Kompensata | Interpretacje podatkowe

Kompensata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kompensata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w związku z dodaniem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 15d - w przypadku uregulowania przez Wnioskodawcę zobowiązania powyżej 15 tys. zł w drodze kompensaty oraz umów barterowych, możliwe będzie zaliczenie takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
Natomiast, przez termin „ uregulowanie zobowiązania ” należy rozumieć każdą dopuszczalną prawnie formę efektywnego spełnienia świadczenia skutkującego wygaśnięciem zobowiązania takich jak: zapłata gotówkowa, zapłata na rachunek bankowy, weksel własny, karta płatnicza, potrącenie (kompensata) wzajemnych wierzytelności, datio in solutum, przekaz. Biorąc pod uwagę powyższe, mimo że zarówno zapłata (płatność) jak i kompensata prowadzą do takich samych konsekwencji, tj. wygaśnięcia zobowiązania (uregulowania zobowiązania) to nie można ich utożsamiać. To, że ustawodawca rozróżnia te dwa pojęcia świadczy między innymi art. 59 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek, czy to zapłaty czy potrącenia. Innymi słowy, Ustawodawca zapłatę i potrącenie uznaje za dwa odrębne zdarzenia powodujące wygaśniecie zobowiązania podatkowego. Zatem, w ocenie Wnioskodawcy kompensata, czy też rozliczenia w formie barteru jako inna niż zapłata forma regulowania zobowiązania pieniężnego nie będzie podlegała nowo wprowadzanym ograniczeniom wynikającym z art. 15d ustawy o CIT. Powyższe potwierdza przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 czerwca 2011 r., sygn. akt I FSK 1075/10, w którym NSA uznał: że zobowiązanie danego podmiotu wygasa przede wszystkim poprzez jego spełnienie, co w przypadku świadczenia pieniężnego ma miejsce w sytuacji zapłaty określonej kwoty pieniężnej.
2016
10
gru

