0112-KDIL3-1.4011.232.2018.1.AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie przychodów – obowiązki płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2018 r. (data wpływu 15 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jedną ze spółek w Grupie (dalej: „Grupa”), będącej liderem branży AGD w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja i sprzedaż elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. Wzrastające wymagania konkurencji rynkowej powodują konieczność utrzymania wysokiej motywacji nie tylko kadry kierowniczej, ale również wszystkich pracowników spółek należących do Grupy. W celu zwiększenia motywacji pracowników, a co za tym idzie intensyfikacji sprzedaży oraz poprawy wyników finansowych, Wnioskodawca zamierza przeprowadzać w przyszłości określone działania wspierające sprzedaż, przybierające formę konkursów (dalej: Konkurs albo Konkursy). Wnioskodawca na potrzeby organizowanych Konkursów przygotował „Regulamin uczestnictwa w konkursach organizowanych przez S.A. dla osób zatrudnionych w spółkach z Grupy” (zwany dalej: Regulaminem). Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursach organizowanych przez Wnioskodawcę dla osób zatrudnionych w spółkach z Grupy, zaś szczegółowe warunki uczestnictwa w każdym z Konkursów będą określone każdorazowo w zapowiedzi Konkursu, która będzie regulowała rodzaj Konkursu oraz sposób wyłaniania jego laureatów. Regulamin oraz zapowiedź każdego z Konkursów będą zamieszczane również na stronie internetowej, której administratorem będzie Wnioskodawca (uczestnicy Konkursu będą mieli dostęp do Regulaminu oraz zapowiedzi Konkursów dzięki loginowi i hasłu, umożliwiającym wejście na stronę internetową).

Zgodnie z Regulaminem, uczestnikiem Konkursu będzie mogła być każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce z Grupy, w tym w Spółce (dalej: „Uczestnicy”), z wyłączeniem członków komisji konkursowej czuwającej nad prawidłowością przebiegu danego Konkursu. Każdy z Uczestników będzie brał udział w Konkursie osobiście i samodzielnie, a jego uczestnictwo nie będzie podlegało przeniesieniu na inną osobę. Nad prawidłowością przebiegu każdego z Konkursów czuwać będzie komisja konkursowa wyłaniana przez Wnioskodawcę na potrzeby poszczególnych Konkursów. Skład komisji konkursowej określać będzie każdorazowo zapowiedź Konkursu. Decyzje komisji konkursowej będą ostateczne i uczestnikom nie będzie przysługiwało od nich odwołanie.

Wnioskodawca jako organizator każdego z Konkursów będzie jednocześnie podmiotem ponoszącym finalnie koszt nagród wydawanych laureatom Konkursów (koszt tych nagród nie będzie przenoszony przez Wnioskodawcę na spółki z Grupy, których pracownikiem jest laureat konkursu).

Dla celów niniejszego wniosku Wnioskodawca wnosi jednocześnie o przyjęcie założenia, iż wszystkie Konkursy organizowane w przyszłości przez Wnioskodawcę będą spełniały warunki do uznania ich za konkursy. Wnioskodawcy znane są stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (wcześniej Dyrektorów Izb Skarbowych) wyrażane w indywidualnych interpretacjach podatkowych, odnoszące się do warunków jakie musi spełniać wydarzenie konkursowe, aby można było uznać je za konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, tj. w szczególności:

 1. będzie spełniało definicję konkursu w jego potocznym rozumieniu (biorąc pod uwagę brak definicji legalnej konkursu); zatem będzie to przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, etc. dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp.,
 2. konkurs będzie sporządzany na podstawie regulaminu Konkursu, będzie ogłaszany wśród uczestników,
 3. zostaną określone zasady rywalizacji oraz wyłonienia zwycięzców,
 4. wynik konkursu będzie miał ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji.

