1061-IPTPP3.4512.34.2016.1.BM | Interpretacja indywidualna

Stosowanie stawki VAT w wysokości 0% w związku z dostawą monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem i bez wbudowanego komputera, na rzecz placówek oświatowych.
1061-IPTPP3.4512.34.2016.1.BMinterpretacja indywidualna
 1. komputery
 2. placówka oświatowa
 3. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • stosowania stawki VAT w wysokości 0% w związku z dostawą monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem na rzecz placówek oświatowych,
 • stosowania stawki VAT w wysokości 0% w związku z dostawą monitorów interaktywnych bez wbudowanego komputera na rzecz placówek oświatowych,

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • stosowania stawki VAT w wysokości 0% w związku z dostawą monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem na rzecz placówek oświatowych,
 • stosowania stawki VAT w wysokości 0% w związku z dostawą monitorów interaktywnych bez wbudowanego komputera na rzecz placówek oświatowych.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą oraz posiada status zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, sklasyfikowana wg. PKD 46.66.2.

W swojej ofercie Wnioskodawca posiada m.in. monitory interaktywne..., których producentem jest firma ...te występują w wersji z wbudowanym komputerem PC w standardzie OPS oraz w wersji bez takiego komputera.

Monitor interaktywny (bez względu na markę) jest połączeniem monitora z tablicą interaktywną. Urządzenie to nie jest samodzielne. Po podłączeniu do komputera może działać, jako tradycyjny monitor oraz jako duży panel dotykowy, obsługujący wszystkie aplikacje zainstalowane na komputerze. Monitor interaktywny wyposażony jest w wbudowany moduł podczerwieni, co oprócz standardowej obsługi komputera za pomocą klawiatury i myszki umożliwia obsługę palcem lub pisakiem za pośrednictwem ekranu monitora. Monitor interaktywny jest zatem monitorem, który został wyposażony w dodatkowe funkcje, jak przykładowo dotykowa obsługa, możliwość obsługi / korzystania przez więcej niż jedną osobę, możliwość pisania na monitorze. Wielkość monitora interaktywnego zależy od marki oraz modelu, przy czym z zasady są to urządzenia o dużej przekątnej ekranu (znacznie większej niż tradycyjny monitor). Ze względu na gabaryty oraz wymogi użytkowania, monitor interaktywny wymaga trwałego zamontowania (mocowanie ścienne, sufitowe lub z wykorzystaniem specjalistycznej podstawy).

Z kolei monitor interaktywny z wbudowanym komputerem (bez względu na markę) jest połączeniem monitora z tablicą interaktywną z dodatkowo wbudowanym na stałe komputerem Posiada opisane powyżej funkcje monitora interaktywnego, przy czym jest sprzętem komputerowym działającym samodzielnie. Wchodzący w skład monitora komputer jest w pełni funkcjonalnym komputerem posiadającym płytę główną, procesor, pamięć RAM, dysk twardy, kartę graficzną i sieciową, porty HDMI i USB, oprogramowanie operacyjne oraz pozostałe niezbędne podzespoły. Monitor wraz z wbudowanym komputerem może być obsługiwany przy pomocy podłączonej myszki i klawiatury, pilotem bądź tez dotykowo. Urządzenie jest gotowe do pracy bezpośrednio po podłączeniu do zasilania i nie wymaga podłączania dodatkowych urządzeń. Ze względu na gabaryty oraz wymogi użytkowania, monitor interaktywny z wbudowanym komputerem jest urządzeniem wymagającym trwałego zamontowania (mocowanie ścienne, sufitowe lub z wykorzystaniem specjalistycznej podstawy) i może być używany jedynie stacjonarnie.

Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem jest zatem stacjonarnym zestawem komputerowym, którego elementy tworzą jedną nierozerwalną całość.

Monitory interaktywne są klasyfikowane przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w grupowaniu PKWiU 26.20.1 - „Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych” (por. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, dnia 8 września 2015 r., znak: IPTPP3/4512-301/15-2/MJ).

