Konie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
13
cze

Istota:

Opodatkowanie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności obejmujących pobór nasienia od ogierów własnych, jego konfekcjonowanie i wprowadzenie do obrotu (która to czynność jest czynnością jednorazową lub wielokrotną, a zakończenie dostawy następuje dopiero po zaźrebieniu klaczy odbiorcy)

Fragment:

(...) klasyfikacji GUS z 2005r. działalność usługowa polegająca na poborze nasienia od ogierów własnych i przygotowaniu go do wysyłki dla odbiorcy mieści się pod Nr PKD 01.22.Z chów i hodowla owiec, kóz, koni, ostów, mułów i osło¬mułów (PKD 2004). Stosując klucze przejścia GUS PKD 2004 Nr 01.22.Z jest odpowiednikiem PKD 2007 Nr 01.43.Z „chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych”. Analogicznym odpowiednikiem PKD 2007 Nr 01.43.Z w PKWiU 2008 jest 01.43.10 -„konie i pozostałe zwierzęta koniowate żywe”. Żadnej innej klasyfikacji tutaj nie można doszukać się w schemacie klasyfikacji PKWiU 2008 na stronach GUS. Tym samym na powyższej podstawie Wnioskodawca dokonał klasyfikacji ww. usługi do Nr 01.43.10 PKWiU 2008. Wnioskodawca podtrzymuje nadal, iż dla ww. usługi stawka VAT powinna być 8% zgodnie z zał. nr 3 do ustawy pozycja 14 (ex 1.4.). Sprzedaż nasienia polega na dostarczeniu nasienia do odbiorcy, który staje się jego (...)

2012
13
cze

Istota:

Opodatkowanie wykonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży nasienia ogierów (odpadów zwierzęcych niejadalnych)

Fragment:

(...) klasyfikacji GUS z 2005r. działalność usługowa polegająca na poborze nasienia od ogierów własnych i przygotowaniu go do wysyłki dla odbiorcy mieści się pod Nr PKD 01.22.Z chów i hodowla owiec, kóz, koni, ostów, mułów i osło¬mułów (PKD 2004). Stosując klucze przejścia GUS PKD 2004 Nr 01.22.Z jest odpowiednikiem PKD 2007 Nr 01.43.Z „chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych”. Analogicznym odpowiednikiem PKD 2007 Nr 01.43.Z w PKWiU 2008 jest 01.43.10 -„konie i pozostałe zwierzęta koniowate żywe”. Żadnej innej klasyfikacji tutaj nie można doszukać się w schemacie klasyfikacji PKWiU 2008 na stronach GUS. Tym samym na powyższej podstawie Wnioskodawca dokonał klasyfikacji ww. usługi do Nr 01.43.10 PKWiU 2008. Wnioskodawca podtrzymuje nadal, iż dla ww. usługi stawka VAT powinna być 8% zgodnie z zał. nr 3 do ustawy pozycja 14 (ex 1.4.). Sprzedaż nasienia polega na dostarczeniu nasienia do odbiorcy, który staje się jego (...)

2012
13
cze

Istota:

Opodatkowanie wykonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży koni i bydła

Fragment:

(...) Wyrobów i Usług pod symbolem 01.4. Pod symbolem PKWiU 01.4, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, sklasyfikowane zostały zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego w tym PKWiU 01.41 „Bydło mleczne żywe oraz surowe mleko bydła mlecznego”, PKWiU 01.42 „Pozostałe żywe bydło i bawoły oraz nasienie bydlęce”, PKWiU 01.43 „Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe”. W świetle powołanych wyżej przepisów należy zatem stwierdzić, iż dokonywana przez Wnioskodawcę sprzedaż koni i bydła zaklasyfikowanych przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 01.4 - zostały zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, będzie podlegała opodatkowaniu stawką 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy działalność w zakresie oceny wartości użytkowej koni wykonywana przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia z dnia 25 listopada 2008 r. (data wpływu 1 grudnia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 13 stycznia 2009 r. i 11 lutego 2009 r. (daty wpływu odpowiednio 19 stycznia 2009 r. i 13 lutego 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności związanych z oceną wartości użytkowej koni - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 grudnia 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismami z dnia 13 stycznia 2009 (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca w zakresie prowadzenia zadań nałożonych przepisami prawa, dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych oraz wydawania paszportów konia, działa jak organ władzy publicznej, a co za tym idzie korzysta z wyłączenia od opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2008 r. (data wpływu 16 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności prowadzenia ksiąg hodowlanych i wydawania paszportów konia - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 października 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 30 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy prawidłowym jest stanowisko, że w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC do zakupu lub sprzedaży koni przez Wnioskodawcę w drodze umowy sprzedaży nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. przeniesienie własności zwierzęcia w drodze umowy sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umów kupna i sprzedaży koni - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12.11.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umów kupna i sprzedaży koni. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza kupować i sprzedawać konie. W stanowisku przedstawionym we wniosku Wnioskodawca, podał, że umowy sprzedaży konia zawarł także przed dniem 1 stycznia 2007 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowym jest stanowisko, że w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC do zakupu lub sprzedaży koni przez Wnioskodawcę w drodze umowy sprzedaży nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. przeniesienie własności zwierzęcia w drodze umowy (...)