Konkursy | Interpretacje podatkowe

Konkursy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konkursy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Na Wnioskodawcy i współorganizatorach w odniesieniu do swoich pracowników uczestniczących w konkursie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z treści art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z art. 38 ust. 1a i art. 39 ww. ustawy. Natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku na Wnioskodawcy i współorganizatorach będzie ciążyć obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 oraz z art. 42 ust.1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „ konkurs ” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „ konkurs ” czytamy, że jest to – „ przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami ”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „ konkursu ” pojawia się element „ rywalizacji ”. Bez „ rywalizacji ” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „ konkurs ”. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem „ rywalizować ” wskazuje się, że oznacza to: „ ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś ” (zob.
2018
6
sty

Istota:
Opodatkowanie nagród wygranych w konkursach.
Fragment:
Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że w ramach swoich działań statutowych Wnioskodawca organizuje konkursy z zakresu dziedziny kultury i sztuki. Jednym z takich konkursów jest konkurs odbywający się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych. Nabór do konkursu oraz Regulamin konkursu ogłaszany jest na stronie internetowej www.zubroffka.pl, zgłoszenia uczestników dokonywane są za pośrednictwem strony internetowej, prace na konkurs są do organizatora przesyłane drogą elektroniczną w postaci linku z wtłoczonymi napisami w języku angielskim. W 2017 r., w miesiącu grudniu odbędzie się XII edycja tego Festiwalu, w ramach której, zgodnie z Regulaminem XII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych, odbędą się następujące konkursy: W FORMULE KRAJOWEJ: Konkurs na najlepszy film zrealizowany przez studentów w polskich szkołach filmowych i artystycznych, Konkurs na najlepszy film, skierowany do polskich twórców amatorów, którzy tworzą autorskie filmy, mimo iż nie ukończyli żadnej wyższej szkoły filmowej, Konkurs na najlepszy film skierowany do polskich twórców niezależnych, absolwentów szkół filmowych i artystycznych tworzących autorskie kino. W FORMULE MIĘDZYNARODOWEJ: Konkurs na najlepszy film niezależny z krajów z byłego bloku państw socjalistycznych - twórców niezależnych, studentów i amatorów.
2017
7
gru

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród w ramach konkursów organizowanych przez Wnioskodawcę.
Fragment:
Wnioskodawca w ramach wydarzenia, mając na celu zwiększenie ilości uczestników w imprezie, zorganizuje także konkursy o charakterze reklamowo-promocyjnym o wartości poniżej 200 zł. Organizatorem konkursu ..... jest Wnioskodawca. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie odwiedzające targi po zakupieniu biletu wstępu lub na podstawie posiadanego zaproszenia. Przedmiotem konkursu będzie wypełnienie ankiety i udzielenie odpowiedzi na zadane w niej pytanie. Ankiety będą rozdawane przez kasjerów przy zakupie biletów, a także dostępne przy kasach. Konkurs będzie ogłoszony w Internecie i podczas targów. Komisja dokona wyboru najciekawszych odpowiedzi, a laureaci zostaną zamieszczeni, po wyrażeniu przez nich zgody, na stronie targów i ..... Załącznikiem do Regulaminu konkursu będzie załącznik zawierający listę nagród. Nagrodami będą np.: srebrny kluczyk o wartości 99 zł, voucher na masaż o wartości 120 zł, nauka tańca o wartości 300 zł itp. Wartość nagrody w ramach akcji promocyjno-reklamowej nie przekroczy kwoty 200 zł, zaś w ramach konkursu ogłoszonego i emitowanego w Internecie nie przekroczy 750 zł. W Regulaminie konkursu wskazane zostanie, że obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród leży po stronie laureata konkursu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś podatek od nagrody uiszczany nie później niż w dniu jej odebrania.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie określenia płatnika oraz jego obowiązków z tytułu zlecenia przez Wnioskodawcę organizacji konkursu, loterii Agencji oraz przekazania swoich produktów jako nagród w konkursach organizowanych przez inny podmiot
Fragment:
Zasady Konkursu każdorazowo określa regulamin, który zawiera warunki uczestnictwa, zasady rywalizacji, sposób wyłaniania zwycięzców i wręczania nagród, czas trwania konkursu, a także wskazuje Agencję przeprowadzającą Konkurs. Agencje organizujące Konkursy, jeżeli regulamin Konkursu tego wymaga, prowadzą rejestrację Uczestników dla potrzeb Konkursu. Organizują także wybór i przekazanie nagród Uczestnikom, prowadzą działania reklamowe, zapewniają obsługę techniczno-informatyczną Konkursu. Jeżeli jest to konieczne dla prowadzenia Konkursu, L. przekazuje agencji dane transakcyjne dotyczące transakcji dokonanych przez Uczestników. Pomimo przekazania organizacji Konkursu Agencji, administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdorazowo jest L., stosownie do stanowiska zajętego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w decyzji wydanej na gruncie podobnego stanu faktycznego. L. powierza Agencji, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, przetwarzanie danych osobowych uczestników, podawanych w związku z udziałem w Konkursie. Jeżeli udział w Konkursie wiąże się z wykonaniem określonego w regulaminie konkursowym zadania lub udzielenia odpowiedzi, Uczestnik zobowiązuje się do przeniesienia na Agencję praw autorskich do efektu wykonanego zadania lub udzielonej przez siebie odpowiedzi.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Spółkę konkursami
Fragment:
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców. W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursu, podlegał będzie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
27
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem przez Wnioskodawcę nagród w przeprowadzanych na zlecenie klientów konkursach lub grach
Fragment:
Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł – jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu. Tym samym w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania powyższego zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki: organizatorem konkursu są środki masowego przekazu, i podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu. Sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu nie jest wystarczający. Bowiem literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „ i ” w wyrażeniu „ organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) ”. A to oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.
2017
27
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem nagród w ramach organizowanego przez Wnioskodawcę konkursu.
Fragment:
Zasadniczo definicja pojęcia "konkurs" zawiera więc kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, powinny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ulega też wątpliwości, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem "konkurs" wskazano, Ze jest to: „ przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami ”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję "konkursu" pojawia się element "rywalizacji". Bez "rywalizacji" bowiem nie możemy dookreślić pojęcia "konkurs". W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem "rywalizować" wskazuje się, że oznacza to: „ ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś: współzawodniczyć; konkurować z kimś ” (Słownik Języka Polskiego, M.
2017
9
wrz

