Kompensata | Interpretacje podatkowe

Kompensata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kompensata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy potrącenie zobowiązań Spółki z jej należnościami względem kontrahentów należy uznać za uregulowanie kwot wynikających z faktur objętych potrąceniem w rozumieniu art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
Podobnie w przypadku uregulowania kwoty wynikającej z przedmiotowej faktury w drodze potrącenia (kompensaty) wzajemnych należności z tytułu „ faktur za media ” oraz za wykonanie robót zabezpieczających na placu budowy, a także z tytułu należnych kar umownych, uznać należy, iż skoro stały się one wymagalne, tj. upłynął termin ich płatności - jak wskazano we wniosku, to nastąpi uregulowanie należności w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Reasumując, uregulowanie przez Wnioskodawcę należności wynikającej z faktury wystawionej przez Wykonawcę w drodze potrącenia kwot wypłaconych Podwykonawcom w wykonaniu porozumień umowy, z kwotami wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a także w drodze kompensaty wzajemnych i wymagalnych - jak wynika z wniosku - należności (z tytułu „ faktur za media " oraz za wykonanie robót zabezpieczających na placu budowy, a także z tytułu należnych kar umownych) nie spowoduje wystąpienia obowiązku skorygowania przez Wnioskodawcę podatku naliczonego na podstawie przepisów art. 89b ustawy, o ile potrącenie to jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego ”. Tak samo w zakresie analogicznego uregulowania art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nakazującym korektę kosztów uzyskania (...)
2016
21
sty

Istota:
Skutki rozliczeń w ramach systemu nettingowego (wielostronna kompensata jako uregulowanie zobowiązań, różnice kursowe przy kompensacie i uregulowaniu salda, kurs waluty dla przeliczenia kompensat/uregulowania sald, usługi nettingowe a podatek u źródła, karne odsetki z tytułu nieterminowych płatności salda a podatek u źródła)
Fragment:
Mając na uwadze wskazaną powyżej argumentację i przytoczone stanowiska organów podatkowych, różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ustawy o CIT powstaną dla Spółki w ramach Systemu w sytuacji, gdy Spółka wystawi/otrzyma fakturę w walucie obcej (USD, EUR lub innej) i dokonana zostanie kompensata lub uregulowanie salda w walucie obcej wybranej do rozliczenia należności/zobowiązania (tj. USD albo EUR). Ad. 3. Zdaniem Wnioskodawcy, do przeliczenia kompensat/uregulowania sald wyrażonych w walucie obcej na złote dla celów podatku CIT, Spółka powinna stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty lub uregulowania salda. W przypadku zobowiązań lub należności (1) wyrażonych w USD i rozliczanych w ramach Systemu w walucie USD oraz (2) wyrażonych w EUR i rozliczanych w ramach Systemu w walucie EUR w momencie wielostronnej kompensaty (i uregulowania salda, jeśli wystąpi) Spółka rozpozna różnice kursowe pomiędzy równowartością w PLN kwoty zobowiązania/należności wyrażonej odpowiednio w USD albo EUR na fakturze a równowartością w PLN kwoty zobowiązania/należności wyrażonej odpowiednio w USD albo EUR potrąconej w ramach wielostronnej kompensaty lub uregulowania salda w Systemie, przeliczoną na PLN zgodnie ze średnim kursem NBP odpowiednio USD albo EUR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty. Powstałe w ten sposób dodatnie albo ujemne różnice kursowe Spółka zaliczy odpowiednio do przychodów podatkowych albo do kosztów uzyskania przychodów.
2015
3
lis

Istota:
Skutki rozliczeń w ramach systemu nettingowego (wielostronna kompensata jako uregulowanie zobowiązań, różnice kursowe przy kompensacie i uregulowaniu salda, kurs waluty dla przeliczenia kompensat/uregulowania sald, usługi nettingowe a podatek u źródła, karne odsetki z tytułu nieterminowych płatności salda a podatek u źródła
Fragment:
Mając na uwadze wskazaną powyżej argumentację i przytoczone stanowiska organów podatkowych, różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ustawy o CIT powstaną dla Spółki w ramach Systemu w sytuacji, gdy Spółka wystawi/otrzyma fakturę w walucie obcej (USD, EUR lub innej) i dokonana zostanie kompensata lub uregulowanie salda w walucie obcej wybranej do rozliczenia należności/zobowiązania (tj. USD albo EUR). Ad. 3. Zdaniem Wnioskodawcy, do przeliczenia kompensat/uregulowania sald wyrażonych w walucie obcej na złote dla celów podatku CIT, Spółka powinna stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty lub uregulowania salda. W przypadku zobowiązań lub należności (1) wyrażonych w USD i rozliczanych w ramach Systemu w walucie USD oraz (2) wyrażonych w EUR i rozliczanych w ramach Systemu w walucie EUR w momencie wielostronnej kompensaty (i uregulowania salda, jeśli wystąpi) Spółka rozpozna różnice kursowe pomiędzy równowartością w PLN kwoty zobowiązania/należności wyrażonej odpowiednio w USD albo EUR na fakturze a równowartością w PLN kwoty zobowiązania/należności wyrażonej odpowiednio w USD albo EUR potrąconej w ramach wielostronnej kompensaty lub uregulowania salda w Systemie, przeliczoną na PLN zgodnie ze średnim kursem NBP odpowiednio USD albo EUR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty. Powstałe w ten sposób dodatnie albo ujemne różnice kursowe Spółka zaliczy odpowiednio do przychodów podatkowych albo do kosztów uzyskania przychodów.
2015
3
lis

