Konkursy | Interpretacje podatkowe

Konkursy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konkursy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Spółkę konkursami
Fragment:
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców. W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursu, podlegał będzie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
27
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem przez Wnioskodawcę nagród w przeprowadzanych na zlecenie klientów konkursach lub grach
Fragment:
Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł – jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu. Tym samym w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania powyższego zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki: organizatorem konkursu są środki masowego przekazu, i podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu. Sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu nie jest wystarczający. Bowiem literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „ i ” w wyrażeniu „ organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) ”. A to oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.
2017
27
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem nagród w ramach organizowanego przez Wnioskodawcę konkursu.
Fragment:
Zasadniczo definicja pojęcia "konkurs" zawiera więc kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, powinny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ulega też wątpliwości, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem "konkurs" wskazano, Ze jest to: „ przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami ”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję "konkursu" pojawia się element "rywalizacji". Bez "rywalizacji" bowiem nie możemy dookreślić pojęcia "konkurs". W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem "rywalizować" wskazuje się, że oznacza to: „ ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś: współzawodniczyć; konkurować z kimś ” (Słownik Języka Polskiego, M.
2017
9
wrz

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z organizowaniem konkursów.
Fragment:
Odnosząc powyższe do zasad stanu faktycznego sprawy należy zauważyć, że organizowany przez Wnioskodawcę Konkurs zawiera określone elementy niezbędne do zaklasyfikowania go jako Konkursu w rozumieniu ww. przepisów ustawy PDOF. W szczególności, zasady Konkursu przewidują, że Uczestnicy będą rywalizowali o zdobycie nagród. Występuje zatem czynnik rywalizacji. Powołana jest komisja konkursowa. Zasady Konkursu określa Regulamin. Przewidziane są określone w Regulaminie nagrody. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, opisane w Regulaminach zasady funkcjonowania Konkursu wskazują, że można go potraktować jako konkursy dla celów podatkowych. Konkurs jest bowiem przedsięwzięciem, podczas którego Uczestnicy rywalizują między sobą i prowadzi do wyłonienia najlepszych Uczestników na podstawie określonych w Regulaminie kryteriów. W wyniku udziału w Konkursie wyeliminowani zostają słabsi Uczestnicy natomiast ci najlepsi zostają nagrodzeni. W ocenie Wnioskodawcy, bez znaczenia dla kwalifikacji Konkursu jako konkursu na gruncie podatkowym jest to, że zawiera on elementy motywacyjne. Brak jest bowiem powodów do uznania, że opisywane przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia nie posiadają cech konkursu. Organizowane przez Wnioskodawcę działania przeprowadzone są (...)
2017
29
sie

Istota:
Skutki podatkowe związane z uzyskaniem nagrody w konkursie.
Fragment:
Zasady Konkursu określone zostały w regulaminie, zgodnie z którym m.in.: uczestnikiem Konkursu może być tylko klient organizatora czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą oraz posiada przynajmniej jedno stanowisko do wykonywania usług mechaniki samochodowej; Konkurs polega na sprawdzeniu wiedzy technicznej i umiejętności; celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników lub elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w danej grupie zawodowej; konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszy etap - eliminacje - polega na odpowiedzi na pytania zawarte w pięciu testach wiedzy opublikowanych na stronach internetowych oraz osiągnięciu odpowiedniego „ minimum zakupowego ” towarów promocyjnych - za rozwiązane testy i dokonane zakupy przydzielane są punkty, których łączna ilość będzie decydująca o awansie do kolejnego etapu; drugi etap to półfinał w formie pisemnego testu i finał polegający na rozwiązaniu zadań praktycznych. o miejscu w konkursie oraz rodzaju nagrody będą decydowały wyniki zadań finałowych; Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. nr 4 poz. 27 z późn. zm.).
2017
5
sie

