ILPB1/4511-1-133/15-4/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych otrzymania srodkow pienieznych, kwoty glownej i wierzytelnosci z tytulu odsetek w wyniku likwidacji spolki osobowej i wygasniecia zobowiazania na skutek otrzymania wierzytelnosci w wyniku likwidacji spolki osobowej poprzez konfuzje, skutkow podatkowych otrzymania udzialow w wyniku likwidacji spolki osobowej oraz skutkow podatkowych likwidacji spolki osobowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z pozn. zm.) oraz ? 6 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z pozn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wplywu 29 stycznia 2015 r.), uzupelnionym w dniach 13 i 17 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie:

 • skutkow podatkowych otrzymania srodkow pienieznych w wyniku likwidacji spolki osobowej ? jest prawidlowe,
 • skutkow podatkowych otrzymania kwoty glownej wierzytelnosci w wyniku likwidacji spolki osobowej ? jest prawidlowe,
 • skutkow podatkowych otrzymania wierzytelnosci z tytulu odsetek w wyniku likwidacji spolki osobowej ? jest prawidlowe,
 • wygasniecia zobowiazania na skutek otrzymania wierzytelnosci w wyniku likwidacji spolki osobowej poprzez konfuzje ? jest prawidlowe,
 • skutkow podatkowych otrzymania udzialow w wyniku likwidacji spolki osobowej ? jest prawidlowe,
 • skutkow podatkowych likwidacji spolki osobowej ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie: skutkow podatkowych otrzymania srodkow pienieznych w wyniku likwidacji spolki osobowej, skutkow podatkowych otrzymania kwoty glownej wierzytelnosci w wyniku likwidacji spolki osobowej, skutkow podatkowych otrzymania wierzytelnosci z tytulu odsetek w wyniku likwidacji spolki osobowej, wygasniecia zobowiazania na skutek otrzymania wierzytelnosci w wyniku likwidacji spolki osobowej, skutkow podatkowych otrzymania udzialow w wyniku likwidacji spolki osobowej oraz skutkow podatkowych likwidacji spolki osobowej.

We wniosku przedstawiono nastepujace zdarzenie przyszle.

Wnioskodawca, bedacy osoba fizyczna podlegajaca, nieograniczonemu obowiazkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Wnioskodawca), bedzie wspolnikiem spolki osobowej (dalej: ?Spolka osobowa?). Wnioskodawca pozostaje w zwiazku malzenskim, w ktorym obowiazuje wspolnosc majatkowa. Spolka osobowa bedzie miec siedzibe i miejsce zarzadu w Polsce. Spolka osobowa nie bedzie spolka komandytowo-akcyjna, ani jej nastepca prawnym. Tym samym Spolka osobowa nie bedzie podatnikiem podatku dochodowego od osob prawnych.

Wnioskodawca nie wyklucza, ze Spolka osobowa moze zostac w przyszlosci zlikwidowana. Przewiduje sie przy tym, ze na moment likwidacji w sklad majatku Spolki osobowej moga wchodzic wierzytelnosci wobec Wnioskodawcy oraz drugiego wspolnika (dalej: Wspolnik) z tytulu pozyczki/pozyczek (dalej: lacznie ?pozyczki?) udzielonych (obejmujace rowniez wierzytelnosci z tytulu odsetek naleznych od zaciagnietych pozyczek), srodki pieniezne lub udzial/udzialy w spolce/spolkach z siedziba na terytorium Polski (dalej: Udzialy).

Sposob podzialu majatku Spolki osobowej pomiedzy jej wspolnikow w przypadku likwidacji bedzie okreslony w umowie Spolki osobowej, w szczegolnosci umowa Spolki osobowej bedzie stanowic, ze jezeli w sklad majatku Spolki osobowej na moment likwidacji bedzie wchodzila wierzytelnosc Spolki osobowej wobec danego wspolnika Spolki osobowej, to wierzytelnosc ta w momencie likwidacji bedzie przyslugiwala temu wspolnikowi.

