IPPB5/4510-478/15-3/IŚ | Interpretacja indywidualna

Skutki rozliczeń w ramach systemu nettingowego (wielostronna kompensata jako uregulowanie zobowiązań, różnice kursowe przy kompensacie i uregulowaniu salda, kurs waluty dla przeliczenia kompensat/uregulowania sald, usługi nettingowe a podatek u źródła, karne odsetki z tytułu nieterminowych płatności salda a podatek u źródła)
IPPB5/4510-478/15-3/IŚinterpretacja indywidualna
 1. kompensata
 2. kurs
 3. należność
 4. netting
 5. odsetki
 6. podatek
 7. potrącenie (kompensata)
 8. różnice kursowe
 9. saldo
 10. usługi
 11. waluta obca
 12. zapłata
 13. zobowiązanie
 14. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków rozliczeń w ramach systemu nettingowego:

 • w części dotyczącej uznania wielostronnej komensaty nettingowej za uregulowanie zobowiazań (pyt. nr 1) - jest prawidłowe;
 • w części dotyczącej obowiązku rozpoznania róznic kursowych (pyt. nr 2) - jest prawidłowe;
 • w części dotyczącej wskazanych kursów waluty do przeprowadzenia kompensaty/uregulowania sald (pyt. nr 3) - jest prawidłowe;
 • w części dotyczącej braku obowiązku pobrania podatku u źródła od usług nettingowych (pyt. nr 4) - jest prawidłowe;
 • w części dotyczącej braku obowiązku pobrania podatku u źródła z tytułu ewentualnych karnych odsetek za nieterminowege płatności salda (pyt. nr 5) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków rozliczeń w ramach systemu nettingowego (wielostronna kompensata jako uregulowanie zobowiązań, różnice kursowe przy kompensacie i uregulowaniu salda, kurs waluty dla przeliczenia kompensat/uregulowania sald, usługi nettingowe a podatek u źródła, karne odseki z tytułu nieterminowych płatności salda a podatek u zródła) oraz dotyczący określonych skutków tych rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług i w podatku od czynności cywilnoprawnych.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

T. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: „Grupa”). W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje transakcji zakupu i sprzedaży towarów oraz usług z krajowym i zagranicznymi podmiotami z Grupy. Z tytułu ww. transakcji Spółka wystawia i otrzymuje faktury w różnych walutach, m.in. PLN, USD, EUR.

Obecnie Spółka planuje przystąpienie jako uczestnik do grupowego systemu rozliczeń, tzn. systemu nettingowego (dalej: „System”). System ma na celu poprawę wydajności zarządzania finansami Grupy, w szczególności poprzez zredukowanie przepływów pieniężnych pomiędzy spółkami w Grupie. Ponadto w efekcie funkcjonowania Systemu ma nastąpić poprawa płynności finansowej oraz redukcja kosztów (np. poprzez znaczne zmniejszenie opłat bankowych) po stronie spółek z Grupy uczestniczących w systemie nettingowym, w tym także i po stronie Spółki.

Przystąpienie Spółki do Systemu odbędzie się poprzez zawarcie umowy („Umowa”) z zagraniczną spółką z Grupy, tj. A.. (dalej: „Centrum Nettingowe”) z siedzibą w Szwajcarii, nieposiadającą siedziby działalności gospodarczej, zakładu ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Na podstawie Umowy Centrum Nettingowe będzie świadczyło usługi pośrednictwa w regulowaniu zobowiązań i należności pomiędzy Spółką i pozostałymi uczestnikami Systemu. Umowa gwarantuje, że wzajemne roszczenia uczestników Systemu nettingowego wygasają wskutek rozliczenia należności i zobowiązań w Systemie. Na potrzeby Systemu Centrum Nettingowe zawiera takie dwustronne umowy z każdym uczestnikiem Systemu. W ramach Systemu nie będą rozliczane należności licencyjne ani odsetki od pożyczek.

