Konkursy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konkursy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursów przez zewnętrzną agencję

Fragment:

Zasady Konkursu każdorazowo określa regulamin, który zawiera warunki uczestnictwa, zasady rywalizacji, sposób wyłaniania zwycięzców i wręczania nagród, czas trwania konkursu, a także wskazuje Agencję przeprowadzającą Konkurs jako organizatora Konkursu. Agencje organizujące Konkursy, jeżeli regulamin Konkursu tego wymaga, prowadzą rejestrację Uczestników dla potrzeb Konkursu. Organizują także wybór i przekazanie nagród Uczestnikom, prowadzą działania reklamowe, zapewniają obsługę techniczno-informatyczną Konkursu. W opisie własnego stanowiska Wnioskodawca wskazał ponadto, że Spółka nabywa usługę kompleksowej organizacji konkursu i przekazuje Agencji wynagrodzenie za wykonanie tej usługi. Agencja organizując Konkurs działa na zlecenie Spółki (na podstawie umowy zawartej ze Spółką) i w celu wspierania interesów handlowych Spółki. Agencja, jako Organizator Konkursu działa we własnym imieniu, nie jako pośrednik czy pełnomocnik Spółki. Agencja pełni autonomiczną rolę w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu, podejmowane przez podmiot czynności stanowią ekonomicznie spójną i niepodzielną całość. Wykonanie wszystkich elementów usługi spoczywa na Agencji, a jednym z nich jest nabycie, a następnie przekazanie zwycięzcom nagród i spełnienie związanych z tym faktem obowiązków.

2018
27
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z zorganizowanym konkursem.

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w przedsięwzięciu, które organizuje Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs. Uczestnicy konkursu będą pomiędzy sobą rywalizować w ilości zdobytych punktów, a konkurs będzie prowadził do wyłonienia zwycięzców, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursu. Należy zauważyć, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy konkursów, do których może mieć zastosowanie omawiane zwolnienie. Pierwsza grupa konkursów to konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Zatem, aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie 3 warunki: organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu; podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu; jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 2000 zł (do 31 grudnia 2017 r. była to kwota 760 zł). Sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu nie jest wystarczający. Bowiem literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „ i ” w wyrażeniu „ organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) ”.

2018
27
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Główną zasadą funkcjonowania portalu jest regularne (codzienne) organizowanie otwartych konkursów, w których udział wymaga dokonania wpłaty wpisowego (w formie mikropłatności) i zastosowania się do warunków konkursowych przedstawionych w regulaminie danego konkursu. Suma kwot wpisowego wpłaconych przez uczestników każdego konkursu tworzy pulę, z której część przeznaczona jest na koszt utrzymania portalu, a pozostała część na nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu. Wyboru zwycięskich prac w każdym konkursie, przez głosowanie na jedną pracę, dokonują sami uczestnicy biorący w nim udział. Różnorodność tematyki konkursów ma zapewnić szeroki wachlarz użytkowników. Każdemu uczestnikowi, który dokonał wpłaty wpisowego, przez co zgłosił swój udział w danym konkursie, przysługuje prawo do złożenia swojej pracy w rywalizacji konkursowej oraz prawo do oddania jednego głosu na dowolną (poza własną) pracę konkursową. Obecnie zasady organizowania oraz księgowania konkursów są następujące: za uczestnictwo w konkursie i dostęp do portalu zainteresowani wpłacają kwoty brutto, wyznaczone w regulaminie konkursu, regulamin konkursu określa zasady konkursu, sposób wyłonienia zwycięzcy konkursu i kwotę przeznaczoną na nagrodę dla zwycięzcy konkursu. Wyłonienie zwycięzcy nie odbywa się drogą losową lecz według zasad określonych w regulaminie każdego konkursu. Ten rodzaj konkursu nie jest zaliczany do gier hazardowych.