Wnioskodawca chcialby wskazac, ze w zwiazku z likwidacja Spolki osobowej wygasniecie zobowiazania Wnioskodawcy wobec Spolki osobowej z tytulu zaciagnietych pozyczek nastapi poprzez tzw. konfuzje (confusio) - instytucje prawa cywilnego, powodujaca wygasniecie prawa podmiotowego (wierzytelnosci Spolki osobowej wobec Wnioskodawcy) na skutek polaczenia w rekach tej samej osoby (Wnioskodawcy) prawa (wierzytelnosci Spolki osobowej wobec Wnioskodawcy) i zwiazanego z nim obowiazku (zobowiazania Wnioskodawcy wobec Spolki osobowej) (por. Zbigniew Radwanski ?Prawo cywilne - czesc ogolna?, Warszawa 2002, str. 105). Powyzsze wynika z faktu, ze w ramach likwidacji Spolki osobowej, na etapie podzialu majatku pozostalego po likwidacji Spolki osobowej, likwidator (na podstawie jednomyslnej uchwaly wspolnikow Spolki osobowej w sprawie podzialu majatku Spolki osobowej pozostalego po jej likwidacji) tytulem rozliczenia wartosci udzialu kapitalowego przypadajacego Wnioskodawcy po likwidacji Spolki osobowej (i ewentualnej nadwyzki pozostalej po splacie tych udzialow), wyda Wnioskodawcy wierzytelnosc Spolki osobowej przyslugujaca wobec Wnioskodawcy z tytulu umow pozyczek (oraz ewentualnie dodatkowo srodki pieniezne). Skutkiem tego, w osobie Wnioskodawcy dojdzie do polaczenia wierzytelnosci przyslugujacej mu po jej wydaniu, z zobowiazaniem Wnioskodawcy wobec samego siebie. W ten sposob dojdzie do ww. konfuzji i wygasniecia zobowiazania Wnioskodawcy z tytulu zaciagnietych pozyczek oraz odsetek od tych pozyczek. Momentem wygasniecia tego zobowiazania bedzie z mocy prawa moment przekazania przez Spolke osobowa przedmiotowej wierzytelnosci Wnioskodawcy, w ramach ostatniego etapu postepowania likwidacyjnego - podzialu majatku Spolki osobowej pozostalego po likwidacji pomiedzy wspolnikow Spolki osobowej.

Uzupelniajac opis zdarzenia przyszlego przedmiotowego wniosku, Zainteresowany wyjasnil, ze obrot udzialami bedzie stanowil przedmiot dzialalnosci likwidowanej spolki osobowej.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytania.

 1. Czy prawidlowe jest podejscie Wnioskodawcy, zgodnie z ktorym otrzymanie przez Wnioskodawce w wyniku likwidacji Spolki osobowej (zgodnie z wlasciwymi postanowieniami umowy spolki, Spolki osobowej) srodkow pienieznych nie spowoduje dla niego powstania dochodu podlegajacego opodatkowaniu PDOF...
 2. Czy prawidlowe jest podejscie Wnioskodawcy, zgodnie z ktorym otrzymanie przez Wnioskodawce w wyniku likwidacji Spolki osobowej (zgodnie z wlasciwymi postanowieniami umowy spolki, Spolki osobowej) wierzytelnosci z tytulu udzielonych Wnioskodawcy pozyczek, w zakresie kwoty glownej, nie bedzie podlegac opodatkowaniu PDOF...
 3. Czy prawidlowe jest podejscie Wnioskodawcy, zgodnie z ktorym otrzymanie przez Wnioskodawce w wyniku likwidacji Spolki osobowej (zgodnie z wlasciwymi postanowieniami umowy spolki, Spolki osobowej) wierzytelnosci z tytulu odsetek od pozyczek udzielonych Wnioskodawcy, nie spowoduje powstania przychodu podlegajacego opodatkowaniu PDOF po stronie Wnioskodawcy...
 4. Czy prawidlowe jest podejscie Wnioskodawcy, zgodnie z ktorym wygasniecie zobowiazania Wnioskodawcy (wspolnika Spolki osobowej) wobec Spolki osobowej z tytulu zaciagnietych pozyczek oraz odsetek od tych pozyczek, poprzez konfuzje nastepujaca w wyniku likwidacji Spolki osobowej, na skutek polaczenia w rekach tej samej osoby (Wnioskodawcy) prawa (wierzytelnosci Spolki osobowej wobec Wnioskodawcy) i zwiazanego z nim obowiazku (zobowiazania Wnioskodawcy wobec Spolki osobowej), w zadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegajacego opodatkowaniu PDOF po stronie Wnioskodawcy...
 5. Czy prawidlowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z ktorym otrzymanie przez Wnioskodawce w wyniku likwidacji Spolki osobowej Udzialow nie bedzie podlegalo opodatkowaniu PDOF...
 6. Czy prawidlowe jest podejscie Wnioskodawcy, zgodnie z ktorym likwidacja Spolki osobowej nie bedzie dla Wnioskodawcy skutkowala powstaniem przychodu podlegajacego opodatkowaniu PDOF w zadnym innym zakresie...

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 1, w analizowanym zdarzeniu przyszlym, otrzymanie przez Wnioskodawce w wyniku likwidacji Spolki osobowej (zgodnie z wlasciwymi postanowieniami umowy spolki, Spolki osobowej) srodkow pienieznych nie spowoduje powstania dochodu podlegajacego opodatkowaniu PDOF.

