Konkursy | Interpretacje podatkowe

Konkursy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konkursy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zasady opodatkowania nagrody pieniężnej z tytułu wygranej w konkursie
Fragment:
Zgodnie z zapisem pkt 5 załącznika nr 22 do regulaminu konkursu, uczestnicy udzielają Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo od momentu zatwierdzenia wyników konkursu przez kierownika zamawiającego do pracy konkursowej złożonej w konkursie, na polach eksploatacji wymienionych w regulaminie konkursu. Zgodnie z pkt 6 tego załącznika, zdobywając nagrodę pieniężną lub wyróżnienie pieniężne w konkursie, jego uczestnicy przenoszą na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań pracy konkursowej, na warunkach określonych w regulaminie konkursu. Oznacza to, że automatyczne przejście praw autorskich praw majątkowych następuje z chwilą rozstrzygnięcia konkursu, zaś Miasto nabywa te prawa tylko w odniesieniu do projektów laureatów konkursu. Nagrody pieniężne będą wypłacone przez Miasto w terminie do 31 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Zgodnie z pkt 1 rozdziału VIII, w konkursie przewidziane są jedynie nagrody pieniężne, przy czym, jak stanowi regulacja zawarta w pkt 5 rozdziału VIII, kwoty te zostaną pomniejszone o należne podatki na podstawie odrębnych przepisów. Jednocześnie, w postanowieniach regulaminu konkursu nie wyszczególniono, jaka część nagrody pieniężnej stanowi „ nagrodę ”, a jaka „ wynagrodzenie ” za przeniesienie praw autorskich praw majątkowych do projektu.
2017
18
lut

Istota:
W konsekwencji nie można uznać za nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy opisanych we wniosku nagród uzyskiwanych przez zwycięzców konkursu organizowanego przez Spółkę, pomimo, że wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 zł.
Fragment:
W ramach działań mających na celu zwiększenie sprzedaży swoich produktów Spółka organizuje różnego rodzaju akcje promocyjne o charakterze konkursów (dalej: konkursy). Zasady konkursów każdorazowo sformułowane są w regulaminach danego konkursu, które określają organizatora konkursu, czas jego trwania, zasady rywalizacji, przedmiot rywalizacji, kryteria wyłaniania zwycięzców oraz przewidziane nagrody wraz ze sposobem ich wydawania. Uczestnicy konkursów będą pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów. Wszystkie wskazane elementy przesądzają o tym, że przedmiotowe przedsięwzięcie można nazwać konkursem. Spółka podkreśla, iż konkursy nie należą do grupy konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Uczestnikami konkursów mogą być między innymi: konsumenci (osoby fizyczne będące ostatecznymi nabywcami produktów sprzedawanych przez Spółkę), podwykonawcy Spółki, kontrahenci i pracownicy kontrahentów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku wydania w ramach konkursu nagrody o wartości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł osobie fizycznej, która łącznie spełnia następujące warunki: nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi działalność gospodarczą, lecz bierze udział w konkursie bez (...)
2017
15
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z przeprowadzaniem przez Wnioskodawcę konkursu na zlecenie klienta
Fragment:
Ciężar ekonomiczny konkursu, w tym zakup nagród, reklamę konkursu, ponosić będzie w całości organizator konkursu. Organizator według własnego uznania dokonuje wyboru nagród i ich wartości, określa pulę nagród, oraz mechanizm ich wydania uczestnikom - zwycięzcom konkursu. Organizator ustala także mechanizm wzięcia udziału w konkursie, krąg osób uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie, zasięg terytorialny, a także katalog produktów promocyjnych objętych akcją promocyjną. Po dokonaniu analizy przesłanej odpowiedzi na wezwanie Organ podatkowy ponownie pismem z dnia 15 grudnia 2016 r. Nr 1462-IPPB2.4511.705.2016.2.MK wezwał Wnioskodawcę o doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie: Nagrody są przyznawane za zwycięstwo w konkursie. Wybór zwycięzców w konkursie jest dokonywany przez jury konkursu, na podstawie kryteriów opisanych we wniosku. Nagrody nie będą stanowić ekwiwalentu za przeniesienia praw autorskich do nagrodzonych- prac konkursowych. Wskazuję, że prawa autorskie przysługujące twórcy do wykonanej pracy są przenoszone już przez zwycięzcę konkursu. Zatem najpierw jury konkursu wybiera zwycięzców, a następnie wydaje im nagrodę i przejmuje prawa autorskie (np. licencja) do wykonanej pracy na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawach autorskich, tylko i wyłącznie w celu umożliwienia organizatorowi prezentami publicznej wykonanej pracy - zadania konkursowego.
2017
15
lut

