Konkurencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konkurencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
kwi

Istota:

W zakresie wskazania czy wynagrodzenie wypłacone przez Wnioskodawcę członkom zarządu wykonujących funkcje na podstawie powołania podlega udokumentowaniu na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy wynagrodzenie to ma być wykazane w załączniku do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w CIT/TP w pozycji F.5, a także czy transakcje z podmiotami niepowiązanymi, których zapłata nastąpiła na rzecz podmiotu, które nie ma siedziby, ani zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, ale zapłata za dostarczony towar jest dokonywana na rachunki, które są w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podlega udokumentowaniu na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) konkurencję. Tym samym w powyższym zakresie nie ma zastosowania przepis art. 9a ust. 2 updop, a zatem na Wnioskodawcy nie spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi, których siedziba lub zarząd nie znajduje się na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wskazania: czy wynagrodzenie wypłacone przez Wnioskodawcę członkom zarządu wykonujących funkcje na podstawie powołania podlega udokumentowaniu na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy wynagrodzenie to ma być wykazane w załączniku do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w CIT/TP w pozycji F.5 – jest nieprawidłowe, czy transakcje z podmiotami nie powiązanymi, których zapłata nastąpiła na rzecz podmiotu, które nie ma siedziby, ani zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, ale zapłata za dostarczony towar jest dokonywana na rachunki, które są w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podlega udokumentowaniu na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji

Fragment:

S.A. od początku 2016 r. tj. w okresie, w którym dokonywane były wypłaty z tytułu Zakazu konkurencji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu wymienionego Zakazu konkurencji, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, nie stanowi „ odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji ”, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT i w konsekwencji nie powinno zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu wymienionego Zakazu konkurencji, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, nie stanowi „ odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji ”, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT i w konsekwencji nie powinno było zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 15 Ustawy o PIT wskazujemy, że przepis ten ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do „ spółek, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednią większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami ”.

2011
1
maj

Istota:

Spółka nie zaliczyła wydatków związanych z umową o zakazie konkurencji do kosztów uzyskania przychodów i nie dokonała odliczenia VAT.

Fragment:

Koszty umowy o zakazie konkurencji należy potraktować jako koszty działalności ogólnej, jeżeli zarówno sama umowa o świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania jak i związana z nią umowa o zakazie konkurencji była uzasadniona ze względów gospodarczych i mogą mieć wpływ na cenę dokonywanej przez podatnika sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W celu wyjaśnienia czy nie zachodzą przesłanki negatywne, wyłączające możliwość odliczenia podatku naliczonego, rozważyć należy czy wydatki związane z zawarciem umowy o zakazie konkurencji mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodu.