Kompensata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kompensata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Wnioskodawca stosuje kompensatę jako metodę regulowania zobowiązań zarówno w odniesieniu do transakcji z innymi podmiotami z Grupy, jak i transakcji z podmiotami trzecimi (spoza Grupy), przykładowo dokonując kompensaty należności i zobowiązań wynikających z faktur sprzedaży i faktur korygujących dotyczących sprzedaży, faktur sprzedaży z fakturami zakupowymi/usługowymi oraz faktur zakupowych z korektami tych faktur. Przyjmuje się, iż dokonywanie rozliczeń drogą kompensaty jest metodą rozliczeń powszechnie stosowaną, dopuszczalną i akceptowalną w obrocie gospodarczym. Efektem stosowania kompensat jest redukcja przepływów kapitałowych między Spółką a jej kontrahentami do wartości netto (która zostaje przekazana właściwemu podmiotowi). Stosowanie kompensat ma na celu ograniczenie przepływów kapitałowych, co pozwala m.in. na zmniejszenie kosztów przelewów bankowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka nie będzie obowiązana do zastosowania art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., do rozliczeń dokonywanych w formie kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności, a w konsekwencji Spółka będzie miała prawo do zaliczania kwot rozliczanych w formie kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności do kosztów uzyskania przychodów bez potrzeby stosowania (...)

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie braku zastosowania art. 15d do rozliczanych w drodze potrącenia (kompensaty) zobowiązań Spółki z jej kontrahentami

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia rozliczonego w formie potrącenia (kompensaty) zobowiązania w całości do kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem Spółki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. przepisy art. 15d Ustawy o CIT oraz art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnoszą się tylko do jednej z form regulowania zobowiązań pomiędzy przedsiębiorcami, tj. „ płatności ”. Płatność może być dokonana gotówkowo lub bezgotówkowo. Spółka podkreśla jednak, że zobowiązania pomiędzy przedsiębiorcami mogą być regulowane/rozliczane również w każdy inny prawnie dopuszczalny sposób, np. poprzez potrącenie (kompensatę). Przedmiotowe przepisy nie dotyczą więc rozliczania zobowiązań pomiędzy przedsiębiorcami w drodze potrącenia (kompensaty). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Wzajemne zobowiązania pomiędzy kontrahentami są trwałym elementem obrotu gospodarczego. Ze względu na czas i koszty tradycyjnych operacji rozliczeniowych (np. przelew bankowy) na całym świecie, w tym i w Polsce, coraz częstsze zastosowanie znajdują bezgotówkowe formy rozliczeń, w tym mechanizmy kompensaty (potrącenia).

2018
15
kwi

Istota:

Czy zobowiązania Spółki o wartości przekraczającej 15.000 zł uregulowane w formie kompensaty będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości?

Fragment:

(...) kompensaty (potrącenia) stanowi w całości koszt uzyskania przychodów, przy założeniu, iż spełnia pozostałe warunki uznania go za koszt uzyskania przychodów wymagane przez Ustawę CIT; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 października 2016 r., znak 2461-IBPB-1-2.4510.772.2016.l.AK, w której organ podatkowy w całości zgodził się z Wnioskodawcą, że Kompensata wzajemnych zobowiązań to rozliczenie bezgotówkowe, które nie jest barterem ani formą zapłaty, dlatego nie można jej umieszczać na fakturach jako metody płatności. Spółka i jej kontrahenci mają prawo do takiego rozliczenia, jeśli są dla siebie jednocześnie wierzycielami i dłużnikami. Kompensata wzajemnych zobowiązań to równoległe umarzanie się wierzytelności, jednakże tylko do wysokości wierzytelności o niższej wartości. Potrącenie kompensacyjne nie narusza ustawy o działalności gospodarczej, do której odwołanie znaleźć można w art. 15d ust. 1 ustawy pdop, gdyż jest jedną z form rozliczeń pomiędzy wierzycielami. Tym samym art. 15d ust. 1 ustawy pdop nie będzie miał w przypadku kompensaty zastosowania; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 października 2016 r., znak 2461-IBPB-1-3.4510.824.2016.l.SK, w której organ podatkowy podzielił stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku, gdy zobowiązanie zostanie uregulowane za pomocą zwykłej płatności, przedsiębiorcę obejmą uregulowania dotyczące limitu transakcji bezgotówkowych.

2018
15
kwi

Istota:

Możliwości i zasad zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów.

