Komplementariusz | Interpretacje podatkowe

Komplementariusz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komplementariusz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowania świadczonych usług prowadzenia spraw spółki.
Fragment:
Ponadto umowa Spółki będzie stanowić, że wynagrodzenie przyznane komplementariuszowi uchwałą wspólników będzie przysługiwać komplementariuszowi niezależnie od jego udziału w zysku Spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przedstawionym na wstępie stanie faktycznym wynagrodzenie komplementariusza, przyznane uchwałą wspólników, z tytułu prowadzenia spraw spółki komandytowej, powoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, istotą problemu jest rozstrzygnięcie, czy Wnioskodawca jako komplementariusz prowadząc sprawy spółki i uzyskując z tego tytułu wynagrodzenie, niezależnie od udziału w zysku spółki, będzie wykonywał usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest komplementariuszem spółki komandytowej. Komplementariuszowi z tytułu prowadzenia spraw spółki przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określi uchwała wspólników. Ponadto umowa spółki komandytowej stanowi, że wynagrodzenie przyznane komplementariuszowi uchwałą wspólników przysługuje komplementariuszowi niezależnie od jego udziału w zysku spółki. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ ustawa ”), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
24
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez komplementariusza.
Fragment:
Zgodnie z umową Spółki „ Sprawy Spółki prowadzi komplementariusz ” oraz „ Komplementariuszowi za prowadzenie spraw Spółki przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na warunkach szczegółowo określonych w uchwale wspólników, (...) ”. Ponadto na podstawie umowy Spółki Komplementariuszowi przysługuje również udział w zysku w wysokości 1%. Komplementariusz jest spółką kapitałową, posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. Komplementariusz za prowadzenie spraw Spółki będzie pobierać co miesiąc wynagrodzenie. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie wystawionej przez Komplementariusza faktury VAT ze stawką podstawową (obecnie 23%) o treści „ wynagrodzenie komplementariusza ”. Spółka zamierza odliczyć podatek VAT naliczony wynikający z wystawionych przez Komplementariusza faktur. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur, które Zainteresowany w przyszłości otrzyma od komplementariusza tytułem „ wynagrodzenia komplementariusza ”. Jak wskazano powyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)
2016
20
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez komplementariusza na rzecz spółki komandytowej oraz sposobu ich udokumentowania.
Fragment:
Spółka komandytowa zobowiązała się w ww. umowie cywilnoprawnej do wypłacania na rzecz komplementariusza wynagrodzenia. Czynności powyższe będą wykonywane zarówno przez Zarząd komplementariusza, jak i przez jego pracowników. W celu sprawnego i skutecznego prowadzenia spraw Spółki Komandytowej komplementariusz będzie wykorzystywał swoje środki, tj. pomieszczenie, sprzęt, telefony, komputery, pracowników. Wynagrodzenie określone w umowie cywilnoprawnej ma m.in. zrekompensować ponoszone koszty związane z wykonywaniem czynności określonych w umowie cywilnoprawnej. Oprócz wydatków ogólnych typu korzystanie z pomieszczeń komplementariusza, energii, telefonów, wykorzystywania sprzętu biurowego oraz korzystania z pracy własnych pracowników, komplementariusz będzie również ponosił koszty bezpośrednie, typu usługi reklamy związane wyłącznie z reklamą i prezentacją spółki komandytowej, opłaty dotyczące Spółki komandytowej, usługi obce świadczone na rzecz Spółki komandytowej. Wydatki te nie będą stanowiły wynagrodzenia ustalonego w umowie cywilnoprawnej i będą bezpośrednio refakturowane przez komplementariusza na Spółkę Komandytową. Zarówno spółka komandytowa, jak i komplementariusz są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.
2016
29
sty

