Koncesje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koncesje. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania Płatności z Tytułu Koncesji; stawki podatku VAT dla wykonywanej usługi; uznania Podmiotu A za podatnika i obowiązku wystawienia faktury; momentu powstania obowiązku podatkowego; prawa do odliczenia podatku oraz okresu za który Koncesjonariusz może dokonać odliczenia.

Fragment:

Ponadto Koncesja określa szereg obowiązków Koncesjonariusza związanych z przedmiotem Koncesji. Koncesja została udzielona na okres 30 lat licząc od dnia jej udzielenia. Stosownie, Strona Postępowania jest jednocześnie uprawniona i zobowiązana do prowadzenia działalności objętej Koncesją do tej daty. Koncesja zobowiązała odbiorcę koncesji (Koncesjonariusza) do rozpoczęcia działalności objętej Koncesją w dacie podpisania umowy koncesyjnej, której zasadnicze postanowienia określała ustawa z dnia 27 października 1994 r. (obecnie: ustawa (...)). Koncesja stanowi również, że Minister właściwy do spraw transportu oraz Koncesjonariusz zawrą umowę koncesyjną, która określi prawa i obowiązki Koncesjonariusza. Wśród warunków, które zgodnie z Koncesją ma określać umowa koncesyjna, znajdują się m.in. „ zasady ponoszenia na rzecz Agencji (...) należności z tytułu udostępnienia autostrady, w tym zasady refundacji przez koncesjonariusza spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy z dnia 22 października 19xx r., zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju ”. Podmiot A jest następcą prawnym Agencji, do której odnosi się Koncesja. III. Umowa koncesyjna W dniu 19 września 19xx r. została zawarta pomiędzy Ministrem właściwym do spraw transportu a Koncesjonariuszem umowa koncesyjna na budowę przez przystosowanie autostrady do wymogów Płatnej Autostrady oraz eksploatację autostrady na tym odcinku, ze zmianami wprowadzonymi Aneksem nr 1, Aneksem nr 2, Aneksem nr 3, Aneksem nr 4, Aneksem nr 5 i Aneksem nr 6 (dalej: „ Umowa Koncesyjna ”).

2018
27
kwi

Istota:

W zakresie:
Czy przedmiot umowy koncesji stanowi długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej, o którym mowa w art. 15c ust. 10 ustawy o PDOP?

Fragment:

Koncesjodawca wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających wymagania określone w opisie warunków koncesji, na podstawie stosownych kryteriów oceny. Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 3 „ Umowa koncesji ” ustawy o koncesji, we wskazanym terminie, koncesjodawca zawiera umowę z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Umowa koncesji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa koncesji zawiera między innymi: określenie przedmiotu koncesji, termin wykonania przedmiotu koncesji, sposób wynagrodzenia koncesjonariusza, określenie płatności koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza (o ile dotyczy) oraz normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy wykonywaniu przedmiotu koncesji. W umowie koncesji, jeżeli wynika to z przedmiotu koncesji, mogą być zawarte postanowienia dotyczące warunków dopuszczalności podwykonawstwa. Okres, na który zostaje zawarta umowa koncesji powinien uwzględniać zwrot nakładów koncesjonariusza poniesionych w związku z wykonywaniem koncesji i w przypadku koncesji na roboty budowlane nie może być dłuższy niż 30 lat. W przypadku gdy przewidziany okres zwrotu nakładów koncesjonariusza poniesionych w związku z wykonywaniem koncesji jest dłuższy niż powyżej wskazany okres umowa może zostać zawarta na okres dłuższy.