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł przyznawanych w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych o charakterze konkursów.
Fragment:
W ramach działań mających na celu zwiększenie sprzedaży swoich produktów Spółka organizuje różnego rodzaju akcje promocyjne o charakterze konkursów (dalej: Konkursy). Zasady Konkursów każdorazowo sformułowane są w regulaminach danego Konkursu, które określają organizatora Konkursu, czas jego trwania, zasady rywalizacji, przedmiot rywalizacji, kryteria wyłaniania zwycięzców oraz przewidziane nagrody wraz ze sposobem ich wydawania. Uczestnicy Konkursów będą pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów. Wszystkie wskazane elementy przesądzają o tym, że przedmiotowe przedsięwzięcie można nazwać konkursem. Spółka podkreśliła, że Konkursy nie należą do grupy konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Uczestnikami konkursów mogą być między innymi: konsumenci (osoby fizyczne będące ostatecznymi nabywcami produktów sprzedawanych przez Spółkę), podwykonawcy Spółki, kontrahenci i pracownicy kontrahentów. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku wydania w ramach Konkursu nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł osobie fizycznej, która łącznie spełnia następujące warunki: nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi działalność gospodarczą, lecz (...)
2017
15
lut

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł przyznawanych w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych o charakterze konkursów.
Fragment:
W ramach działań mających na celu zwiększenie sprzedaży swoich produktów Spółka organizuje różnego rodzaju akcje promocyjne o charakterze konkursów (dalej: Konkursy). Zasady Konkursów każdorazowo sformułowane są w regulaminach danego Konkursu, które określają organizatora Konkursu, czas jego trwania, zasady rywalizacji, przedmiot rywalizacji, kryteria wyłaniania zwycięzców oraz przewidziane nagrody wraz ze sposobem ich wydawania. Uczestnicy Konkursów będą pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów. Wszystkie wskazane elementy przesądzają o tym, że przedmiotowe przedsięwzięcie można nazwać konkursem. Spółka podkreśliła, że Konkursy nie należą do grupy konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Uczestnikami konkursów mogą być między innymi: konsumenci (osoby fizyczne będące ostatecznymi nabywcami produktów sprzedawanych przez Spółkę), podwykonawcy Spółki, kontrahenci i pracownicy kontrahentów. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku wydania, w ramach Konkursu, nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł osobie fizycznej, która łącznie spełnia następujące warunki: nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi działalność gospodarczą, lecz (...)
2017
15
lut

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł przyznawanych w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych o charakterze konkursów.
Fragment:
W ramach działań mających na celu zwiększenie sprzedaży swoich produktów Spółka organizuje różnego rodzaju akcje promocyjne o charakterze konkursów (dalej: Konkursy). Zasady Konkursów każdorazowo sformułowane są w regulaminach danego Konkursu, które określają organizatora Konkursu, czas jego trwania, zasady rywalizacji, przedmiot rywalizacji, kryteria wyłaniania zwycięzców oraz przewidziane nagrody wraz ze sposobem ich wydawania. Uczestnicy Konkursów będą pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów. Wszystkie wskazane elementy przesądzają o tym, że przedmiotowe przedsięwzięcie można nazwać konkursem. Spółka podkreśliła, że Konkursy nie należą do grupy konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Uczestnikami konkursów mogą być między innymi: konsumenci (osoby fizyczne będące ostatecznymi nabywcami produktów sprzedawanych przez Spółkę), podwykonawcy Spółki, kontrahenci i pracownicy kontrahentów. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku wydania w ramach Konkursu nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł osobie fizycznej, która łącznie spełnia następujące warunki: nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi działalność gospodarczą, lecz (...)
2017
15
lut

Istota:
Czy Spółka w przypadku zmiany systemu wynagradzania partnerów, jako organizator konkursu, będzie zobowiązana wyłącznie pobrać od wartości nagród zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „ konkurs ” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „ konkurs ” czytamy, że jest to – „ przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami ”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „ konkursu ” pojawia się element „ rywalizacji ”. Bez „ rywalizacji ” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „ konkurs ”. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem „ rywalizować ” wskazuje się, że oznacza to: „ ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś ” (zob.
2017
1
lut