Jednocześnie, dla celów niniejszego wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, Wnioskodawca prosi o przyjęcie założenia, iż w odniesieniu do nagród wydawanych laureatom ww. Konkursów, nie znajdzie zastosowanie zwolnienie przedmiotowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, zgodnie z którym wolna od PIT jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł (...).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nagrody w Konkursach organizowanych przez Spółkę, wydawane pracownikom spółek z Grupy (Uczestnikom) podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, tj. 10% zryczałtowanym PIT, którego Spółka jest płatnikiem?

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody w Konkursach organizowanych przez Spółkę podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, tj. 10% zryczałtowanym PIT, którego Spółka jest płatnikiem.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W ocenie Wnioskodawcy, sposób opodatkowania nagród przyznanych laureatom Konkursów przez niego organizowanych, uzależniony jest przede wszystkim od tego, do którego źródła przychodów zostanie zaliczony przychód z tego tytułu.

Stosownie do art. 10 ustawy o PIT, źródłami przychodów są:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. (uchylony);
 6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
 8. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;
 • 8a. działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
 1. inne źródła.

Przychody z poszczególnych źródeł przychodów oraz sposób ich opodatkowania został przez ustawodawcę określony w poszczególnych przepisach ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, analiza źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT prowadzi do wniosku, iż przychód Uczestników z uczestnictwa w konkursie (nagroda) powinien zostać zaliczony do tzw. przychów z innych źródeł, stosownie do art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 ustawy o PIT.

Co do zasady przychody z innych źródeł, co do zasady, opodatkowane są zgodnie z treścią art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, tj. według tzw. skali podatkowej. Jednocześnie jednak od tej generalnej reguły ustawodawca przewidział określone wyjątki, najczęściej podyktowane koniecznością zachowania pewności opodatkowania.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie zaś z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (m.in. osoby prawne), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 (które nie mają jednak zastosowania w niniejszej sprawie). Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o PIT - jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, nagroda przyznana Uczestnikom będącym jednocześnie pracownikami Spółki, nie będzie mogła być uznana za element wynagrodzenia za pracę. Wprawdzie stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w tym nagrody oraz wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, to jednak za przychód ze stosunku pracy mogą być kwalifikowane tylko te przysporzenia, które wykazują ścisły (bezpośredni) związek z istnieniem stosunku pracy, tj. jeżeli istnienie stosunku pracy jest warunkiem sine qua non osiągnięcia przysporzenia przez osobę fizyczną. Zdaniem Wnioskodawcy niewątpliwie do tego rodzaju przysporzeń należy zaliczyć przysporzenia otrzymane przez pracownika od pracodawcy w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, np.: tzw. benefity pracownicze, nagrody i premie otrzymane od pracodawcy, np. w związku z pozytywną oceną pracy pracownika. Jednocześnie, inne przysporzenia, które pozostają jedynie w pośrednim związku ze stosunkiem pracy, powinny być zakwalifikowane do odpowiednich źródeł przychodu, w tym do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z tych względów, w ocenie Wnioskodawcy, wartość nagród przyznanych zwycięzcom Konkursu, niezależnie od tego, czy będą oni związani z Wnioskodawcą stosunkiem pracy, czy będą osobami zatrudnionymi w innych spółkach należących do Grupy, będzie stanowiła dla nich przychód opodatkowany zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, tj. zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki 10%. Wartość przyznanych nagród nie będzie natomiast stanowiła przychodu ze stosunku pracy pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę - organizatora konkursu. W przypadku Konkursu organizowanego przez Wnioskodawcę, pomiędzy przychodem otrzymanym przez laureata Konkursu z tytułu przyznania mu nagrody a stosunkiem pracy zawartych przez pracownika z Wnioskodawcą nie będzie istniał ścisły (bezpośredni) związek przyczynowo-skutkowy, tj. pozostawanie z Wnioskodawcą w stosunku pracy nie będzie koniecznym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody. Taki związek przyczynowo-skutkowy istniałby w ocenie Wnioskodawcy jedynie wówczas, gdyby Wnioskodawca organizował Konkurs adresowany wyłącznie do osób zatrudnionych u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę, tj. krąg adresatów Konkursu ograniczony byłby na podstawie regulaminu jedynie do pracowników Wnioskodawca. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wyłącznie w takim przypadku pozostawanie z nim w stosunku pracy jest warunkiem sine qua non osiągnięcia przychodu z tytułu otrzymania przez zwycięzcę nagrody w Konkursie, a tym samym wartość tej nagrody stanowiłaby dla zwycięzcy przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Taka jednak sytuacja nie występuje w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym w ramach niniejszego wniosku.