2017
11
maj

Istota:

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę, które mają na celu uzyskanie koncesji (na poszukiwanie i rozpoznanie kopalin oraz wydobywanie kopalin), stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, koncesja udzielana jest na czas oznaczony, przy czym termin obowiązywania koncesji nie może być krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat (przy czym decyzja dotycząca okresu na jaki zostanie wydana koncesja leży w gestii organu koncesyjnego). W związku z potrzebą uzyskania nowych koncesji, bądź przedłużenia już posiadanych koncesji, co dotyczy zarówno koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin, jak i koncesji na wydobywanie kopalin, Spółka ponosi i będzie ponosić wydatki niezbędne do uzyskania ww. koncesji; są to m.in. wydatki związane z: uzyskaniem raportów o oddziaływaniu na środowisko, analizą dokumentów planistycznych, uzyskaniem prognoz wpływów eksploatacji górniczej na środowisko, opracowaniem mapy ryzyk dla obszarów górniczych, zawarciem umów o ustanowienie użytkowania górniczego oraz umów o korzystanie z informacji geologicznej i opłatami z tego tytułu (dokonywanymi na rzecz Skarbu Państwa). Wszystkie ww. wydatki, są i będą uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego. Uzyskanie powyższych koncesji umożliwia Spółce - zgodnie z wymogami prawa, zabezpieczenie źródła przychodów (poprzez rozpoznanie nowych złóż możliwych do eksploatacji), jak i kontynuowanie działalności, polegającej na wydobywaniu kopalin oraz produkcji z tych kopalin metali, będących przedmiotem sprzedaży w następnych latach.

2013
26
lut

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu od wydatków związanych z procesem inwestycyjnym

Fragment:

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi zamierza wyłonić Operatora tj. Koncesjonariusza, któremu udzieli koncesji. Przedmiotem koncesji będzie świadczenie kompleksowych usług utrzymania zarządzania MCK. Działalność koncesjonariusza polegać będzie na oferowaniu usług na rynku. Koncesjonariusz będzie ponosił ryzyko wykonywania koncesji. Wnioskodawca podkreślił, że Koncesjonariusz nie będzie świadczył wzajemnie żadnych świadczeń związanych z budową, nie zafakturuje „ przedmiotu koncesji ” tj. budowy MCK. Podatek VAT dotyczy tylko robót budowlanych realizowanych przez Wnioskodawcę. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji na usługi zarządzania zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowić będzie wyłączne prawo do korzystania z MCK. Z tytułu udzielonej koncesji Wnioskodawca będzie otrzymywał od koncesjonariusza wynagrodzenie w postaci opłaty koncesyjnej składającej się z części stałej i zmiennej. Z powyższego wynika zatem, że przedmiotowa inwestycja po zrealizowaniu będzie służyła wyłącznie czynnościom opodatkowanym, bowiem po zrealizowaniu inwestycji w postaci Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego (MCK) koncesjonariusz będzie miał wyłączne prawo do korzystania z MCK a udzielona przez Wnioskodawcę koncesja, za którą pobierane będzie wynagrodzenie w postaci opłaty koncesyjnej stanowić będzie czynność opodatkowaną na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

2011
1
lut

Istota:

Czy zapłate za przeniesienie praw wynikających z koncesji oraz pozostałej dokumentacji należy traktować jako koszt uzyskania przychodów w całości w momencie jego poniesienia czy też kosztem będą odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych w postaci prawa majątkowego.

Fragment:

Kończąc warto zauważyć, że koncesja sama w sobie jest aktem administracyjnym co wywołuje ten skutek, że nie jest możliwe uzyskanie koncesji na drodze czynności cywilnoprawnej. Zmiana koncesjonariusza nie następuje w ramach obrotu cywilnoprawnego a jedynie poprzez czynności (akty) administracyjne. Prawo do kontynuacji praw i obowiązków wynikających z koncesji m.in. na eksploatację złoża kruszywa naturalnego określa art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96 z późn. zm.) który formułuje podstawę prawną i obowiązek organu koncesyjnego do przeniesienia koncesji na inny niż dotychczasowy podmiot - po spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie. Zapłatę za przeniesienie praw wynikających z w/w koncesji dokonaną przez wspólników na rzecz dotychczasowego koncesjonariusza należy zatem traktować jako rodzaj odstępnego bowiem samo przeniesienie koncesji ma formę aktu administracyjnego wydanego przez organ koncesyjny na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego. Interpretację wydano w indywidualnej sprawie wg stanu faktycznego przedstawionego w piśmie oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.