Na wstepie wskazac nalezy, ze w przypadku spolek osobowych (niebedacych osobami prawnymi) podatnikami podatku dochodowego sa odpowiednio wspolnicy tych spolek. W zwiazku z powyzszym, wszelkie skutki podatkowe zwiazane z funkcjonowaniem spolek osobowych nalezy rozpatrywac w odniesieniu do wspolnikow tych spolek (w przypadku wspolnikow bedacych osobami fizycznymi w oparciu o przepisy ustawy o PDOF).

Jednoczesnie zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PDOF, jezeli pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza prowadzi spolka niemajaca osobowosci prawnej, przychody wspolnika z udzialu w takiej spolce, okreslone na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PDOF, uznaje sie za przychody ze zrodla, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF (czyli za przychody z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej).

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PDOF przychody z udzialu w spolce niebedacej osoba prawna, ze wspolnej wlasnosci, wspolnego przedsiewziecia, wspolnego posiadania lub wspolnego uzytkowania rzeczy lub praw majatkowych, u kazdego podatnika okresla sie proporcjonalnie do jego prawa do udzialu w zysku (udzialu) oraz (z zastrzezeniem wskazanym w ustawie) laczy sie z pozostalymi przychodami ze zrodel, z ktorych dochod podlega opodatkowaniu wedlug skali podatkowej. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje sie, ze prawa do udzialu w zysku (udzialu) sa rowne. Jednoczesnie zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o PDOF wskazane powyzej zasady stosuje sie odpowiednio do rozliczania kosztow uzyskania przychodow, wydatkow niestanowiacych kosztow uzyskania przychodow i strat, jak rowniez ulg podatkowych zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia w formie spolki niebedacej osoba prawna.

Powyzsze regulacje obrazuja tzw. zasade transparentnosci podatkowej spolek osobowych, zgodnie z ktora ich przychody i koszty zostaja, w odpowiedniej proporcji, przypisane bezposrednio do ich wspolnikow.

Majac na uwadze powyzsze, kazdy ze wspolnikow spolki osobowej, przy ustalaniu swojego przychodu uzyskanego w nastepstwie posiadania udzialu w spolce niebedacej osoba prawna oraz poniesionego z tego tytulu kosztu, powinien stosowac przepisy wlasciwej dla tego wspolnika ustawy o podatku dochodowym (tj. w przypadku Wnioskodawcy, bedacego osoba fizyczna - przepisy ustawy o PDOF).

Zgodnie natomiast z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy o PDOF przychodem z dzialalnosci gospodarczej sa rowniez przychody z odplatnego zbycia skladnikow majatku otrzymanych w zwiazku z likwidacja spolki niebedacej osoba prawna lub wystapieniem wspolnika z takiej spolki. Jednoczesnie zgodnie art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PDOF w brzmieniu nadanym Ustawa nowelizujaca, do przychodow nie zalicza sie przychodow z odplatnego zbycia skladnikow majatku otrzymanych w zwiazku z likwidacja spolki niebedacej osoba prawna lub wystapieniem wspolnika z takiej spolki, jezeli od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu. w ktorym nastapila likwidacja: prowadzonej samodzielnie dzialalnosci gospodarczej, prowadzonych samodzielnie dzialow specjalnych produkcji rolnej, spolki niebedacej osoba prawna lub nastapilo wystapienie wspolnika z takiej spolki, do dnia ich odplatnego zbycia uplynelo szesc lat i odplatne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzialalnosci gospodarczej lub dzialow specjalnych produkcji rolnej.

Co jednak najistotniejsze, ustawodawca w art. 14 ust. 3 pkt 10 wylaczyl z przychodow dla celow PDOF srodki pieniezne otrzymane przez wspolnika spolki niebedacej osoba prawna z tytulu likwidacji takiej spolki.

Majac na uwadze powyzsze regulacje nalezy stwierdzic, ze z przepisow ustawy o PDOF jasno wynika, ze wartosc srodkow pienieznych otrzymanych przez wspolnika z tytulu likwidacji spolki niebedacej osoba prawna nie podlega opodatkowaniu.