Celem Konkursu organizowanego przez Wnioskodawcę jest bowiem zmotywowanie pracowników wszystkich spółek z Grupy (zarówno tych zatrudnionych u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę, jak również pracowników zatrudnionych w innych spółkach z Grupy), a tym samym zwiększenie wyników finansowych całej Grupy.

Innymi słowy o tym, czy dane świadczenie stanowi przychód ze stosunku pracy decyduje krąg osób, do których kierowany jest konkurs. Jeżeli adresatami konkursu są pracownicy Spółki - oraz pracownicy innych spółek, to brak jest bezpośredniego związku konkursu ze stosunkiem pracy i nagroda w takim konkursie.

Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę znajduje oparcie w ugruntowanej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, czego przykładem jest chociażby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 1695/14), w którym Sąd stwierdził, iż „w orzecznictwie NSA wielokrotnie prezentowany był pogląd, który podziela również skład orzekający w niniejszej sprawie, że o zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tego artykułu, czy także inna osoba, niezwiązana (aktualnie lub w przeszłości) z tego rodzaju stosunkiem prawnym. Istotne jest więc to, czy istnieje związek prawny lub też faktyczny danego świadczenia wypłacanego na rzecz określonej osoby z istniejącym stosunkiem pracy (wyroki NSA: z dnia 26 marca 1993 r., III SA 2219/92, opubl. ONSA 1993, nr 3, s. 83; z dnia 10 lutego 2005 r., I SA/Wr 1038/03, opubl. „Biuletyn Skarbowy” 2005, nr 5, s. 26; z dnia 24 czerwca 2009 r. II FSK 251/08; z dnia 21 sierpnia 2012 r., II FSK 86/11 oraz II FSK 309/11, opubl. CBOSA).”

Ponadto Wnioskodawca zwraca uwagę, że powyższe stanowisko potwierdzają również interpretacje indywidualne wydane przez organy podatkowe w zbliżonych stanach faktycznych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 lutego 2016 r., sygn. IPPB4/4511-1364/15-6/MS1 uznał, iż: „wartość ww. nagród przyznanych pracownikom Wnioskodawcy i pracownikom kontrahentów Spółki, stanowi dla tych osób na gruncie przepisów ustawy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Na Wnioskodawcy, jako na płatniku będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz odprowadzenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego”.

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2015 r., sygn. IBPB-2-1/4511-435/15/BJ wskazał, że: „przy opodatkowaniu nagród należy wziąć pod uwagę do kogo adresowany jest konkurs. I tak, w przypadku konkursu organizowanego przez dany zakład pracy (pracodawcę):

 1. wyłącznie dla pracowników tegoż pracodawcy, wygrana (wartość wygranej) będzie stanowić przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy i w konsekwencji organizator konkursu jako płatnik będzie miał obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 32 i 38 ustawy;
 2. dla szerszego kręgu podmiotów, w tym także dla pracowników organizatora konkursu, wygrana (wartość wygranej) dla wszystkich uczestników konkursu będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.”

Podobne stanowisko prezentowane było również w innych interpretacjach podatkowych, np.

 1. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 1 lutego 2013 r., sygn. IPTPB1/415-675/12-2/KO;
 2. w interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 17 maja 2017 r., sygn. IPPB2/4511-3-48/15/17-7/S/LS.

