IPPB1/4511-836/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki wierzytelności Spółki z tytułu udzielonej Wnioskodawcy pożyczki i wygaśnięcie w ten sposób na skutek konfuzji zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę nie będzie skutkowało powstaniem dochodu podatkowego dla Wnioskodawcy?
IPPB1/4511-836/15-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. Konfuzja
 2. likwidacja
 3. przekształcenie spółki
 4. przychód
 5. rozwiązanie
 6. spółka osobowa
 7. udział
 8. wygaśnięcie
 9. zobowiązanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opisanej we wniosku konfuzji– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opisanej we wniosku konfuzji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca będzie wspólnikiem w spółce osobowej (jawnej lub komandytowej) powstałej z przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową (dalej jako: „Spółka”). W przyszłości Spółka, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem może zostać zlikwidowana. W ramach likwidacji cały majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu wierzycieli Spółki zostanie przekazany wspólnikom, w tym Wnioskodawcy. W momencie likwidacji, w skład majątku Spółki mogą wchodzić m.in. środki trwałe, środki pieniężne pochodzące z działalności Spółki podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym, udziały w spółkach kapitałowych oraz wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Spółkę wspólnikom, w tym Wnioskodawcy i być może osobom trzecim.

Na skutek likwidacji Spółki w ramach podziału majątku Spółki Wnioskodawca może otrzymać m.in. wierzytelność z tytułu udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę pożyczki, gdzie pierwotnym wierzycielem będzie Spółka, a dłużnikiem Wnioskodawca. W ten sposób, na skutek otrzymania przez Wnioskodawcę w ramach likwidacji Spółki wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę, Wnioskodawca stanie się jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem z tytułu pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę. W tym przypadku dojdzie zatem do przewidzianej w przepisach prawa cywilnego konfuzji, tj. wygaśnięcia zobowiązania na skutek skupienia w rękach jednego podmiotu (w tym przypadku Wnioskodawcy) wierzytelności i związanego z nim zobowiązania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki wierzytelności Spółki z tytułu udzielonej Wnioskodawcy pożyczki i wygaśnięcie w ten sposób na skutek konfuzji zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę nie będzie skutkowało powstaniem dochodu podatkowego dla Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki wierzytelności Spółki z tytułu udzielonej Wnioskodawcy pożyczki i wygaśnięcie w ten sposób na skutek konfuzji zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę nie będzie skutkowało powstaniem dochodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Spółka jawna ani komandytowa nie są podatnikami podatku dochodowego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy PIT podatnikami podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych przez takie spółki są wspólnicy tych spółek. W związku z tym, zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy PIT, spółka jawna lub komandytowa, w tym Spółka, dla celów ustawy PIT powinna być uznana za spółkę niebędącą osobą prawną. Zgodnie bowiem z tym przepisem ilekroć w ustawie PIT jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Ustawa PIT regulując zasady opodatkowania wspólników w przypadku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, wskazuje natomiast w art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną. Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy PIT do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów ze sprzedaży otrzymanych w wyniku likwidacji składników majątku spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który np. nastąpiła likwidacja spółki do dnia odpłatnego zbycia takich składników majątku upłynęło 6 lat i zbycie nie nastąpiło w ramach działalności gospodarczej. Uwzględniając powyższe, należy zatem uznać, że ustawa PIT nie przewiduje p|o stronie wspólników opodatkowania składników majątkowych (w tym wierzytelności) otrzymywanych w momencie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną. Zgodnie z ustawą PIT opodatkowaniu mogą podlegać dopiero przychód uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą pragną, jeżeli takie odpłatne zbycie następuje przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną.

Zgodnie zatem z powyższym, otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki wierzytelności Spółki wobec Wnioskodawcy z tytułu udzielonej Wnioskodawcy pożyczki, nie będzie skutkowało powstaniem dochodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy. Dochód po stronie Wnioskodawcy mógłby bowiem powstać dopiero w przypadku odpłatnego zbycia takiej wierzytelności jako składnika majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną.

Uwzględniając jednak, że otrzymana przez Wnioskodawcę wierzytelność z tytułu udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę pożyczki wygaśnie na skutek konfuzji i w związku z tym nie dojdzie do jej odpłatnego zbycia, należy uznać, że w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę wierzytelności z tytułu udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę pożyczki i wygaśnięciem tym samym na skutek konfuzji zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu tej pożyczki, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednocześnie, należy wskazać, że wygaśnięcie na skutek konfuzji zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu udzielonej Wnioskodawcy pożyczki będzie neutralne podatkowo. Przepisy ustawy PIT nie przewidują bowiem opodatkowania wygaśnięcia zobowiązania na skutek konfuzji. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W związku z konfuzją wierzytelności i zobowiązania Wnioskodawca nie otrzyma pieniędzy, ani wartości pieniężnych. Na skutek konfuzji Wnioskodawca nie otrzyma także świadczenia w naturze, ani innego nieodpłatnego świadczenia. W przypadku, gdy Wnioskodawca stanie się jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem z tytułu udzielonej pożyczki, w wyniku czego nastąpi wygaśnięcie wierzytelności i zobowiązania na skutek konfuzji, nie nastąpi bowiem żadne świadczenie na rzecz Wnioskodawcy. Świadczenie występuje bowiem w sytuacji, gdy jeden podmiot wykonuje jakieś świadczenie na rzecz innego podmiotu. W przypadku konfuzji dochodzi natomiast do wygaśnięcia zobowiązania z mocy samego prawa na skutek skupienia w jednym podmiocie osoby wierzyciela i dłużnika. Konfuzja nie wiąże się zatem z jakimkolwiek świadczeniem innego podmiotu na rzecz Wnioskodawcy.

Ustawa PIT w art. 14 ust. 2 pkt 6 przewiduje, że przychodem podatkowym jest wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek). Należy jednak wskazać, że na skutek konfuzji nie dojdzie do umorzenia zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu zaciągniętej pożyczki. Przez umorzenie zobowiązania kreujące powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu należy bowiem rozumieć zwolnienie dłużnika z konieczności zapłaty długu. W przypadku konfuzji nie dojdzie natomiast do zwolnienia Wnioskodawcy z długu. Dług Wnioskodawcy wygaśnie bowiem nie na skutek zwolnienia wnioskodawcy z długu przez wierzyciela, lecz wygaśnie z mocy prawa na skutek skupienia w osobie Wnioskodawcy osoby wierzyciela i dłużnika z tytułu udzielonej Wnioskodawcy pożyczki.

Inne przepisy ustawy PIT również nie przewidują opodatkowania wygaśnięcia zobowiązania na skutek konfuzji. W związku z tym, odnosząc powyższe rozważania do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę i wygaśnięcie tym samym na skutek konfuzji zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę nie będzie skutkowało powstaniem dochodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

Wskazać można, że stanowisko wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe. Takie stanowisko zajęli przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 9 stycznia 2014 r., sygn. ILPB1/415-1145/13-4/AA,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 22 maja 2014 r., sygn. ITPB1/415-220/14/DP,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 maja 2014 r., sygn. IPPB1/415-136/14-4/ES,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 19 września 2014 r., IPPB1/415-776/14-2/MT,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 17 marca 2015 r. sygn. IBPBI/1/415-1519/14/SK.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.