Komplementariusz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komplementariusz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
gru

Istota:

Ustalenie, czy ponoszone przez Spółkę koszty wynagrodzenia Komplementariusza stanowią/będą stanowić koszty usług wskazanych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności usług zarządzania lub świadczeń o podobnym charakterze

Fragment:

Analogicznie, w myśl art. 29 § 1 w zw. z art. 103 § 1 KSH, prawo reprezentowania spółki komandytowej przysługuje jej komplementariuszom. W przypadku Spółek komandytowych, to ich Komplementariusz pełni wobec Spółek komandytowych funkcję zbliżoną do funkcji pełnionej przez zarząd względem Spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej) - co wyraża się w prowadzeniu ich spraw oraz reprezentacji. Dodatkowo, Komplementariusz zapewnić może Spółce komandytowej - w wybranych obszarach - kadrę menadżerską odpowiedzialną za funkcjonowanie tychże obszarów w ramach Spółki komandytowej. W związku z brakiem posiadania przez Spółki komandytowe organów, wykonywanie przez Spółkę z o.o. opisanych powyżej czynności jest niezbędne z punktu widzenia istnienia oraz działalności tychże podmiotów. Co do zasady, Komplementariusz nie musi pobierać wynagrodzenia w zamian za prowadzenie spraw spółki, jednakże umowa Spółki komandytowej może przewidywać wprost uprawnienie Komplementariusza do wynagrodzenia z tego tytułu bądź wskazywać, że wynagrodzenie to może zostać przyznane komplementariuszowi na mocy odrębnej uchwały wspólników. Ponoszenie przez Spółki komandytowe Wynagrodzenie Komplementariusza wynika zatem z odpowiednich postanowień umów Spółek komandytowych, jednomyślnej uchwały wspólników tych spółek oraz przepisów KSH.

2016
24
gru

Istota:

Opodatkowania świadczonych usług prowadzenia spraw spółki.

Fragment:

Ponadto umowa Spółki będzie stanowić, że wynagrodzenie przyznane komplementariuszowi uchwałą wspólników będzie przysługiwać komplementariuszowi niezależnie od jego udziału w zysku Spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przedstawionym na wstępie stanie faktycznym wynagrodzenie komplementariusza, przyznane uchwałą wspólników, z tytułu prowadzenia spraw spółki komandytowej, powoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, istotą problemu jest rozstrzygnięcie, czy Wnioskodawca jako komplementariusz prowadząc sprawy spółki i uzyskując z tego tytułu wynagrodzenie, niezależnie od udziału w zysku spółki, będzie wykonywał usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest komplementariuszem spółki komandytowej. Komplementariuszowi z tytułu prowadzenia spraw spółki przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określi uchwała wspólników. Ponadto umowa spółki komandytowej stanowi, że wynagrodzenie przyznane komplementariuszowi uchwałą wspólników przysługuje komplementariuszowi niezależnie od jego udziału w zysku spółki. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ ustawa ”), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2016
20
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez komplementariusza.

Fragment:

Zgodnie z umową Spółki „ Sprawy Spółki prowadzi komplementariusz ” oraz „ Komplementariuszowi za prowadzenie spraw Spółki przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na warunkach szczegółowo określonych w uchwale wspólników, (...) ”. Ponadto na podstawie umowy Spółki Komplementariuszowi przysługuje również udział w zysku w wysokości 1%. Komplementariusz jest spółką kapitałową, posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. Komplementariusz za prowadzenie spraw Spółki będzie pobierać co miesiąc wynagrodzenie. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie wystawionej przez Komplementariusza faktury VAT ze stawką podstawową (obecnie 23%) o treści „ wynagrodzenie komplementariusza ”. Spółka zamierza odliczyć podatek VAT naliczony wynikający z wystawionych przez Komplementariusza faktur. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur, które Zainteresowany w przyszłości otrzyma od komplementariusza tytułem „ wynagrodzenia komplementariusza ”. Jak wskazano powyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)

2016
29
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez komplementariusza na rzecz spółki komandytowej oraz sposobu ich udokumentowania.

