Konkursy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konkursy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
wrz

Istota:

Obowiązek wystawienia przez zwycięzców konkursu, będących podatnikami VAT, faktury w związku z przeniesieniem na Wnioskodawcę praw majątkowych do prac

Fragment:

Uniwersytet – dalej „ Wnioskodawca ” - ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. „ ... ” w .... Konkurs prowadzony był na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Przedmiotem konkursu było opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie wizji architektoniczno-przestrzennej budynku z instalacjami, infrastrukturą drogową, techniczną i zagospodarowaniem terenu. Opracowana koncepcja konkursowa musiała dotyczyć, oprócz koncepcji architektonicznej obiektu, również szkicowych koncepcji rozwiązania konstrukcji budynku oraz instalacji-sanitarnych i elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu oraz warunki realizacyjne robót zostały zawarte w załączniku do Regulaminu konkursu. Zgodnie z regulaminem, przystępując do konkursu, każdy z uczestników we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie złożył oświadczenie, iż w przypadku przyznania wykonanej przez niego pracy konkursowej, nagrody oraz z chwilą wypłaty nagrody, przeniesie na organizatora konkursu (tj. Wnioskodawcę) autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zależne do tej pracy, na warunkach określonych w Rozdziale VIII Regulaminu.

2018
13
sie

Istota:

Skutki podatkowe sposobu opodatkowania organizowanych konkursów dot. Sprzedaży produktów

Fragment:

Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „ konkurs ” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „ konkurs ” czytamy, że jest to – „ przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami ”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „ konkursu ” pojawia się element „ rywalizacji ”. Bez „ rywalizacji ” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „ konkurs ”. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem „ rywalizować ” wskazuje się, że oznacza to: „ ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś ” (zob.

2018
25
lip

Istota:

Obowiązki płatnika związane z organizacją konkursu.

Fragment:

W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że w przedsięwzięciu, które organizuje Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnicy konkursu będą bowiem pomiędzy sobą rywalizować a konkurs będzie prowadził do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w Regulaminie konkursu. W konsekwencji powyższego stwierdzenia, po stronie osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, uczestniczących w konkursie z tytułu otrzymanych w ramach konkursu nagród, powstanie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego płatnik zobowiązany będzie pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

2018
20
cze

Istota:

Opodatkowanie przychodów – obowiązki płatnika.

Fragment:

W celu zwiększenia motywacji pracowników, a co za tym idzie intensyfikacji sprzedaży oraz poprawy wyników finansowych, Wnioskodawca zamierza przeprowadzać w przyszłości określone działania wspierające sprzedaż, przybierające formę konkursów (dalej: Konkurs albo Konkursy). Wnioskodawca na potrzeby organizowanych Konkursów przygotował „ Regulamin uczestnictwa w konkursach organizowanych przez S.A. dla osób zatrudnionych w spółkach z Grupy ” (zwany dalej: Regulaminem). Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursach organizowanych przez Wnioskodawcę dla osób zatrudnionych w spółkach z Grupy, zaś szczegółowe warunki uczestnictwa w każdym z Konkursów będą określone każdorazowo w zapowiedzi Konkursu, która będzie regulowała rodzaj Konkursu oraz sposób wyłaniania jego laureatów. Regulamin oraz zapowiedź każdego z Konkursów będą zamieszczane również na stronie internetowej, której administratorem będzie Wnioskodawca (uczestnicy Konkursu będą mieli dostęp do Regulaminu oraz zapowiedzi Konkursów dzięki loginowi i hasłu, umożliwiającym wejście na stronę internetową). Zgodnie z Regulaminem, uczestnikiem Konkursu będzie mogła być każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce z Grupy, w tym w Spółce (dalej: „ Uczestnicy ”), z wyłączeniem członków komisji konkursowej czuwającej nad prawidłowością przebiegu danego Konkursu. Każdy z Uczestników będzie brał udział w Konkursie osobiście i samodzielnie, a jego uczestnictwo nie będzie podlegało przeniesieniu na inną osobę.

2018
13
cze

Istota:

Czy Spółka jako organizator Konkursów, jest zobowiązana pobrać od wartości przekazanych nagrodzonym Uczestnikom nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy, określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT?

