Konkursy | Interpretacje podatkowe

Konkursy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konkursy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowi1zki p3atnika w stosunku do przekazanej nagrody rzeczowej w konkursie.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 8 lipca 2016 r. wp3yn13 ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowi1zków p3atnika w stosunku do przekazanej nagrody rzeczowej w konkursie W ww. wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. Powiat (dalej: Powiat) og3osi konkurs skierowany do so3ectw Powiatu. Celem konkursu jest wy3onienie spooród uczestników, so3ectw wykazuj1cych szczególn1 aktywnooa w zakresie ochrony orodowiska. Organizator konkursu przewiduje wy3onienie laureatów i wreczenie nagród rzeczowych od kwoty z3 do kwoty z3, dysponuj1c 31czn1 kwot1 nagród z3. Zasady konkursu okreola regulamin konkursu. Wnioski konkursowe bed1 rozpatrywane przez piecioosobow1 komisje konkursow1. Konkurs zostanie og3oszony poprzez umieszczenie og3oszenia na stronie BIP powiatu. Wnioski o dopuszczenie do udzia3u w konkursie przyjmowane bed1 w Starostwie Powiatowym. So3ectwo jest to jednostka pomocnicza gminy. Obszar, zakres dzia3ania so3ectwa i jego obszarów okreola rada gminy w statucie so3ectwa. Gmina jest jednostk1 samorz1du terytorialnego posiadaj1c1 osobowooa prawn1. W kontekocie przedstawionego zdarzenia przysz3ego postawiono nastepuj1ce pytanie. Czy od nagród rzeczowych zakupionych dla so3ectw w wyniku rozstrzygniecia konkursu organizowanego przez Powiat nale?y potr1cia zaliczke na podatek dochodowy od osób prawnych i w jakiej wysokooci? Stanowisko Wnioskodawcy Zdaniem Powiatu od nagród rzeczowych zakupionych dla so3ectw po rozstrzygnieciu konkursu nie nale?y potr1caa podatku (nale?y wyp3acia nagrode w pe3nej wysokooci), gdy? gminy w imieniu so3ectwa powinny doliczya sobie wartooa nagrody do przychodu i rozliczya j1 w zeznaniu rocznym.
2017
12
sty

Istota:
Możliwość powstania przychodu z tyt. zakupu towarów i usług po zaniżonych cenach
Fragment:
Spółka na rzecz której Wnioskodawca świadczy usługi podwykonawstwa organizuje konkursy sprzedażowe. Celem organizacji konkursów jest zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów. Możliwość udziału w konkursie jest ograniczona do podwykonawców. Zasady konkursu są/będą określone w regulaminie konkursu, który ustala zasady wyłaniania zwycięzców, termin rozstrzygnięcia konkursu, a także nagrody dla zwycięzców i sposób ich wydawania. Zgodnie z treścią regulaminu w konkursie została wyłoniona określona liczba zwycięzców, którzy w określonym terminie osiągną najlepsze wyniki sprzedażowe. Zwycięzcy będą wybierani z poszczególnych grup po określoną ilość osób z każdej grupy zaszeregowania. Poziom sprzedaży zostanie ustalony w oparciu o jednolitą miarę wartości sprzedaży produktów. Nagrodą w konkursie sprzedażowym będzie możliwość zakupu od organizatora towaru lub usługi po cenie znacząco odbiegającej od ceny rynkowej. Towary lub usługi stanowiące nagrody w konkursie nie znajdują się w podstawowej ofercie sprzedażowej Spółki. Dla potrzeb konkursu zostaną one zakupione od podmiotu trzeciego. Mając powyższe na względzie należy zauważyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia bonifikaty, rabatu.
2016
17
gru