Istota:
Uregulowanie kwoty wynikającej z faktury wystawionej przez Wykonawców w drodze potrącenia – w oparciu o powołany wyżej art. 498 K.c. - kwot wypłaconych Podwykonawcom w wykonaniu porozumień kontraktu, z kwotami wynagrodzenia należnego Wykonawcy stanowi uregulowanie należności w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, a Spółka nie ma obowiązku skorygowania odliczonego podatku naliczonego na podstawie przepisów art. 89b ustawy, o ile potrącenie to jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego.
Fragment:
W analizowanym stanie faktycznym, doszło do kompensaty należności Wnioskodawcy z zapłatami dla podwykonawców, a zatem nie powoduje to konieczności korekty deklaracji oraz zwrotu podatku VAT. Zgodnie z art. 498 KC, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Powyższe oznacza, że potrącenie wierzytelności jest jedną z form wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania świadczenia poprzez umorzenie wzajemnych wierzytelności między stronami. Wygaśnięcie zobowiązania przez potrącenie (kompensata wierzytelności), następuje wówczas, gdy jedna strona jest w stosunku do drugiej dłużnikiem i jednocześnie wierzycielem, tj. ma zarówno wierzytelności, jak i zobowiązania względem drugiej strony. Potrącenie zatem stanowi formę wzajemnej zapłaty za istniejące pomiędzy stronami zobowiązania, co pozwala na traktowanie jej na równi z zapłatą.
2015
29
maj

Istota:
Czy do dokonywanych rozliczeń pomiędzy Spółką a kontrahentami w formie „bezgotówkowej” tj. przy zastosowaniu kompensaty (potrącenia) wzajemnych wierzytelności pieniężnych, w przypadku braku dowodu w postaci pisemnego oświadczenia o zgodzie na kompensatę (potrącenie), zastosowanie znajdują postanowienia art. 89b ust. 1, la i 2 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług, dotyczące obowiązku korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktur wystawianych w ramach transakcji rozliczanej w formie potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności pieniężnych?
Fragment:
Z brzmienia art. 499 KC nie wynika w jakiej formie należy składać oświadczenie, zgodę na dokonanie kompensaty/potrącenia, a skoro brak w przepisie odniesienia ustawodawcy co do formy oświadczenia jakie winno być składane przez drugą stronę o możliwości dokonania kompensaty/potrącenia stanowiącego swoisty dowód na zgodę kontrahenta na dokonanie kompensaty/potrącenia, to przy braku osobnego pisemnego dowodu w postaci oświadczenia kontrahenta na dokonanie kompensaty/potrącenia, dowodem takim mogą być również zgody ustne, telefoniczne, mailowe, przesłane faksem oraz każdorazowe potwierdzenia sald lub końcowe potwierdzenia sald lub roczne/inne potwierdzenia sald z kontrahentami. Zdaniem Spółki ww. sposoby wyrażania zgody na kompensatę/potrącenia bez żadnej wątpliwości wprowadzałoby porządek i czytelność dokonanych rozliczeń pomiędzy Spółką i kontrahentami, a co więcej zgody ustne, telefoniczne, mailowe, faksem czy potwierdzenia sald spełniałyby, zdaniem Spółki, funkcję zgody, potwierdzenia drugiej strony (co do której nie jest wskazane w jakiej formie musi ta zgoda potwierdzenie nastąpić), na faktyczne dokonanie kompensat/potrąceń i w ocenie Spółki spełniałyby przesłanki art. 499 KC do prawidłowego dokonania kompensat/potrąceń. Takie dokumentowanie kompensat/potrąceń byłoby w ocenie Spółki wystarczającym dowodem potwierdzającym fakt dokonywanych kompensat/potrąceń. Spółka stoi na stanowisku, iż po stwierdzeniu istnienia ustawowych przesłanek potrącenia przewidzianych w art. 498 KC kluczowym zagadnieniem byłoby zbadanie czy jedna ze stron złożyła oświadczenie woli o potrąceniu wzajemnych wierzytelności wskutek czego doszłoby do ich wzajemnego umorzenia.
2014
10
kwi