Fragment:

Spółka komandytowa zobowiązała się w ww. umowie cywilnoprawnej do wypłacania na rzecz komplementariusza wynagrodzenia. Czynności powyższe będą wykonywane zarówno przez Zarząd komplementariusza, jak i przez jego pracowników. W celu sprawnego i skutecznego prowadzenia spraw Spółki Komandytowej komplementariusz będzie wykorzystywał swoje środki, tj. pomieszczenie, sprzęt, telefony, komputery, pracowników. Wynagrodzenie określone w umowie cywilnoprawnej ma m.in. zrekompensować ponoszone koszty związane z wykonywaniem czynności określonych w umowie cywilnoprawnej. Oprócz wydatków ogólnych typu korzystanie z pomieszczeń komplementariusza, energii, telefonów, wykorzystywania sprzętu biurowego oraz korzystania z pracy własnych pracowników, komplementariusz będzie również ponosił koszty bezpośrednie, typu usługi reklamy związane wyłącznie z reklamą i prezentacją spółki komandytowej, opłaty dotyczące Spółki komandytowej, usługi obce świadczone na rzecz Spółki komandytowej. Wydatki te nie będą stanowiły wynagrodzenia ustalonego w umowie cywilnoprawnej i będą bezpośrednio refakturowane przez komplementariusza na Spółkę Komandytową. Zarówno spółka komandytowa, jak i komplementariusz są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

2016
20
sty

Istota:

Opodatkowanie czynności wykonywanych za wynagrodzeniem przez komplementariusza spółki komandytowej.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych za wynagrodzeniem przez komplementariusza spółki komandytowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych za wynagrodzeniem przez komplementariusza spółki komandytowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jest komplementariuszem R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości M. (dalej: „ spółka komandytowa ”). Wspólnicy spółki komandytowej zamierzają dokonać zmiany umowy spółki. W umowie spółki komandytowej ma zostać dodany m.in. zapis, że komplementariuszowi z tytułu prowadzenia spraw spółki przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określi uchwała wspólników. Ponadto umowa spółki komandytowej ma stanowić, że wynagrodzenie przyznane komplementariuszowi uchwałą wspólników przysługuje komplementariuszowi niezależnie od jego udziału w zysku spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wynagrodzenie komplementariusza, przyznane uchwałą wspólników, z tytułu prowadzenia spraw spółki komandytowej, powoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług...

2015
31
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez komplementariusza.

Fragment:

Komplementariuszem Spółki uprawionym do samodzielnej reprezentacji jest sp. z o.o., będąca komplementariuszem. Zgodnie z treścią umowy Spółki, do reprezentowania Spółki uprawniony jest komplementariusz. Ponadto za prowadzenie spraw Spółki wspólnik może otrzymywać wynagrodzenie. Komplementariusz jest spółką kapitałową, posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i prowadzi działalność opodatkowaną tym podatkiem. Na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Spółki komandytowej, sp. z o.o. – działając jako jedyny komplementariusz, za prowadzenie spraw i reprezentowanie Spółki komandytowej będzie pobierać co kwartał wynagrodzenie. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktury VAT wystawionej przez spółkę z o.o. na rzecz Spółki komandytowej o treści „ wynagrodzenie komplementariusza ” ze stawką VAT podstawową (obecnie 23%). Czynności wykonywane przez komplementariusza, polegające na reprezentacji i prowadzeniu spraw Spółki mają związek z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT prowadzoną przez Spółkę. Na podstawie faktur otrzymanych od komplementariusza tytułem „ wynagrodzenie komplementariusza ” Spółka zamierza odliczać podatek VAT naliczony wynikający z faktur.

2015
20
gru

Istota:

Opodatkowanie czynności wykonywanych przez komplementariusza na rzecz spółki komandytowej.

Fragment:

Wartość wkładu pieniężnego komplementariusza określonego umową spółki komandytowej wynosi 100,00 zł. Komplementariuszowi, zgodnie umową spółki komandytowej, przysługuje udział w zysku spółki w wysokości 1 %. Udział ten może ulec zmianie. Umowa spółki komandytowej stanowi, że komplementariuszowi z tytułu prowadzenia spraw spółki może przysługiwać wynagrodzenie, którego wysokość określi uchwała wspólników. Ponadto umowa spółki komandytowej stanowi, że wynagrodzenie przyznane komplementariuszowi uchwałą wspólników przysługuje komplementariuszowi niezależnie od jego udziału w zysku spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym na wstępie stanie faktycznym wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia spraw spółki komandytowej, przyznane mu uchwałą wspólników, powoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ... Stanowisko Wnioskodawcy Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zawarł umowę spółki komandytowej, w której pełni rolę komplementariusza. Umowa spółki komandytowej przewiduje, że komplementariusz może otrzymywać przyznane uchwałą wspólników wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki, niezależnie od udziału w zysku spółki.