Istota:
Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego z tytułu opodatkowania nagród, w przypadku, gdy uczestnikami konkursu będą osoby fizyczne świadczące usługi na rzecz Spółki w ramach wykonywanej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracownicy Spółki), natomiast w pozostałym zakresie jest prawidłowe.
Fragment:
Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „ konkurs ” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem "konkurs" czytamy, że jest to – "przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami". W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję "konkursu" pojawia się element "rywalizacji". Bez "rywalizacji" bowiem nie możemy dookreślić pojęcia "konkurs’. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem "rywalizować" wskazuje się, że oznacza to: "ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś" (zob.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego z tytułu opodatkowania nagród przekazywanych pracownikom kontrahentów Spółki
Fragment:
Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „ konkurs ” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „ konkurs ” czytamy, że jest to – „ przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami. ” W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „ konkursu ” pojawia się element „ rywalizacji. ” Bez „ rywalizacji ” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „ konkurs. ” W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem „ rywalizować ” wskazuje się, że oznacza to: „ ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś ” (zob.
2016
28
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako organizator konkursów, będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i w związku z tym będzie zobowiązany pobrać i wpłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości wszystkich przekazanych zwycięzcom nagród zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy PIT w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy PIT?
Fragment:
Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców. Z wniosku wynika, że konkursy organizowane przez Wnioskodawcę mają na celu wyłonienie najlepszych sprzedawców usług finansowych Grupy zgodnie z zatwierdzonym regulaminem określającym w szczególności uczestników, do których skierowane są konkursy, nazwę konkursu, cel konkursu, zasady wyłaniania zwycięzców, nagrody, a także tryb składania i rozpatrywania reklamacji. Zgodnie z przyjętymi zasadami, Wnioskodawca będzie dokonywać świadczenia nagród tym uczestnikom konkursów, którzy osiągnęli w swojej grupie najlepsze wyniki sprzedaży usług finansowych Grupy w określonym przedziale czasu. Zatem należy uznać, że wystąpiły elementy niezbędne do uznania organizowanego przez Spółkę przedsięwzięcia za konkurs. Adresatami konkursów organizowanych przez Spółkę będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Spółka samodzielnie i we własnym imieniu będzie dokonywać kompleksowej organizacji konkursów, w szczególności stworzy regulamin, który wskazywać będzie zasady rywalizacji, ustali warunki uczestnictwa, sposób wyłaniania zwycięzców, powoła komisję konkursową oraz określi nagrody dla zwycięzców i sposób ich wydawania.
2016
28
lis

Istota:
1) Czy zasady organizowanego przez Wnioskodawcę konkursu dla Uczestników programu partnerskiego spełniają przesłanki pozwalające na zakwalifikowanie tego przedsięwzięcia jako konkursu w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.; dalej: ustawa o PIT)?2) Czy w związku z wydaniem nagród w przedmiotowym konkursie zwycięzcom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych określone w art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 42 ustawy o PIT?
Fragment:
Uczestnicy są kwalifikowaniu do udziału w konkursie bez konieczności rejestracji i mogą w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w konkursie składając wniosek o wykluczenie. Zasady konkursu określone są w regulaminie, który określa w szczególności kryteria uczestnictwa w konkursie, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, oraz organizatora odpowiedzialnego za przebieg konkursu. Funkcję organizatora konkursu pełni Wnioskodawca. Konkurs jest prowadzony od dnia 1 marca 2016r. do dnia 30 czerwca 2016r. Przedmiotowy konkurs nie jest konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, zaś Wnioskodawca nie jest podmiotem zaliczanym do środków masowego przekazu. Zadanie konkursowe (stanowiące element rywalizacji, współzawodnictwa Uczestników konkursu) polega na zgromadzeniu przez Uczestnika w trakcie trwania konkursu jak najwyższej wartości punktów na tzw. indywidualnym koncie uczestnika programu partnerskiego (tj. koncie Uczestnika stworzonym w celu udziału w programie partnerskim). Nagrody w konkursie otrzymają: 4 Uczestnicy, którzy w okresie trwania konkursu zgromadzą na swoim koncie Uczestnika najwyższą wartość punktów (w przypadku, gdy warunek ten spełni więcej niż 4 uczestników nagrody zostaną przyznane 4 Uczestnikom, którzy najwyższą wartość punktów spełnili jako pierwsi), 40 Uczestników, którzy jako pierwsi spośród wszystkich Uczestników programu, w trakcie trwania konkursu zgromadzą na swoim indywidualnym koncie uczestnika wartość co najmniej 6000 punktów.
2016
27
lis