Podstawą działania Systemu jest dokonywanie wielostronnych kompensat zobowiązań i należności podmiotów z Grupy, które przystąpiły do Systemu, wobec czego fizycznie (tj. w formie przelewów) regulowane będą wyłącznie salda należności i zobowiązań Spółki zgłoszonych i zatwierdzonych do rozliczenia w danym okresie z podziałem na waluty rozliczeniowe wybrane przez Spółkę. Regulowanie sald będzie się odbywało za pośrednictwem rachunku bankowego Centrum Nettingowego.

W ramach Systemu Spółka będzie mogła wybrać jedną lub kilka walut rozliczeniowych, w których będą kompensowane jej zobowiązania i należności. Spółka zamierza wybrać trzy waluty rozliczeniowe:

 1. PLN - dla zobowiązań i należności Spółki wobec podmiotów z Grupy, które są wyrażone w PLN,
 2. USD - dla zobowiązań i należności Spółki wobec podmiotów z Grupy, które są wyrażone w USD, oraz
 3. EUR - dla zobowiązań i należności Spółki wobec podmiotów z Grupy, które są wyrażone w EUR oraz w innych walutach niż PLN i USD.

Za dany okres rozliczeniowy (miesiąc) dla każdej spółki z Grupy zostanie obliczone ostateczne saldo (dodatnie lub ujemne) w ramach każdej wybranej waluty rozliczeniowej.

Okresem rozliczeniowym w Systemie będzie miesiąc. Mniej więcej do połowy każdego miesiąca (np. do 10 dnia danego miesiąca) uczestnicy Systemu będą mieli obowiązek wprowadzić do Systemu określone dane dotyczące swoich zobowiązań i należności grupowych wymagalnych w danym miesiącu. Po okresie, w trakcie którego uzgadniane będą ostateczne wersje rozliczeń, System zostanie zamknięty, a jego uczestnicy otrzymają - przygotowany przez Centrum Nettingowe - raport nettingowy („Final Settlement Report”), uwzględniający wszystkie transakcje, które zostaną skompensowane, a także kwotę salda w ramach każdej przyjętej waluty rozliczeniowej. W przypadku gdy należności lub zobowiązania będą wyrażone w innej walucie niż przyjęta waluta rozliczeniowa (inne niż PLN, USD, EUR), w celu przeliczenia wartości należności lub zobowiązań na walutę rozliczeniową Centrum Nettingowe będzie stosowało kurs publikowany na dany dzień przez agencję X. (dalej: „Kurs Grupowy”). Przeliczenie po Kursie Grupowym dokonane przez Centrum Nettingowe będzie wyłącznie techniczną konwersją na walutę rozliczeniową. Nie będzie przy tym dochodziło do zakupu waluty.

W przypadku salda ujemnego (tzn. nadwyżki zobowiązań nad należnościami Spółki), Spółka będzie zobowiązana do przelania na rachunek bankowy Centrum Nettingowego kwoty salda, natomiast w przypadku salda dodatniego (tzn. nadwyżki należności nad zobowiązaniami Spółki), Spółka otrzyma ww. kwotę od Centrum Nettingowego. Salda należności i zobowiązań Spółki będą regulowane (odpowiednio otrzymywane lub pokrywane przez Spółkę) w wybranej walucie rozliczeniowej (tj. w PLN - dla rozrachunków w PLN, w USD - dla rozrachunków w USD, w EUR - dla rozrachunków w innych walutach niż PLN i USD).

Kompensata tzn. wzajemne i wielostronne potrącenie zobowiązań i należności w ramach Systemu, a także uregulowanie sald będą następowały jednego dnia w drugiej połowie miesiąca (tzw. settlement date, np. 22. dnia danego miesiąca) zgodnie z kalendarzem nettingowym Grupy. Do końca miesiąca Spółka zaksięguje dokonane rozliczenia w księgach rachunkowych na podstawie raportów nettingowych. Tym samym co do zasady cykl nettingowy zamknie się w okresie miesiąca. W przypadku ewentualnych spornych kwot należności/zobowiązań do rozliczenia pomiędzy Spółkami, dana należność/zobowiązanie zostanie przeniesione do rozliczenia w kolejnym cyklu nettingowym (tj. w kolejnym miesiącu).

