Kompensata | Interpretacje podatkowe

Kompensata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kompensata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku zastosowania art. 15d do rozliczanych w drodze potrącenia (kompensaty) zobowiązań Spółki z jej kontrahentami
Fragment:
Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają także inne interpretacje organów podatkowych, m.in: Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 maja 2017 r., sygn. 0112-KDIL5.4010.47.2017.1.LM, w której organ uznał, że spółka może dokonywać kompensaty wzajemnych wierzytelności bez względu na ograniczenia kwotowe wynikające z art. 15d ust. 1 UPDOP i rozliczone w drodze kompensaty zobowiązania Spółki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w całości pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy; Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2017 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.12.2017.2. JG, w której organ uznał, że wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty przekraczającej 15 000 zł wynikającej z kompensaty wierzytelności; Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2017 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4510.17.2017.1.BS, w której organ uznał, że zobowiązania o wartości przekraczającej 15 000 zł uregulowane przez Spółkę w formie kompensaty, będą stanowić koszty uzyskania przychodu dla spółki pod warunkiem, że zostaną spełnione ogólne przesłanki pozwalające na zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych, wskazane w art. 15 ust. 1 UPDOP i wydatek nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 tej ustawy; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 stycznia 2017 r., sygn. 2461-IBPB-1-1.4510.367.2016.1.ZK, (...)
2017
26
wrz

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca, w świetle obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. przepisu art. 22p ustawy o PDOF, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (lub wartości początkowej środków trwałych, jeśli ich dotyczą) wydatki rozliczone w formie potrąceń (kompensat) wzajemnych wierzytelności z kontrahentami Spółki komandytowej oraz prowadzonej przez siebie indywidualnej działalności gospodarczej?
Fragment:
Pomimo, że ustawodawca nie określił, co należy rozumieć przez „ uregulowanie ” zobowiązania, zdaniem Spółki, pojęcie to należy rozumieć szeroko, tj. jako każdą dopuszczalną prawnie formę rozliczeń, skutkującą wygaśnięciem zobowiązania, np.: gotówkową, bezgotówkową (np. polecenie przelewu, polecenie zapłaty), a także potrącenie (kompensatę). W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, potrącenia (kompensaty) nie należy utożsamiać z płatnością - są to bowiem dwie różne formy uregulowania wierzytelności, których skutkiem jest wygaśnięcie zobowiązania. Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 22p ustawy o PDOF dotyczący płatności („ zapłaty ”) danej należności obejmuje swym zakresem jedynie takie sytuacje, w ramach których następuje przekazanie określonej kwoty pieniędzy pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Natomiast przepis ten nie dotyczy sytuacji, w których następuje uregulowanie należności w innej formie, np. w drodze potrącenia (kompensaty). W ocenie Wnioskodawcy, analizowany przepis art. 22 ustawy o SDG także odnosi się do uregulowania należności jedynie w formie płatności gotówkowej oraz za pośrednictwem rachunku bankowego. Nie dotyczy on natomiast sytuacji uregulowania zobowiązania w formie potrącenia (kompensaty) wierzytelności. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 22p ustawy o PDOF nie dotyczy sytuacji, w której rozliczenie zostanie dokonane w formie potrącenia (kompensaty). W przypadku, gdy zobowiązanie zostanie uregulowane za pomocą zwykłej płatności, Wnioskodawcę obejmą uregulowania dotyczące limitu wartości transakcji gotówkowych określone w art. 22 ustawy o SDG.
2017
14
cze

Istota:
Koszty uzyskania przychodów w przypadku uregulowania zobowiązań w drodze kompensaty.
Fragment:
Strony transakcji postanowiły, że będą dokonywać ze sobą rozliczeń bezgotówkowych w drodze ustawowej kompensaty wzajemnych wierzytelności. Kompensaty będą dokonywane przez oświadczenie złożone drugiej stronie w formie pisemnej lub ustnej. Mając zatem na uwadze informacje przestawione we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że dokonywane kompensaty (potrącenia) wzajemnych wierzytelności należy traktować jako sposób wygaśnięcia zobowiązań bez przepływu środków pieniężnych, a więc nie może być utożsamiane z pojęciem płatności. Zatem w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie regulował wzajemne należności i zobowiązania z kontrahentem w drodze kompensaty, to będzie mógł je zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli będą spełniać definicję kosztów podatkowych. Tym samym art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który odnosi się do płatności dokonywanej bez pośrednictwa rachunku bankowego, nie ma zastosowania. Reasumując – w świetle art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości zobowiązania uregulowane w drodze kompensaty. Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii.
2017
30
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku uregulowania zobowiązań w drodze kompensaty.
Fragment:
Strony transakcji postanowiły, że będą dokonywać ze sobą rozliczeń bezgotówkowych w drodze ustawowej kompensaty wzajemnych wierzytelności. Kompensaty będą dokonywane przez oświadczenie złożone drugiej stronie w formie pisemnej lub ustnej. Mając zatem na uwadze informacje przestawione we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że dokonywane kompensaty (potrącenia) wzajemnych wierzytelności należy traktować jako sposób wygaśnięcia zobowiązań bez przepływu środków pieniężnych, a więc nie może być utożsamiane z pojęciem płatności. Zatem w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie regulował wzajemne należności i zobowiązania z kontrahentem w drodze kompensaty, to będzie mógł je zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli będą spełniać definicję kosztów podatkowych. Tym samym art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który odnosi się do płatności dokonywanej bez pośrednictwa rachunku bankowego, nie ma zastosowania. Reasumując – w świetle art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości zobowiązania uregulowane w drodze kompensaty. Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii.
2017
24
maj