Fragment:

Z kolei, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12 wskazał, że definicja terminu "konkurs" zawiera kilka elementów, zatem: „ w pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji ”. Odnosząc powyższe do Konkursów organizowanych przez Spółkę, zdaniem Wnioskodawcy, nagrody w nich wydawane powinny być traktowane nie jak przychody ze stosunku pracy, a jak przychody z innych źródeł, ponieważ biorą w nich udział zarówno Pracownicy Spółki, jak i jej Współpracownicy, czyli osoby niebędące pracownikami organizatora Konkursów. Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody wydawane w Konkursach stanowiłyby dla zwycięzców przychód ze stosunku pracy jedynie w przypadku, gdyby Konkursy byłyby kierowane wyłącznie do Pracowników Spółki, i w konsekwencji Wnioskodawca, jako płatnik, miałby wówczas obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 31 ustawy PIT.

2018
30
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursów przez zewnętrzną agencję

Fragment:

Zasady Konkursu każdorazowo określa regulamin, który zawiera warunki uczestnictwa, zasady rywalizacji, sposób wyłaniania zwycięzców i wręczania nagród, czas trwania konkursu, a także wskazuje Agencję przeprowadzającą Konkurs jako organizatora Konkursu. Agencje organizujące Konkursy, jeżeli regulamin Konkursu tego wymaga, prowadzą rejestrację Uczestników dla potrzeb Konkursu. Organizują także wybór i przekazanie nagród Uczestnikom, prowadzą działania reklamowe, zapewniają obsługę techniczno-informatyczną Konkursu. W opisie własnego stanowiska Wnioskodawca wskazał ponadto, że Spółka nabywa usługę kompleksowej organizacji konkursu i przekazuje Agencji wynagrodzenie za wykonanie tej usługi. Agencja organizując Konkurs działa na zlecenie Spółki (na podstawie umowy zawartej ze Spółką) i w celu wspierania interesów handlowych Spółki. Agencja, jako Organizator Konkursu działa we własnym imieniu, nie jako pośrednik czy pełnomocnik Spółki. Agencja pełni autonomiczną rolę w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu, podejmowane przez podmiot czynności stanowią ekonomicznie spójną i niepodzielną całość. Wykonanie wszystkich elementów usługi spoczywa na Agencji, a jednym z nich jest nabycie, a następnie przekazanie zwycięzcom nagród i spełnienie związanych z tym faktem obowiązków.

2018
27
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z zorganizowanym konkursem.

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w przedsięwzięciu, które organizuje Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs. Uczestnicy konkursu będą pomiędzy sobą rywalizować w ilości zdobytych punktów, a konkurs będzie prowadził do wyłonienia zwycięzców, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursu. Należy zauważyć, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy konkursów, do których może mieć zastosowanie omawiane zwolnienie. Pierwsza grupa konkursów to konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Zatem, aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie 3 warunki: organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu; podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu; jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 2000 zł (do 31 grudnia 2017 r. była to kwota 760 zł). Sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu nie jest wystarczający. Bowiem literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „ i ” w wyrażeniu „ organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) ”.

2018
27
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Główną zasadą funkcjonowania portalu jest regularne (codzienne) organizowanie otwartych konkursów, w których udział wymaga dokonania wpłaty wpisowego (w formie mikropłatności) i zastosowania się do warunków konkursowych przedstawionych w regulaminie danego konkursu. Suma kwot wpisowego wpłaconych przez uczestników każdego konkursu tworzy pulę, z której część przeznaczona jest na koszt utrzymania portalu, a pozostała część na nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu. Wyboru zwycięskich prac w każdym konkursie, przez głosowanie na jedną pracę, dokonują sami uczestnicy biorący w nim udział. Różnorodność tematyki konkursów ma zapewnić szeroki wachlarz użytkowników. Każdemu uczestnikowi, który dokonał wpłaty wpisowego, przez co zgłosił swój udział w danym konkursie, przysługuje prawo do złożenia swojej pracy w rywalizacji konkursowej oraz prawo do oddania jednego głosu na dowolną (poza własną) pracę konkursową. Obecnie zasady organizowania oraz księgowania konkursów są następujące: za uczestnictwo w konkursie i dostęp do portalu zainteresowani wpłacają kwoty brutto, wyznaczone w regulaminie konkursu, regulamin konkursu określa zasady konkursu, sposób wyłonienia zwycięzcy konkursu i kwotę przeznaczoną na nagrodę dla zwycięzcy konkursu. Wyłonienie zwycięzcy nie odbywa się drogą losową lecz według zasad określonych w regulaminie każdego konkursu. Ten rodzaj konkursu nie jest zaliczany do gier hazardowych.