Wnioskodawca będzie uiszczać kwartalne opłaty na rzecz Centrum Nettingowego z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług nettingowych. Ponadto zgodnie z Umową w przypadku opóźnień w spłacie przez Spółkę sald ujemnych, Centrum Nettingowe będzie uprawnione do obciążenia Spółki odsetkami z tytułu nieterminowych płatności w wysokości rocznej stopy procentowej określonej w Umowie, kalkulowanymi za każdy dzień opóźnienia. Faktury z tytułu ww. odsetek mogą być wystawiane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Spółka stosuje uproszczoną metodę ustalania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego.

Wnioskodawca rozlicza różnice kursowe zgodnie z art. 15a ustawy o CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wzajemne i wielostronne potrącenia (kompensata) zobowiązań w ramach Systemu stanowią uregulowanie zobowiązań, wobec czego w przypadku ich potrącenia (kompensaty) w ramach Systemu w terminach odpowiednio do 30 dni od daty upływu terminu płatności (w przypadku gdy termin płatności wynosi 60 dni lub krócej) lub do 90 dni od daty zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów (w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni), nie powstanie dla Spółki obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (lub odpowiednio zwiększenia przychodów w razie braku kosztów) w rozumieniu przepisu art. 15b ustawy o CIT...
 2. Czy w ramach Systemu różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ustawy o CIT powstaną dla Spółki w sytuacji, gdy Spółka wystawi/otrzyma fakturę w walucie obcej (USD, EUR lub innej) i dokonana zostanie kompensata lub uregulowanie salda w walucie obcej...
 3. Jaki jest właściwy kurs dla przeliczenia kompensat/uregulowania sald wyrażonych w walucie obcej na złote dla celów podatku CIT...
 4. Czy Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła od płatności na rzecz Centrum Nettingowego z tytułu świadczonych usług nettingowych...
 5. Czy Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła od płatności na rzecz Centrum Nettingowego z tytułu ewentualnych karnych odsetek z tytułu nieterminowych płatności salda...
 6. Czy usługi Centrum Nettingowego będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT...
 7. Czy kompensata w ramach Systemu będzie stanowiła uregulowanie należności dla potrzeb art. 89b ustawy o VAT, wobec czego uregulowanie przez Spółkę zobowiązań w ramach Systemu nie spowoduje powstania obowiązku skorygowania podatku naliczonego na podstawie przepisów art. 89b ustawy o VAT...
 8. Czy czynności wykonywane w ramach umowy nettingu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy zagadnień z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (pyt. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5).

W zakresie podatku od towarów i usług (pyt. nr 6 i nr 7) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (pyt. nr 8) wniosek rozpatrzono odrębnie.

Stanowisko Spółki:

Ad. 1.

Zdaniem Spółki – Wnioskodawcy, wzajemna i wielostronna kompensata zobowiązań w ramach Systemu stanowi uregulowanie zobowiązań, zatem w przypadku ich potrącenia (kompensaty) w ramach Systemu w terminach odpowiednio do 30 dni od daty upływu terminu płatności (w przypadku gdy termin płatności wynosi 60 dni lub krócej) lub do 90 dni od daty zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów (w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni), nie powstanie dla Spółki obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (lub odpowiednio zwiększenia przychodów w razie braku kosztów) w rozumieniu przepisu art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: ustawa o CIT).