Istota:
Opodatkowanie czynności wykonywanych za wynagrodzeniem przez komplementariusza spółki komandytowej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych za wynagrodzeniem przez komplementariusza spółki komandytowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych za wynagrodzeniem przez komplementariusza spółki komandytowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jest komplementariuszem R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości M. (dalej: „ spółka komandytowa ”). Wspólnicy spółki komandytowej zamierzają dokonać zmiany umowy spółki. W umowie spółki komandytowej ma zostać dodany m.in. zapis, że komplementariuszowi z tytułu prowadzenia spraw spółki przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określi uchwała wspólników. Ponadto umowa spółki komandytowej ma stanowić, że wynagrodzenie przyznane komplementariuszowi uchwałą wspólników przysługuje komplementariuszowi niezależnie od jego udziału w zysku spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wynagrodzenie komplementariusza, przyznane uchwałą wspólników, z tytułu prowadzenia spraw spółki komandytowej, powoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług...
2016
20
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez komplementariusza.
Fragment:
Komplementariuszem Spółki uprawionym do samodzielnej reprezentacji jest sp. z o.o., będąca komplementariuszem. Zgodnie z treścią umowy Spółki, do reprezentowania Spółki uprawniony jest komplementariusz. Ponadto za prowadzenie spraw Spółki wspólnik może otrzymywać wynagrodzenie. Komplementariusz jest spółką kapitałową, posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i prowadzi działalność opodatkowaną tym podatkiem. Na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Spółki komandytowej, sp. z o.o. – działając jako jedyny komplementariusz, za prowadzenie spraw i reprezentowanie Spółki komandytowej będzie pobierać co kwartał wynagrodzenie. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktury VAT wystawionej przez spółkę z o.o. na rzecz Spółki komandytowej o treści „ wynagrodzenie komplementariusza ” ze stawką VAT podstawową (obecnie 23%). Czynności wykonywane przez komplementariusza, polegające na reprezentacji i prowadzeniu spraw Spółki mają związek z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT prowadzoną przez Spółkę. Na podstawie faktur otrzymanych od komplementariusza tytułem „ wynagrodzenie komplementariusza ” Spółka zamierza odliczać podatek VAT naliczony wynikający z faktur.
2015
31
gru

Istota:
Opodatkowanie czynności wykonywanych przez komplementariusza na rzecz spółki komandytowej.
Fragment:
Wartość wkładu pieniężnego komplementariusza określonego umową spółki komandytowej wynosi 100,00 zł. Komplementariuszowi, zgodnie umową spółki komandytowej, przysługuje udział w zysku spółki w wysokości 1 %. Udział ten może ulec zmianie. Umowa spółki komandytowej stanowi, że komplementariuszowi z tytułu prowadzenia spraw spółki może przysługiwać wynagrodzenie, którego wysokość określi uchwała wspólników. Ponadto umowa spółki komandytowej stanowi, że wynagrodzenie przyznane komplementariuszowi uchwałą wspólników przysługuje komplementariuszowi niezależnie od jego udziału w zysku spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym na wstępie stanie faktycznym wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia spraw spółki komandytowej, przyznane mu uchwałą wspólników, powoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ... Stanowisko Wnioskodawcy Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zawarł umowę spółki komandytowej, w której pełni rolę komplementariusza. Umowa spółki komandytowej przewiduje, że komplementariusz może otrzymywać przyznane uchwałą wspólników wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki, niezależnie od udziału w zysku spółki.
2015
20
gru

