0112-KDIL3-1.4011.111.2018.2.AGR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z zorganizowanym konkursem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2018 r. (według daty wpływu), uzupełnionym w dniu 13 kwietnia 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zorganizowanym konkursem:

 • w I edycji Programu „XXX” – jest nieprawidłowe,
 • w II edycji Programu „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zorganizowanym konkursem w I i II edycji Programu „XXX”.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 27 marca 2018 r. nr 0112-KDIL3-1.4011.111.2018.1.AGR, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłano w dniu 27 marca 2018 r., skutecznie doręczono w dniu 3 kwietnia 2018 r., natomiast w dniu 13 kwietnia 2018 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 9 kwietnia 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2016 r. został przyjęty do realizacji Program pn. „XXX”. Realizatorem jest Wydział Urzędu Miejskiego. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało przez Gminę Miasto we współpracy ze Stowarzyszeniem (...), Forum (...), Fundacją Banku (...), Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatem.

Jego celem jest zwiększenie świadomości ekonomicznej i propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej, promowanie i spopularyzowanie (...) szkolnictwa zawodowego. Dodatkowo program ma za zadanie budowanie odpowiedzialności obywatelskiej, tożsamości z miastem i regionem, jak również poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania i zakresu zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Program ma być realizowany w V edycjach - od września 2016 r. do czerwca 2020 r., przy czym przyjmuje się, że jedna edycja obejmuje rok szkolny.

W I edycji Programu prowadzony był konkurs pod nazwą „XXX”. Na stronie internetowej zamieszczony został regulamin, który określał nazwę konkursu, organizatora, uczestników, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzcy.

Uczniowie zbierali punkty za:

 1. aktywny udział w lekcjach przedsiębiorczości z pomysłem, tj. wykłady o ekonomii na podstawie komiksów, prowadzone w szkołach co drugi miesiąc przez Forum (1 pkt);
 2. rozwiązywanie zadań domowych podsumowujących wiedzę zdobytą podczas ww. warsztatów (1 pkt);
 3. wizytę w lokalnej firmie (1 pkt), przy czym wizyty przewidziane w ramach danej edycji przedsięwzięcia odbywały się w pomieszczeniach, w terminach i zgodnie ze ścisłym harmonogramem dostarczonym przez Organizatora;
 4. ekonomiczną grę miejską;
 5. część ustną w trakcie której wyłoniono 30 osób z najwyższą liczbą punktów, uczniowie przedstawili prezentacje na temat ich pomysłu na biznes.

Spośród 125 wszystkich zgłoszonych uczestników 15 uczniów wybranych przez komisję konkursową otrzymało w dniu 12 czerwca 2017 r. stypendia w wysokości 600 zł. Od ww. nagród finansowych potrącony został podatek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy z 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej zwana: „u.p.d.o.f.”).

W ramach II edycji Programu zorganizowano konkurs pn. „XXX”. Zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej, uczestnicy - zarejestrowani uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, przez cały rok zbierają punkty za:

 1. zajęcia z doradztwa zawodowego/coachingu prowadzone w szkołach co dwa miesiące - 1 pkt za obecność, łącznie 4 pkt - za 100% obecności;
 2. warsztaty ekonomiczne prowadzone w szkołach co dwa miesiące - 1 pkt za obecność, łącznie 4 pkt - za 100% obecności;
 3. wizyty w firmach. Przewidziane są 3 wizyty w firmach w ciągu roku. Uczestnik za każdą wizytę może otrzymać 1 pkt, łącznie 3 pkt;
 4. udział w grze ekonomicznej w formie testów z wiedzy przekazanej podczas warsztatów ekonomicznych. Uczestnik może zdobyć 4 pkt;
 5. realizacja projektu na autorskie nagranie video dla uczestników z największą liczbą punktów. Zalogowany może zdobyć dodatkowe 5 pkt.

Organizator konkursu powoła komisję konkursową, która dokona oceny projektów na nagranie video oraz wyłoni zwycięzców Konkursu. Za udział w Konkursie zostały przewidziane - stypendia oraz nagrody rzeczowe. Wysokość nagród pieniężnych jest zróżnicowana. Dla uczestników, którzy zbiorą największą liczbę punktów zostaną przyznane nagrody w kwocie: za zajęcie I miejsca - 750,00 zł brutto, za zajęcie II miejsca - 600,00 zł brutto, za zajęcie III miejsca - 500,00 zł brutto. Dla pozostałych 30 uczniów z największą liczbą punktów do 400,00 zł brutto.