Zgodnie z art. 15b ustawy o CIT w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Ustawa o CIT nie definiuje, co należy rozumieć przez „uregulowanie” dla potrzeb art. 15b ust. 1 tej ustawy. Jednakże samo zastosowanie terminu „uregulowanie” nie implikuje wymogu dokonania fizycznej zapłaty w formie pieniężnej, a zatem „uregulowanie” może być także dokonane w innej formie, np. w formie wielostronnego potrącenia. Za taką wykładnią przemawia fakt, że ustawodawca posłużył się pojęciem „uregulowania”, które jest pojęciem szerszym od pojęcia „zapłaty”. Wobec braku definicji w ustawie pierwszeństwo należy przyznać wykładni językowej tego pojęcia. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego, termin „uregulować” oznacza „uiścić jakąś należność” (wydanie internetowe Słownika języka polskiego PWN, dostępne na stronie internetowej sjp.pwn.pl). Zatem termin „uregulować” należy rozumieć jako spełnienie świadczenia skutkujące wywiązaniem się ze zobowiązania finansowego, a w konsekwencji wygaśnięciem tego zobowiązania.

Za szerokim rozumieniem pojęcia „uregulowania” przemawiają również przepisy dotyczące różnic kursowych. Mianowicie zgodnie z art. 15a ust. 7 ustawy o CIT, za dzień zapłaty uważa się „dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności” <podkreślenie Wnioskodawcy>.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 3 kwietnia 2014 r. (sygn. ITPB3/423-11b/14/PS) uznał, że:„(...) termin „uregulowanie”, którym posługuje się ustawodawca w powołanych powyżej przepisach jest pojęciem szerokim, obejmującym wszelkie typy rozliczeń, takich jak; gotówka, czek gotówkowy, dowód wpłaty na rachunek bankowy, polecenie przelewu, polecenie zapłaty; czek rozrachunkowy, akredytywa, weksel własny, weksel trasowany, okresowe rozliczenia saldami, rozliczenia planowe, karta płatnicza, potrącenie (kompensata). Przez termin „uregulowanie”, o którym mowa w powołanych wyżej przepisach należy więc rozumieć każdą dopuszczalną prawnie formę efektywnego spełnienia świadczenia skutkującym wygaśnięciem zobowiązania”;
 • podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 5 lipca 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-109/13-5/MF) stwierdził, że:„uregulowanie przez Wnioskodawcę kwoty wynikającej z faktury nabycia usług wystawionej przez kontrahenta w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności stanowi uregulowanie zobowiązania w rozumieniu przepisu art. I5b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, w części zobowiązań wynikających z faktur nabycia usług, które zostaną uregulowane w drodze potrącenia nie powstanie dla Wnioskodawcy, po upływie terminów wskazanych w art. I5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (lub odpowiednio zwiększenia przychodów w razie braku kosztów) o kwoty w ten sposób uregulowanej na rzecz kontrahenta”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 30 stycznia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-1077/12-3/IŚ) wskazał wprost, że:„Należy zatem przyjąć, że w dniu Kompensaty następuje spłata wzajemnych zobowiązań posiadanych przez spółki należące do Grupy. Dzień Kompensaty powinien być zatem uznany za „dzień zapłaty” w rozumieniu art. I5a ust. 7 Ustawy CIT”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy kompensata (potrącenie) zobowiązań w ramach Systemu stanowi „uregulowanie” kwot wierzytelności w rozumieniu art. 15b ustawy o CIT. Zatem w przypadku ich potrącenia (kompensaty) w ramach Systemu w terminach odpowiednio do 30 dni od daty upływu terminu płatności (w przypadku gdy termin płatności wynosi 60 dni lub krócej) lub do 90 dni od daty zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów (w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni), nie powstanie dla Spółki obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (lub odpowiednio zwiększenia przychodów w razie braku kosztów) w rozumieniu przepisu art, 15b ustawy o CIT.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do potrącenia (kompensaty) w ramach Systemu różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ustawy o CIT powstaną dla Spółki w sytuacji, gdy Spółka wystawi/otrzyma fakturę w walucie obcej (USD, EUR lub innej) i dokonana zostanie kompensata lub uregulowanie salda w walucie obcej.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o CIT, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.

