Konkursy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konkursy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
gru

Istota:

Określenie płatnika oraz jego obowiązków z tytułu przekazywanych nagród w konkursach.

Fragment:

Fakt, że konkursy te zawierają w sobie czynnik motywacyjny (akcja motywuje do podejmowania przez Sprzedawcę określonych zachowań w celu osiągnięcia określonych wyników, głównie sprzedażowych) nie wyklucza uznania akcji za konkurs. Działania motywacyjne są wpisane w akcje konkursowe, albowiem cechą konstytutywną i nieodłącznym elementem każdego konkursu jest zachęcanie potencjalnych uczestników do poniesienia określonego wysiłku celem konkurowania między sobą o wymierną korzyść w postaci obiecanej nagrody. Jeśli tylko wszystkie niezbędne warunki formalne dla kwalifikacji akcji jako konkursów są spełnione, to występowanie czynnika motywującego nie stanowi przesłanki do odmawiania tym akcjom charakteru konkursów. Jednocześnie, to, że istotą konkursów, których dotyczy niniejszy wniosek jest nagradzanie postaw propagowanych w związku z wykonywaną przez Sprzedawców pracą, nie oznacza, że podstawą prawną wypłaty nagród uzyskanych przez laureatów tych przedsięwzięć jest stosunek pracy. Podmiotem dokonującym świadczeń w konkursach (wydającym i/lub fundującym nagrody) jest Spółka, której nie łączą z laureatami konkursów umowy o pracę, zatem nagrody przyznane Sprzedawcom nie mogą zostać zaliczone do przychodów ze stosunku pracy.

2018
9
gru

Istota:

Opodatkowania środków finansowych otrzymanych jako nagrody w konkursie

Fragment:

U. z 2018r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2018 r. (data wpływu 05 października 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania środków finansowych otrzymanych jako nagrody w konkursie – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 05 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania środków finansowych otrzymanych jako nagrody w konkursie. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi architektoniczne. Jest podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wziął udział w konkursie architektonicznym, w którym udział wzięli przedsiębiorcy: architekci i osoby prawne. Zwycięstwo w konkursie jest tytułem do wypłaty nagrody pieniężnej za pierwsze miejsce w kwocie 30.000,- zł. Konkurs zorganizowała Gmina ... ul. ..., ..., NIP: .... Konkurs dotyczył opracowania koncepcji architektonicznej budowy budynku przedszkola przy ulicy ... w miejscowości .... Wnioskodawca wygrał konkurs i nagrodę w wysokości 30.000,- zł. Zgodnie z regulaminem konkursu zatwierdzonym przez Wójta ... w dniu ... 2018 z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej, Uczestnik konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia, przenosi na własność wszystkie egzemplarze pracy konkursowej, nośniki na których praca ta została utrwalona oraz całość autorskich praw majątkowych do tej pracy na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 04-02-1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2018
21
lis

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami.

Fragment:

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w przedsięwzięciu, które organizuje Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnicy konkursu będą pomiędzy sobą rywalizować a konkurs będzie prowadził do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursu. W konsekwencji powyższego stwierdzenia, po stronie osób fizycznych uczestniczących w konkursie z tytułu otrzymanych w ramach konkursu nagród, powstanie przychód z innych źródeł, od którego płatnik będzie zobowiązany pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

2018
9
lis

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z organizowanymi konkursami.

