IBPB-1-1/4511-801/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym przekazaniem składnika majątku spółki jawnej do majątku osobistego wspólnika tej spółki
IBPB-1-1/4511-801/15/WRzinterpretacja indywidualna
  1. Konfuzja
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 23 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 8 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia, czy nieodpłatne przekazanie wskazanego we wniosku składnika majątku (lokalu użytkowego) z majątku prowadzonej w formie spółki jawnej działalności gospodarczej, do majątku osobistego Wnioskodawcy spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w tym podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia, czy nieodpłatne przekazanie wskazanego we wniosku składnika majątku (lokalu użytkowego) z majątku prowadzonej w formie spółki jawnej działalności gospodarczej, do majątku osobistego Wnioskodawcy spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w tym podatku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 lutego 2016 r., wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 8 marca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej. Spółka jawna (zwana dalej: Spółką) 27 grudnia 2001 r. nabyła zgodnie z aktem notarialnym lokal użytkowy położony na parterze budynku, za cenę 191.200,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych). Lokal ten stanowi środek trwały Spółki, który podlegał amortyzacji. Wspólnicy zamierzają na podstawie jednomyślnej uchwały wspólników Spółki wycofać z majątku Spółki powyższą nieruchomość i przenieść jej własność nieodpłatnie na potrzeby własne wspólników w udziałach po 1/2 części. W następstwie wykonania uchwały zostanie zawarta pomiędzy Spółką i Wspólnikami umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości. W wyniku powyższych czynności wspólnicy staną się współwłaścicielami ww. nieruchomości, przy czym ich udziały we współwłasności odpowiadać będą udziałom w Spółce. Powyższa umowa będzie umową nienazwaną przenoszącą własność nieruchomości w następstwie wykonania zobowiązania wynikającego z jednomyślnej uchwały wspólników o przekazaniu nieruchomości na cele prywatne wspólników.

W następstwie nieodpłatnego przekazania nieruchomości - składnika majątku Spółki do majątku osobistego wspólników, wkład (udział kapitałowy) w Spółce, każdego ze wspólników nie ulegnie obniżeniu. Przedmiotowy lokal Spółka wynajmuje, a uzyskane przychody z tytułu najmu stanowią przychody Spółki.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 2 marca 2016 r. wskazano m.in., że: podstawą przeniesienia własności nieruchomości będzie jednomyślna uchwała wspólników spółki jawnej o przekazaniu przedmiotowej nieruchomości na potrzeby własne wspólników, a w jej wykonaniu zostanie zawarta pomiędzy Spółką, a jej Wspólnikami w formie aktu notarialnego umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości na rzecz każdego ze wspólników. Udziały we współwłasności będą odpowiadać udziałom w Spółce, to jest każdy ze Wspólników będzie posiadał udział po 1/2 części nieruchomości. Uchwała wspólników podejmowana będzie na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, w szczególności przepisu art. 43. Nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w celu wykonania uchwały wspólników. Umowy nieodpłatnego przeniesienia własności w wykonaniu uchwały wspólników spółki jawnej nie można zakwalifikować jako umowy nazwanej określonej w art. 888 Kodeksu cywilnego (jako umowy darowizny).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od czynności nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości w wyniku jej wycofania ze spółki jawnej na potrzeby własne wspólników, Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, jako osoba fizyczna nie powinien płacić podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej na cele prywatne wspólników nie generuje przychodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej, której jest wspólnikiem, ani przychodu z nieodpłatnego świadczenia.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo (działalność gospodarczą) pod własną firmą. Spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Majątek spółki jawnej jest prawnie wydzielony, tym samym wszelkie przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką jawną, a jej wspólnikami dotyczące rzeczy lub praw są odpowiednio zbyciem i nabyciem dla spółki i jej wspólników. W opisanym zdarzeniu przyszłym należy przeanalizować przepisy o zbyciu składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Spółka jawna nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody osób fizycznych, natomiast spółka jawna jest tylko jedną z form organizacyjnych za pośrednictwem, której osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a , łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w art. 8 ust. 1 ww. ustawy stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat. W rezultacie, uzyskane przez spółkę jawną przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u wspólników - osób fizycznych, proporcjonalnie do ich udziałów w spółce i stanowią dla nich dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu według zasad przewidzianych dla tego źródła.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących, sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, za przychód z działalności gospodarczej uważa się również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W przypadku wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej, przychód z tytułu jego zbycia, stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy powstanie jeżeli sprzedaż nastąpi w okresie sześciu lat po wycofaniu.

Tym samym nieodpłatne przekazanie środka trwałego na potrzeby własne wspólników Spółki nie może być potraktowane jako przychód z odpłatnego zbycia, gdyż w opisanym zdarzeniu przyszłym cena, a zatem konieczność jej uiszczenia nie występuje, a własność nieruchomości będzie przekazana pod tytułem darnym, w drodze umowy nienazwanej w myśl kodeksu cywilnego, której celem będzie wykonanie uchwały wspólników Spółki.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że nieodpłatne otrzymanie nieruchomości po wycofaniu jej ze spółki na potrzeby własne wspólników nie powoduje powstania przychodu i zobowiązania podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić również należy, że w zakresie podatku od spadków i darowizn, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Konfuzja
IBPB-1-1/4511-747/15/SG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.