Istota:
Czy do dokonywanych rozliczeń pomiędzy Spółką a kontrahentami w formie „bezgotówkowej” tj. przy zastosowaniu kompensaty (potrącenia) wzajemnych wierzytelności pieniężnych, w przypadku braku dowodu w postaci pisemnego oświadczenia o zgodzie na kompensatę (potrącenie), zastosowanie znajdują postanowienia art. 89b ust. 1, la i 2 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług, dotyczące obowiązku korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktur wystawianych w ramach transakcji rozliczanej w formie potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności pieniężnych?
Fragment:
Z brzmienia art. 499 KC nie wynika w jakiej formie należy składać oświadczenie, zgodę na dokonanie kompensaty/potrącenia, a skoro brak w przepisie odniesienia ustawodawcy co do formy oświadczenia jakie winno być składane przez drugą stronę o możliwości dokonania kompensaty/potrącenia stanowiącego swoisty dowód na zgodę kontrahenta na dokonanie kompensaty/potrącenia, to przy braku osobnego pisemnego dowodu w postaci oświadczenia kontrahenta na dokonanie kompensaty/potrącenia, dowodem takim mogą być również zgody ustne, telefoniczne, mailowe, przesłane faksem oraz każdorazowe potwierdzenia sald lub końcowe potwierdzenia sald lub roczne/inne potwierdzenia sald z kontrahentami. Zdaniem Spółki ww. sposoby wyrażania zgody na kompensatę/potrącenia bez żadnej wątpliwości wprowadzałoby porządek i czytelność dokonanych rozliczeń pomiędzy Spółką i kontrahentami, a co więcej zgody ustne, telefoniczne, mailowe, faksem czy potwierdzenia sald spełniałyby, zdaniem Spółki, funkcję zgody, potwierdzenia drugiej strony (co do której nie jest wskazane w jakiej formie musi ta zgoda potwierdzenie nastąpić), na faktyczne dokonanie kompensat/potrąceń i w ocenie Spółki spełniałyby przesłanki art. 499 KC do prawidłowego dokonania kompensat/potrąceń. Takie dokumentowanie kompensat/potrąceń byłoby w ocenie Spółki wystarczającym dowodem potwierdzającym fakt dokonywanych kompensat/potrąceń. Spółka stoi na stanowisku, iż po stwierdzeniu istnienia ustawowych przesłanek potrącenia przewidzianych w art. 498 KC kluczowym zagadnieniem byłoby zbadanie czy jedna ze stron złożyła oświadczenie woli o potrąceniu wzajemnych wierzytelności wskutek czego doszłoby do ich wzajemnego umorzenia.
2014
10
kwi

Istota:
Czy wygaśnięcie zobowiązania Podatnika wobec jego wierzyciela, wskutek przejęcia przez niego odpowiedniego zobowiązania tego wierzyciela wobec innego podmiotu (np. w formie trójstronnej kompensaty) można uznać za uregulowanie należności w rozumieniu art. 89b ustawy o VAT?
Fragment:
Stanowisko takie zostało potwierdzone przykładowo przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 28 grudnia 2012 r. (sygn.), w której to stwierdził, że: „ W przedmiotowej sprawie mowa jest o umorzeniu zobowiązania i wzajemnych wierzytelności na skutek tzw. kompensaty trójstronnej wierzytelności, której podstawą jest art. 498 Kodeksu cywilnego, dotyczący kompensaty dwustronnej. Zastosowanie tego przepisu powoduje takie same skutki podatkowe, zarówno w przypadku kompensaty dwustronnej, jak i kompensaty trójstronnej. Zgodnie z tym przepisem, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej ”. W opisanym zdarzeniu przyszłym, bez wątpienia pozostaje fakt, że w przypadku, gdy Podatnik skorzysta z prawa odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę/dokument celny dokumentującą nabycie towarów i usług wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej, to w przypadku, gdy w ciągu 150 dni od daty upływu terminu płatności należności wynikającej z przedmiotowej faktury/dokumentu celnego złoży oświadczenie woli w drodze porozumienia trójstronnego swojemu wierzycielowi, że przejmuje jego zobowiązania odpowiadające wartości swojego długu wobec niego to nie będzie zobligowany do dokonania korekty odliczonej kwoty wynikającej z tejże faktury.
2013
17
lis