Powyzsze stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansow, m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi dnia 23 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-655/13-4/MD), w ktorej organ zgadzajac sie ze stanowiskiem podatnika i odstepujac jednoczesnie od uzasadnienia, potwierdzil, iz: ?Otrzymanie przez Niego jako wspolnika Spolki osobowej srodkow pienieznych w procesie likwidacji tej Spolki nie spowoduje u Niego powstania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osob fizycznych.?;
 • interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 lipca 2014 r. (sygn. ILPB1/415-450/14-4/IM), w ktorej organ podatkowy stwierdzil, iz: ?Otrzymanie srodkow pienieznych przez wspolnika spolki jawnej lub komandytowej po przeprowadzeniu likwidacji takiej spolki lub po jej rozwiazaniu bez przeprowadzania likwidacji nie stanowi przychodu wspolnika na plaszczyznie podatku dochodowego od osob fizycznych.?;
 • interpretacje indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2014 r. (nr ILPB1/415-1110/13-2/TW), w ktorej wskazano: ?(...) w sytuacji otrzymania przez Wnioskodawce srodkow pienieznych z tytulu likwidacji spolki jawnej, srodki te nie beda stanowily dla Zainteresowanego przychodu podatkowego w rozumieniu przepisow ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. Zatem, sluszne jest stanowisko Wnioskodawcy, ze w przypadku otrzymania przez Zainteresowanego z tytulu likwidacji spolki jawnej jako spolki niebedacej osoba prawna srodkow pienieznych, ich wartosc nie bedzie stanowila dla Wnioskodawcy przychodu podlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych.?

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 2, w analizowanym zdarzeniu przyszlym, otrzymanie przez Wnioskodawce, w wyniku likwidacji Spolki osobowej (zgodnie z wlasciwymi postanowieniami umowy Spolki osobowej) wierzytelnosci z tytulu udzielonych Wnioskodawcy pozyczek, w zakresie kwoty glownej, nie bedzie podlegac opodatkowaniu PDOF.

Nalezy podkreslic, ze definicja srodkow pienieznych, o ktorych mowa w art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PDOF, zostala umieszczona w art. 14 ust. 8 ustawy o PDOF, dodanym Ustawa nowelizujaca. Zgodnie z ww. przepisem, przez srodki pieniezne, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 10 i 11 ustawy o PDOF, rozumie sie rowniez wartosc wierzytelnosci uprzednio zarachowanej jako przychod nalezny, pomniejszonej o nalezny podatek od towarow i uslug, oraz wierzytelnosci z tytulu udzielonej przez spolke niebedaca osoba prawna pozyczki z wyjatkiem wierzytelnosci z tytulu odsetek od opoznionej zaplaty oraz wierzytelnosci z tytulu odsetek od takiej pozyczki, jezeli wierzytelnosci te zostaly splacone na rzecz otrzymujacego je wspolnika.

W swietle powyzszego przepisu nalezy uznac, ze wierzytelnosc opisana w ramach zdarzenia przyszlego, tj. pozyczki udzielone przez Spolke osobowa, ktora Spolka osobowa wyda Wnioskodawcy, bedzie spelniac opisane powyzej przeslanki uznania jej za srodki pieniezne, o ktorych mowa w art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PDOF. W odniesieniu do omawianej wierzytelnosci pozyczkowej nie znajda bowiem zastosowania wyjatki, o ktorych mowa w omawianym przepisie: nie bedzie to bowiem zadna z wierzytelnosci odsetkowych, ktore w rozumieniu omawianej regulacji nie stanowia srodkow pienieznych.

Majac na uwadze, ze ustawodawca w art. 14 ust. 3 pkt 10 wylaczyl z przychodow dla celow PDOF srodki pieniezne otrzymane przez wspolnika spolki niebedacej osoba prawna z tytulu likwidacji takiej spolki, zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno budzic watpliwosci, ze otrzymanie przez niego wierzytelnosci w zakresie kwoty glownej pozyczek, pochodzacej z likwidacji Spolki osobowej rowniez nie bedzie powodowalo po jego stronie powstania przychodu podatkowego dla celow PDOF.

Reasumujac, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszlym otrzymanie przez Wnioskodawce w wyniku likwidacji Spolki osobowej (zgodnie z wlasciwymi postanowieniami umowy Spolki osobowej) wierzytelnosci z tytulu udzielonych Wnioskodawcy pozyczek, w zakresie kwoty glownej, nie bedzie podlegac opodatkowaniu PDOF.

Podkreslic nalezy, ze aktualne w ramach powyzszego stanowiska pozostaja konkluzje przedstawione w interpretacjach indywidualnych organow podatkowych, przywolanych przez Wnioskodawce w uzasadnieniu do stanowiska w zakresie pytania oznaczonego nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 3, otrzymanie przez Wnioskodawce w wyniku likwidacji Spolki osobowej (zgodnie z wlasciwymi postanowieniami umowy spolki, Spolki osobowej) wierzytelnosci z tytulu odsetek od pozyczek udzielonych Wnioskodawcy, nie spowoduje powstania przychodu podlegajacego opodatkowaniu PDOF po stronie Wnioskodawcy.

