Konfuzja | Interpretacje podatkowe

Konfuzja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konfuzja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z połączeniem spółek przez przejęcie
Fragment:
Nie można twierdzić, że w przypadku konfuzji dochodzi do nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia, bowiem w związku z konfuzją nie powstanie jakiekolwiek przysporzenie majątkowe dla żadnej z łączących się spółek, również pod tytułem darmowym. Powyższe uwagi dotyczą także naliczonych do dnia połączenia odsetek od zaciągniętych pożyczek. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 i 2 Updop do przychodów nie zalicza się otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów): kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). A contrario do przychodów zalicza się otrzymane lub skapitalizowane odsetki. Jednakowoż trzeba zauważyć, że połączenie spółek i spowodowana nim konfuzja zobowiązań nie stanowi ani rodzaju wypłaty, a tym bardziej - kapitalizacji odsetek, lecz jest zdarzeniem prawnym powodującym wygaśnięcie zobowiązań z mocy prawa. W konsekwencji zatem, w efekcie konfuzji zobowiązań z tytułu pożyczek na skutek połączenia spółek, nie dojdzie do powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wygaśnięcie tych zobowiązań w wyniku konfuzji będzie dla niego neutralne podatkowo.
2016
17
gru

Istota:
Czy wygaśnięcie zobowiązań i wierzytelności wynikających z umów FSA oraz IFL, a także pożyczek udzielanych pierwotnie przez F1 do F3 w związku z ich konfuzją w ramach Połączenia II (tj. połączenia F3 ze Spółką A) spowoduje powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki A (jako następcy prawnego F1) - członka PGK? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
Fragment:
Powstanie przychodu podatkowego wymaga zatem oceny, czy na skutek konfuzji dojdzie do definitywnego przysporzenia majątkowego - tj. zwiększenia aktywów albo zmniejszenia pasywów. W ocenie Wnioskodawcy, konfuzja zobowiązań nie może być postrzegana jako zdarzenie skutkujące otrzymaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. Istota konfuzji powoduje bowiem, że podmiot nie przejmuje wierzytelności (którą mógłby następnie zbyć, ściągnąć bądź spieniężyć w inny sposób), lecz wierzytelność ta wygasa nie pozostawiając przysporzenia majątkowego. W związku z powyższym nie można twierdzić, że Połączenie II i związana z nim konfuzja zobowiązań wynikających z umów FSA, IFL oraz pożyczek udzielanych pierwotnie przez F1 do F3, będzie skutkować dla Spółki A (a tym samym dla PGK jako podatnika) powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o CIT. Zdaniem Wnioskodawcy, skutki podatkowe Połączenia II i wynikającej z niego konfuzji zobowiązań z umów FSA, IFL oraz pożyczek udzielanych pierwotnie przez F1 do F3 powinny zostać ustalone w oparciu o wskazaną powyżej regułę ogólną. Niemniej, w ocenie Wnioskodawcy, należy dodatkowo rozważyć możliwość zastosowania do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku przepisów szczególnych ustawy o CIT.
2016
15
gru

Istota:
Czy wygaśnięcie zobowiązań i wierzytelności wynikających z umowy ZCC oraz pożyczek udzielanych pierwotnie przez F1 do F2 w związku z ich konfuzją w ramach Połączenia III (tj. połączenia F2 ze Spółką A) spowoduje powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki A (jako następcy prawnego F1 oraz F3) - członka PGK? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)
Fragment:
Powstanie przychodu podatkowego wymaga zatem oceny, czy na skutek konfuzji dojdzie do definitywnego przysporzenia majątkowego - tj. zwiększenia aktywów albo zmniejszenia pasywów. W ocenie Wnioskodawcy, konfuzja zobowiązań nie może być postrzegana jako zdarzenie skutkujące otrzymaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. Istota konfuzji powoduje bowiem, że podmiot nie przejmuje wierzytelności (którą mógłby następnie zbyć, ściągnąć bądź spieniężyć w inny sposób), lecz wierzytelność ta wygasa nie pozostawiając wyraźnego przysporzenia majątkowego. W związku z powyższym nie można twierdzić, że Połączenie III i związana z nim konfuzja zobowiązań wynikających z umowy ZCC oraz pożyczek udzielanych pierwotnie przez F1 do F2, będzie skutkować dla Spółki A (a tym samym dla PGK jako podatnika) powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o CIT. Zdaniem Wnioskodawcy, skutki podatkowe Połączenia III i wynikającej z niego konfuzji zobowiązań wynikających z umowy ZCC oraz pożyczek udzielanych pierwotnie przez F1 do F2 powinny zostać ustalone w oparciu o wskazaną powyżej regułę ogólną. Niemniej, w ocenie Wnioskodawcy, należy dodatkowo rozważyć możliwość zastosowania do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku przepisów szczególnych ustawy o CIT.
2016
15
gru