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród rzeczowych uczestnikom konkursu z dziedziny kultury i sportu.
Fragment:
Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców. Należy także zauważyć, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwala wyodrębnić dwie grupy konkursów, do których może mieć zastosowanie omawiane zwolnienie. Pierwsza grupa konkursów to konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Zatem, aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie 3 warunki: organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu, podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu (np.: internet), jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Zatem, jak wynika z analizowanego przepisu, w przypadku pierwszej grupy konkursów – zastosowanie zwolnienia od podatku do wygranych w konkursach ogłaszanych np. w internecie, prasie mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursu były środki masowego przekazu. Natomiast, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, Wnioskodawca nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu.
2017
25
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie:
- obowiązków płatnika w związku z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do wydanych uczestnikom konkursu nagród,
- obowiązków płatnika w związku ze złożeniem do właściwego organu podatkowego deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym w odniesieniu do wydanych uczestnikom konkursu nagród.
Fragment:
Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „ konkurs ” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „ konkurs ” czytamy, że jest to – „ przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami ”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „ konkursu ” pojawia się element „ rywalizacji ”. Bez „ rywalizacji ” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „ konkurs ”. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem „ rywalizować ” wskazuje się, że oznacza to: „ ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś ” (zob.
2017
19
lip

Istota:
Konkurs wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów, którego organizatorem jest Wnioskodawca, w którym wysokość przyznawanych nagród rzeczowych nie przekroczy kwoty 760 zł, spełnia przesłanki do zwolnienia z opodatkowania ww. nagród uzyskiwanych przez zwycięzców przedmiotowego konkursu w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców. Z treści wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania zespołu do zorganizowania XVII Kynologicznych Mistrzostw Policji, Wnioskodawca jest organizatorem finału Mistrzostw, natomiast nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawuje Komendant. Organizowany przez Wnioskodawcę konkurs - Kynologiczne Mistrzostwa Policji posiada regulamin określający zarówno reguły konkurencji, sposób wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania nagród. Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej - laureaci uprawnieni do otrzymania nagród, zostaną wyłonieni przez jury wytypowane spośród kadry dydaktycznej Zakładu Kynologii Policyjnej Wnioskodawcy przez Komendanta.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z wydaniem nagród pieniężnych uczestnikom konkursu, o którym mowa we wniosku.
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i zagospodarowania terenu dla planowanego zadania pn. „ P.A.O. ”. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs i zgodnie z opracowanym regulaminem przyznano nagrody pieniężne za zajęcie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca. Wypłacając przyznane nagrody nie potrącono podatku dochodowego cedując to na zwycięzców konkursu. Z wniosku wynika ponadto, że zadanie konkursowe było ściśle związane z głównym profilem działalności gospodarczej prowadzonej przez biorących udział w konkursie przedsiębiorców tj. usług w zakresie projektowania i architektury.
2017
14
cze

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi finansowe w zakresie leasingu samochodów. Spółka w swojej ofercie posiada zarówno leasing finansowy jak i operacyjny (dalej: „ umowy leasingu ”). W celu osiągania jak najlepszych wyników sprzedażowych (liczonych np. ilością zawartych umów leasingowych lub pozyskanych nowych klientów itp.) Wnioskodawca zorganizował konkurs dotyczący umów leasingowych, których przedmiotem są samochody używane (dalej: „ Konkurs ”). Szczegółowe zasady dotyczące Konkursu, tj.: wskazanie uczestników, organizatora, czasu trwania Konkursu, rodzaju nagród, zasad przystąpienia do Konkursu, kryteriów na podstawie których zostaną wyłonieni zwycięzcy, a także cel Konkursu zostały przedstawione w Regulaminie Konkursu (dalej: „ Regulamin ”). Regulamin Konkursu został udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu (w ramach grupy osób do których skierowany został Konkurs) przed dniem rozpoczęcia Konkursu. Uczestnikami zorganizowanego przez Spółkę Konkursu mogą być następujące osoby: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, współpracujące z Wnioskodawcą w oparciu o umowę cywilnoprawną (np. umowa zlecenie).
2017
14
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konkursy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.