Komunikacja miejska | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komunikacja miejska. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
paź

Istota:

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych wyłącznie z komunikacją miejską w zakresie transportu autobusowego przy uwzględnieniu możliwości bezpłatnego korzystania z transportu miejskiego przez określone grupy osób.

Fragment:

(...) komunikacją miejską w zakresie transportu autobusowego? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 W związku z możliwością bezpłatnego korzystania z transportu miejskiego przez określone grupy osób, w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług w Gminie oraz faktem, iż Gmina może przyporządkować i wydzielić wydatki ściśle związane z transportem autobusowym od wydatków związanych z przystankami autobusowymi przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupu związanych z komunikacją miejską w zakresie transportu autobusowego za rok 2017. Ponadto wskazane w stanie faktycznym nieodpłatne usługi przejazdu, stanową nieodpłatne świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej niepodlegające opodatkowaniu VAT. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w otrzymanej przez Gminę interpretacji indywidualnej odnośnie odliczenia wydatków związanych z komunikacji miejską w zakresie transportu tramwajowego. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2011
1
paź

Istota:

Czy sprzedaż biletów miesięcznych za pobraniem należności z góry, ale na poczet usług przewozu osób świadczonych w następnym okresie rozliczeniowym należy uznać za przychód podatkowy w miesiącu sprzedaży biletu, czy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego wskazanego na bilecie (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)?

Fragment:

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.- dalej „ updop ”) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Zgodnie z art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jak stanowi art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Przepis ten ustanawia generalną zasadę zgodnie z którą przychód podatkowy powstaje w dniu wykonania usługi jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury lub w dniu otrzymania zapłaty za wykonaną usługę. Natomiast, stosownie do brzmienia art. 12 ust. 4 pkt 1 updop, do przychodów nie zalicza się m.in. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (...).

2011
1
wrz

Istota:

Czy sfinansowane ze środków obrotowych Wnioskodawcy wydatki poniesione na zakup imiennych biletów komunikacji miejskiej służących do dojazdów do miejsca pracy należy kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik), jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, został właściwie udokumentowany, nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów, pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem, a przychodem musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Nie w każdym oczywiście wypadku związek ten jest wyraźny, co powoduje, iż każdą sytuację należy oceniać odrębnie. Ustawa o pdop nie uzależnia uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu od skutku w postaci powstania lub powiększenia konkretnego przychodu lub jego zachowania oraz zabezpieczenia.

2011
1
sie

Istota:

Przedsiębiorstwo ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową przystanków kolejowych.

Fragment:

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jako czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT zamierza zrealizować projekt pn. „ ... ” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie polegać będzie na: budowie nowego przystanku kolejowego L., budowie nowego przystanku M., budowie nowego przystanku B., przebudowie istniejącego przystanku Z.

2011
1
mar

Istota:

Czy zwrócony pracownikowi koszt przejazdu taksówką w ramach podróży służbowej korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 16 updof?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są diety i inne należności za czas: - podróży służbowej pracownika, - podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszej ustawy. W § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju z dn. 19 grudnia 2002r. (Dz.U z 2002r. Nr 236, poz. 1990) został określony ryczał na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej, który wynosi 20% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej. Przepisu ust.1 nie stosuję się, jeżeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej. W związku z powyższym koszty dojazdu środkami komunikacji miejscowej, które pokrywa pracodawca na wniosek pracownika zgodnie z art. 21. ust.1pkt 16 ustawy z dn.26.07.1991r. (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione od podatku.

2011
1
mar

Istota:

Czy przychody z tytułu realizacji przez pracowników ZKM uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, korzystają ze zwolnienia od opodatkowania?

Fragment:

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 tej ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Użyty w treści tego przepisu zwrot „w szczególności” oznacza, iż wymienione kategorie przychodów zostały przytoczone jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika przysporzeniem majątkowym, a mające swoje źródło w łączącym podatnika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnego. Stąd świadczenie z tytułu bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 wymienionej ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2011
1
mar

Istota:

Czy będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług edukacyjnych i marketingowych świadczonych u klienta, wydatki związane z zakupem biletów komunikacji MPK, PKS, PKP oraz dojazdem w wyjątkowych przypadkach TAXI, udokumentowane rachunkami wystawionymi na firmę, w przypadku braku samochodu osobowego?

Fragment:

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Kosztami takimi są koszty zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z jego funkcjonowaniem. Poniesione koszty z tytułu zakupu biletów MPK, PKP, PKS oraz korzystania z usług TAXI mogą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów, o ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 22 ust. 1 wyżej cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności, jeśli podatnik wykaże związek przyczynowo-skutkowym pomiędzy poniesieniem kosztu i uzyskaniem przychodu, a poniesienie wydatku będzie uzasadnione i właściwie udokumentowane fakturami VAT, rachunkami wystawionymi na firmę. Interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zderzenia.

2011
1
mar

Istota:

Czy obrót ze świadczenia usług regularnego przewozu osób na podstawie umowy zlecenia podlega ewidencjonowaniu przy uzyciu kasy fiskalnej

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż sprzedażą jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706) zwolnił z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. Zwolnienia te wymienione są w § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia. Stosownie do § 4 pkt 2 zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w tej sytuacji wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup biletów jednorazowych, imiennych biletów miesięcznych lub na wskazane ekwiwalenty - należy uznać za przychód pracow-nika ze stosunku pracy i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Z zacytowanego przepisu wynika, że co do zasady świadczenia m.in. ponoszone w ramach stosunku pracy przez pracodawcę na rzecz pracownika podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stąd też wartość zakupionych przez pracodawcę dla pracowników imiennych biletów miesięcznych wykorzystywanych przez nich w okresach od poniedziałku do piątku (mogących w istocie służyć pracownikom zarówno przy wykonywaniu zadań służbowych, jak i do ich prywatnych celów) oraz pieniężnych ekwiwalentów przyznanych pracownikom w zamian za zakupione przez nich we własnym zakresie bilety jednorazowe - stanowić będzie przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. (wartość tych biletów i wskazane ekwiwalenty pieniężne nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21, 52 i 52a ustawy z dnia 26 lipca 1991r.). Biorąc pod uwagę powyższe, pracodawca (jako płatnik) powinien dodać kwotę sfinansowania imiennych miesięcznych biletów oraz ekwiwalentów pieniężnych wypłaconych pracownikom w zamian za zakupione przez nich jednorazowe bilety - do innych przychodów pracowników ze stosunku pracy, i od łącznej ich sumy pobrać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.