Konkursy | Interpretacje podatkowe

Konkursy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konkursy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe związane z uzyskaniem nagrody w konkursie.
Fragment:
Zasady Konkursu określone zostały w regulaminie, zgodnie z którym m.in.: uczestnikiem Konkursu może być tylko klient organizatora czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą oraz posiada przynajmniej jedno stanowisko do wykonywania usług mechaniki samochodowej; Konkurs polega na sprawdzeniu wiedzy technicznej i umiejętności; celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników lub elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w danej grupie zawodowej; konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszy etap - eliminacje - polega na odpowiedzi na pytania zawarte w pięciu testach wiedzy opublikowanych na stronach internetowych oraz osiągnięciu odpowiedniego „ minimum zakupowego ” towarów promocyjnych - za rozwiązane testy i dokonane zakupy przydzielane są punkty, których łączna ilość będzie decydująca o awansie do kolejnego etapu; drugi etap to półfinał w formie pisemnego testu i finał polegający na rozwiązaniu zadań praktycznych. o miejscu w konkursie oraz rodzaju nagrody będą decydowały wyniki zadań finałowych; Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. nr 4 poz. 27 z późn. zm.).
2017
5
sie

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród rzeczowych uczestnikom konkursu z dziedziny kultury i sportu.
Fragment:
Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców. Należy także zauważyć, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwala wyodrębnić dwie grupy konkursów, do których może mieć zastosowanie omawiane zwolnienie. Pierwsza grupa konkursów to konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Zatem, aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie 3 warunki: organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu, podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu (np.: internet), jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Zatem, jak wynika z analizowanego przepisu, w przypadku pierwszej grupy konkursów – zastosowanie zwolnienia od podatku do wygranych w konkursach ogłaszanych np. w internecie, prasie mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursu były środki masowego przekazu. Natomiast, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, Wnioskodawca nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu.
2017
25
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie:
- obowiązków płatnika w związku z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do wydanych uczestnikom konkursu nagród,
- obowiązków płatnika w związku ze złożeniem do właściwego organu podatkowego deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym w odniesieniu do wydanych uczestnikom konkursu nagród.
Fragment:
Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „ konkurs ” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „ konkurs ” czytamy, że jest to – „ przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami ”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „ konkursu ” pojawia się element „ rywalizacji ”. Bez „ rywalizacji ” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „ konkurs ”. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem „ rywalizować ” wskazuje się, że oznacza to: „ ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś ” (zob.
2017
19
lip

Istota:
Konkurs wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów, którego organizatorem jest Wnioskodawca, w którym wysokość przyznawanych nagród rzeczowych nie przekroczy kwoty 760 zł, spełnia przesłanki do zwolnienia z opodatkowania ww. nagród uzyskiwanych przez zwycięzców przedmiotowego konkursu w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców. Z treści wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania zespołu do zorganizowania XVII Kynologicznych Mistrzostw Policji, Wnioskodawca jest organizatorem finału Mistrzostw, natomiast nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawuje Komendant. Organizowany przez Wnioskodawcę konkurs - Kynologiczne Mistrzostwa Policji posiada regulamin określający zarówno reguły konkurencji, sposób wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania nagród. Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej - laureaci uprawnieni do otrzymania nagród, zostaną wyłonieni przez jury wytypowane spośród kadry dydaktycznej Zakładu Kynologii Policyjnej Wnioskodawcy przez Komendanta.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z wydaniem nagród pieniężnych uczestnikom konkursu, o którym mowa we wniosku.
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i zagospodarowania terenu dla planowanego zadania pn. „ P.A.O. ”. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs i zgodnie z opracowanym regulaminem przyznano nagrody pieniężne za zajęcie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca. Wypłacając przyznane nagrody nie potrącono podatku dochodowego cedując to na zwycięzców konkursu. Z wniosku wynika ponadto, że zadanie konkursowe było ściśle związane z głównym profilem działalności gospodarczej prowadzonej przez biorących udział w konkursie przedsiębiorców tj. usług w zakresie projektowania i architektury.
2017
14
cze

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi finansowe w zakresie leasingu samochodów. Spółka w swojej ofercie posiada zarówno leasing finansowy jak i operacyjny (dalej: „ umowy leasingu ”). W celu osiągania jak najlepszych wyników sprzedażowych (liczonych np. ilością zawartych umów leasingowych lub pozyskanych nowych klientów itp.) Wnioskodawca zorganizował konkurs dotyczący umów leasingowych, których przedmiotem są samochody używane (dalej: „ Konkurs ”). Szczegółowe zasady dotyczące Konkursu, tj.: wskazanie uczestników, organizatora, czasu trwania Konkursu, rodzaju nagród, zasad przystąpienia do Konkursu, kryteriów na podstawie których zostaną wyłonieni zwycięzcy, a także cel Konkursu zostały przedstawione w Regulaminie Konkursu (dalej: „ Regulamin ”). Regulamin Konkursu został udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu (w ramach grupy osób do których skierowany został Konkurs) przed dniem rozpoczęcia Konkursu. Uczestnikami zorganizowanego przez Spółkę Konkursu mogą być następujące osoby: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, współpracujące z Wnioskodawcą w oparciu o umowę cywilnoprawną (np. umowa zlecenie).
2017
14
cze