2018
5
kwi

Istota:

Wnioskodawca będzie pełnił funkcję płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród przekazywanych laureatom konkursu będącymi osobami fizycznymi zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści ww. art. 41 cytowanej ustawy, a mianowicie ust. 4 i 7 tego artykułu. Zatem Wnioskodawca zobowiązany będzie odprowadzić podatek na konto właściwego urzędu skarbowego i sporządzić deklarację PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Fragment:

Spółka jako organizator Konkursu sporządzi regulamin Konkursu, w którym określi m.in. zasady uczestnictwa w Konkursie, warunki rywalizacji pomiędzy uczestnikami Konkursu, czas trwania Konkursu, zasady wyłonienia zwycięzców oraz nagrody, ogłosi Konkurs wśród Handlowców oraz Handlowców zewnętrznych, a także na zasadach określonych w regulaminie Konkursu, wyłoni zwycięzców i przyzna im nagrody. 4. Spółka planuje, że na podstawie regulaminu Konkursu, uczestnicy Konkursu w trakcie trwania Konkursu będą otrzymywali punkty w związku ze sprzedażą produktów Spółki. Liczba przyznanych punktów będzie zależna od wielkości sprzedaży przez Handlowca lub Handlowca zewnętrznego produktów Spółki w danym okresie rozliczeniowym. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, uczestnicy, którzy otrzymają w tym czasie największą liczbę punktów, zostaną zwycięzcami Konkursu oraz otrzymają przewidziane w regulaminie Konkursu nagrody. Umowy o pracę zawierane z Handlowcami (pracownikami Spółki) nie zawierają żadnych informacji o konkursach organizowanych przez spółkę. Jedyną podstawą organizacji konkursu i przyznawania nagród jest regulamin konkursu ogłaszany przez Spółkę. Udział w konkursie jest dobrowolny zarówno dla Handlowców (pracowników Spółki) jak i Handlowców Zewnętrznych (czyli osób współpracujących z dealerami Spółki na podstawie umów o pracę, umów zlecenia lub na innej podstawie prawnej). 5.

2018
22
mar

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją konkursów.

Fragment:

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich, w tym praw zależnych do wykonanej pracy konkursowej na Wnioskodawcę. Prawa autorskie są następnie przenoszone przez Wnioskodawcę na Zleceniodawcę zgodnie z umową o organizację Konkursu. Wnioskodawca w ramach świadczonych na rzecz Zleceniodawcy usług, przygotuje koncepcję i mechanikę konkursu oraz jego regulamin. Zasady Konkursu każdorazowo określa regulamin, który zawiera warunki uczestnictwa, zasady rywalizacji, sposób wyłaniania zwycięzców i wręczania nagród, czas trwania Konkursu, a także wskazuje Wnioskodawcę jako przeprowadzającego Konkurs. Wnioskodawca, jeżeli regulamin Konkursu tego wymaga, prowadzi rejestrację Uczestników dla potrzeb Konkursu. Organizuje także wybór i przekazanie nagród Uczestnikom, prowadzi działania reklamowe, zapewnia obsługę techniczno - informatyczną Konkursu. Wnioskodawca występuje jako oficjalny organizator Konkursów, działając na zlecenie Zleceniodawcy i organizując Konkursy działa we własnym imieniu składając przyrzeczenie publiczne, to znaczy jest podmiotem przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego. Organizator występuje w stosunku do osób nagrodzonych we własnym imieniu, a nie jako pośrednik czy pełnomocnik Zleceniodawcy.

2018
6
sty

Istota:

Na Wnioskodawcy i współorganizatorach w odniesieniu do swoich pracowników uczestniczących w konkursie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z treści art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z art. 38 ust. 1a i art. 39 ww. ustawy. Natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku na Wnioskodawcy i współorganizatorach będzie ciążyć obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 oraz z art. 42 ust.1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „ konkurs ” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „ konkurs ” czytamy, że jest to – „ przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami ”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „ konkursu ” pojawia się element „ rywalizacji ”. Bez „ rywalizacji ” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „ konkurs ”. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem „ rywalizować ” wskazuje się, że oznacza to: „ ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś ” (zob.

2017
7
gru

Istota:

Opodatkowanie nagród wygranych w konkursach.