2018
5
kwi

Istota:

Wnioskodawca będzie pełnił funkcję płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród przekazywanych laureatom konkursu będącymi osobami fizycznymi zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści ww. art. 41 cytowanej ustawy, a mianowicie ust. 4 i 7 tego artykułu. Zatem Wnioskodawca zobowiązany będzie odprowadzić podatek na konto właściwego urzędu skarbowego i sporządzić deklarację PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Fragment:

Spółka jako organizator Konkursu sporządzi regulamin Konkursu, w którym określi m.in. zasady uczestnictwa w Konkursie, warunki rywalizacji pomiędzy uczestnikami Konkursu, czas trwania Konkursu, zasady wyłonienia zwycięzców oraz nagrody, ogłosi Konkurs wśród Handlowców oraz Handlowców zewnętrznych, a także na zasadach określonych w regulaminie Konkursu, wyłoni zwycięzców i przyzna im nagrody. 4. Spółka planuje, że na podstawie regulaminu Konkursu, uczestnicy Konkursu w trakcie trwania Konkursu będą otrzymywali punkty w związku ze sprzedażą produktów Spółki. Liczba przyznanych punktów będzie zależna od wielkości sprzedaży przez Handlowca lub Handlowca zewnętrznego produktów Spółki w danym okresie rozliczeniowym. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, uczestnicy, którzy otrzymają w tym czasie największą liczbę punktów, zostaną zwycięzcami Konkursu oraz otrzymają przewidziane w regulaminie Konkursu nagrody. Umowy o pracę zawierane z Handlowcami (pracownikami Spółki) nie zawierają żadnych informacji o konkursach organizowanych przez spółkę. Jedyną podstawą organizacji konkursu i przyznawania nagród jest regulamin konkursu ogłaszany przez Spółkę. Udział w konkursie jest dobrowolny zarówno dla Handlowców (pracowników Spółki) jak i Handlowców Zewnętrznych (czyli osób współpracujących z dealerami Spółki na podstawie umów o pracę, umów zlecenia lub na innej podstawie prawnej). 5.

2018
22
mar

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją konkursów.

Fragment:

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich, w tym praw zależnych do wykonanej pracy konkursowej na Wnioskodawcę. Prawa autorskie są następnie przenoszone przez Wnioskodawcę na Zleceniodawcę zgodnie z umową o organizację Konkursu. Wnioskodawca w ramach świadczonych na rzecz Zleceniodawcy usług, przygotuje koncepcję i mechanikę konkursu oraz jego regulamin. Zasady Konkursu każdorazowo określa regulamin, który zawiera warunki uczestnictwa, zasady rywalizacji, sposób wyłaniania zwycięzców i wręczania nagród, czas trwania Konkursu, a także wskazuje Wnioskodawcę jako przeprowadzającego Konkurs. Wnioskodawca, jeżeli regulamin Konkursu tego wymaga, prowadzi rejestrację Uczestników dla potrzeb Konkursu. Organizuje także wybór i przekazanie nagród Uczestnikom, prowadzi działania reklamowe, zapewnia obsługę techniczno - informatyczną Konkursu. Wnioskodawca występuje jako oficjalny organizator Konkursów, działając na zlecenie Zleceniodawcy i organizując Konkursy działa we własnym imieniu składając przyrzeczenie publiczne, to znaczy jest podmiotem przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego. Organizator występuje w stosunku do osób nagrodzonych we własnym imieniu, a nie jako pośrednik czy pełnomocnik Zleceniodawcy.