Większość działań Programu/konkursu finansowana jest z budżetu Gminy Miasto, dz. 750 administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wręczenie nagród finansowych dla uczestników II edycji programu nastąpi w czerwcu 2018 r.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przedsięwzięcia organizowane w ramach programu „XXX” w rozumieniu Wnioskodawcy dotyczą dziedziny nauki. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „nauki”. W słowniku języka polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego nauka to uczenie się, kształcenie się lub uczenie, lekcje, studia, edukacja. „Naczelną funkcją nauki jest zdobywanie wiedzy, a wskazywane w metodologii cele i wartości poznawcze powinny służyć tej funkcji” (W. Strawiński, Funkcja i cele nauki - zarys problematyki metodologicznej (w:) Zagadnienia naukoznawstwa Nr 3, 2011). Urząd Miejski w ramach konkursów „XXX” i „XXX” organizował i prowadził lekcje z przedsiębiorczości oraz warsztaty z doradztwa zawodowego i wizyty w firmach, w trakcie których uczniowie uczą się jak sobie radzić na rynku pracy. Konkursy wpisują się zatem w niniejsze rozumienie pojęcia nauki.

Natomiast kwoty pieniężne, które otrzymali/otrzymują uczestnicy konkursu nie są stypendiami, których wysokość i zasady są określone w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.). Kwoty te są nagrodami pieniężnymi za wygraną w konkursie (wybór laureatów przez Komisję Konkursową według ilości zdobytych punktów i najlepszej prezentacji bądź filmu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy opisane przedsięwzięcie organizowane przez Wnioskodawcę w I edycji Programu „XXX” na rzecz wybranych uczniów klas III gimnazjum może zostać zakwalifikowane jako konkurs, w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej zwana: „u.p.d.o.f.”)? Czy Wnioskodawca dobrze zinterpretował zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawidłowo pobrał podatek w wysokości 10% od stypendium wypłaconego dla laureatów? Jeśli nie, to jaka stawka powinna być zastosowana?
 2. Czy w II edycji Programu Wnioskodawca powinien pobrać podatek w wysokości 10% od stypendium wypłaconego dla laureata, jeśli wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2000 zł? Czy stypendyści mogą skorzystać ze zwolnienia?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym: od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Odwołując się do słownikowej definicji pojęcia „konkurs” aby dane przedsięwzięcie zostało uznane za konkurs wymagane jest: istnienie regulaminu konkursu określającego nazwę, organizatora i uczestników konkursu, nagrody oraz zasady wyboru zwycięzców, ograniczenie liczby zwycięzców (nagrody nie mogą zostać przekazane wszystkim uczestnikom), wyłonienie zwycięzców na drodze wzajemnej rywalizacji, z występującym elementem współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu (w powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy lub zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria), wskazanie osób odpowiedzialnych za prawidłowy, zgodny z regulaminem przebieg akcji (komisja konkursowa, jury), wydanie nagród zwycięzcy lub zwycięzcom. Na takie rozumienie konkursu wskazuje dotychczasowe orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wobec tego nagrody powinny podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, a Urząd Miejski zobowiązany jest jako płatnik do spełnienia wymogów wynikających z art. 41 ust. 4, art. 41 ust. 1 pkt 7 oraz art. 42 ust. la i ust. 2 u.p.d.o.f.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.

W ocenie Organizatora, przekazywane w II edycji Programu „XXX” nagrody dla uczniów, będą mogły być objęte zwolnieniem z opodatkowania na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., gdyż spełnione zostały kumulatywnie następujące przesłanki:

 1. organizowane przedsięwzięcie zawiera w sobie pierwiastek rywalizacji legitymując się statusem „konkursu”;
 2. informacje w przedmiocie organizowanego konkursu są dystrybuowane i redystrybuowane z wykorzystaniem środków masowego przekazu zarówno w zakresie ogłoszenia, wykreowania mechanizmów zgłoszenia oraz udziału uczestników, jak i doboru laureatów, a ponadto konkurs dotyczył nauki;
 3. wartość przyznanej nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł;
 4. w wyniku konkursu zostanie wyłoniony laureat lub grono laureatów.

