Konkubinat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konkubinat. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
2
kwi

Istota:

Możliwość rozliczenia podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (związek partnerski - konkubinat).

Fragment:

Jednocześnie Wnioskodawczyni pozostaje w związku partnerskim (konkubinacie) i z tego związku ma jedno dziecko - syna urodzonego w 2007 r., którego wychowuje wspólnie z ojcem dziecka. Wnioskodawczyni mieszka razem z córką z pierwszego małżeństwa oraz z partnerem i ich synem. Obecnie Wnioskodawczyni jest jedynym opiekunem prawnym swojej córki w Polsce i to Ona podejmuję wszelkie decyzje wychowawcze m.in. dotyczące jej leczenia, wykształcenia itp., ponosi koszty jej utrzymania oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za nią. Wnioskodawczyni osiąga dochody wyłącznie ze stosunku pracy, nie osiąga dochodów, o których mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz w ustawie o podatku tonażowym. Córka Wnioskodawczyni nie uzyskuje żadnych dochodów. W zeznaniu rocznym PIT-37 za rok 2012 Wnioskodawczyni wybrała opodatkowanie w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko. Zeznanie roczne za 2012 r. złożyła do organu podatkowego w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia 2013 r. Zatem mając na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej uregulowania prawne należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni spełnia warunki do skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania przewidziane w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uzyskała prawo rozliczenia podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

2012
12
maj

Istota:

1. Czy osoby takie jak matka Wnioskodawczyni lub aktualny Jej partner (nie będący prawnym opiekunem Jej dziecka, już pełnoletniego) w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (po zmianach w 2011 r.) mogą mieć wpływ na to, że Zainteresowana nie będzie mogła od 2011 r. korzystać z opcji rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zasadami określonymi dla osób samotnie wychowujących dzieci?
2. Czy Zainteresowanej przysługuje prawo do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych wspólnie z córką, na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci?

Fragment:

Dodatkowo nie prowadzi Ona z partnerem wspólnych rozliczeń finansowych i na dzień dzisiejszy nie można ich związku nazwać (w rozumieniu definicji konkubinatu) konkubinatem. Wątpliwości Wnioskodawczyni budzą wprowadzone od 2011 r. zmiany w cytowanej wyżej ustawie w części dotyczącej dookreślenia pojęcia „samotnego wychowywania dziecka”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy osoby takie jak matka Wnioskodawczyni lub aktualny Jej partner (nie będący prawnym opiekunem Jej dziecka, już pełnoletniego) w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (po zmianach w 2011 r.) mogą mieć wpływ na to, że Zainteresowana nie będzie mogła od 2011 r. korzystać z opcji rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zasadami określonymi dla osób samotnie wychowujących dzieci... Zdaniem Wnioskodawczyni, mogą mieszkać wspólnie nie naruszając zasad faktycznego samotnego wychowywania dziecka (pokrywania kosztów jego utrzymania, podejmowania decyzji w sprawach wychowawczych, ponoszenia odpowiedzialności etc). W opinii Zainteresowanej wynika to z faktu, iż: zarówno matka, jak i aktualny partner nie są prawnymi opiekunami Jej pełnoletniego już dziecka, ani Ona, ani Jej dziecko nie mają prawa korzystać z dochodów ww. osób bez względu na to, czy z nimi zamieszkują czy nie.

2011
1
sie

Istota:

W przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na okoliczność, iż udostępnione przez konkubenta mieszkanie i należące do niego sprzęty oraz przedmioty gospodarstwa domowego, z których Wnioskodawca będzie korzystał, nie jest nieodpłatnym świadczeniem Wnioskodawcy w rozumieniu ww. przepisu. Jak bowiem wykazano wyżej, z nieodpłatnym świadczeniem mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy po stronie Wnioskodawcy powstałoby przysporzenie, mające konkretny wymiar finansowy. W rezultacie zdarzenie to nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania.

Fragment:

Celem udostępnienia mieszkania u obu konkubentów jest stworzenie wspólnej platformy dla wzajemnego pożycia, zaspokojenie potrzeb rodziny, w tym zaspokojenie potrzeby wzajemnej bliskości, intymności i prowadzanie wspólnego gospodarstwa domowego. Jest to cel osobisty, a nie zarobkowy. Nie następuje udostępnienie określonej części mieszkania jego elementów wyposażenia, lecz mieszkanie i jego części są wykorzystywane wspólnie i jednocześnie przez obu konkubentów. Świadczeniem wzajemnym konkubenta korzystającego z mieszkanie należącego do drugiego konkubenta nie jest czynsz, lecz obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania wspólnego gospodarstwa domowego i zaspokajaniu potrzeb rodziny. Obowiązek ten może, lecz nie musi mieć wymiaru majątkowego, ale zawsze ma wymiar osobisty. Wysokość (wartość) tego wzajemnego świadczenia nie jest wyznaczona przez czynniki rynkowe, lecz przez subiektywne potrzeby majątkowe i osobiste drugiego z konkubentów oraz stworzonej przez konkubentów rodziny. Natura wzajemnych świadczeń konkubentów jest więc identyczna ze wzajemnymi świadczeniami małżonków i ma na celu nie zaspokajanie finansowych potrzeb partnerów, lecz stworzenie materialnych warunków dla rozwoju ich więzi osobistej. Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na niekomercyjny i nieużytkowy cel i charakter udostępnienia mieszkania w relacji konkubenckiej nie można wycenić wartości tego świadczenia w oparciu o kryteria rynkowe.

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania w rozliczeniu podatkowym za 2008 rok, w przypadku gdy jego konkubina nie skorzysta z tego uprawnienia?

Fragment:

Jest Pan kawalerem pozostającym w konkubinacie z rozwódką. W dniu 7 października 2008 Pana konkubina urodziła syna, który został przeze Pana uznany. Pracuje Pan na umowę o pracę i z wyjątkiem dochodów odsetkowych nie uzyskuje żadnych innych dochodów, w tym opodatkowanych w formie ryczałtu, o których mowa w art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dziecko nie osiąga żadnych dochodów. Matka dziecka nie będzie rozliczać się za 2008 rok jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy będzie Pan uprawniony do skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania w rozliczeniu podatkowym za 2008 rok, w przypadku gdy Pana konkubina nie skorzysta z tego uprawnienia... Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on warunki do preferencyjnego opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko za 2008 rok. Wnioskodawca podnosi, iż w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca przewidział preferencyjne opodatkowanie, żeby pomóc rodzinom posiadającym dzieci. Preferencje te dotyczą w szczególności związków konkubenckich. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób samotnie wychowujących (...)