Istota:
Czy wygaśnięcie zobowiązań i wierzytelności wynikających z umów FSA oraz IFL, a także pożyczek udzielanych pierwotnie przez F1 do F3 w związku z ich konfuzją w ramach Połączenia II (tj. połączenia Wnioskodawcy z F3) spowoduje powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy (następcy prawnego F1)?
Fragment:
Powstanie przychodu podatkowego wymaga zatem oceny, czy na skutek konfuzji dojdzie do definitywnego przysporzenia majątkowego - tj. zwiększenia aktywów albo zmniejszenia pasywów. W ocenie Wnioskodawcy, konfuzja zobowiązań nie może być postrzegana jako zdarzenie skutkujące otrzymaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. Istota konfuzji powoduje bowiem, że podmiot nie przejmuje wierzytelności (którą mógłby następnie zbyć, ściągnąć bądź spieniężyć w inny sposób), lecz wierzytelność ta wygasa nie pozostawiając przysporzenia majątkowego. W związku z powyższym nie można twierdzić, że Połączenie II i związana z nim konfuzja zobowiązań wynikających z umów FSA, IFL oraz pożyczek udzielanych pierwotnie przez F1 do F3, będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o CIT. Zdaniem Wnioskodawcy, skutki podatkowe Połączenia II i wynikającej z niego konfuzji zobowiązań z umów FSA, IFL oraz pożyczek udzielanych pierwotnie przez F1 do F3 powinny zostać ustalone w oparciu o wskazaną powyżej regułę ogólną. Niemniej, w ocenie Wnioskodawcy, należy dodatkowo rozważyć możliwość zastosowania do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku przepisów szczególnych ustawy o CIT.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia zobowiązania wskutek konfuzji.
Fragment:
W sytuacji, gdy po obu stronach stosunku zobowiązaniowego stoją te same osoby, są one jednocześnie uprawnionymi i zobowiązanymi, zachodzi tzw. konfuzja, której skutkiem jest wygaśnięcie zobowiązania. Brak stosunku zobowiązaniowego wyklucza jakiekolwiek świadczenie, w tym świadczenie nieodpłatne." Tak samo w interpretacji indywidualnej z 23 sierpnia 2013 r,, nr IPPB1/415-654/13-2/EC oraz interpretacji indywidualnej z 21 maja 2013 r., nr IPPB1/415-291/13-2/EC . Reasumując, mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca uważa, że wygaśnięcie zobowiązania Sp.k. wobec Sp.j. na skutek konfuzji nie będzie zdarzeniem skutkującym powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko to zostało wielokrotnie potwierdzone przez organy podatkowe. Przykładowo Wnioskodawca wskazuje: interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2014 r., nr ILPB1/415-1129/13-4/AA , interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 grudnia 2013 r„ nr IBPBI/1/415-1180/13/AB , interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 grudnia 2013 r., nr ILPB1/415-1035/13-3/IM , interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 grudnia 2013 r., nr IPTPB1/415-558/13-5/AP . W związku z tym, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości zaprezentowanego stanowiska.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konfuzja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.