Jak zostalo wskazane powyzej, definicja srodkow pienieznych, o ktorych mowa w art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PDOF, zostala umieszczona w art. 14 ust. 8 ustawy o PDOP, dodanym Ustawa nowelizujaca. Zgodnie z ww. przepisem, przez srodki pieniezne, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 10 i 11 ustawy O PDOF, rozumie sie rowniez wierzytelnosci z tytulu udzielonej przez spolke niebedaca osoba prawna pozyczki - z wyjatkiem wierzytelnosci z tytulu odsetek od opoznionej zaplaty oraz wierzytelnosci z tytulu odsetek od takiej pozyczki, jezeli wierzytelnosci te zostaly splacone na rzecz otrzymujacego je wspolnika.

W kontekscie powyzszego nalezy podkreslic, ze odsetki od pozyczek zaciagnietych przez Wnioskodawce od Spolki osobowej, nie beda odsetkami od opoznionej zaplaty. Ponadto, ani wierzytelnosc w zakresie kwoty glownej pozyczek zaciagnietych przez Wnioskodawce, ani wierzytelnosc w zakresie odsetek od tych pozyczek, nie zostana splacone na rzecz otrzymujacego je wspolnika (Wnioskodawcy). Jak wskazano bowiem w ramach opisu zdarzenia przyszlego, przedmiotowe wierzytelnosci wygasna wskutek konfuzji, ktorej w zadnym wypadku nie mozna utozsamiac z zaplata (splata). W zwiazku z tym nalezy uznac, ze odsetki od pozyczek zaciagnietych przez Wnioskodawce, beda stanowic srodki pieniezne w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PDOF.

Reasumujac, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszlym otrzymanie przez Wnioskodawce w wyniku likwidacji Spolki osobowej (zgodnie z wlasciwymi postanowieniami umowy Spolki osobowej) wierzytelnosci z tytulu odsetek od pozyczek udzielonych Wnioskodawcy, nie spowoduje powstania przychodu podlegajacego opodatkowaniu PDOF po stronie Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 4, w analizowanym zdarzeniu przyszlym wygasniecie zobowiazania Wnioskodawcy (wspolnika Spolki osobowej) wobec Spolki osobowej z tytulu zaciagnietych pozyczek oraz odsetek od tych pozyczek, poprzez konfuzje nastepujaca w wyniku likwidacji Spolki osobowej, na skutek polaczenia w rekach tej samej osoby (Wnioskodawcy) prawa (wierzytelnosci Spolki osobowej wobec Wnioskodawcy) i zwiazanego z nim obowiazku (zobowiazania Wnioskodawcy wobec Spolki osobowej), w zadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegajacego opodatkowaniu PDOF po stronie Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PDOF, za przychody z dzialalnosci gospodarczej uznaje sie rowniez zasadniczo wartosc umorzonych lub przedawnionych zobowiazan, w tym z tytulu zaciagnietych kredytow (pozyczek), z wyjatkiem umorzonych pozyczek z Funduszu Pracy.

Nalezy wskazac, ze w omawianym przepisie ustawodawca posluguje sie, w odniesieniu do wymienionych w nim kategorii przychodow. m.in. terminem ?umorzonych zobowiazan?. Pojecie to nie zostalo jednak zdefiniowane w ustawie o PDOF.

W zwiazku z powyzszym, nalezy odwolac sie do wykladni jezykowej uzytego terminu. I tak, zgodnie z definicja zawarta w Slowniku Jezyka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN (www.sjp.pwn.pl/szukaj/umorzony), ?umorzyc? oznacza m.in. ?zrezygnowac calkowicie lub czesciowo ze sciagania jakichs naleznosci pienieznych?. Termin ?umorzony? zastosowany w odniesieniu do zobowiazania oznacza zatem skutek w postaci zmniejszenia lub zlikwidowania tego zobowiazania poprzez uzyskanie zrzeczenia sie naleznosci przez wierzyciela. Stad skutkiem umorzenia zobowiazania jest zmniejszenie lub zlikwidowanie zobowiazania dluznika w stosunku do wierzyciela, za jego zgoda, co prowadzi do wygasniecia zobowiazania.

W tym miejscu nalezy zauwazyc, ze zgodnie z art. 508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej: Kodeks cywilny), zobowiazanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dluznika z dlugu, a dluznik zwolnienie przyjmuje. Zatem o uznaniu zobowiazania za umorzone w calosci lub w czesci decyduje spelnienie dwoch przeslanek. Po pierwsze, w przypadku wierzyciela konieczne jest zlozenie oswiadczenia woli o zwolnieniu dluznika z dlugu i po drugie, w przypadku dluznika konieczne jest zlozenie oswiadczenia woli o tym, ze zwolnienie to przyjmuje. Jedynie w takim przypadku, w wyniku zlozenia dwoch oswiadczen woli uznac mozna, ze jedna ze stron rezygnuje z przyslugujacego jej swiadczenia pienieznego, natomiast druga ze stron uzyskuje z tego tytulu przysporzenie majatkowe, stanowiace przychod podlegajacy opodatkowaniu PDOF na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PDOF.