Istota:
W zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty (potrącenia)
Fragment:
Dokonywanie tego rodzaju kompensat znacząco ułatwia funkcjonowanie działalności Wnioskodawcy w zakresie jego rozliczeń z kontrahentami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca po dniu wejścia w życie Nowelizacji będzie miał prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków regulowanych w drodze potrąceń (kompensat), przekraczających limit 15 000 złotych, bez obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów lub zwiększania przychodów w miesiącu, w którym nastąpiło potrącenie (kompensata)? Zdaniem Wnioskodawcy, po dniu wejścia w życie Nowelizacji będzie on miał prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków regulowanych w drodze potrąceń (kompensat), przekraczających limit 15 000 złotych, bez obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów lub zwiększania przychodów w miesiącu, w którym nastąpiło potrącenie (kompensata). Uzasadnienie stanowiska Zgodnie z brzmieniem art. 15d ust. 1 ustawy CIT w brzmieniu wprowadzonym Nowelizacją, podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
2017
16
maj

Istota:
Koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
Wnioskodawca stosuje kompensatę jako metodę regulowania zobowiązań zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym, w odniesieniu do transakcji z innymi podmiotami z Grupy, w tym, z oddziałem Spółki na Litwie, jak i transakcji z podmiotami trzecimi (spoza Grupy), przykładowo dokonując kompensaty należności i zobowiązań wynikających z faktur sprzedaży i faktur korygujących dotyczących rabatów, czy w przypadku odkupowania przez Spółkę opakowań palet. Przyjmuje się, iż dokonywanie rozliczeń drogą kompensaty jest metodą rozliczeń powszechnie stosowaną, dopuszczalną i akceptowalną w obrocie gospodarczym. Efektem stosowania kompensat jest redukcja przepływów kapitałowych między Spółką a jej kontrahentami do wartości netto (która zostaje przekazana właściwemu podmiotowi). Stosowanie kompensat ma na celu ograniczenie przepływów kapitałowych, co pozwala m.in. na zmniejszenie kosztów przepływów bankowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka nie będzie obowiązana do zastosowania art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., do rozliczeń dokonywanych w formie kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności, a w konsekwencji Spółka będzie miała prawo do zaliczania kwot rozliczanych w formie kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności do kosztów uzyskania przychodów bez potrzeby stosowania określonych w ww. przepisie ograniczeń, (...)
2017
16
maj

Istota:
Czy wypłacona kompensata (na podstawie artykułu 6 holenderskiej ustawy o funduszu odszkodowań za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy) jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca złożył wniosek o kompensatę. Odpisano Mu, że Jego syn stał się ofiarą przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy i zaproponowano kompensatę, która jest wyrazem społecznej solidarności, wypłacaną ze środków uzyskiwanych z podatków. Komisja przyznała kwotę 5 000 euro w związku z cierpieniem doznanym na skutek śmierci syna. Jest to stała kwota kompensaty. Kompensatę przelano Wnioskodawcy na konto bankowe w dniu 21 września 2016 r. Charakter prawny otrzymanej kompensaty stanowi zadośćuczynienie lub odszkodowanie za doznane cierpienie i stratę syna. Kompensata została przyznana z Funduszu odszkodowań za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy na podstawie artykułu 6 holenderskiej ustawy o funduszu odszkodowań za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy. Została wypłacona przez Fundusz odszkodowań za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy. Kompensata nie była wypłacona na podstawie ugody sądowej lub wyroku sądowego. W Polsce nie potrącono zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconej kompensaty. Kompensata nie podlegała opodatkowaniu w państwie wypłaty kompensaty. Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów rozliczonych przez kompensatę wierzytelności Spółki z kontrahentami bez ograniczeń wynikających z art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r.
Fragment:
Tym niemniej, regulacje prawne oraz praktyka handlowa, oparta na swobodzie zawierania umów pomiędzy stronami (kontrahentami), dopuszcza także inne sposoby dokonywania wzajemnych rozliczeń, jak chociażby w postaci barteru, nowacji, zwolnienia z długu, czy też kompensaty. Wskazać przy tym należy, iż we wszystkich tych przypadkach dochodzi de facto do tego samego skutku w postaci wygaśnięcia zobowiązania czy też jego uregulowania. Zdaniem Wnioskodawcy, co znajduje swoje potwierdzenie także w praktyce gospodarczej, kompensata może mieć miejsce zasadniczo w dwóch formach, tj. w oparciu o porozumienie pomiędzy stronami (tzw. kompensata umowna) oraz jako potrącenie, w rozumieniu art. 498-505 KC. Wnioskodawca stoi przy tym na stanowisku, iż w obu przypadkach, kompensata polega na dokonaniu czynności, w wyniku której dochodzi do wzajemnego rozliczenia zobowiązań, co też ma miejsce w przypadku Nettingu. W przypadku kompensaty umownej, oparta jest ona o zasadę swobody zawierania umów wyrażoną w art. 353 § 1 KC, zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zdaniem Wnioskodawcy oznacza to, iż to strony same decydują kiedy i na jakich warunkach chcą dokonać rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań. W przypadku natomiast kompensaty (...)
2017
11
maj