Wreszcie w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca 2018 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.76.2018.1.MK, który również potwierdził powyższy sposób identyfikacji źródła przychodów, Dyrektor podniósł, iż płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wydawanych/wypłacanych laureatom konkursów jest podmiot, który organizuje dane przedsięwzięcie i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród. Jak zaznaczono w treści stanu faktycznego, to właśnie Wnioskodawca planuje.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy nagrody w Konkursach przez niego organizowanych podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, tj. 10% zryczałtowanym PIT. Wnioskodawca będzie jednocześnie pełnił funkcję płatnika tego podatku od nagród przekazywanych laureatom Konkursu będącymi osobami fizycznymi zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści ww. art. 41 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są m.in.:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1);
 • przychody z innych źródeł (pkt 9).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl przepisu art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychodami ze stosunku pracy są zatem otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze (bądź ich ekwiwalenty) oraz innych nieodpłatnych świadczeń bez względu na źródło ich finansowania.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Przedstawiony katalog jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użycie sformułowania „w szczególności”. Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest jedną ze spółek w Grupie. W celu zwiększenia motywacji pracowników, a co za tym idzie intensyfikacji sprzedaży oraz poprawy wyników finansowych, Wnioskodawca zamierza przeprowadzać w przyszłości określone działania wspierające sprzedaż, przybierające formę konkursów. Zgodnie z Regulaminem, uczestnikiem Konkursu będzie mogła być każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce z Grupy, w tym w Spółce, z wyłączeniem członków komisji konkursowej czuwającej nad prawidłowością przebiegu danego Konkursu. Wnioskodawca jako organizator każdego z Konkursów będzie jednocześnie podmiotem ponoszącym finalnie koszt nagród wydawanych laureatom Konkursów (koszt tych nagród nie będzie przenoszony przez Wnioskodawcę na spółki z Grupy, których pracownikiem jest laureat konkursu). Dla celów niniejszego wniosku Wnioskodawca wnosi o przyjęcie założenia, iż wszystkie Konkursy organizowane w przyszłości przez Wnioskodawcę będą spełniały warunki do uznania ich za konkursy. Wydarzenie konkursowe będzie spełniało definicję konkursu w jego potocznym rozumieniu, tj. będzie to przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, etc. dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp.

Konkurs będzie sporządzany na podstawie regulaminu Konkursu, będzie ogłaszany wśród uczestników, zostaną określone zasady rywalizacji oraz wyłonienia zwycięzców. Wynik konkursu będzie miał ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. Jednocześnie Wnioskodawca prosi o przyjęcie założenia, iż w odniesieniu do nagród wydawanych laureatom ww. Konkursów, nie znajdzie zastosowanie zwolnienie przedmiotowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowej wersji słownika języka polskiego (www.sjp.pwn.pl) konkurs to: impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko.

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy uznać, że w przedsięwzięciu, które planuje zorganizować Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, że wygrana w konkursie stanowi przychód u zwycięzcy.

W kwestii przyporządkowania tego przychodu do odpowiedniego źródła przychodów wskazać należy, że skoro Konkurs, o którym mowa we wniosku, będzie skierowany zarówno do pracowników Spółki (Wnioskodawcy) oraz do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w innych spółkach z Grupy, to nagrody uzyskane przez wszystkich laureatów tego przedsięwzięcia stanowić będą przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z „innych źródeł”.

W konsekwencji przychód z tytułu uzyskanych przez wszystkich uczestników Konkursu nagród będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl tego przepisu, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Stosownie do treści art. 41 ust. 7 cytowanej ustawy jeżeli przedmiotem:

 1. wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2,
 2. świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b,
 3. świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18

‒ nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Stosownie do treści art. 42 ust. 1 powołanej ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

Reasumując, nagrody w Konkursach organizowanych przez Spółkę, wydawane pracownikom spółek z Grupy (Uczestnikom) będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wnioskodawca jako płatnik obowiązany będzie do odprowadzenia podatku na konto właściwego urzędu skarbowego i sporządzenia deklaracji PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Natomiast odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych sprawy, w których zapadły.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.