Dodatnie różnice kursowe powstają m.in., jeżeli wartość:

 • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (dalej: „NBP”) jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Natomiast ujemne różnice kursowe powstają m.in., jeżeli wartość:

 • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

A zatem w odniesieniu do potrącenia (kompensaty) w ramach Systemu różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ustawy o CIT powstaną dla Spółki w sytuacji, gdy Spółka wystawi/otrzyma fakturę w walucie obcej (EUR lub innej) i dokonana zostanie kompensata lub zapłata salda w walucie obcej.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, np.:

 • w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 31 maja 2013 r. (sygn. ILPB4/423-77/13-4/DS), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał w całości za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym:„(...) do powstania podatkowych różnic kursowych dochodzi wyłącznie jeśli zobowiązanie/należność zostały wyrażone w walucie obcej oraz spłata również nastąpiła w walucie obcej”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 31 maja 2013 r. (sygn. ILPB4/423-77/13-4/DS) stwierdził, że:„do powstania różnic kursowych dochodzi, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:
  • zobowiązanie lub należność powstały w walucie obcej,
  • spłata zobowiązania lub otrzymanie należności następuje w walucie obcej,
  • między dniem powstania zobowiązania i należności a dniem spłaty tego zobowiązania lub otrzymania należności wystąpiła różnica w kursie waluty”.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka może wybrać walutę, w której będą kompensowane jej zobowiązania i należności, tj. PLN lub waluty obce. Mając na uwadze wskazaną powyżej argumentację i przytoczone stanowiska organów podatkowych, różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ustawy o CIT powstaną dla Spółki w ramach Systemu w sytuacji, gdy Spółka wystawi/otrzyma fakturę w walucie obcej (USD, EUR lub innej) i dokonana zostanie kompensata lub uregulowanie salda w walucie obcej wybranej do rozliczenia należności/zobowiązania (tj. USD albo EUR).

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, do przeliczenia kompensat/uregulowania sald wyrażonych w walucie obcej na złote dla celów podatku CIT, Spółka powinna stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty lub uregulowania salda.

W przypadku zobowiązań lub należności (1) wyrażonych w USD i rozliczanych w ramach Systemu w walucie USD oraz (2) wyrażonych w EUR i rozliczanych w ramach Systemu w walucie EUR w momencie wielostronnej kompensaty (i uregulowania salda, jeśli wystąpi) Spółka rozpozna różnice kursowe pomiędzy równowartością w PLN kwoty zobowiązania/należności wyrażonej odpowiednio w USD albo EUR na fakturze a równowartością w PLN kwoty zobowiązania/należności wyrażonej odpowiednio w USD albo EUR potrąconej w ramach wielostronnej kompensaty lub uregulowania salda w Systemie, przeliczoną na PLN zgodnie ze średnim kursem NBP odpowiednio USD albo EUR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty. Powstałe w ten sposób dodatnie albo ujemne różnice kursowe Spółka zaliczy odpowiednio do przychodów podatkowych albo do kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast w odniesieniu do zobowiązań/należności wyrażonych w walutach obcych innych niż EUR i USD, dla których Spółka wybierze w Systemie rozliczenie w EUR, rozliczenie różnic kursowych będzie wyglądało następująco: w momencie kompensaty w Systemie należność/zobowiązanie zostanie przeliczone przez Centrum Nettingowe w ramach technicznej konwersji (tj. bez zakupu waluty) na walutę rozliczeniową EUR według Kursu Grupowego. W dalszej kolejności w celu ujęcia uregulowania zobowiązania/należności (w drodze kompensaty lub uregulowania salda) w księgach rachunkowych prowadzonych w PLN, Spółka zaksięguje wartość otrzymanej należności/zapłaconego zobowiązania w PLN zgodnie ze średnim kursem NBP waluty EUR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty lub uregulowania salda, a powstałe w ten sposób dodatnie albo ujemne różnice kursowe Spółka ujmie odpowiednio jako przychody lub koszty dla celów podatkowych.

