Konfuzja | Interpretacje podatkowe

Konfuzja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konfuzja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy ustalenia, czy wygaśnięcie Zobowiązań w drodze konfuzji, w następstwie planowanego połączenia, będzie podlegało po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Nie można bowiem twierdzić, że w przypadku konfuzji dochodzi do nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia, bowiem jak już wskazano, w związku z konfuzją, nie powstanie jakiekolwiek przysporzenie majątkowe dla żadnej z łączących się spółek. Ponadto, w wyniku połączenia nie dojdzie również do umorzenia zobowiązań, zatem w omawianym przypadku zastosowania nie może mieć również art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, zgodnie z którym przychodem jest również wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, z wyjątkami, które jednak nie mają zastosowania w analizowanym przypadku. W wyniku konfuzji wygasną zarówno długi, jak i odpowiadające mu wartością ekonomiczną wierzytelności. W związku z połączeniem ten sam podmiot stanie się jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem. Resumując, w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka powstania przychodu na gruncie ustawy o CIT, w postaci zaistnienia przysporzenia majątkowego o charakterze definitywnym. Przedmiotowe zdarzenie, tj. konfuzja nie stanowi zapłaty (spełnienia świadczenia), a zatem nie powstanie jakiekolwiek przysporzenie majątkowe dla żadnej z łączących się spółek. Zatem, zaistnienie konfuzji zobowiązań, o których mowa we wniosku na skutek połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, będzie czynnością neutralną podatkowo dla Spółki Przejmowanej na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2018
4
sty

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wygaśnięcie w drodze konfuzji wzajemnych zobowiązań Spółki przejmującej (Wnioskodawcy) i Spółki przejmowanej, spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy
Fragment:
(...) konfuzji nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. (...) Konfuzja nastąpi automatycznie w związku przejęciem majątku SKA przez Wnioskodawcę w wyniku połączenia tych podmiotów. Jak wskazano powyżej konfuzja nie powoduje też przysporzenia po stronie dłużnika kosztem wierzyciela. Dłużnik i wierzyciel w przypadku konfuzji jest bowiem tym samym podmiotem. W konsekwencji, wartość zobowiązania, na którą składa się kwota główna pożyczki oraz naliczone odsetki, która wygaśnie w wyniku konfuzji, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego z tytułu umorzenia zobowiązań. Przedstawiona w niniejszym wniosku konfuzja wierzytelności i zobowiązań z tytułu pożyczek nie spowoduje również powstania przychodu z tytułu odsetek. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 kwietnia 2017 r., Znak: 2461- IBPB-1-3.4510.65.2017.l.APO, w której wskazano: w związku z faktem, że Spółka przejmująca będąc 100% udziałowcem Spółki przejmowanej nie może wydać sam sobie swoich własnych udziałów w zamian za majątek Spółki przejmowanej, a w wyniku konfuzji wygasną zarówno długi, jak i odpowiadające mu wartością ekonomiczną wierzytelności.
2017
13
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych konfuzji zobowiązań pożyczkowych
Fragment:
Czy wygaśnięcie w drodze konfuzji Zobowiązań Pożyczkowych w następstwie planowanego Połączenia Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy wygaśnięcie w drodze konfuzji Zobowiązań Pożyczkowych w następstwie planowanego Połączenia Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy o CIT. Kwestie połączenia spółek kapitałowych regulują przepisy k.s.h. Najistotniejszym przepisem - z perspektywy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę - jest art. 494 § 1 k.s.h., zgodnie z którym spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Instytucja konfuzji nie została natomiast uregulowana wprost w k.c., niemniej jednak, w doktrynie prawa cywilnego ugruntowało się rozumienie konfuzji jako połączenia w jednym podmiocie osoby wierzyciela i dłużnika, prowadzące do wygaśnięcia zobowiązania (wierzytelności i długu). W kontekście konfuzji do której dochodzi w wyniku połączenia spółek, warto też podkreślić, że wygaśnięcie zobowiązania w tym przypadku nie jest następstwem zawarcia między wierzycielem a dłużnikiem umowy o zwolnienie z długu.
2017
25
paź

Istota:
Możliwość zastosowania art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zw. z wygaśnięciem zobowiązań w drodze konfuzji
Fragment:
Wobec powyższego, nie można podzielić stanowiska Wnioskodawcy, że wygaśnięcie w drodze konfuzji zobowiązań Spółki przejmującej wobec Spółki przejmowanej, które zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 15b ustawy o CIT, uprawnia Spółkę przejmującą w dacie połączenia do zwiększenia o tę wartość kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem tut. Organu, konfuzja prowadzi do wygaśnięcia stosunku prawnego, pomimo braku spełnienia przez dłużnika świadczenia. Nie będzie więc możliwe zakwalifikowanie tego zdarzenia jako uregulowania zobowiązania w jakiejkolwiek formie. Podsumowując, skoro w przypadku konfuzji nie dochodzi do uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie to należy uznać, że wygaśnięcie zobowiązania w wyniku konfuzji nie powinno być uważane za „ uregulowanie zobowiązania ” w kontekście art. 15b ustawy o CIT. Tym samym konfuzja nie jest formą uregulowania zobowiązania, pozwalającą na zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wartości wydatków poniesionych przez Spółkę przejmowaną, wyłączonych uprzednio przez Spółkę przejmowaną z tych kosztów w oparciu o regulację przepisu art. 15b ustawy o CIT. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe. Zgodnie (...)
2017
29
sie

Istota:
Skutki podatkowych konfuzji zobowiązań, o których mowa w pytaniu Nr 2 i 3 zawartych we wniosku
Fragment:
W konsekwencji umowy pożyczek zarówno w zakresie zwrotu kapitału jak i zapłaty odsetek wygasną w drodze konfuzji. Powyższe spowoduje, że nie można mówić ani o zapłacie odsetek ani ich otrzymaniu, co oznacza, że konfuzja wzajemnych wierzytelności z podatkowego punktu widzenia będzie neutralna i nie wywoła żadnych konsekwencji, co oznacza, że Spółka przejmująca nie będzie zobowiązana ani do rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu wartości odsetek ani kosztu podatkowego z tytułu wartości odsetek, jaki wygaśnie w związku z konfuzją. Także okoliczność, że w Spółce przejmowanej w drodze konfuzji wygaśnie zobowiązanie do zwrotu kapitału pożyczki jak i do zwrotu odsetek - nie spowoduje powstania przychodu, w tym przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, bowiem zdarzenie to jest konsekwencją połączenia Spółek. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 listopada 2017 r. (winno być: 2007 r.), Znak: ILPB3/423-59/07-2/HS . Ad.2. Zdaniem Wnioskodawcy, wygaśnięcie zobowiązań w drodze konfuzji Spółki przejmującej z tytułu obowiązku zwrotu kaucji, zaliczek (zadatków) będzie neutralne podatkowo i nie spowoduje powstania przychodu i kosztu podatkowego.
2017
26
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konfuzja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.