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) uVAT oraz przy zachowaniu wymogów określonych w ust. 13-15 ww. artykułu, dostawa monitorów interaktywnych jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%, jednak jedynie, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. monitory interaktywne odpowiednio bez komputera albo z komputerem zostaną uznane za towary objęte zakresem przedmiotowym załącznika nr 8 do uVAT,
 2. nabywcą monitorów interaktywnych będzie placówka oświatowa, o której mowa w art. 43 ust. 9 uVAT,
 3. złożone przez placówkę oświatową zamówienie na monitory interaktywne będzie potwierdzone przez właściwy organ ją nadzorujący,
 4. Wnioskodawca przekaże kopię zamówienia, o którym mowa w literze c) do Urzędu Skarbowego właściwego dla niego w sprawach z zakresu podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zamierza w przyszłości dokonywać dostaw monitorów interaktywnych na rzecz placówek oświatowych, o których mowa w art. 43 ust. 9 uVAT. na podstawie złożonych przez takie placówki oświatowe zamówień na monitory interaktywne potwierdzonych przez właściwy organ je nadzorujący. Wnioskodawca przekaże kopię zamówień, o którym mowa w literze c) do Urzędu Skarbowego właściwego dla niego w sprawach z zakresu podatku od towarów i usług. Po spełnieniu tych warunków w zakresie sprzedaży monitorów interaktywnych - zarówno w wersji z komputerem jak i bez komputera - Wnioskodawca zamierza stosować stawkę podatku od towarów i usług 0%.

W związku ze sprzedażą monitorów interaktywnych zarówno z jak i bez wbudowanego komputera, bezpośrednio na rzecz placówek oświatowych, Wnioskodawca pragnie upewnić się, czy jego działanie będzie prawidłowe, a urządzenia te mieszczą się w katalogu sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do uVAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy monitory interaktywne z wbudowanym komputerem PC w standardzie OPS, marki..., których producentem jest firma..., stanowią towar wymieniony w załączniku nr 8 do uVAT i w konsekwencji przy ich dostawie w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%...
 2. Czy monitory interaktywne bez wbudowanego komputera PC w standardzie OPS, marki..., których producentem jest firma..., stanowią towar wymieniony w załączniku nr 8 do uVAT i w konsekwencji przy ich dostawie w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 uVAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepis art. 7 ust. 1 uVAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 uVAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei towarami, na podstawie art. 2 pkt 6 uVAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług, stosownie do art. 41 ust. 1 uVAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 uVAT. Przy czym, na podstawie art. 146a pkt 1 uVAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 uVAT, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zastosowania zwolnienia od podatku towarów i usług.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 uVAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 13-15 uVAT.

Stosownie do art. 83 ust. 13 uVAT, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do uVAT, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana ww. stawką na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 uVAT, w którego skład wchodzą:

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 2. Drukarki,
 3. Skanery,
 4. Urządzenia komputerowe do pism ...(dla osób niewidomych i niedowidzących),
 5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 uVAT dokonujący dostawy. o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 26 uVAT, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 14 uVAT, do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z art. 83 ust. 15 uVAT.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przez placówki oświatowe, o których mowa w art. 83 uVAT, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 uVAT).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonywać dostaw monitorów interaktywnych na rzecz placówek oświatowych, o których mowa w art. 43 ust. 9 uVAT, na podstawie złożonych przez takie placówki oświatowe zamówień na monitory interaktywne potwierdzonych przez właściwy organ je nadzorujący. Wnioskodawca przekaże kopię zamówień, o którym mowa w literze c) do Urzędu Skarbowego właściwego dla niego w sprawach z zakresu podatku od towarów i usług. Po spełnieniu tych warunków w zakresie sprzedaży monitorów interaktywnych - zarówno w wersji z komputerem jak i bez komputera - Wnioskodawca zamierza stosować stawkę podatku od towarów i usług 0%.

W takim stanie sprawy podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw monitorów interaktywnych na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do uVAT. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 uVAT, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W załączniku nr 8 do uVAT pod poz. 1 wymienione zostały m.in. jednostki centralne komputerów, monitory oraz zestawy komputerów stacjonarnych. Stawka podatku od towarów i usług w wysokości 0% powinna więc znaleźć zastosowanie zarówno przy dostawie zestawów komputerów stacjonarnych - na zestaw komputerowy składa się jednostka centralna komputera, urządzenie wejścia (zwykle klawiatura) i urządzenie wyjścia (monitor) - jak również przy odrębnej sprzedaży jednostek centralnych komputerów oraz monitorów.

Monitor jest urządzeniem wyjścia, poprzez które komputer „komunikuje” się z użytkownikiem. Monitor bezpośrednio wyświetla informacje o programach zainstalowanych i uruchomionych na komputerze oraz wyniki ich działania. Zasady działania oraz sposób podłączenia monitora z komputerem może być różny. Niezmienna jednak pozostaje jego podstawowa funkcja, którą jest wyświetlanie informacji „zawartych” na komputerze oraz konieczność jego użycia przy korzystaniu z komputera.

