Konfekcjonowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konfekcjonowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy w związku z wykonywaniem usługi konfekcjonowania Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego?Czy konfekcjonowanie musi odbywać się w składzie podatkowym?

Fragment:

(...) uregulowań art. 87 ust. 1 ustawy przedmiotowa usługa konfekcjonowania nie mieści się w procesie rozumianym jako produkcja wyrobów energetycznych. Zatem, z uwagi na to, że usługa, którą zamierza wykonywać Wnioskodawca nie jest produkcją na gruncie ustawy o podatku akcyzowym Spółka nie będzie miała obowiązku konfekcjonowania przedmiotowych wyrobów w składzie podatkowym. Reasumując należy wskazać, iż mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa regulujące podatek akcyzowy konfekcjonowanie, tj. rozlewanie w małe opakowania wskazanych wyrobów nie jest produkcją wyrobów energetycznych. Wykonywanie przez Spółkę usługi konfekcjonowania nie będzie więc rodzić u niej obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Niemniej jednak w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego, które zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. W konsekwencji Zainteresowany będzie zobowiązany (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka ma możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w przypadku sprzedaży oleju opałowego w hobokach (pojemnikach, beczkach) na cele opałowe ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Słupsku, działając na podstawie: - art. 216 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 8 poz. 60 z 2005 r.) - uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych . UZASADNIENIE Podatnik informuje, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami, olejami opałowymi, produktami ropopochodnymi oraz gazem. Spółka zamierza również otworzyć nową stację paliw na której prowadziłaby sprzedaż oleju opałowego w hobokach (pojemnikach, beczkach) o różnej pojemności od 50 do 200 litrów każdy. Sprzedaż oleju zbywana byłaby wyłącznie do celów opałowych. Firma zwraca uwagę na fakt, iż sprzedaż nie będzie następowała za pomocą "odmierzacza paliw". Zdaniem podatnika, w myśl art. 65 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym, taka forma sprzedaży oleju opałowego na stacji (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dokonując przetwórstwa i konfekcjonowania własnych produktów rolnych, podatnik nie zostaje wyłączony ze zwolnienia z podatku dochodowego?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie działając w oparciu o przepisy art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy będąc czynnym płatnikiem podatku VAT jako rolnik – dokonującym przetwórstwa (kiszenie kapusty i ogórków z własnego gospodarstwa rolnego) oraz konfekcjonowania (pakowania w folię na małe porcje) własnych produktów rolnych nie zostaje wyłączony ze zwolnienia z podatku dochodowego. Art. 21 pkt 1 ust. 71 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są: dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik prosi o interpretację art. 27 i 28 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i isług oraz wsakzanie stawki podatku, którą należy zastosować dla usług uszlachetnienia i konfrkcjonowania czynnego, przy założeniu, że faktura VAT wystawiona jest na rzecz kontrahenta wspólnotowego.

Fragment:

(...) W złożonym zapytaniu postawiono problrm właściwej stawki podtku VAT dla usług - jak to określono - uszlachetninia i konfekcjonowania czynnego z powierzonego materiału w sytuacji, gdy okres między dostarczeniem tkaniny a wykonaniem usługi i wywiezienia poza terytorium kraju kontrahenta wspólnotowego nie przekracza 30 dni. Jak słusznie zauważa Pytający, w sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 27ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) normujący kluczową w zakresie opodatkowania usług kwestię, jaką jest miejsce powstania obowiązku podatkowego . I tak, zgodnie z powołanym przepisem art. 27 ust. 2 lit. d) miejscem świadzcenia usług na ruchomym majątku rzeczeowym - bo do takich usług zaliczane są przedmiotowe usługi - jest miejsce gzdie usługi faktycznie są świadczone. Dalsze unormowania w przedmiotowym zakresie zawiera przepis art. 28 ust. 7 powołanej ustawy - w przypadku, gdy odbiorca usługi(tuta: firma (...)