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazywaniem nagród osobom fizycznym w ramach organizowanych konkursów i gier
Fragment:
Konkursy będą polegały również na udzielaniu odpowiedzi na pytania z różnych dziedzin nauki, wiedzy, w określonym czasie, jednak rozgrywka konkursowa będzie toczyła się pomiędzy uczestnikami konkursu. Nie będą odbywały się jakiekolwiek losowania zwycięzców gier i konkursów, o wygraniu nagrody decydował będzie jedynie poziom wiedzy grającego lub uczestnika konkursu. Warunkiem przystąpienia do gry lub konkursu będzie uiszczenie opłaty za udział w grze lub w konkursie. Element ilości czasu przypadającego na odpowiedź Wnioskodawca wprowadzi z obawy przed korzystaniem grających lub uczestników konkursów z niedozwolonej pomocy. Opisane wyżej elementy będą również zawarte w regulaminie. Uczestnik gry lub konkursu nie musi posiadać zarejestrowanego konta w witrynie internetowej czasopisma Wnioskodawcy, ani żadnej innej witrynie. Dostęp do gier i konkursów przez sieć Internet będzie ogólnodostępny dla wszystkich osób. W opisanym stanie faktycznym, jako organizator konkursów i gier Wnioskodawca będzie wydawcą czasopisma Internetowego, który organizuje i ogłasza gry i konkursy w sieci Internet. Z przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.
2017
28
sty

Istota:
Obowi1zki p3atnika w stosunku do przekazanej nagrody rzeczowej w konkursie.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 8 lipca 2016 r. wp3yn13 ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowi1zków p3atnika w stosunku do przekazanej nagrody rzeczowej w konkursie W ww. wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. Powiat (dalej: Powiat) og3osi konkurs skierowany do so3ectw Powiatu. Celem konkursu jest wy3onienie spooród uczestników, so3ectw wykazuj1cych szczególn1 aktywnooa w zakresie ochrony orodowiska. Organizator konkursu przewiduje wy3onienie laureatów i wreczenie nagród rzeczowych od kwoty z3 do kwoty z3, dysponuj1c 31czn1 kwot1 nagród z3. Zasady konkursu okreola regulamin konkursu. Wnioski konkursowe bed1 rozpatrywane przez piecioosobow1 komisje konkursow1. Konkurs zostanie og3oszony poprzez umieszczenie og3oszenia na stronie BIP powiatu. Wnioski o dopuszczenie do udzia3u w konkursie przyjmowane bed1 w Starostwie Powiatowym. So3ectwo jest to jednostka pomocnicza gminy. Obszar, zakres dzia3ania so3ectwa i jego obszarów okreola rada gminy w statucie so3ectwa. Gmina jest jednostk1 samorz1du terytorialnego posiadaj1c1 osobowooa prawn1. W kontekocie przedstawionego zdarzenia przysz3ego postawiono nastepuj1ce pytanie. Czy od nagród rzeczowych zakupionych dla so3ectw w wyniku rozstrzygniecia konkursu organizowanego przez Powiat nale?y potr1cia zaliczke na podatek dochodowy od osób prawnych i w jakiej wysokooci? Stanowisko Wnioskodawcy Zdaniem Powiatu od nagród rzeczowych zakupionych dla so3ectw po rozstrzygnieciu konkursu nie nale?y potr1caa podatku (nale?y wyp3acia nagrode w pe3nej wysokooci), gdy? gminy w imieniu so3ectwa powinny doliczya sobie wartooa nagrody do przychodu i rozliczya j1 w zeznaniu rocznym.
2017
12
sty

Istota:
Możliwość powstania przychodu z tyt. zakupu towarów i usług po zaniżonych cenach
Fragment:
Spółka na rzecz której Wnioskodawca świadczy usługi podwykonawstwa organizuje konkursy sprzedażowe. Celem organizacji konkursów jest zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów. Możliwość udziału w konkursie jest ograniczona do podwykonawców. Zasady konkursu są/będą określone w regulaminie konkursu, który ustala zasady wyłaniania zwycięzców, termin rozstrzygnięcia konkursu, a także nagrody dla zwycięzców i sposób ich wydawania. Zgodnie z treścią regulaminu w konkursie została wyłoniona określona liczba zwycięzców, którzy w określonym terminie osiągną najlepsze wyniki sprzedażowe. Zwycięzcy będą wybierani z poszczególnych grup po określoną ilość osób z każdej grupy zaszeregowania. Poziom sprzedaży zostanie ustalony w oparciu o jednolitą miarę wartości sprzedaży produktów. Nagrodą w konkursie sprzedażowym będzie możliwość zakupu od organizatora towaru lub usługi po cenie znacząco odbiegającej od ceny rynkowej. Towary lub usługi stanowiące nagrody w konkursie nie znajdują się w podstawowej ofercie sprzedażowej Spółki. Dla potrzeb konkursu zostaną one zakupione od podmiotu trzeciego. Mając powyższe na względzie należy zauważyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia bonifikaty, rabatu.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konkursy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.