Monitor interaktywny jest urządzeniem, które pełni powyższe funkcje. Tym, co wyróżnia go od tradycyjnego monitora jest jedynie dodatkowa funkcjonalność, w szczególności możliwość dotykowej obsługi komputera, bez potrzeby korzystania z takich urządzeń jak klawiatura oraz myszka komputerowa.

Preferencyjne opodatkowanie znajdzie również zastosowanie przy sprzedaży zestawów komputerów stacjonarnych. Z uwagi na brak rozróżnienia w zapisach załącznika nr 8 do uVAT, okoliczność czy zestaw taki stanowi zespół odrębnych elementów, czy też został konstrukcyjne połączony w jedną całość, nie ma znaczenia.

Fakt, że monitor interaktywny z wbudowanym komputerem stanowi zestaw komputerowy wynika z jego funkcjonalności, w tej wersji urządzenie jest bowiem kompletnym funkcjonalnie komputerem posiadającym jednostkę centralną, urządzenie wejścia i wyjścia oraz oprogramowanie operacyjne. Na takie zakwalifikowanie wskazują również opinie urzędu statystycznego.

W kwestii uznana monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem za zestaw stacjonarny, w pierwszej kolejności należy pamiętać, że przepisy uVAT nie zawierają żadnych definicji sprzętu komputerowego objętego stawką 0%, w tym również zestawu komputera stacjonarnego. Brak definicji ustawowej stanowi uzasadnienie dla przyjęcia potocznego rozumienia tego pojęcia.

Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego (www sjp.pwn.pl.) „stacjonarny” oznacza „znajdujący się gdzieś na stałe, niezmieniający miejsca pobytu lub swego położenia”.

Zestaw komputera stacjonarnego jest więc zestawem komputerowym przystosowanym do używania w stałym miejscu, tj. w lokalizacji, w której został zainstalowany / zamontowany / ustawiony, w przeciwieństwie do komputerów przenośnych, które z założenia mogą być używane w każdym miejscu, w którym przebywa ich użytkownik.

Zestaw komputerowy składający się z monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem, ze względu na konstrukcję, wagę, warunki użytkowania, wymaga stałego zamontowania (ściana / sufit / specjalistyczna podstawa) i nie jest przystosowany do używania, jako komputer przenośny - jest więc zestawem komputera stacjonarnego.

Dokonując zatem analizy przedstawionego zagadnienia w kontekście powołanych przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie, monitor interaktywny z wbudowanym komputerem PC w standardzie OPS, marki..., których producentem jest firma..., jest w pełni funkcjonalnym komputerem posiadającym płytę główną, procesor, pamięć RAM, dysk twardy, kartę graficzną i sieciową, porty HDMI i USB, oprogramowanie operacyjne oraz pozostałe niezbędne podzespoły, i który może być obsługiwany przy pomocy podłączonej myszki i klawiatury, pilotem bądź też dotykowo. Urządzenie takie stanowi towar wymieniony w załączniku nr 8 do uVAT (pkt 1). Powyższy opis wskazuje bowiem, że przedmiotowy monitor interaktywny z wbudowanym komputerem montowany na stałe na ścianie, stanowi w pełni funkcjonalny zestaw komputerowy. Podobnie monitor interaktywny będący połączeniem monitora z tablicą interaktywną, niebędący samodzielnym urządzeniem, wyposażony w moduł podczerwieni umożliwiający obsługę komputera poza klawiaturą i myszką również palcem lub pisakiem za pośrednictwem ekranu monitora, stanowi towar wymieniony w załączniku nr 8 do uVAT (pkt 1). Przedmiotowy monitor po podłączeniu do komputera może działać jak tradycyjny monitor, wymieniony w załączniku nr 8 do uVAT.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy monitory interaktywne zarówno z, jak i bez wbudowanego komputera PC w standardzie OPS, marki..., których producentem jest firma..., stanowią towary wymieniony w załączniku nr 8 do uVAT i w konsekwencji przy ich dostawie w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

Prezentowany przez Wnioskodawcę pogląd dodatkowo znajduje potwierdzenie w stanowiskach organów podatkowych przedstawionych w indywidualnych interpretacjach podatkowych, m.in.:

 1. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, dnia 8 września 2015 r., znak: IPTPP3/4512-301/15-2/MJ;
 2. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, dnia 28 stycznia 2015 r., znak: ILPP4/443- 600/14-2/BA;
 3. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, dnia 8 stycznia 2015 r., znak: ILPP2/443-1127/14-2/MR;
 4. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, dnia 2 grudnia 2014 r., znak: ITPP2/443-1476/I4/PS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.