Fragment:

W przypadku, gdy Wnioskodawca wraz z innymi współorganizatorami (Partnerami) organizuje/będzie organizował Konkursy i wspólnie z innymi współorganizatorami ponosi/będzie ponosił ekonomiczny ciężar organizowanego przedsięwzięcia, to obowiązki płatnika ciążą/będą ciążyły na wszystkich organizatorach w zakresie w jakim ponoszą ciężar ekonomiczny organizacji konkursu i nagród. Natomiast, gdy organizatorem Konkursów jest/będzie sam Wnioskodawca i to on ponosi/będzie ponosił ciężar ekonomiczny – obowiązki płatnika ciążą/będą ciążyły tylko na Wnioskodawcy. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest/będzie organizatorem, jak i współorganizatorem Konkursu i przyznaje/będzie przyznawał nagrody i ponosi/będzie ponosił ciężar ekonomiczny organizacji Konkursu i nagród, to obowiązki płatnika ciążą/będą ciążyły wyłącznie na Wnioskodawcy. Natomiast, gdy Wnioskodawca jest/będzie współorganizatorem Konkursów i tylko w części ponosi/będzie ponosił ekonomiczny ciężar organizacji konkursu i nagród, to wówczas, w takim zakresie (części) w jakim ponosi/będzie ponosił ciężar ekonomiczny nagród obowiązki płatnika ciążą/będą ciążyły na Wnioskodawcy, jak również na pozostałych współorganizatorach (Partnerach) w zakresie poniesionego przez nich ciężaru ekonomicznego organizacji konkursu i nagród. W sytuacji, gdy koszty nagród w konkursach ponoszą/będą ponosili Partnerzy Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Jak wynika z art. 30 ust. (...)

2018
14
wrz

Istota:

Obowiązek wystawienia przez zwycięzców konkursu, będących podatnikami VAT, faktury w związku z przeniesieniem na Wnioskodawcę praw majątkowych do prac

Fragment:

Uniwersytet – dalej „ Wnioskodawca ” - ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. „ ... ” w .... Konkurs prowadzony był na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Przedmiotem konkursu było opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie wizji architektoniczno-przestrzennej budynku z instalacjami, infrastrukturą drogową, techniczną i zagospodarowaniem terenu. Opracowana koncepcja konkursowa musiała dotyczyć, oprócz koncepcji architektonicznej obiektu, również szkicowych koncepcji rozwiązania konstrukcji budynku oraz instalacji-sanitarnych i elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu oraz warunki realizacyjne robót zostały zawarte w załączniku do Regulaminu konkursu. Zgodnie z regulaminem, przystępując do konkursu, każdy z uczestników we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie złożył oświadczenie, iż w przypadku przyznania wykonanej przez niego pracy konkursowej, nagrody oraz z chwilą wypłaty nagrody, przeniesie na organizatora konkursu (tj. Wnioskodawcę) autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zależne do tej pracy, na warunkach określonych w Rozdziale VIII Regulaminu.

2018
13
sie

Istota:

Skutki podatkowe sposobu opodatkowania organizowanych konkursów dot. Sprzedaży produktów

Fragment:

Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „ konkurs ” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „ konkurs ” czytamy, że jest to – „ przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami ”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „ konkursu ” pojawia się element „ rywalizacji ”. Bez „ rywalizacji ” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „ konkurs ”. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem „ rywalizować ” wskazuje się, że oznacza to: „ ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś ” (zob.

2018
25
lip

Istota:

Obowiązki płatnika związane z organizacją konkursu.

Fragment:

W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że w przedsięwzięciu, które organizuje Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnicy konkursu będą bowiem pomiędzy sobą rywalizować a konkurs będzie prowadził do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w Regulaminie konkursu. W konsekwencji powyższego stwierdzenia, po stronie osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, uczestniczących w konkursie z tytułu otrzymanych w ramach konkursu nagród, powstanie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego płatnik zobowiązany będzie pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

2018
20
cze

Istota:

Opodatkowanie przychodów – obowiązki płatnika.