Fragment:

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że w ramach swoich działań statutowych Wnioskodawca organizuje konkursy z zakresu dziedziny kultury i sztuki. Jednym z takich konkursów jest konkurs odbywający się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych. Nabór do konkursu oraz Regulamin konkursu ogłaszany jest na stronie internetowej www.zubroffka.pl, zgłoszenia uczestników dokonywane są za pośrednictwem strony internetowej, prace na konkurs są do organizatora przesyłane drogą elektroniczną w postaci linku z wtłoczonymi napisami w języku angielskim. W 2017 r., w miesiącu grudniu odbędzie się XII edycja tego Festiwalu, w ramach której, zgodnie z Regulaminem XII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych, odbędą się następujące konkursy: W FORMULE KRAJOWEJ: Konkurs na najlepszy film zrealizowany przez studentów w polskich szkołach filmowych i artystycznych, Konkurs na najlepszy film, skierowany do polskich twórców amatorów, którzy tworzą autorskie filmy, mimo iż nie ukończyli żadnej wyższej szkoły filmowej, Konkurs na najlepszy film skierowany do polskich twórców niezależnych, absolwentów szkół filmowych i artystycznych tworzących autorskie kino. W FORMULE MIĘDZYNARODOWEJ: Konkurs na najlepszy film niezależny z krajów z byłego bloku państw socjalistycznych - twórców niezależnych, studentów i amatorów.

2017
6
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród w ramach konkursów organizowanych przez Wnioskodawcę.

Fragment:

Wnioskodawca w ramach wydarzenia, mając na celu zwiększenie ilości uczestników w imprezie, zorganizuje także konkursy o charakterze reklamowo-promocyjnym o wartości poniżej 200 zł. Organizatorem konkursu ..... jest Wnioskodawca. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie odwiedzające targi po zakupieniu biletu wstępu lub na podstawie posiadanego zaproszenia. Przedmiotem konkursu będzie wypełnienie ankiety i udzielenie odpowiedzi na zadane w niej pytanie. Ankiety będą rozdawane przez kasjerów przy zakupie biletów, a także dostępne przy kasach. Konkurs będzie ogłoszony w Internecie i podczas targów. Komisja dokona wyboru najciekawszych odpowiedzi, a laureaci zostaną zamieszczeni, po wyrażeniu przez nich zgody, na stronie targów i ..... Załącznikiem do Regulaminu konkursu będzie załącznik zawierający listę nagród. Nagrodami będą np.: srebrny kluczyk o wartości 99 zł, voucher na masaż o wartości 120 zł, nauka tańca o wartości 300 zł itp. Wartość nagrody w ramach akcji promocyjno-reklamowej nie przekroczy kwoty 200 zł, zaś w ramach konkursu ogłoszonego i emitowanego w Internecie nie przekroczy 750 zł. W Regulaminie konkursu wskazane zostanie, że obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród leży po stronie laureata konkursu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś podatek od nagrody uiszczany nie później niż w dniu jej odebrania.

2017
11
lis

Istota:

W zakresie określenia płatnika oraz jego obowiązków z tytułu zlecenia przez Wnioskodawcę organizacji konkursu, loterii Agencji oraz przekazania swoich produktów jako nagród w konkursach organizowanych przez inny podmiot

Fragment:

Zasady Konkursu każdorazowo określa regulamin, który zawiera warunki uczestnictwa, zasady rywalizacji, sposób wyłaniania zwycięzców i wręczania nagród, czas trwania konkursu, a także wskazuje Agencję przeprowadzającą Konkurs. Agencje organizujące Konkursy, jeżeli regulamin Konkursu tego wymaga, prowadzą rejestrację Uczestników dla potrzeb Konkursu. Organizują także wybór i przekazanie nagród Uczestnikom, prowadzą działania reklamowe, zapewniają obsługę techniczno-informatyczną Konkursu. Jeżeli jest to konieczne dla prowadzenia Konkursu, L. przekazuje agencji dane transakcyjne dotyczące transakcji dokonanych przez Uczestników. Pomimo przekazania organizacji Konkursu Agencji, administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdorazowo jest L., stosownie do stanowiska zajętego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w decyzji wydanej na gruncie podobnego stanu faktycznego. L. powierza Agencji, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, przetwarzanie danych osobowych uczestników, podawanych w związku z udziałem w Konkursie. Jeżeli udział w Konkursie wiąże się z wykonaniem określonego w regulaminie konkursowym zadania lub udzielenia odpowiedzi, Uczestnik zobowiązuje się do przeniesienia na Agencję praw autorskich do efektu wykonanego zadania lub udzielonej przez siebie odpowiedzi.

2017
27
wrz

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Spółkę konkursami

Fragment:

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców. W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursu, podlegał będzie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.