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z organizowaniem konkursów.
Fragment:
Odnosząc powyższe do zasad stanu faktycznego sprawy należy zauważyć, że organizowany przez Wnioskodawcę Konkurs zawiera określone elementy niezbędne do zaklasyfikowania go jako Konkursu w rozumieniu ww. przepisów ustawy PDOF. W szczególności, zasady Konkursu przewidują, że Uczestnicy będą rywalizowali o zdobycie nagród. Występuje zatem czynnik rywalizacji. Powołana jest komisja konkursowa. Zasady Konkursu określa Regulamin. Przewidziane są określone w Regulaminie nagrody. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, opisane w Regulaminach zasady funkcjonowania Konkursu wskazują, że można go potraktować jako konkursy dla celów podatkowych. Konkurs jest bowiem przedsięwzięciem, podczas którego Uczestnicy rywalizują między sobą i prowadzi do wyłonienia najlepszych Uczestników na podstawie określonych w Regulaminie kryteriów. W wyniku udziału w Konkursie wyeliminowani zostają słabsi Uczestnicy natomiast ci najlepsi zostają nagrodzeni. W ocenie Wnioskodawcy, bez znaczenia dla kwalifikacji Konkursu jako konkursu na gruncie podatkowym jest to, że zawiera on elementy motywacyjne. Brak jest bowiem powodów do uznania, że opisywane przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia nie posiadają cech konkursu. Organizowane przez Wnioskodawcę działania przeprowadzone są (...)
2017
29
sie

Istota:
Skutki podatkowe związane z uzyskaniem nagrody w konkursie.
Fragment:
Zasady Konkursu określone zostały w regulaminie, zgodnie z którym m.in.: uczestnikiem Konkursu może być tylko klient organizatora czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą oraz posiada przynajmniej jedno stanowisko do wykonywania usług mechaniki samochodowej; Konkurs polega na sprawdzeniu wiedzy technicznej i umiejętności; celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników lub elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w danej grupie zawodowej; konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszy etap - eliminacje - polega na odpowiedzi na pytania zawarte w pięciu testach wiedzy opublikowanych na stronach internetowych oraz osiągnięciu odpowiedniego „ minimum zakupowego ” towarów promocyjnych - za rozwiązane testy i dokonane zakupy przydzielane są punkty, których łączna ilość będzie decydująca o awansie do kolejnego etapu; drugi etap to półfinał w formie pisemnego testu i finał polegający na rozwiązaniu zadań praktycznych. o miejscu w konkursie oraz rodzaju nagrody będą decydowały wyniki zadań finałowych; Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. nr 4 poz. 27 z późn. zm.).
2017
5
sie

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród rzeczowych uczestnikom konkursu z dziedziny kultury i sportu.
Fragment:
Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców. Należy także zauważyć, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwala wyodrębnić dwie grupy konkursów, do których może mieć zastosowanie omawiane zwolnienie. Pierwsza grupa konkursów to konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Zatem, aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie 3 warunki: organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu, podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu (np.: internet), jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Zatem, jak wynika z analizowanego przepisu, w przypadku pierwszej grupy konkursów – zastosowanie zwolnienia od podatku do wygranych w konkursach ogłaszanych np. w internecie, prasie mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursu były środki masowego przekazu. Natomiast, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, Wnioskodawca nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu.
2017
25
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konkursy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.