Fragment:

W celu zwiększenia motywacji pracowników, a co za tym idzie intensyfikacji sprzedaży oraz poprawy wyników finansowych, Wnioskodawca zamierza przeprowadzać w przyszłości określone działania wspierające sprzedaż, przybierające formę konkursów (dalej: Konkurs albo Konkursy). Wnioskodawca na potrzeby organizowanych Konkursów przygotował „ Regulamin uczestnictwa w konkursach organizowanych przez S.A. dla osób zatrudnionych w spółkach z Grupy ” (zwany dalej: Regulaminem). Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursach organizowanych przez Wnioskodawcę dla osób zatrudnionych w spółkach z Grupy, zaś szczegółowe warunki uczestnictwa w każdym z Konkursów będą określone każdorazowo w zapowiedzi Konkursu, która będzie regulowała rodzaj Konkursu oraz sposób wyłaniania jego laureatów. Regulamin oraz zapowiedź każdego z Konkursów będą zamieszczane również na stronie internetowej, której administratorem będzie Wnioskodawca (uczestnicy Konkursu będą mieli dostęp do Regulaminu oraz zapowiedzi Konkursów dzięki loginowi i hasłu, umożliwiającym wejście na stronę internetową). Zgodnie z Regulaminem, uczestnikiem Konkursu będzie mogła być każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce z Grupy, w tym w Spółce (dalej: „ Uczestnicy ”), z wyłączeniem członków komisji konkursowej czuwającej nad prawidłowością przebiegu danego Konkursu. Każdy z Uczestników będzie brał udział w Konkursie osobiście i samodzielnie, a jego uczestnictwo nie będzie podlegało przeniesieniu na inną osobę.

2018
13
cze

Istota:

Czy Spółka jako organizator Konkursów, jest zobowiązana pobrać od wartości przekazanych nagrodzonym Uczestnikom nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy, określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT?

Fragment:

Z kolei, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12 wskazał, że definicja terminu "konkurs" zawiera kilka elementów, zatem: „ w pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji ”. Odnosząc powyższe do Konkursów organizowanych przez Spółkę, zdaniem Wnioskodawcy, nagrody w nich wydawane powinny być traktowane nie jak przychody ze stosunku pracy, a jak przychody z innych źródeł, ponieważ biorą w nich udział zarówno Pracownicy Spółki, jak i jej Współpracownicy, czyli osoby niebędące pracownikami organizatora Konkursów. Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody wydawane w Konkursach stanowiłyby dla zwycięzców przychód ze stosunku pracy jedynie w przypadku, gdyby Konkursy byłyby kierowane wyłącznie do Pracowników Spółki, i w konsekwencji Wnioskodawca, jako płatnik, miałby wówczas obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 31 ustawy PIT.

2018
30
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursów przez zewnętrzną agencję

Fragment:

Zasady Konkursu każdorazowo określa regulamin, który zawiera warunki uczestnictwa, zasady rywalizacji, sposób wyłaniania zwycięzców i wręczania nagród, czas trwania konkursu, a także wskazuje Agencję przeprowadzającą Konkurs jako organizatora Konkursu. Agencje organizujące Konkursy, jeżeli regulamin Konkursu tego wymaga, prowadzą rejestrację Uczestników dla potrzeb Konkursu. Organizują także wybór i przekazanie nagród Uczestnikom, prowadzą działania reklamowe, zapewniają obsługę techniczno-informatyczną Konkursu. W opisie własnego stanowiska Wnioskodawca wskazał ponadto, że Spółka nabywa usługę kompleksowej organizacji konkursu i przekazuje Agencji wynagrodzenie za wykonanie tej usługi. Agencja organizując Konkurs działa na zlecenie Spółki (na podstawie umowy zawartej ze Spółką) i w celu wspierania interesów handlowych Spółki. Agencja, jako Organizator Konkursu działa we własnym imieniu, nie jako pośrednik czy pełnomocnik Spółki. Agencja pełni autonomiczną rolę w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu, podejmowane przez podmiot czynności stanowią ekonomicznie spójną i niepodzielną całość. Wykonanie wszystkich elementów usługi spoczywa na Agencji, a jednym z nich jest nabycie, a następnie przekazanie zwycięzcom nagród i spełnienie związanych z tym faktem obowiązków.