2015
26
lis

Istota:

Opodatkowanie i dokumentowanie czynności wykonywanych przez Komplementariusza.

Fragment:

Komplementariusz ma zatem ustawowe prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Zgodnie z art. 46 Ksh, za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Z przywołanych uregulowań wynika, że Kodeks spółek handlowych przyznaje komplementariuszom prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Jednocześnie Ksh stanowi, że z tytułu realizacji powyższego uprawnienia wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. W analizowanej sprawie, Komplementariuszowi, za prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej, przysługuje wynagrodzenie. Prawo Komplementariusza do otrzymania wynagrodzenia za prowadzenie jej spraw przewidują postanowienia wynikające z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej spółki. Zatem w tej sytuacji relacje pomiędzy Wnioskodawcą a spółką wykroczyły poza zwykłe relacje wspólnik – spółka, uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. W związku z tym, uznać należy, że strony łączy stosunek cywilnoprawny, wynikający z podjętego przez Komplementariusza zobowiązania do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej oraz ze zobowiązania się przez tą spółkę do wypłacania wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy z tytułu wykonywanych przez Niego usług.

2015
18
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Komplementariusza.

Fragment:

Spółka ta jest również zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. 23 grudnia 2014 roku Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Posiedzenia Wspólników z dnia 23 grudnia 2014 roku postanowiono o przyznaniu Komplementariuszowi wynagrodzenia za prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentację. Jednocześnie Uchwałą nr 3 przyjęto Regulamin Wynagradzania Komplementariusza, który określa zasady wypłacania wynagrodzenia Komplementariusza za prowadzenie spraw spółki. Uchwały określają też wysokość wynagrodzenia w kwocie netto, do której doliczany jest podatek VAT wg stawki 23%. Wypłacanie wynagrodzenia Komplementariuszowi dopuszcza umowa spółki, zgodnie z którą ( § 11 ust. 5 umowy spółki) posiedzenie wspólników może pojąć uchwałę w przedmiocie przyznania Komplementariuszowi wynagrodzenia. Komplementariuszowi zgodnie z umową spółki przysługuje procentowy udział w zyskach i stratach spółki (§ 11). Udział Komplementariusza w zysku Spółki jest niezależny od należnego mu Wynagrodzenia. Wynagrodzenia nie uwzględnia się w momencie dokonywania podziału zysku między Wspólników Spółki – Wynagrodzenie nie zmniejsza udziału przypadającego Komplementariuszowi. Wnioskodawca wskazał, że pomiędzy Spółką a Komplementariuszem nie jest zawarta żadna umowa cywilnoprawna w przedmiocie prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji. Jedyną postawą do wypłacanego wynagrodzenia są powołane wyżej Uchwały Nadzwyczajnego Posiedzenia Wspólników.

2015
18
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Komplementariusza.

Fragment:

W grudnia 2014 roku drodze Uchwały Nadzwyczajnego Posiedzenia Wspólników postanowiono o przyznaniu Komplementariuszowi wynagrodzenia za prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentację. Jednocześnie Uchwałą przyjęto Regulamin Wynagradzania Komplementariusza, który określa zasady wypłacania wynagrodzenia Komplementariusza za prowadzenie spraw spółki. Uchwały określają też wysokość wynagrodzenia w kwocie netto, do której doliczany jest podatek VAT wg stawki 23%. Wypłacanie wynagrodzenia Komplementariuszowi dopuszcza umowa spółki, zgodnie z którą posiedzenie wspólników może pojąć uchwałę w przedmiocie przyznania Komplementariuszowi wynagrodzenia. Komplementariuszowi zgodnie z umową spółki przysługuje procentowy udział w zyskach i stratach. Udział Komplementariusza w zysku Spółki jest niezależny od należnego mu Wynagrodzenia. Wynagrodzenia nie uwzględnia się w momencie dokonywania podziału zysku między Wspólników Spółki – Wynagrodzenie nie zmniejsza udziału przypadającego Komplementariuszowi. Wnioskodawca wskazał, że pomiędzy Spółką a Komplementariuszem nie jest zawarta żadna umowa cywilnoprawna w przedmiocie prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji. Jedyną postawą do wypłacanego wynagrodzenia są powołane wyżej Uchwały Nadzwyczajnego Posiedzenia Wspólników.