Istota:
Opodatkowanie i dokumentowanie czynności wykonywanych przez Komplementariusza.
Fragment:
Komplementariusz ma zatem ustawowe prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Zgodnie z art. 46 Ksh, za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Z przywołanych uregulowań wynika, że Kodeks spółek handlowych przyznaje komplementariuszom prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Jednocześnie Ksh stanowi, że z tytułu realizacji powyższego uprawnienia wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. W analizowanej sprawie, Komplementariuszowi, za prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej, przysługuje wynagrodzenie. Prawo Komplementariusza do otrzymania wynagrodzenia za prowadzenie jej spraw przewidują postanowienia wynikające z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej spółki. Zatem w tej sytuacji relacje pomiędzy Wnioskodawcą a spółką wykroczyły poza zwykłe relacje wspólnik – spółka, uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. W związku z tym, uznać należy, że strony łączy stosunek cywilnoprawny, wynikający z podjętego przez Komplementariusza zobowiązania do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej oraz ze zobowiązania się przez tą spółkę do wypłacania wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy z tytułu wykonywanych przez Niego usług.
2015
26
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Komplementariusza.
Fragment:
Spółka ta jest również zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. 23 grudnia 2014 roku Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Posiedzenia Wspólników z dnia 23 grudnia 2014 roku postanowiono o przyznaniu Komplementariuszowi wynagrodzenia za prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentację. Jednocześnie Uchwałą nr 3 przyjęto Regulamin Wynagradzania Komplementariusza, który określa zasady wypłacania wynagrodzenia Komplementariusza za prowadzenie spraw spółki. Uchwały określają też wysokość wynagrodzenia w kwocie netto, do której doliczany jest podatek VAT wg stawki 23%. Wypłacanie wynagrodzenia Komplementariuszowi dopuszcza umowa spółki, zgodnie z którą ( § 11 ust. 5 umowy spółki) posiedzenie wspólników może pojąć uchwałę w przedmiocie przyznania Komplementariuszowi wynagrodzenia. Komplementariuszowi zgodnie z umową spółki przysługuje procentowy udział w zyskach i stratach spółki (§ 11). Udział Komplementariusza w zysku Spółki jest niezależny od należnego mu Wynagrodzenia. Wynagrodzenia nie uwzględnia się w momencie dokonywania podziału zysku między Wspólników Spółki – Wynagrodzenie nie zmniejsza udziału przypadającego Komplementariuszowi. Wnioskodawca wskazał, że pomiędzy Spółką a Komplementariuszem nie jest zawarta żadna umowa cywilnoprawna w przedmiocie prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji. Jedyną postawą do wypłacanego wynagrodzenia są powołane wyżej Uchwały Nadzwyczajnego Posiedzenia Wspólników.
2015
18
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Komplementariusza.
Fragment:
W grudnia 2014 roku drodze Uchwały Nadzwyczajnego Posiedzenia Wspólników postanowiono o przyznaniu Komplementariuszowi wynagrodzenia za prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentację. Jednocześnie Uchwałą przyjęto Regulamin Wynagradzania Komplementariusza, który określa zasady wypłacania wynagrodzenia Komplementariusza za prowadzenie spraw spółki. Uchwały określają też wysokość wynagrodzenia w kwocie netto, do której doliczany jest podatek VAT wg stawki 23%. Wypłacanie wynagrodzenia Komplementariuszowi dopuszcza umowa spółki, zgodnie z którą posiedzenie wspólników może pojąć uchwałę w przedmiocie przyznania Komplementariuszowi wynagrodzenia. Komplementariuszowi zgodnie z umową spółki przysługuje procentowy udział w zyskach i stratach. Udział Komplementariusza w zysku Spółki jest niezależny od należnego mu Wynagrodzenia. Wynagrodzenia nie uwzględnia się w momencie dokonywania podziału zysku między Wspólników Spółki – Wynagrodzenie nie zmniejsza udziału przypadającego Komplementariuszowi. Wnioskodawca wskazał, że pomiędzy Spółką a Komplementariuszem nie jest zawarta żadna umowa cywilnoprawna w przedmiocie prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji. Jedyną postawą do wypłacanego wynagrodzenia są powołane wyżej Uchwały Nadzwyczajnego Posiedzenia Wspólników.
2015
18
lis

Istota:
Uznanie czynności wykonywanych przez Komplementariusza za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej ww. świadczenia Komplementariusza.
Fragment:
U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), zwanej dalej Ksh – spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki (art. 117 Ksh). Komplementariusz jest zatem – co do zasady – przedstawicielem ustawowym spółki komandytowej i ma obowiązek reprezentowania spółki. Przepis art. 103 Ksh stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Dlatego też zastosowanie będzie miał przepis art. 39 § 1 Ksh, zgodnie z którym każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Komplementariusz ma zatem ustawowe prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Zgodnie natomiast z przepisem art. 46 Ksh za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Zatem Kodeks spółek handlowych przyznaje komplementariuszom prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Jednocześnie Ksh stanowi, że z tytułu realizacji powyższego uprawnienia wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. W analizowanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że: „ W treści umowy spółki, której utworzenie planuje Wnioskodawca, planuje się umieścić zapis, zgodnie z którym komplementariuszowi będzie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw spółki ”.
2015
9
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.