Fragment:

Zasadniczo, przez płatność należy rozumieć formę regulowania zobowiązań z wykorzystaniem pieniądza, natomiast przez „ regulowanie zobowiązań ” należy przyjąć każdą dopuszczalną formę efektywnego spełnienia świadczenia skutkującego wygaśnięciem zobowiązania [zarówno płatność gotówkową/bezgotówkową, przekaz, kompensatę (potrącenie), weksel]. W konsekwencji, w ocenie Spółki, kompensaty (potrącenia) nie należy utożsamiać z płatnością, do której odwołuje się treść art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – są to bowiem dwie odrębne formy uregulowania wierzytelności, których skutkiem jest wygaśnięcie zobowiązania. Mimo że zarówno kompensata, jak i płatność gotówkowa/bezgotówkowa prowadzą do takich samych efektów, tj. wygaśnięcia (uregulowania) zobowiązania, z perspektywy rozliczeń podatkowych, pojęć tych nie należy utożsamiać. Nie można zatem uznać, że w przypadku kompensaty (potrącenia) mamy do czynienia z płatnością. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. regulacje art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajdą zastosowania w przypadkach regulowania przez Spółkę zobowiązań w drodze kompensaty (potrącenia). W konsekwencji, Wnioskodawca nadal będzie uprawniony do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wszystkich zobowiązań uregulowanych w drodze kompensaty (potrącenia) - zakładając, że koszty te będą stanowić racjonalne i uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie zostaną wskazane w katalogu wydatków wskazanych w art. 16 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych.

2017
26
wrz

Istota:

W zakresie braku zastosowania art. 15d do rozliczanych w drodze potrącenia (kompensaty) zobowiązań Spółki z jej kontrahentami

Fragment:

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają także inne interpretacje organów podatkowych, m.in: Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 maja 2017 r., sygn. 0112-KDIL5.4010.47.2017.1.LM, w której organ uznał, że spółka może dokonywać kompensaty wzajemnych wierzytelności bez względu na ograniczenia kwotowe wynikające z art. 15d ust. 1 UPDOP i rozliczone w drodze kompensaty zobowiązania Spółki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w całości pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy; Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2017 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.12.2017.2. JG, w której organ uznał, że wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty przekraczającej 15 000 zł wynikającej z kompensaty wierzytelności; Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2017 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4510.17.2017.1.BS, w której organ uznał, że zobowiązania o wartości przekraczającej 15 000 zł uregulowane przez Spółkę w formie kompensaty, będą stanowić koszty uzyskania przychodu dla spółki pod warunkiem, że zostaną spełnione ogólne przesłanki pozwalające na zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych, wskazane w art. 15 ust. 1 UPDOP i wydatek nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 tej ustawy; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 stycznia 2017 r., sygn. 2461-IBPB-1-1.4510.367.2016.1.ZK, (...)

2017
14
cze

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca, w świetle obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. przepisu art. 22p ustawy o PDOF, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (lub wartości początkowej środków trwałych, jeśli ich dotyczą) wydatki rozliczone w formie potrąceń (kompensat) wzajemnych wierzytelności z kontrahentami Spółki komandytowej oraz prowadzonej przez siebie indywidualnej działalności gospodarczej?

Fragment:

Pomimo, że ustawodawca nie określił, co należy rozumieć przez „ uregulowanie ” zobowiązania, zdaniem Spółki, pojęcie to należy rozumieć szeroko, tj. jako każdą dopuszczalną prawnie formę rozliczeń, skutkującą wygaśnięciem zobowiązania, np.: gotówkową, bezgotówkową (np. polecenie przelewu, polecenie zapłaty), a także potrącenie (kompensatę). W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, potrącenia (kompensaty) nie należy utożsamiać z płatnością - są to bowiem dwie różne formy uregulowania wierzytelności, których skutkiem jest wygaśnięcie zobowiązania. Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 22p ustawy o PDOF dotyczący płatności („ zapłaty ”) danej należności obejmuje swym zakresem jedynie takie sytuacje, w ramach których następuje przekazanie określonej kwoty pieniędzy pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Natomiast przepis ten nie dotyczy sytuacji, w których następuje uregulowanie należności w innej formie, np. w drodze potrącenia (kompensaty). W ocenie Wnioskodawcy, analizowany przepis art. 22 ustawy o SDG także odnosi się do uregulowania należności jedynie w formie płatności gotówkowej oraz za pośrednictwem rachunku bankowego. Nie dotyczy on natomiast sytuacji uregulowania zobowiązania w formie potrącenia (kompensaty) wierzytelności. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 22p ustawy o PDOF nie dotyczy sytuacji, w której rozliczenie zostanie dokonane w formie potrącenia (kompensaty). W przypadku, gdy zobowiązanie zostanie uregulowane za pomocą zwykłej płatności, Wnioskodawcę obejmą uregulowania dotyczące limitu wartości transakcji gotówkowych określone w art. 22 ustawy o SDG.