Istota:
W zakresie braku zastosowania art. 15d ustawy o CIT w stosunku do rozliczanych w formie potrącenia (kompensaty) zobowiązań Spółki
Fragment:
Wnioskodawca dokonuje i będzie dokonywać ze swoimi kontrahentami rozliczeń bezgotówkowych w drodze potrąceń (kompensat) wzajemnych wierzytelności. Kontrahentami Wnioskodawcy, z którymi dokonywane są potrącenia (kompensaty) są podmioty niepowiązane ze Spółką lub podmioty powiązane. Dokonywane w toku działalności Spółki potrącenia (kompensaty) realizowane są w jednej z poniższych form: potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności z podmiotami powiązanymi dokonywane w ramach odrębnego systemu płatności (systemu nettingu). Kompensaty w tej formie dokonane są poprzez centrum nettingu wyłącznie w zakresie rozliczeń pomiędzy podmiotami należącymi do grupy X. Dokonane kompensaty dokumentowane są raportem. W konsekwencji dokonanych potrąceń Spółka wypłaca/otrzymuje jedynie różnice pomiędzy wzajemnymi wierzytelnościami z każdym z podmiotów; potrącenia dokonywane są również w przypadku, gdy Spółka posiada wymagalne niezapłacone przez kontrahenta należności, mimo iż nie jest dokonywana płatność wynikająca z salda zobowiązania względem kontrahenta, gdyż nie jest ono jeszcze wymagalne. W tej sytuacji potrącenie dokonywane jest na zasadzie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań w systemie księgowym Spółki. Wnioskodawca wysyła pismo z informacją o potrąceniu do danego kontrahenta, a w dacie wymagalności zobowiązania względem kontrahenta następuje płatność netto zobowiązania; potrącenie (kompensata) wzajemnych wierzytelności w ramach cotygodniowych zbiorczych płatności realizowanych za pośrednictwem rachunków bankowych prowadzonych na rzecz Spółki.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie braku zastosowania art. 15d w przypadku, gdy rozliczenie nastąpiło poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności z kontrahentem lub poprzez przeprowadzenie transakcji barterowej
Fragment:
W celu uproszczenia wzajemnych rozliczeń, Wnioskodawca i kontrahent często korzystają z instytucji przewidzianej w art. 498 Kodeksu cywilnego, tj. kompensaty, która daje skutek w postaci wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości niższej z nich. Potrącenie (kompensata) wzajemnych wierzytelności stanowi zapłatę należności. Zdarzają się również sytuacje, gdy Wnioskodawca i kontrahent biorą udział w transakcjach barterowych, tj. transakcji handlowych, w których dochodzi do wymiany towaru za towar, usługi za usługę bądź też usługi za towar i odwrotnie. W takim obrocie nie są wykorzystywane środki pieniężne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy od 1 stycznia 2017 roku w związku z wejściem w życie art. 15d ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie miał prawo uznać za koszt podatkowy wydatki o wartości przekraczającej 15.000 złotych, których rozliczenie (uregulowanie) nastąpiło poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności z kontrahentem lub poprzez przeprowadzenie transakcji barterowej? Zdaniem Wnioskodawcy, nowo wprowadzony art. 15d ustawy o CIT nie dotyczy zobowiązań regulowanych w inny sposób niż poprzez dokonanie płatności, tj. poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności, jak również poprzez barter. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
2017
24
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kompensata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.