W omawianym zdarzeniu przyszlym, w wyniku likwidacji Spolki osobowej wierzytelnosc Spolki osobowej z tytulu pozyczek udzielonych Wnioskodawcy zostanie przeniesiona na Wnioskodawce, wskutek czego Wnioskodawca stanie sie jednoczesnie wierzycielem i dluznikiem z tytulu tych pozyczek. W przypadku natomiast, gdy dochodzi do polaczenia w rekach tej samej osoby prawa (np. wierzytelnosci z tytulu udzielonych pozyczek) i zwiazanego z nim obowiazku (np. zobowiazania z tytulu otrzymanych pozyczek), wygasnieciu ulega prawo podmiotowe (np. z tytulu pozyczek), tj. nastepuje konfuzja tego prawa podmiotowego. W omawianym stanie faktycznym wygasnie zatem wierzytelnosc Spolki osobowej wobec Wnioskodawcy oraz dlug Wnioskodawcy wobec Spolki osobowej z tytulu przedmiotowych pozyczek.

Nalezy jednak podkreslic, ze do wygasniecia zobowiazania Wnioskodawcy z tytulu otrzymanych pozyczek dojdzie nie wskutek umorzenia, lecz poprzez konfuzje prawa podmiotowego z mocy prawa i podzialu jej majatku. W szczegolnosci, do wygasniecia tego zobowiazania nie dojdzie wskutek zlozenia odpowiednich oswiadczen woli wierzyciela i dluznika o dokonaniu i przyjeciu zwolnienia z dlugu, ale z mocy prawa.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszlym, wygasniecie zobowiazania Wnioskodawcy (wspolnika Spolki osobowej) wobec Spolki osobowej z tytulu zaciagnietych pozyczek oraz odsetek od tych pozyczek, poprzez konfuzje, nastepujaca w wyniku likwidacji Spolki osobowej, na skutek polaczenia w rekach tej samej osoby (Wnioskodawcy) prawa (wierzytelnosci Spolki osobowej z tytulu pozyczek oraz odsetek od tych pozyczek) i zwiazanego z nim obowiazku (zobowiazania Wnioskodawcy z tytulu pozyczek oraz odsetek od tych pozyczek), nie spowoduje powstania przychodu podlegajacego opodatkowaniu PDOF po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PDOF.

Ponadto nalezy wskazac, ze w przypadku odsetek naliczonych, lecz nieotrzymanych przez Spolke osobowa z tytulu pozyczek udzielonych Wnioskodawcy, zastosowanie powinien znalezc przepis art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem, do przychodow nie zalicza sie kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od naleznosci, w tym rowniez od udzielonych pozyczek.

Zgodnie z uwagami przedstawionymi powyzej, w stanowisku Wnioskodawcy dotyczacym pyt. 1 niniejszego wniosku, nalezy wskazac, ze na gruncie przepisow ustaw podatkowych spolki osobowe (niebedace osobami prawnymi) co do zasady nie sa traktowane jako podatnicy podatku dochodowego. Podatnikami sa natomiast wspolnicy tych spolek osobowych (niebedacych osobami prawnymi). Stad, wszelkie skutki podatkowe zwiazane z funkcjonowaniem spolek osobowych nalezy rozpatrywac w odniesieniu do wspolnikow tych spolek osobowych (w przypadku wspolnikow bedacych osobami fizycznymi w oparciu o przepisy ustawy o PDOF).

W zwiazku z powyzszym, w sytuacji naliczenia, lecz nie otrzymania przez Spolke osobowa odsetek od pozyczek udzielonych Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy - zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o PDOF - nie wystapi przychod podlegajacy opodatkowaniu PDOF.

Reasumujac, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszlym, wygasniecie zobowiazania Wnioskodawcy (wspolnika Spolki osobowej) wobec Spolki osobowej z tytulu zaciagnietych pozyczek oraz odsetek od tych pozyczek, poprzez konfuzje nastepujaca w wyniku likwidacji Spolki osobowej, na skutek polaczenia w rekach tej samej osoby (Wnioskodawcy) prawa (wierzytelnosci Spolki osobowej wobec Wnioskodawcy) i zwiazanego z nim obowiazku (zobowiazania Wnioskodawcy wobec Spolki osobowej), w zadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegajacego opodatkowaniu PDOF po stronie Wnioskodawcy.