Istota:
Zastosowanie przepisów art. 89b ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług do rozliczeń w formie barterowej wymiany świadczeń oraz w formie potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności pieniężnych
Fragment:
W wypadku umów rozliczanych w formie potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności pieniężnych, świadczeniodawca również po zrealizowaniu każdego świadczenia wystawia fakturę VAT dokumentującą zrealizowane świadczenie. Zatem w ramach takich umów może dojść do zdarzenia, że jedna ze stron zrealizuje świadczenia np. na początku roku, druga zrealizuje świadczenia pod koniec roku. Terminy płatności ustalane są np. na 14 dni, jednakże w związku z tym, że wolą stron od samego początku było bezgotówkowe rozliczenie zawartej umowy, strony w umowie ustalają termin potrącenia np. na ostatni dzień umowy lub też w terminie np. 14 dnia od wykonania świadczenie późniejszego i taki też termin znajduje się na wystawianej przez strony fakturach, tym samym może on wynosić np. 300 dni od daty wystawienia pierwszej faktury. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma wątpliwości czy w odniesieniu do umów rozliczanych w formie barterowej wymiany świadczeń oraz do umów rozliczanych w formie kompensaty wzajemnych wierzytelności pieniężnych zastosowanie znajdują postanowienia ww. art. 89b ustawy o VAT. Odnosząc się do powyższej kwestii należy na wstępie wskazać, iż zgodnie art. 498 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
2013
27
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca ma obowiązek dokonać pomniejszenia podatku VAT naliczonego zgodnie z regulacją zawartą w art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, po otrzymaniu od Kontrahenta zawiadomienia o dokonaniu korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ust. 6 tejże ustawy?
Fragment:
W księgach rachunkowych Wnioskodawcy takie zobowiązanie (dług) wobec ww. firmy nie istnieje, ponieważ przedmiotowa faktura w oparciu o Kompensatę umowną z dnia 2 grudnia 2011 r. została skompensowana z fakturą VAT z dnia 2 grudnia 2011 r. o wartość brutto 25.727,65 zł, wystawioną przez Wnioskodawcę będącego w tym przypadku Sprzedawcą. Wnioskodawca poinformował Kontrahenta o dokonywaniu takiej kompensaty. Zasadność dokonania kompensaty jest kwestionowana przez Kontrahenta, w ten sposób, iż wystąpił on przeciwko Wnioskodawcy na drogę sądową w postępowaniu o zapłatę. Natomiast Wnioskodawca wnosi w tym postępowaniu o oddalenie powództwa, stojąc na stanowisku, iż zapłaty dokonał w formie kompensaty. Postępowanie sądowe jest w toku. Termin płatności na fakturze upłynął 6 września 2011 r. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zobowiązanie Wnioskodawcy zostało skompensowane z należnością. Wnioskodawca wystawił fakturę na prace budowlane i rozliczył ją w drodze kompensaty. Z tytułu kompensaty pozostało do dopłaty dla firmy– 1.283,31 zł i kwota ta została zapłacona przelewem na konto bankowe firmy w dniu 19 grudnia 2011 r. Mając na uwadze przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy, należy wskazać, iż w niniejszej sprawie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2013 r.
2013
11
sie

Istota:
Zastosowanie przepisów art. 89b ust.1 i 2 do rozliczeń Wnioskodawcy z kontrahentami, w formie barterowej wymiany świadczeń i potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności pieniężnych
Fragment:
Nie ma zatem przeszkód do przyjęcia, że formą zapłaty może być barterowa wymiana świadczeń czy też kompensata, jak to ma miejsce w przypadku rozliczeń Wnioskodawcy z kontrahentami. Taki sposób rozliczania wzajemnych należności przedsiębiorców nie stanowi bowiem naruszenia dyspozycji zawartej w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.). Na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wymianę towarów lub usług w ramach umowy barterowej czy też kompensaty traktuje się jako czynności podlegające opodatkowaniu, tj. dostawę towarów lub świadczenie usług. Czynności te zgodnie z ogólnymi zasadami winny być udokumentowane fakturami VAT, a obowiązek podatkowy winien być określony odrębnie dla każdej ze stron, zgodnie z przedmiotem dostaw towarów (świadczonych usług). Z wniosku wynika, że zarówno w wypadku umów rozliczanych w formie barterowej, jak też w formie potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności pieniężnych, po zrealizowaniu każdego świadczenia, świadczeniodawca wystawia fakturę VAT dokumentującą zrealizowane świadczenie, a na koniec okresu obowiązywania umowy ustalane jest wzajemne saldo rozliczeń. Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy.
2013
10
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kompensata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.