Konkursy | Interpretacje podatkowe

Konkursy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konkursy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy obowiązek naliczenia, pobrania, wpłacenia podatku oraz wystawienia PIT-8AR spoczywa na Wnioskodawcy czy na zlecającym zorganizowanie konkursów?
Fragment:
Zwycięzcy wybierani będą przez kapitułę konkursu na podstawie jasno określonych reguł i zasad opisanych w regulaminie. Nagrody rzeczowe stanowiące wygraną w konkursach zakupuje Wnioskodawca w porozumieniu ze Zleceniodawcą. Wśród nich są takie, których jednostkowa wartość nie przekracza sumy 760 zł oraz takie, których wartość przewyższa tę sumę. Niektóre z konkursów będą konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Fundatorem wszystkich nagród będą Zleceniodawcy. Regulamin konkursu, będzie wiążący dla Organizatora oraz uczestników konkursu i regulować będzie zasady i warunki konkursu, w szczególności określać będzie warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników konkursu. Uczestnikiem konkursu będzie użytkownik sieci Internet, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który dokona prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie, spełniając warunki uprawniające do uczestnictwa w konkursie, opisane w regulaminie. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu. Konkurs ma charakter ogólnopolski (jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), jest ogłaszany na stronie internetowej i kierowany do użytkowników sieci Internet.
2016
13
lip

Istota:
W zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z organizacją konkursu w ramach programu promocyjnego organizowanego przez Spółkę
Fragment:
Uczestnik konkursu przystępując do niego wskazuje nagrodę, którą chce wygrać. Przypisane uczestnikowi konkursu punkty mogą być zamienione na nagrodę dopiero w przypadku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Jeżeli zatem klient nie przystąpi do konkursu, to pomimo zgromadzenia odpowiedniej ilości punktów nie otrzyma żadnej nagrody. Pytania konkursowe będą dotyczyły różnych dziedzin. O wyniku konkursu decyduje wiedza uczestnika (udzielenie prawidłowej odpowiedzi). Uczestnik konkursu, który nie udzieli ostatecznej prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie, odpada z konkursu i jednocześnie traci określoną ilość punktów konkursowych. Odpadnięcie z konkursu nie wyklucza możliwości ponownego przystąpienia do konkursu, pod warunkiem posiadania przez uczestnika konkursu odpowiedniej liczby punktów konkursowych umożliwiających ich zamianę na wybraną nagrodę. Punkty konkursowe, które umożliwiły uczestnikowi konkursu nabycie praw do nagrody nie mogą być wykorzystane powtórnie. Nagrody są nabywane przez Spółkę i przekazywane (udostępniane) zwycięzcom konkursu w sposób odpowiadający formie nagrody (np. w przypadku nagrody, którą jest doładowanie konta telefonicznego, właściwy kod doładowujący może być przesłany sms-em lub mailem).
2016
10
lip

Istota:
Obowiązki płatnika z tytułu świadczeń otrzymanych w programie motywacyjnym nazwanym przez Wnioskodawcę „konkursem”.
Fragment:
Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „ konkurs ” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „ konkurs ” czytamy, że jest to – „ przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami ”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „ konkursu ” pojawia się element „ rywalizacji ”. Bez „ rywalizacji ” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „ konkurs ”. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem „ rywalizować ” wskazuje się, że oznacza to: „ ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś ” (zob.
2016
10
cze