Istota:
Czy biorąc pod uwagę przepis art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ustawa o PDOP”), który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., zobowiązania Spółki o wartości przekraczającej 15.000 zł uregulowane w formie kompensaty, które będą spełniać ogólne warunki uprawniające do zaliczenia danego wydatku w koszty podatkowe na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości?
Fragment:
Przy kompensacie nie mamy natomiast do czynienia z płatnością. Mimo, że dochodzi do uregulowania zobowiązania. (...) uregulowanie zobowiązania wynikającego z transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł w drodze kompensaty, nie będzie powodować obowiązku zastosowania nowych przepisów. ” (źródło: Przemysław Wojtasik, Kompensaty można bez ograniczeń wrzucać w koszty, „ Rzeczpospolita ”, 2016, nr 239); odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania Dziennika Gazety Prawnej, w której zawarte zostało stanowisko, że: „ (...) przepisy posługują się pojęciem rachunku płatniczego i dokonywania za jego pośrednictwem płatności. W przypadku kompensaty nie mamy natomiast do czynienia z płatnością. Dochodzi co prawda do uregulowania w całości lub części zobowiązania (wygaśnięcia zobowiązania), jednak czynność ta nie może być utożsamiana z płatnością. Przyjęcie, że przepisy odnoszą się do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań, mogłoby oznaczać także niemożliwość jego zastosowania w praktyce (...). A zatem uregulowanie zobowiązania wynikającego z transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł w drodze kompensaty nie będzie powodować obowiązku zastosowania regulacji art. 15d ustawy o CIT ” (źródło: Agnieszka Pokojska, Limit 15 tys. zł dotyczy tylko zapłaty, „ Dziennik Gazeta Prawna ”, 2016, nr 199).
2016
10
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w związku z dodaniem do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 22p - w przypadku uregulowania przez Wnioskodawcę zobowiązania powyżej 15.000 zł w formie kompensaty możliwe będzie zaliczenie takiego wydatku do kosztów podatkowych
Fragment:
Zdarza się jednak, że dokonywane są również kompensaty, kiedy spółka jawna z jednym kontrahentem ma w tym samym czasie należności i zobowiązania. Takie rozliczenie przeprowadzane jest w porozumieniu z kontrahentem, uzgadniając z nim wartość dokonanej kompensaty i wystawiając w tym celu stosowną notę. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że dokonywanie kompensaty (potrącenia) wzajemnych wierzytelności jest efektywnym sposobem wygaśnięcia zobowiązań bez przepływu środków pieniężnych, a więc nie może być utożsamiane z pojęciem płatności. Zatem w przypadku gdy Wnioskodawca w drodze kompensaty będzie regulował wzajemne należności i zobowiązania z kontrahentami w kwocie przewyższającej 15.000 zł to, o ile w istocie poniesione wydatki będą spełniać przesłanki uznania ich za koszty podatkowe, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć całą wartość zakupionego pełnowartościowego towaru, który następnie zostanie sprzedany do kosztów uzyskania przychodów. Reasumując, regulowanie przez Wnioskodawcę wzajemnych wierzytelności z kontrahentami w formie kompensaty spowoduje, że wyłączenie określone w art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miało zastosowania.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w związku z dodaniem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 15d – w przypadku uregulowania przez Wnioskodawcę zobowiązania powyżej 15.000 zł w drodze kompensaty realizowanej w formie rozliczeń nettingowych, możliwe będzie zaliczenie takiego wydatku do kosztów podatkowych
Fragment:
Zatem wykładnia rozszerzająca tego przepisu i stosowanie wynikających z niego negatywnych skutków również do kompensaty realizowanej w formie rozliczeń nettingowych, byłaby niezgodne z ratio legis ustawy nowelizującej. 3. Wnioski. Z uwagi na powyższe, biorąc pod uwagę: wykładnię literalną pojęcia „ płatności ” użytego w art. 15d ustawy o CIT, zgodnie z którą płatność jest tylko jedną z form regulowania zobowiązania i występuje obok potrącenia, oraz intencje ustawodawcy wynikające z uzasadnienia do ustawy nowelizującej, w którym zostało wyraźnie wskazane, że nowe regulacje mają eliminować szarą strefę i minimalizować dokonywanie transakcji z pominięciem rachunków płatniczych, zdaniem Spółki, należy przyjąć, że nowe przepisy nie powinny być traktowane, jako uniemożliwiające dokonywanie rozliczeń w drodze kompensaty, a jedynie mają one uderzać w przedsiębiorców dokonujących płatności pieniężnych w kwocie powyżej 15.000 zł z pominięciem rachunku płatniczego. W związku z powyższym, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. nadal będzie możliwe wygaszanie zobowiązań w kwocie przekraczającej 15.000 zł w drodze kompensaty realizowanej w formie rozliczeń nettingowych, bez utraty możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodu.
2016
29
lis

Istota:
Czy potrącenie zobowiązań Spółki z jej należnościami względem kontrahentów należy uznać za uregulowanie kwot wynikających z faktur objętych potrąceniem w rozumieniu art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
Podobnie w przypadku uregulowania kwoty wynikającej z przedmiotowej faktury w drodze potrącenia (kompensaty) wzajemnych należności z tytułu „ faktur za media ” oraz za wykonanie robót zabezpieczających na placu budowy, a także z tytułu należnych kar umownych, uznać należy, iż skoro stały się one wymagalne, tj. upłynął termin ich płatności - jak wskazano we wniosku, to nastąpi uregulowanie należności w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Reasumując, uregulowanie przez Wnioskodawcę należności wynikającej z faktury wystawionej przez Wykonawcę w drodze potrącenia kwot wypłaconych Podwykonawcom w wykonaniu porozumień umowy, z kwotami wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a także w drodze kompensaty wzajemnych i wymagalnych - jak wynika z wniosku - należności (z tytułu „ faktur za media " oraz za wykonanie robót zabezpieczających na placu budowy, a także z tytułu należnych kar umownych) nie spowoduje wystąpienia obowiązku skorygowania przez Wnioskodawcę podatku naliczonego na podstawie przepisów art. 89b ustawy, o ile potrącenie to jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego ”. Tak samo w zakresie analogicznego uregulowania art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nakazującym korektę kosztów uzyskania (...)
2016
21
sty