Wszystkie konkursy organizowane w ramach Programu „XXX” na ogół skierowane są do szerokiego grona potencjalnych adresatów, którzy mogą powziąć wiadomość o regułach i zasadach uczestniczenia w nich, poprzez różnorodne kanały informacyjne. Regulamin „XXX”, w tym również aktualne informacje dotyczące zasad przystąpienia, wyłaniania laureatów, czy wiążących dla uczestników i organizatora terminów udostępniane są najczęściej w sieci internetowej (m.in. na oficjalnej elektronicznej stronie Organizatora) oraz w reklamie telewizyjnej. Informacja o konkursie „XXX” przekazana została w środkach masowego przekazu (telewizja) rozumianych jako środki komunikowania masowego (urządzenia techniczne), do których zaliczany jest także Internet.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „nauki”. W słowniku języka polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego nauka to uczenie się, kształcenie się lub uczenie, lekcje, studia, edukacja. „Naczelną funkcją nauki jest zdobywanie wiedzy, a wskazywane w metodologii cele i wartości poznawcze powinny służyć tej funkcji” (W. Strawiński, Funkcja i cele nauki - zarys problematyki metodologicznej (w:) Zagadnienia naukoznawstwa Nr 3, 2011). Urząd Miejski w ramach konkursu „XXX” organizuje i prowadzi lekcje z przedsiębiorczości oraz warsztaty z doradztwa zawodowego i wizyty w firmach, w trakcie których uczniowie uczą się jak sobie radzić na rynku pracy. Konkurs wpisuje się zatem w niniejsze rozumienie pojęcia nauki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika w związku z zorganizowanym konkursem:
 • w I edycji Programu „XXX” – jest nieprawidłowe,
 • w II edycji Programu „XXX” – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.) opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem tych, które ustawodawca enumeratywnie wymienił jako zwolnione od podatku oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – źródłem przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 tej ustawy – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy i jednocześnie niekwalifikowane do żadnej z kategorii przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.), od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.), od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) – art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.) - zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) – zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 – o czym stanowi art. 30 ust. 8 tej ustawy.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku języka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl) „konkurs”, jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda”, to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp.

Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2016 r. został przyjęty do realizacji Program pn. „XXX”. Realizatorem jest Wnioskodawca. Program ma być realizowany w V edycjach - od września 2016 r. do czerwca 2020 r., przy czym przyjmuje się, że jedna edycja obejmuje rok szkolny. W I edycji Programu prowadzony był konkurs pod nazwą „XXX”. Na stronie internetowej zamieszczony został regulamin, który określał nazwę konkursu, organizatora, uczestników, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzcy. Uczniowie zbierali punkty za: aktywny udział w lekcjach przedsiębiorczości z pomysłem, tj. wykłady o ekonomii na podstawie komiksów, prowadzone w szkołach co drugi miesiąc przez Forum (...); rozwiązywanie zadań domowych podsumowujących wiedzę zdobytą podczas w/w warsztatów; wizytę w lokalnej firmie, przy czym wizyty przewidziane w ramach danej edycji przedsięwzięcia odbywały się w pomieszczeniach, w terminach i zgodnie ze ścisłym harmonogramem dostarczonym przez Organizatora; ekonomiczną grę miejską; część ustną w trakcie której wyłoniono 30 osób z najwyższą liczbą punktów, uczniowie przedstawili prezentacje na temat ich pomysłu na biznes w XXX. Spośród 125 wszystkich zgłoszonych uczestników 15 uczniów wybranych przez komisję konkursową otrzymało w dniu 12 czerwca 2017 r. stypendia w wysokości 600 zł.

W ramach II edycji Programu zorganizowano konkurs pn. „XXX”. Zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej, uczestnicy - zarejestrowani uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, przez cały rok zbierają punkty za: zajęcia z doradztwa zawodowego/coachingu prowadzone w szkołach co dwa miesiące; warsztaty ekonomiczne prowadzone w szkołach co dwa miesiące; wizyty w firmach. Przewidziane są 3 wizyty w firmach w ciągu roku; udział w grze ekonomicznej w formie testów z wiedzy przekazanej podczas warsztatów ekonomicznych; realizacja projektu na autorskie nagranie video dla uczestników z największą liczbą punktów. Organizator konkursu powoła komisję konkursową, która dokona oceny projektów na nagranie video oraz wyłoni zwycięzców Konkursu. Za udział w Konkursie zostały przewidziane - stypendia oraz nagrody rzeczowe. Dla uczestników, którzy zbiorą największą liczę punktów zostaną przyznane nagrody.