Istota:
Czy w przedmiotowym konkursie, w związku z wygraniem nagród przez Odbiorców będących osobami prawnymi, na Spółce będzie spoczywał obowiązek pobrania podatku lub sporządzenia informacji podatkowej wg określonego wzoru?
Fragment:
Czy w przedmiotowym konkursie, w związku z wygraniem nagród przez Odbiorców będących osobami prawnymi, na Spółce będzie spoczywał obowiązek pobrania podatku lub sporządzenia informacji podatkowej wg określonego wzoru... Czy w przedmiotowym konkursie, w związku z wygraniem nagród przez Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, na Spółce będzie spoczywał obowiązek pobrania podatku lub sporządzenia informacji podatkowej wg określonego wzoru... Czy w przedmiotowym konkursie, w związku z wygraniem nagród przez Pracowników Odbiorców, na Spółce będzie spoczywał obowiązek pobrania podatku lub sporządzenia informacji podatkowej wg określonego wzoru... Niniejsza interpretacja dotyczy pytania oznaczonego nr 1. W zakresie pytań oznaczonych nr 2-3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowym konkursie, w związku z wygraniem nagród przez Odbiorców będących osobami prawnymi, na Spółce nie będzie spoczywał obowiązek pobrania podatku, ani też sporządzenia informacji podatkowej wg określonego wzoru. Art. 30 ust. 1 pkt 2) Ustawy o PIT, nakładający obowiązek poboru 10% podatku od wygranych w konkursach, nie znajduje zastosowania do osób prawnych, gdyż cała Ustawa o PIT reguluje wyłącznie opodatkowanie dochodów osób fizycznych, o czym stanowi treść jej artykułu pierwszego.
2016
10
cze

Istota:
Czy w związku z zakupem wycieczki zagranicznej stanowiącej nagrodę w konkursie sprzedażowym, po cenie znacząco odbiegającej od ceny rynkowej, po stronie Podwykonawcy powstanie jakikolwiek przychód podatkowy (w rozumieniu UPDOF), np. przychód z częściowo odpłatnych świadczeń w związku, z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika? (pyt. Nr 1)
Fragment:
Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje przeprowadzanie konkursów sprzedażowych skierowanych do swoich Podwykonawców. Możliwość udziału w konkursie jest/będzie ograniczona do Podwykonawców. Zasady konkursu są/będą określone w regulaminie konkursu, który ustala/będzie ustalał zasady wyłaniania zwycięzców, termin rozstrzygnięcia konkursu, a także nagrody dla zwycięzców i sposób ich wydawania. Zgodnie z treścią regulaminu w konkursie zostaje wyłonionych 6 zwycięzców, którzy w określonym terminie osiągną najlepsze wyniki sprzedażowe. Zwycięzcy są/będą wybierani z poszczególnych grup po dwie osoby z każdej grupy zaszeregowania. Poziom sprzedaży zostaje ustalony w oparciu o jednolitą miarę wartości sprzedaży produktów. Nagrodą w konkursie jest/będzie możliwość zakupu wycieczki zagranicznej (dla Podwykonawcy i osoby towarzyszącej) po cenie znacząco odbiegającej od ceny rynkowej. Istnieje możliwość rezygnacji z nagrody przez któregoś z wyłonionych zwycięzców, w takim przypadku Wnioskodawca nie przewiduje wyboru na jego miejsce innej osoby z listy uczestników, która osiągnęła relatywnie wysoki wynik sprzedaży. Przedmiotowe konkursy są/będą organizowane w celu wyróżnienia Podwykonawców, którzy osiągnęli najwyższy poziom sprzedaży produktów Spółki.
2016
12
maj

Istota:
Czy uzyskany przez Wnioskodawcę dochód został prawidłowo opodatkowany?
Fragment:
Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie najlepszego zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jako element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przyznana Wnioskodawcy nagroda za udział w konkursie dziennikarskim (spełniającym warunki konkursu wskazane powyżej) powinna zostać opodatkowana 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego stanowisko zaprezentowane przez Zainteresowanego należało uznać za prawidłowe.
2016
12
maj

Istota:
Opodatkowanie nagród.
Fragment:
W orzecznictwie wskazuje się, że zasadniczo definicja konkursu zawiera w sobie kilka elementów. Pierwszym z nich powinno być ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu winni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu powinny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa jego uczestników, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu. Ponadto w powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie najlepszego zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jest element współzawodnictwa i strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców. W konsekwencji dla zastosowania zarówno art. 30 ust. 1 pkt 2 jak i art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, istotnym jest aby nagrody zostały uzyskane w konkursach spełniających omawiane kryteria, tj. w przedsięwzięciach zawierających w sobie zarówno element współzawodnictwa, jak i zorganizowanych w oparciu o stosowny regulamin.
2016
11
maj

