Komunikacja miejska | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komunikacja miejska. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy sprzedaż biletów miesięcznych za pobraniem należności z góry, ale na poczet usług przewozu osób świadczonych w następnym okresie rozliczeniowym należy uznać za przychód podatkowy w miesiącu sprzedaży biletu, czy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego wskazanego na bilecie (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06 grudnia 2010r. (data wpływu do tut. Biura 10 grudnia 2010r.), uzupełnionym w dniu 17 lutego 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 grudnia 2010r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy sfinansowane ze środków obrotowych Wnioskodawcy wydatki poniesione na zakup imiennych biletów komunikacji miejskiej służących do dojazdów do miejsca pracy należy kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 02 września 2010r. (data wpływu do tut. Biura 13 września 2010r.), uzupełnionym w dniach 15 i 19 listopada 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup imiennych biletów komunikacji miejskiej służących do dojazdów do miejsca pracy (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2010r. (data wpływu do tut. Biura 05 lipca 2010r.), uzupełnionym w dniu 14 września 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracowników odbywających krajową podróż służbową samochodem służbowym, w związku z korzystaniem przez nich ze środków komunikacji miejskiej (pytanie we wniosku Nr 2) – (...)

2011
1
sie

Istota:

Przedsiębiorstwo ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową przystanków kolejowych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2009r. (data wpływu 31 sierpnia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 września 2009r. (data wpływu 14 września 2009r.) oraz pismem z dnia 28 września 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w ramach projektu pn. „...” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 sierpnia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zwrócony pracownikowi koszt przejazdu taksówką w ramach podróży służbowej korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 16 updof?

Fragment:

(...) Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż jeśli Spółka wyraża zgodę na pokrycie kosztów dojazdu pracownika w podróży służbowej taksówką w sytuacji, kiedy istnieje taka konieczność (np. nocna pora, ograniczony czas, brak szybkiego połączenia, itd.), a pracownik udokumentuje rachunkiem lub fakturą poniesiony koszt, to wówczas Spółka zwraca pracownikowi koszt przejazdu taksówką. W związku z powyższym Spółka zwraca się z prośbą o potwierdzenie informacji, iż zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych będą podlegały kwoty zwrotu kosztu dojazdu taksówką pracownika w podróży służbowej. Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy dn. 26.07.1991r. (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przychody z tytułu realizacji przez pracowników ZKM uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, korzystają ze zwolnienia od opodatkowania?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w sprawie: zwolnienie od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 85 ustawy a przychody z tytułu realizacji przez pracowników Spółki uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej s t w i e r d z a, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Działając na podstawie art. 30 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2005r., Dyrektor Spółki wydał wewnętrzne zarządzenie, na mocy którego pracownicy Spółki (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług edukacyjnych i marketingowych świadczonych u klienta, wydatki związane z zakupem biletów komunikacji MPK, PKS, PKP oraz dojazdem w wyjątkowych przypadkach TAXI, udokumentowane rachunkami wystawionymi na firmę, w przypadku braku samochodu osobowego?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1, § 4 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że prowadząc od 05.09.2005 r. działalność gospodarczą w zakresie usług edukacyjnych i marketingowych świadczonych u klienta ponosi koszty związane z zakupem biletów komunikacji MPK, PKS, PKP, oraz dojazdem w wyjątkowych przypadkach TAXI, ponieważ nie posiada samochodu osobowego. Zgodnie ze (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy obrót ze świadczenia usług regularnego przewozu osób na podstawie umowy zlecenia podlega ewidencjonowaniu przy uzyciu kasy fiskalnej

Fragment:

(...) Wnioskiem z dnia 15.03.2005r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego 06.04.2005r.) zwrócił się Pan z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów ze świadczenia usług regularnego przewozu osób. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób na podstawie posiadanej licencji, która nie uprawnia do wykonywania regularnego przewozu osób, w związku z tym zamierza Pan usługi te wykonywać na podstawie umowy zlecenia zawartego z przewoźnikiem posiadającym zezwolenie na tego rodzaju transport. Usługi te mają być świadczone na określonych liniach minibusem należącym do Pana. Wynagrodzenie w postaci przychodów uzyskiwanych z przewozu osób ma być pomniejszane o kwotę 500 zł, którą ma Pan przekazywać na rachunek zleceniodawcy.W (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w tej sytuacji wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup biletów jednorazowych, imiennych biletów miesięcznych lub na wskazane ekwiwalenty - należy uznać za przychód pracow-nika ze stosunku pracy i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej w ramach wykonywania swoich zadań służbowych poruszają się środkami komunikacji miejskiej po terenie administracyjnym gminy. Wobec tego pracodawca – obowiązany do organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy przy jednoczesnym zmniejszaniu uciążliwości warunków pracy - zamierza: wydawać pracownikom jednorazowe bilety komunikacji miejskiej na przejazdy służbowe - rozliczane jako druki ścisłego zarachowania (pracodawca w momencie wydania pracownikom biletów jednorazowych będzie dokonywać wpisów do ewidencji imiennej wraz z określeniem wartości pobranych biletów), albo zakupić dla pracowników imienne bilety miesięczne wykorzystywane przez nich w okresach od poniedziałku do piątku, albo przyznać pracownikom ekwiwalenty pieniężne w zamian za zakupione przez nich we własnym zakresie bilety jednorazowe (w tym przypadku pracodawca prowadzić będzie ewidencję (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy Miejski Zakład Komunikacyjny działający jako zakład budżetowy, a następnie przekształcony w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, będzie miał obowiązek ewidencjonowania obrotów z tytułu świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Fragment:

(...) dot: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach z dnia 23.07.2004 r., nr PP-443/92/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) tytułem uzupełnienia wyjaśnia iż: Z zapytania Zakładu z dnia 24.06.2004 r. wynika, iż prowadzi działalność w zakresie wynajmu środków transportu, przeglądów diagnostycznych, usług reklamowych, warsztatowych, sprzedaży paliw (z wyjątkiem gazu płynnego) oraz usług w zakresie komunikacji miejskiej. Z dniem 01 kwietnia 2004 r. Burmistrz Miasta Gorlice podjął Uchwałę o zmianie formy prawnej Zakładu na spółkę z o.o., co skutkowało powstaniem nowego podmiotu gospodarczego. W związku z tym Zakład zadał pytanie, czy po przekształceniu nadal będzie zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotu dotyczącego usług (...)