Wnioskodawca wskazał, że przedsięwzięcia organizowane w ramach programu „XXX” w rozumieniu Wnioskodawcy dotyczą dziedziny nauki. Kwoty pieniężne, które otrzymali/otrzymują uczestnicy konkursu nie są stypendiami, których wysokość i zasady są określone w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Kwoty te są nagrodami pieniężnymi za wygraną w konkursie (wybór laureatów przez Komisję Konkursową według ilości zdobytych punktów i najlepszej prezentacji bądź filmu).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w przedsięwzięciu, które organizuje Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs. Uczestnicy konkursu będą pomiędzy sobą rywalizować w ilości zdobytych punktów, a konkurs będzie prowadził do wyłonienia zwycięzców, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursu.

Należy zauważyć, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy konkursów, do których może mieć zastosowanie omawiane zwolnienie.

Pierwsza grupa konkursów to konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Zatem, aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie 3 warunki:

 • organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu;
 • podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu;
 • jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 2000 zł (do 31 grudnia 2017 r. była to kwota 760 zł).

Sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu nie jest wystarczający. Bowiem literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”. Oznacza to, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „środki masowego przekazu”. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Jednakże dostępne definicje słownikowe pojęcia „środki masowego przekazu” określają to pojęcie w różnych aspektach. Jakkolwiek wskazują one, że są to środki komunikowania masowego, to z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Tytułem przykładu powyższego dualizmu wskazać można internetową encyklopedię PWN (https://encyklopedia.pwn.pl), określającą środki masowego przekazu jako „mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia i instytucje, za pomocą których przesyłane są treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także film (kino), książki (popularne), nagrania muzyczne (płyty, kasety) oraz tzw. nowe media: magnetowid, odtwarzacz DVD, nagrania filmowe (kasety, DVD), telegazeta, telewizja satelitarna, kablowa, gry komputerowe, Internet (komputer)”.

Natomiast jak wynika z informacji przedstawionych w przedmiotowym wniosku organizatorem konkursu jest Urząd Miejski, który w świetle wyżej przytoczonych definicji nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu.

Druga grupa konkursów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy to konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu. W tym przypadku dla zastosowania zwolnienia istotne znaczenie ma aby dotyczył jednej z dziedzin wskazanych w omawianym przepisie, oraz jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć 2000 zł (do 31 grudnia 2017 r. obowiązywała kwota 760 zł).

Ustawodawca w przepisach podatkowych nie zdefiniował pojęcia „dziedzina”, jednakże zgodnie z internetowym Słownikiem języka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl) dziedzina, to zakres czyjegoś działania w obrębie nauki, gospodarki, techniki, kultury itp.

W przepisach podatkowych brak jest również definicji „nauki”, ale zgodnie z definicją zawartą w ww. internetowym Słowniku języka polskiego PWN – nauka ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień; też: dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej dziedziny rzeczywistości. Według tego samego słownika wiedza to uczenie się lub uczenie kogoś.

Z powołanych definicji wynika, że „nauka” odnosi się do określonej wiedzy z różnych dziedzin życia.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przedsięwzięcia organizowane w ramach programu „XXX” dotyczą dziedziny nauki.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przedsięwzięcie organizowane przez Urząd Miejski w I edycji Programu „XXX” na rzecz wybranych uczniów klas III gimnazjum spełnia przesłanki uznania go za konkurs.

Wartość wygranych w konkursie organizowanym przez Urząd Miejski w I edycji Programu „XXX” na rzecz wybranych uczniów klas III gimnazjum korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, iż konkurs dotyczył dziedziny nauki oraz wartość otrzymanej przez ucznia w 2017 r. nagrody nie przekraczała kwoty 760 zł. Zatem Wnioskodawca, jako organizator konkursu, nie był zobowiązany do pobrania i odprowadzenia z tytułu wypłaconej laureatowi nagrody zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy należał uznać za nieprawidłowe. Natomiast w II edycji Programu „XXX” wygrane w konkursie z dziedziny nauki, nieprzekraczające kwoty 2000 zł, korzystać będą ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca, jako organizator konkursu, nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia z tytułu wypłaconej laureatowi nagrody zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy należał uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.