Powyzsze podejscie zostalo rowniez potwierdzone w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w analogicznych stanach faktycznych / zdarzeniach przyszlych. I tak np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej dnia 22 maja 2014 r. (sygn. IPPB1/415-1229/14-4/KS) stwierdzil, ze: ?Majac na wzgledzie powolane przepisy oraz opisane zdarzenie przyszle stwierdzic nalezy, ze otrzymanie przez Wnioskodawce w wyniku likwidacji lub rozwiazania spolki komandytowej wierzytelnosci, ktora wygasnie na skutek konfuzji nie bedzie podlegac opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych.?;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji wydanej dnia 12 maja 2014 r. (sygn. ILPB1/415-169/14-4/IM) potwierdzil, ze: ?(...) wygasniecie zobowiazania Wnioskodawcy (wspolnika Spolki) wobec Spolki z tytulu zaciagnietej pozyczki/pozyczek, poprzez konfuzje nastepujaca w wyniku likwidacji, na skutek polaczenia w rekach tej samej osoby (Wnioskodawcy) prawa (wierzytelnosci spolki jawnej wobec Wnioskodawcy) i korelatywnie sprzezonego z nim obowiazku (zobowiazania Wnioskodawcy wobec Spolki), w zadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych po stronie Wnioskodawcy.?;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji wydanej dnia 7 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPB1/415-111/14-2/ES) stwierdzil, iz: ?(?) na gruncie przepisow ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, wygasniecie zobowiazania Wnioskodawcy wobec Spolki, poprzez konfuzje nastepujaca w wyniku likwidacji lub rozwiazania Spolki, na skutek polaczenia w rekach tej samej osoby (Wnioskodawcy) prawo (wierzytelnosci Spolki wobec Wnioskodawcy) / korelatywnie sprzezonego z nim obowiazku (zobowiazania Wnioskodawcy wobec Spolki), nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych.?;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi w interpretacji wydanej dnia 25 lutego 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-778/13-5/KO) potwierdzil stanowisko podatnika, zgodnie z ktorym: ?(...) rozwazana likwidacja lub rozwiazanie spolki osobowej bez przeprowadzenia likwidacji bedzie skutkowalo otrzymaniem przez Niego pewnych skladnikow majatku, w tym rowniez wierzytelnosci (z tytulu umowy sprzedazy lub umowy pozyczki) wobec Wnioskodawcy. W konsekwencji powyzszego dojdzie do konfuzji wierzytelnosci i zobowiazania z tytulu umowy sprzedazy lub tez umowy pozyczki, w wyniku ktorej wzajemne prawa i obowiazki z tego tytulu ulegna wygasnieciu z mocy prawa. W ocenie Wnioskodawcy, konfuzja, jako sposob wygasniecia zobowiazania jest neutralna podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, tj. nie powoduje powstania przychodu podlegajacego opodatkowaniu po stronie podmiotu, ktorego zobowiazanie wygaslo w wyniku konfuzji.?;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej wydanej dnia 8 kwietnia 2013 r. (sygn. ITPB1/415-50/13/WM) stwierdzil, ze: ?wygasniecie zobowiazania Wnioskodawcy (wspolnika spolki komandytowej) wobec spolki komandytowej, poprzez konfuzje nastepujaca w wyniku nabycia wierzytelnosci w toku likwidacji tej spolki, na skutek polaczenia w rekach tej samej osoby (Wnioskodawcy) prawa (wierzytelnosci spolki komandytowej wobec Wnioskodawcy) i sprzezonego z nim obowiazku (zobowiazania Wnioskodawcy wobec tej spolki), nie spowoduje powstania przychodu podlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych po stronie Wnioskodawcy.?;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji wydanej dnia 28 maja 2013 r. (sygn. ILPB1/415-249/13-2/AMN) potwierdzil stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z ktorym: ?wygasniecie zobowiazania Wnioskodawcy (wspolnika SpJ) wobec SpJ z tytulu zaciagnietej pozyczki oraz odsetek od tej pozyczki, poprzez konfuzje nastepujaca w wyniku likwidacji SpJ, na skutek polaczenia w rekach tej samej osoby (Wnioskodawcy) prawa (wierzytelnosci SpJ wobec Wnioskodawcy) i korelatywnie sprzezonego z nim obowiazku (zobowiazania Wnioskodawcy wobec SpJ), w zadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegajacego opodatkowaniu PIT po stronie Wnioskodawcy? (podobne stanowisko zostalo ponadto potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach indywidualnych z dnia 28 maja 2013 r. sygn. ILPB1/415-244/13-2/AA oraz ILPB2/415-199/13-2/JK).

