Koncesje | Interpretacje podatkowe

Koncesje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koncesje. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki ponoszone przez Spółkę, które mają na celu uzyskanie koncesji (na poszukiwanie i rozpoznanie kopalin oraz wydobywanie kopalin), stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, koncesja udzielana jest na czas oznaczony, przy czym termin obowiązywania koncesji nie może być krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat (przy czym decyzja dotycząca okresu na jaki zostanie wydana koncesja leży w gestii organu koncesyjnego). W związku z potrzebą uzyskania nowych koncesji, bądź przedłużenia już posiadanych koncesji, co dotyczy zarówno koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin, jak i koncesji na wydobywanie kopalin, Spółka ponosi i będzie ponosić wydatki niezbędne do uzyskania ww. koncesji; są to m.in. wydatki związane z: uzyskaniem raportów o oddziaływaniu na środowisko, analizą dokumentów planistycznych, uzyskaniem prognoz wpływów eksploatacji górniczej na środowisko, opracowaniem mapy ryzyk dla obszarów górniczych, zawarciem umów o ustanowienie użytkowania górniczego oraz umów o korzystanie z informacji geologicznej i opłatami z tego tytułu (dokonywanymi na rzecz Skarbu Państwa). Wszystkie ww. wydatki, są i będą uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego. Uzyskanie powyższych koncesji umożliwia Spółce - zgodnie z wymogami prawa, zabezpieczenie źródła przychodów (poprzez rozpoznanie nowych złóż możliwych do eksploatacji), jak i kontynuowanie działalności, polegającej na wydobywaniu kopalin oraz produkcji z tych kopalin metali, będących przedmiotem sprzedaży w następnych latach.
2017
11
maj

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu od wydatków związanych z procesem inwestycyjnym
Fragment:
Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi zamierza wyłonić Operatora tj. Koncesjonariusza, któremu udzieli koncesji. Przedmiotem koncesji będzie świadczenie kompleksowych usług utrzymania zarządzania MCK. Działalność koncesjonariusza polegać będzie na oferowaniu usług na rynku. Koncesjonariusz będzie ponosił ryzyko wykonywania koncesji. Wnioskodawca podkreślił, że Koncesjonariusz nie będzie świadczył wzajemnie żadnych świadczeń związanych z budową, nie zafakturuje „ przedmiotu koncesji ” tj. budowy MCK. Podatek VAT dotyczy tylko robót budowlanych realizowanych przez Wnioskodawcę. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji na usługi zarządzania zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowić będzie wyłączne prawo do korzystania z MCK. Z tytułu udzielonej koncesji Wnioskodawca będzie otrzymywał od koncesjonariusza wynagrodzenie w postaci opłaty koncesyjnej składającej się z części stałej i zmiennej. Z powyższego wynika zatem, że przedmiotowa inwestycja po zrealizowaniu będzie służyła wyłącznie czynnościom opodatkowanym, bowiem po zrealizowaniu inwestycji w postaci Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego (MCK) koncesjonariusz będzie miał wyłączne prawo do korzystania z MCK a udzielona przez Wnioskodawcę koncesja, za którą pobierane będzie wynagrodzenie w postaci opłaty koncesyjnej stanowić będzie czynność opodatkowaną na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
2013
26
lut

Istota:
Czy zapłate za przeniesienie praw wynikających z koncesji oraz pozostałej dokumentacji należy traktować jako koszt uzyskania przychodów w całości w momencie jego poniesienia czy też kosztem będą odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych w postaci prawa majątkowego.
Fragment:
Kończąc warto zauważyć, że koncesja sama w sobie jest aktem administracyjnym co wywołuje ten skutek, że nie jest możliwe uzyskanie koncesji na drodze czynności cywilnoprawnej. Zmiana koncesjonariusza nie następuje w ramach obrotu cywilnoprawnego a jedynie poprzez czynności (akty) administracyjne. Prawo do kontynuacji praw i obowiązków wynikających z koncesji m.in. na eksploatację złoża kruszywa naturalnego określa art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96 z późn. zm.) który formułuje podstawę prawną i obowiązek organu koncesyjnego do przeniesienia koncesji na inny niż dotychczasowy podmiot - po spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie. Zapłatę za przeniesienie praw wynikających z w/w koncesji dokonaną przez wspólników na rzecz dotychczasowego koncesjonariusza należy zatem traktować jako rodzaj odstępnego bowiem samo przeniesienie koncesji ma formę aktu administracyjnego wydanego przez organ koncesyjny na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego. Interpretację wydano w indywidualnej sprawie wg stanu faktycznego przedstawionego w piśmie oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Koncesje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.