Poniżej Spółka prezentuje przykładowe rozliczenie różnic kursowych zgodne z zasadami przedstawionymi powyżej:

  1. Poniesiony koszt i wynikające z niego zobowiązanie w kwocie 100 CHF zostaje przeliczone na PLN wg średniego kursu NBP, np. 1 CHF = 3,7 PLN, zobowiązanie wynosi 370 PLN.
  2. Na potrzeby kompensaty w Systemie dochodzi do przeliczenia 100 CHF na EUR wg Kursu Grupowego, np. 1 CHF = 0,9 EUR, zobowiązanie wynosi 90 EUR. Zobowiązanie w tej wysokości jest kompensowane w Systemie z należnościami Spółki (wyrażonymi w EUR lub innych niż USD walutach obcych i przeliczonymi na EUR według Kursu Grupowego na potrzeby kompensaty).
  3. W systemie księgowym Spółki następuje przeliczenie uregulowanego w ramach Systemu zobowiązania w kwocie 100 CHF, które odpowiada kwocie 90 EUR będącej wynikiem przeliczenia kwoty zobowiązania w CHF na EUR wykonanego w Systemie, wg średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty np. 1 EUR = 4 PLN, uregulowane zobowiązanie wynosi 360 PLN.
  4. Różnica (10 PLN) pomiędzy pierwotnym zobowiązaniem przeliczonym na PLN (370 PLN) a wartością zobowiązania faktycznie uregulowanego przeliczoną na PLN (360 PLN) jest dodatnią różnicą kursową, stanowiącą przychód dla celów podatkowych.

Tym samym dla rozliczenia różnic kursowych powstałych w ramach Systemu, w odniesieniu do momentu kompensaty i uregulowania salda prawidłowym kursem jest średni kurs wybranej do rozliczenia waluty obcej (tj. EUR albo USD) ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty lub uregulowania salda.

Ad. 4.

Zdaniem Spółki, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła od płatności na rzecz Centrum Nettingowego z tytułu świadczonych usług nettingowych.

Na mocy art. 3 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 21 ust. 1 ustawy o CIT stanowi, że podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

 1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
 2. z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

- ustala się w wysokości 20% przychodów.

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże na mocy art. 26 ust. 1 ustawy o CIT zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: „UPO”) albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Usługi nettingowe nie zostały wprost wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, nie stanowią też usług podobnych do usług wymienionych w ww. przepisie. A zatem Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła od płatności na rzecz Centrum Nettingowego z tytułu świadczonych usług nettingowych.

Ad. 5.

Zdaniem Spółki, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła od płatności na rzecz Centrum Nettingowego z tytułu ewentualnych karnych odsetek z tytułu nieterminowych płatności salda.

Art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT przewiduje opodatkowanie w Polsce odsetek wypłacanych na rzecz podmiotów zagranicznych. Odsetki wypłacane na rzecz zagranicznego kontrahenta podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości 20% przychodu. Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 2 tej ustawy, przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W analizowanym przypadku zastosowanie znajdzie Konwencja z dnia 2 września 1991 r. zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarsjką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92; dalej: UPO) pod warunkiem, że Spółka będzie posiadała aktualny certyfikat rezydencji podatkowej Centrum Nettingowego (rezydenta Szwajcarii).

Zgodnie z UPO pomiędzy Polską a Szwajcarią odsetki powstające w Polsce i wypłacane podmiotowi mającemu siedzibę w Szwajcarii, mogą być opodatkowane w Polsce, przy czym podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5% kwoty brutto tych odsetek. Jednakże zgodnie z art. 11 ust. 3 wskazanej UPO, „opłaty karne z tytułu opóźnionej zapłaty nie będą uważane w rozumieniu niniejszego artykułu za odsetki”. W konsekwencji ewentualne odsetki karne z tytułu nieterminowych płatności salda w Systemie, które Spółka będzie zobowiązana uiścić na rzecz Centrum Nettingowego, będą stanowiły zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu UPO, wobec czego nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Wobec powyższego Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła odpłatności na rzecz Centrum Nettingowego z tytułu ewentualnych karnych odsetek z tytułu nieterminowych płatności salda.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.