Ponadto, w odniesieniu do Wnioskodawcy nie znajdzie zastosowania art. 14 ust. 2e ustawy o PDOF. Zgodnie z ww. przepisem, w przypadku gdy podatnik przez wykonanie swiadczenia niepienieznego reguluje w calosci lub w czesci zobowiazanie, w tym z tytulu zaciagnietej pozyczki (kredytu), przychodem takiego podatnika jest wysokosc zobowiazania uregulowanego w nastepstwie takiego swiadczenia. W tym kontekscie nalezy wskazac, ze sytuacja opisana w ramach zdarzenia przyszlego, nie wyczerpuje dyspozycji powyzszego przepisu, bowiem wygasniecia zobowiazania w drodze konfuzji nie mozna uznac za jego uregulowanie w drodze wykonania swiadczenia niepienieznego, w szczegolnosci Wnioskodawca nie dokona splaty zobowiazania z tytulu pozyczki innym swiadczeniem.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 5, w analizowanym zdarzeniu przyszlym, otrzymanie przez Wnioskodawce w wyniku likwidacji Spolki osobowej Udzialow, nie podlega opodatkowaniu PDOF w momencie ich otrzymania.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o PDOF do przychodow zalicza sie przychody z odplatnego zbycia skladnikow majatku otrzymanych w wyniku likwidacji spolki niebedacej osoba prawna lub wystapieniem wspolnika z takiej spolki. Zdaniem Wnioskodawcy, taka redakcja przepisu wskazuje, iz w momencie otrzymania skladnikow majatku nie wystepuje opodatkowanie na gruncie PDOF. Jest ono bowiem odroczone do momentu ewentualnego pozniejszego zbycia otrzymanych skladnikow majatku. Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzic, ze przepisy ustawy o PDOF jasno okreslaja, ze wartosc udzialow otrzymanych przez wspolnika z tytulu likwidacji spolki niebedacej osoba prawna nie podlega opodatkowaniu PDOF w momencie ich otrzymania.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 6, w omawianym zdarzeniu przyszlym, uwzgledniajac fakt, ze na moment likwidacji Spolki osobowej w sklad majatku Spolki osobowej beda wchodzic zasadniczo wierzytelnosci wobec Wnioskodawcy i pozostalych Wspolnikow z tytulu udzielonych Wnioskodawcy oraz pozostalym Wspolnikom pozyczek (obejmujace rowniez wierzytelnosci z tytulu odsetek naleznych od zaciagnietej pozyczki) oraz srodki pieniezne, a takze nie beda wchodzic w sklad majatku Spolki osobowej inne aktywa, likwidacja Spolki osobowej nie bedzie dla Wnioskodawcy skutkowala powstaniem przychodu podlegajacego opodatkowaniu PDOF w zadnym innym zakresie.

W opinii Wnioskodawcy brak bowiem w ustawie o PDOF jakiegokolwiek przepisu, ktory wskazywalby na opodatkowanie w omawianych okolicznosciach wspolnika spolki niebedacej osoba prawna w przypadku likwidacji takiej spolki.

Powyzsze stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 28 maja 2013 r. (sygn. ILPB1/415-249/13-2/AMN), w ktorej organ potwierdzil, ze: ?uwzgledniajac fakt, ze na moment (likwidacji SpJ w sklad majatku SpJ beda wchodzic zasadniczo wierzytelnosci wobec Wnioskodawcy oraz pozostalych Wspolnikow z tytulu udzielonych Wnioskodawcy oraz pozostalym Wspolnikom przez SpJ pozyczek (obejmujace rowniez wierzytelnosci z tytulu odsetek naleznych od zaciagnietej pozyczki) i srodki pieniezne oraz nie beda wchodzic w sklad majatku SpJ inne elementy, likwidacja SpJ nie bedzie dla Wnioskodawcy skutkowala powstaniem przychodu podlegajacego opodatkowaniu PIT w zadnym innym zakresie?.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego w zakresie:

 • skutkow podatkowych otrzymania srodkow pienieznych w wyniku likwidacji spolki osobowej ? jest prawidlowe,
 • skutkow podatkowych otrzymania kwoty glownej wierzytelnosci w wyniku likwidacji spolki osobowej ? jest prawidlowe,
 • skutkow podatkowych otrzymania wierzytelnosci z tytulu odsetek w wyniku likwidacji spolki osobowej ? jest prawidlowe,
 • wygasniecia zobowiazania na skutek otrzymania wierzytelnosci w wyniku likwidacji spolki osobowej poprzez konfuzje ? jest prawidlowe,
 • skutkow podatkowych otrzymania udzialow w wyniku likwidacji spolki osobowej ? jest prawidlowe,
 • skutkow podatkowych likwidacji spolki osobowej ? jest prawidlowe.

Majac powyzsze na wzgledzie, stosownie do art. 14c ? 1 Ordynacji podatkowej, odstapiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Odnoszac sie do powolanych przez Wnioskodawce pism urzedowych, tut. Organ informuje, ze zostaly one wydane w indywidualnych sprawach i nie maja zastosowania ani konsekwencji wiazacych w odniesieniu do zadnego innego zaistnialego stanu faktycznego czy tez zdarzenia przyszlego.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznan, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje ? w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.