizycznych uczestniczących w konkursie z tytułu otrzymanej w ramach konkursu nagrody, powstanie przychód z innych źródeł, od którego płatnik pobiera 10% zryczałtowany podatek dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy: jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy: płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a omawianej ustawy).

Płatnikiem jest podmiot, który organizuje dane przedsięwzięcie i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród. Z treści wniosku w sposób jednoznaczny wynika, że organizatorem konkursu jest Wnioskodawca, ponieważ to Wnioskodawca organizuje konkurs i nagrody wypłacane są ze środków Wnioskodawcy.

W rezultacie Wnioskodawca pełni funkcję płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród, których jednorazowa wartość przekracza 2000 zł, przekazywanych laureatom konkursu będącymi osobami fizycznymi zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści ww. art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie ust. 4 i 7 tego artykułu. Zatem Wnioskodawca zobowiązany będzie odprowadzić podatek na konto właściwego urzędu skarbowego i sporządzić deklarację PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Należy przy tym podkreślić, że ww. podatek jest pobierany od całej wartości nagrody, w sytuacji gdy jednorazowa jej wartość przekracza kwotę 2000 zł, a nie – jak twierdzi Wnioskodawca – tylko od kwoty przekraczającej próg zwolniony od opodatkowania.

Reasumując – w sytuacji gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł, wartość tej nagrody korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast gdy wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł, po stronie osób fizycznych uczestniczących w konkursie z tytułu otrzymanej w ramach konkursu nagrody powstanie przychód z innych źródeł, od którego Wnioskodawca, jako płatnik, jest zobowiązany pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie Organ informuje, że w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.