ITPP2/4512-649/15/AP | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku na sprzedaż monitora interaktywnego.
ITPP2/4512-649/15/APinterpretacja indywidualna
 1. komputery
 2. sprzęt
 3. stawka preferencyjna podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 0% stawki podatku dla dostawy monitorów interaktywnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2015 r. złożono wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 0% stawki podatku dla dostawy monitorów interaktywnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka w swojej ofercie posiada m.in. monitory interaktywne, nieposiadające własnej wbudowanej jednostki komputerowej umożliwiającej zapisywanie i przetwarzanie danych, wykorzystywane do współpracy z zewnętrznym komputerem, ale umożliwiające zapisywanie i przetwarzanie danych. W najbliższym czasie Spółka zamierza skierować swoją ofertę, czyli ww. monitory interaktywne, bezpośrednio dla placówek oświatowych, bez udziału i fakturowania partnerów handlowych. Odbiorcą końcowym będą szkoły i przedszkola. Podstawą do zastosowania stawki 0% w przypadku sprzedaży sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych jest przede wszystkim zaliczenie określonych towarów do grup towarowych wymienionych w załączniku nr 8 w zw. z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Zgodnie z otrzymaną dnia 2 czerwca 2015 r. interpretacją z Głównego Urzędu Statystycznego, monitor interaktywny opisany wyżej został sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 26.20.1 - komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych. Przy dostawie takich monitorów interaktywnych do placówek oświatowych, Spółka zamierza stosować stawkę 0%. Jednocześnie Spółka będzie posiadała stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego – art. 83 ust. 14-15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy monitor interaktywny, nieposiadający własnej wbudowanej jednostki komputerowej umożliwiającej zapisywanie i przetwarzanie danych, przeznaczony do współpracy z zewnętrznym komputerem można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji Załącznika nr 8, a co za tym idzie czy przy jego dostawie do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0%, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14-15 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, monitor ten należy zaliczyć do towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, gdyż jest to monitor, który można podłączyć do komputera lub możne stanowić element zestawu komputera stacjonarnego. Kierując się powyższym, monitor interaktywny mieści się w grupie „jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerowe” załącznika nr 8 do ustawy o VAT. Dodatkowo, zgodnie z klasyfikacją Urzędu Statystycznego, towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT mieszczą się w grupie głównej 26 wg PKWiU, podgrupa 26.20.1. Zgodnie z powyższym, Spółka ma podstawy sądzić, że można zastosować stawkę 0% dla dostawy wyżej opisanych monitorów interaktywnych do placówek oświatowych, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14-15 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a cyt. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zastosowania zwolnienia od podatku.

I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym
  - przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do treści art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały:

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 2. Drukarki,
 3. Skanery,
 4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego – art. 83 ust. 15 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Jak wynika z przywołanych przepisów, podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%, w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych, jest przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy przy dostawie jest opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie prowadzi do stwierdzenia, że monitory interaktywne, które Spółka zamierza sprzedawać do placówek oświatowych nie będą korzystać z 0% stawki podatku na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, gdyż nie zostały wymienione w Załączniku nr 8 do ustawy. Jak wspomniano wyżej, katalog towarów (sprzętu komputerowego) wymienionych w tym Załączniku jest zamknięty, a jednocześnie ustawodawca nie wskazał do wymienionych grup towarów żadnego grupowania statystycznego. To oznacza, że preferencyjnej stawce podatku podlega dostawa tylko tych konkretnych towarów, które zostały w nim wymienione. Wbrew stanowisku Spółki, przedmiotowych monitorów interaktywnych nie można zakwalifikować do żadnej z grup towarów wymienionych w ww. Załączniku do ustawy. Nie stanowią one bowiem jednostek centralnych ani zestawów komputerów, gdyż nie posiadają własnej wbudowanej jednostki komputerowej umożliwiającej zapisywanie i przetwarzanie danych. Jednocześnie, z uwagi na swoje właściwości techniczne umożliwiające zapisywanie i przetwarzanie danych, nie są „zwykłymi” monitorami. Nie ma przy tym znaczenia, że Główny Urząd Statystyczny sklasyfikował tego rodzaju monitor interaktywny w grupowaniu PKWiU 26.20.1 - komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych.

Wobec powyższego, sprzedaż przedmiotowych monitorów interaktywnych będzie opodatkowana stawką podatku 23%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.