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca, jako instytucja finansowa (bank) posiada w swojej ofercie szereg różnych produktów bankowych świadczonych klientom detalicznym, przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora publicznego. W celu osiągania jak najlepszych wyników sprzedażowych Wnioskodawca zorganizował konkurs dotyczący umów kredytowych, których przedmiotem są samochody używane (dalej: „ Konkurs ”). Szczegółowe zasady dotyczące Konkursu, tj.: wskazanie uczestników, organizatora, czasu trwania Konkursu, rodzaju nagród, zasad przystąpienia do Konkursu, kryteriów na podstawie których zostaną wyłonieni zwycięzcy, a także cel Konkursu zostały przedstawione w Regulaminie Konkursu (dalej: „ Regulamin ”). Regulamin Konkursu został udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu (w ramach grupy osób do których skierowany został Konkurs) przed dniem rozpoczęcia Konkursu. Uczestnikami zorganizowanego przez Spółkę Konkursu mogą być następujące osoby: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, współpracujące z Wnioskodawcą w oparciu o umowę cywilnoprawną (np. umowa zlecenie).
2017
14
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród w ramach ogłaszania promocji i konkursów.
Fragment:
W konsekwencji nagrody wydawane uczestnikom konkursu – osobom biorącym udział w promocjach i konkursach w związku z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowaną stawką 10% wartości nagrody, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody wydane w ramach promocji i konkursu. Ponadto należy wskazać, że w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca podpisując umowy na przeprowadzenie i zrealizowanie na zlecenie danego klienta akcji promocyjnych i konkursów działa jedynie w imieniu i na rzecz tych klientów, także w przypadku, gdy rolą Wnioskodawcy będzie wydanie nagród, jak i ich zakup. W rezultacie to klienci Wnioskodawcy (zleceniodawcy) są organizatorami przedmiotowych akcji promocyjnych i konkursów, natomiast Wnioskodawca, pomimo że zorganizuje i przeprowadzi akcje promocyjne i konkursy w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności działa za wynagrodzeniem w imieniu i na rzecz swoich zleceniodawców. Należy zauważyć, że żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi, że dokonanie świadczenia, postawienie pieniędzy lub wartości pieniężnych do dyspozycji określonej osobie powinno nastąpić bezpośrednio przez podmiot, który jest płatnikiem.
2017
9
cze

Istota:
W zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z przyznawaniem nagród w konkursach skierowanych do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Fragment:
Wnioskodawca będzie wykonywał m.in. następujące czynności: organizacja konkursów promujących usługi finansowe przez Grupę oraz konkursów o charakterze motywacyjnym skierowanych do partnerów handlowych Grupy, w tym pracowników partnerów handlowych Grupy, mających na celu zwiększenie sprzedaży usług oferowanych przez Grupę, w szczególności polegająca na przygotowaniu i nadzorowaniu przebiegu konkursów, przygotowanie dokumentów umożliwiających realizację konkursów zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności opracowanie i przyjęcie regulaminów, zakup oraz przekazanie nagród do zwycięzców konkursów, opracowanie w formie elektronicznej raportów końcowych z przebiegu i rezultatu konkursów, w tym potwierdzeń wydania nagród w konkursach, utrzymywanie i udostępnianie aplikacji informatycznej odpowiedzialnej za organizowanie i przeprowadzanie konkursów, celem załadowania informacji o uczestnikach, administrowanie danymi osobowymi uczestników konkursów i dokonywanie rozliczeń podatkowych w związku z wydanymi nagrodami. Wnioskodawca będzie ponosił koszt organizacji konkursów, nabywając nagrody dla uczestników we własnym imieniu i na własną rzecz. Nagrodami w konkursach mogą być bony towarowe lub pieniężne, vouchery lub nagrody rzeczowe.
2017
18
maj

Istota:
Wartość wygranych w konkursach uzyskanych przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, uczestniczących w tych konkursach w ramach działalności stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu jak powinny być opodatkowane pozostałe przychody z działalności.
Fragment:
Nr IPPB1/4511-940/16-3/ES Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny i wskazał, że: Konkursy, w których brał udział Wnioskodawca posiadały regulamin określający nazwę konkursu, organizatora, uczestników konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców. W konkursach istniał element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu, tzn. w każdym z konkursów wyłoniono zwycięzców (najlepsze prace uczestników biorących udział w konkursie. Istotą konkursów, w których brał udział Wnioskodawca był wybór najlepszej pracy konkursowej - najlepszej pracy architektonicznej. Konkursy, w których brał udział Wnioskodawca nie były kierowane wyłącznie do osób prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzenie działalności gospodarczej nie było koniecznym warunkiem uczestnictwa w konkursach. Wnioskodawca brał udział w konkursach jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, w ramach tej działalności, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy nagrody otrzymane w wyniku rozstrzygnięcia konkursów architektonicznych lub architektoniczno-urbanistycznych wymienionych powyżej stanowią przychód z wygranych w grach i konkursach, (...)
2017
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konkursy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.