Istota:
Czy wygrane w konkursach internetowych organizowanych na rzecz Wnioskodawcy przez agencję reklamową podlegałyby przepisowi art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji, czy Wnioskodawca jako organizator konkursu organizowanego i ogłaszanego za pośrednictwem portalu społecznościowego w sieci Internet przy przyznaniu nagrody biorąc pod uwagę zwolnienie podatkowe przewidziane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy, stanowiącym przepis szczególny w stosunku do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku przyznania zwycięzcom konkursu nagród jednostkowych o wartości nie przekraczającej kwoty w wysokości 760,00 zł. Wnioskodawca zwolniony będzie z określonego w art. 42 ust. 1 ustawy obowiązku przekazania jako płatnik na rachunek właściwego urzędu skarbowego 10 % zryczałtowanego podatku od wartości nagród wygranych w tym konkursie?
Fragment:
Zatem, zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego wygranych w konkursach lub grach ogłaszanych w Internecie mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursu były środki masowego przekazu. Natomiast, jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, organizatorem konkursu nie będzie instytucja zaliczana do środków masowego przekazu. Organizatorem konkursu będzie Wnioskodawca, który nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu, a regulaminy konkursów będą publikowane na fanpage oraz udostępnione w formie pisemnej w siedzibie Wnioskodawcy. Biorąc powyższe pod uwagę, nie budzi wątpliwości fakt, że konkursy winny być ogłaszane (emitowane) przez mass media, w tym przypadku przez Internet, który bezspornie zaliczyć należy do środków masowego przekazu. Jednak wątpliwość wzbudza fakt spełnienia drugiej przesłanki warunkującej możność zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, tj. zorganizowania konkursu przez Internet. Spełnienie tej przesłanki nastąpi, wówczas, gdy organizatorem konkursu będzie podmiot w znaczeniu instytucji, zaliczany do grupy mass mediów. Zorganizowanie konkursu przez Internet w dorozumieniu oznaczać może zatem jedynie organizację konkursu przez konkretną instytucję, w tym przypadku właściciela danego portalu internetowego występującego jako osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem jednak ogólnodostępności (nie wymagające rejestracji) tych portali dla użytkowników Internetu.
2016
12
kwi

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „ konkurs ” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem "konkurs" czytamy, że jest to – "przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami". W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję "konkursu" pojawia się element "rywalizacji". Bez "rywalizacji" bowiem nie możemy dookreślić pojęcia "konkurs’. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem "rywalizować" wskazuje się, że oznacza to: "ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś" (zob.
2016
10
kwi

Istota:
Czy w konkursach, zorganizowanych przez spółkę na rzecz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i będących wspólnikami spółek osobowych oraz na rzecz nieograniczonego kręgu pozostałych osób fizycznych - nie prowadzących działalności gospodarczej, a mianowicie: pracowników lub zleceniobiorców kontrahentów organizatora, udziałowców kontrahentów organizatora, rolników prowadzących działalność rolniczą oraz pracowników podmiotów prowadzących działalność rolniczą - spółka będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W tym zakresie istnieje analogia pomiędzy konkursami, organizowanymi przez spółkę, a konkursami o charakterze naukowym czy artystycznym. W każdym z tych konkursów chodzi bowiem o wyłonienie zwycięzcy - podmiotu najlepszego w danym konkursie, choć wyboru tego dokonuje się według zgoła odmiennych kryteriów, przyjętych przez organizatorów konkursu. Trzeba jednak mieć na względzie, że odmienni są również adresaci tych konkursów. Konkurs może być organizowany w każdej niemal dziedzinie życia, i o ile tylko spełnia wskazane wcześniej (także przez organ w interpretacji) kryteria uznania go za konkurs, nie ma znaczenia, w jakiej dziedzinie jest organizowany. Jeżeli tylko mamy do czynienia z przedsięwzięciem dającym możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, czy - tak jak w niniejszej sprawie -sprzedawców, którego zwycięzcy (uczestnicy) są wyróżniani nagrodami, mamy do czynienia w typowym konkursem ”. Mając powyższe na uwadze w opinii spółki powyższa definicja, a także doktryna oraz praktyka organów podatkowych i sądów administracyjnych pozwala na wyodrębnienie cech niezbędnych do uznania danej akcji promocyjnej za konkurs, tj.: konkursem jest akcja, w której (...)
2016
8
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konkursy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.