2017
30
maj

Istota:

Koszty uzyskania przychodów w przypadku uregulowania zobowiązań w drodze kompensaty.

Fragment:

Strony transakcji postanowiły, że będą dokonywać ze sobą rozliczeń bezgotówkowych w drodze ustawowej kompensaty wzajemnych wierzytelności. Kompensaty będą dokonywane przez oświadczenie złożone drugiej stronie w formie pisemnej lub ustnej. Mając zatem na uwadze informacje przestawione we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że dokonywane kompensaty (potrącenia) wzajemnych wierzytelności należy traktować jako sposób wygaśnięcia zobowiązań bez przepływu środków pieniężnych, a więc nie może być utożsamiane z pojęciem płatności. Zatem w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie regulował wzajemne należności i zobowiązania z kontrahentem w drodze kompensaty, to będzie mógł je zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli będą spełniać definicję kosztów podatkowych. Tym samym art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który odnosi się do płatności dokonywanej bez pośrednictwa rachunku bankowego, nie ma zastosowania. Reasumując – w świetle art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości zobowiązania uregulowane w drodze kompensaty. Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii.

2017
24
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku uregulowania zobowiązań w drodze kompensaty.

Fragment:

Strony transakcji postanowiły, że będą dokonywać ze sobą rozliczeń bezgotówkowych w drodze ustawowej kompensaty wzajemnych wierzytelności. Kompensaty będą dokonywane przez oświadczenie złożone drugiej stronie w formie pisemnej lub ustnej. Mając zatem na uwadze informacje przestawione we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że dokonywane kompensaty (potrącenia) wzajemnych wierzytelności należy traktować jako sposób wygaśnięcia zobowiązań bez przepływu środków pieniężnych, a więc nie może być utożsamiane z pojęciem płatności. Zatem w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie regulował wzajemne należności i zobowiązania z kontrahentem w drodze kompensaty, to będzie mógł je zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli będą spełniać definicję kosztów podatkowych. Tym samym art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który odnosi się do płatności dokonywanej bez pośrednictwa rachunku bankowego, nie ma zastosowania. Reasumując – w świetle art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości zobowiązania uregulowane w drodze kompensaty. Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty (potrącenia)

Fragment:

Dokonywanie tego rodzaju kompensat znacząco ułatwia funkcjonowanie działalności Wnioskodawcy w zakresie jego rozliczeń z kontrahentami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca po dniu wejścia w życie Nowelizacji będzie miał prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków regulowanych w drodze potrąceń (kompensat), przekraczających limit 15 000 złotych, bez obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów lub zwiększania przychodów w miesiącu, w którym nastąpiło potrącenie (kompensata)? Zdaniem Wnioskodawcy, po dniu wejścia w życie Nowelizacji będzie on miał prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków regulowanych w drodze potrąceń (kompensat), przekraczających limit 15 000 złotych, bez obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów lub zwiększania przychodów w miesiącu, w którym nastąpiło potrącenie (kompensata). Uzasadnienie stanowiska Zgodnie z brzmieniem art. 15d ust. 1 ustawy CIT w brzmieniu wprowadzonym Nowelizacją, podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.

2017
16
maj

Istota:

Koszty uzyskania przychodów.

Fragment:

Wnioskodawca stosuje kompensatę jako metodę regulowania zobowiązań zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym, w odniesieniu do transakcji z innymi podmiotami z Grupy, w tym, z oddziałem Spółki na Litwie, jak i transakcji z podmiotami trzecimi (spoza Grupy), przykładowo dokonując kompensaty należności i zobowiązań wynikających z faktur sprzedaży i faktur korygujących dotyczących rabatów, czy w przypadku odkupowania przez Spółkę opakowań palet. Przyjmuje się, iż dokonywanie rozliczeń drogą kompensaty jest metodą rozliczeń powszechnie stosowaną, dopuszczalną i akceptowalną w obrocie gospodarczym. Efektem stosowania kompensat jest redukcja przepływów kapitałowych między Spółką a jej kontrahentami do wartości netto (która zostaje przekazana właściwemu podmiotowi). Stosowanie kompensat ma na celu ograniczenie przepływów kapitałowych, co pozwala m.in. na zmniejszenie kosztów przepływów bankowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka nie będzie obowiązana do zastosowania art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., do rozliczeń dokonywanych w formie kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności, a w konsekwencji Spółka będzie miała prawo do zaliczania kwot rozliczanych w formie kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności do kosztów uzyskania przychodów bez potrzeby stosowania określonych w ww. przepisie ograniczeń, (...)