Istota:
W związku z powyższym czy – jeżeli Wnioskodawca zdobędzie nagrodę – Organizator Konkursu będzie miał obowiązek od wartości nagrody pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zasady Konkursu określone zostały w regulaminie, zgodnie z którym m.in.: uczestnikiem Konkursu może być tylko klient organizatora czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą oraz posiada przynajmniej jedno stanowisko do wykonywania usług mechaniki samochodowej; Konkurs polega na sprawdzeniu wiedzy technicznej i umiejętności; celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników lub elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w danej grupie zawodowej; konkurs składa się z dwóch etapów: c. pierwszy etap - eliminacje - polega na odpowiedzi na pytania zawarte w pięciu testach wiedzy opublikowanych na stronach internetowych oraz osiągnięciu odpowiedniego „ minimum zakupowego ” towarów promocyjnych - za rozwiązane testy i dokonane zakupy przydzielane są punkty, których łączna ilość będzie decydująca o awansie do kolejnego etapu; d. drugi etap to półfinał w formie pisemnego testu i finał polegający na rozwiązaniu zadań praktycznych. o miejscu w konkursie oraz rodzaju nagrody będą decydowały wyniki zadań finałowych; Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. nr 4 poz. 27 z późn. zm.).
2016
26
lis

Istota:
Czy obowiązek naliczenia, pobrania, wpłacenia podatku oraz wystawienia PIT-8AR spoczywa na Wnioskodawcy czy na zlecającym zorganizowanie konkursów?
Fragment:
Zwycięzcy wybierani będą przez kapitułę konkursu na podstawie jasno określonych reguł i zasad opisanych w regulaminie. Nagrody rzeczowe stanowiące wygraną w konkursach zakupuje Wnioskodawca w porozumieniu ze Zleceniodawcą. Wśród nich są takie, których jednostkowa wartość nie przekracza sumy 760 zł oraz takie, których wartość przewyższa tę sumę. Niektóre z konkursów będą konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Fundatorem wszystkich nagród będą Zleceniodawcy. Regulamin konkursu, będzie wiążący dla Organizatora oraz uczestników konkursu i regulować będzie zasady i warunki konkursu, w szczególności określać będzie warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników konkursu. Uczestnikiem konkursu będzie użytkownik sieci Internet, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który dokona prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie, spełniając warunki uprawniające do uczestnictwa w konkursie, opisane w regulaminie. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu. Konkurs ma charakter ogólnopolski (jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), jest ogłaszany na stronie internetowej i kierowany do użytkowników sieci Internet.
2016
13
lip

Istota:
W zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z organizacją konkursu w ramach programu promocyjnego organizowanego przez Spółkę
Fragment:
Uczestnik konkursu przystępując do niego wskazuje nagrodę, którą chce wygrać. Przypisane uczestnikowi konkursu punkty mogą być zamienione na nagrodę dopiero w przypadku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Jeżeli zatem klient nie przystąpi do konkursu, to pomimo zgromadzenia odpowiedniej ilości punktów nie otrzyma żadnej nagrody. Pytania konkursowe będą dotyczyły różnych dziedzin. O wyniku konkursu decyduje wiedza uczestnika (udzielenie prawidłowej odpowiedzi). Uczestnik konkursu, który nie udzieli ostatecznej prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie, odpada z konkursu i jednocześnie traci określoną ilość punktów konkursowych. Odpadnięcie z konkursu nie wyklucza możliwości ponownego przystąpienia do konkursu, pod warunkiem posiadania przez uczestnika konkursu odpowiedniej liczby punktów konkursowych umożliwiających ich zamianę na wybraną nagrodę. Punkty konkursowe, które umożliwiły uczestnikowi konkursu nabycie praw do nagrody nie mogą być wykorzystane powtórnie. Nagrody są nabywane przez Spółkę i przekazywane (udostępniane) zwycięzcom konkursu w sposób odpowiadający formie nagrody (np. w przypadku nagrody, którą jest doładowanie konta telefonicznego, właściwy kod doładowujący może być przesłany sms-em lub mailem).
2016
10
lip

Istota:
Obowiązki płatnika z tytułu świadczeń otrzymanych w programie motywacyjnym nazwanym przez Wnioskodawcę „konkursem”.
Fragment:
Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „ konkurs ” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „ konkurs ” czytamy, że jest to – „ przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami ”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „ konkursu ” pojawia się element „ rywalizacji ”. Bez „ rywalizacji ” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „ konkurs ”. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem „ rywalizować ” wskazuje się, że oznacza to: „ ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś ” (zob.
2016
10
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konkursy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.