Istota:
Skutki rozliczeń w ramach systemu nettingowego (wielostronna kompensata jako uregulowanie zobowiązań, różnice kursowe przy kompensacie i uregulowaniu salda, kurs waluty dla przeliczenia kompensat/uregulowania sald, usługi nettingowe a podatek u źródła, karne odsetki z tytułu nieterminowych płatności salda a podatek u źródła)
Fragment:
Mając na uwadze wskazaną powyżej argumentację i przytoczone stanowiska organów podatkowych, różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ustawy o CIT powstaną dla Spółki w ramach Systemu w sytuacji, gdy Spółka wystawi/otrzyma fakturę w walucie obcej (USD, EUR lub innej) i dokonana zostanie kompensata lub uregulowanie salda w walucie obcej wybranej do rozliczenia należności/zobowiązania (tj. USD albo EUR). Ad. 3. Zdaniem Wnioskodawcy, do przeliczenia kompensat/uregulowania sald wyrażonych w walucie obcej na złote dla celów podatku CIT, Spółka powinna stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty lub uregulowania salda. W przypadku zobowiązań lub należności (1) wyrażonych w USD i rozliczanych w ramach Systemu w walucie USD oraz (2) wyrażonych w EUR i rozliczanych w ramach Systemu w walucie EUR w momencie wielostronnej kompensaty (i uregulowania salda, jeśli wystąpi) Spółka rozpozna różnice kursowe pomiędzy równowartością w PLN kwoty zobowiązania/należności wyrażonej odpowiednio w USD albo EUR na fakturze a równowartością w PLN kwoty zobowiązania/należności wyrażonej odpowiednio w USD albo EUR potrąconej w ramach wielostronnej kompensaty lub uregulowania salda w Systemie, przeliczoną na PLN zgodnie ze średnim kursem NBP odpowiednio USD albo EUR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty. Powstałe w ten sposób dodatnie albo ujemne różnice kursowe Spółka zaliczy odpowiednio do przychodów podatkowych albo do kosztów uzyskania przychodów.
2015
3
lis

Istota:
Skutki rozliczeń w ramach systemu nettingowego (wielostronna kompensata jako uregulowanie zobowiązań, różnice kursowe przy kompensacie i uregulowaniu salda, kurs waluty dla przeliczenia kompensat/uregulowania sald, usługi nettingowe a podatek u źródła, karne odsetki z tytułu nieterminowych płatności salda a podatek u źródła
Fragment:
Mając na uwadze wskazaną powyżej argumentację i przytoczone stanowiska organów podatkowych, różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ustawy o CIT powstaną dla Spółki w ramach Systemu w sytuacji, gdy Spółka wystawi/otrzyma fakturę w walucie obcej (USD, EUR lub innej) i dokonana zostanie kompensata lub uregulowanie salda w walucie obcej wybranej do rozliczenia należności/zobowiązania (tj. USD albo EUR). Ad. 3. Zdaniem Wnioskodawcy, do przeliczenia kompensat/uregulowania sald wyrażonych w walucie obcej na złote dla celów podatku CIT, Spółka powinna stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty lub uregulowania salda. W przypadku zobowiązań lub należności (1) wyrażonych w USD i rozliczanych w ramach Systemu w walucie USD oraz (2) wyrażonych w EUR i rozliczanych w ramach Systemu w walucie EUR w momencie wielostronnej kompensaty (i uregulowania salda, jeśli wystąpi) Spółka rozpozna różnice kursowe pomiędzy równowartością w PLN kwoty zobowiązania/należności wyrażonej odpowiednio w USD albo EUR na fakturze a równowartością w PLN kwoty zobowiązania/należności wyrażonej odpowiednio w USD albo EUR potrąconej w ramach wielostronnej kompensaty lub uregulowania salda w Systemie, przeliczoną na PLN zgodnie ze średnim kursem NBP odpowiednio USD albo EUR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty. Powstałe w ten sposób dodatnie albo ujemne różnice kursowe Spółka zaliczy odpowiednio do przychodów podatkowych albo do kosztów uzyskania przychodów.
2015
3
lis

Istota:
Uregulowanie kwoty wynikającej z faktury wystawionej przez Wykonawców w drodze potrącenia – w oparciu o powołany wyżej art. 498 K.c. - kwot wypłaconych Podwykonawcom w wykonaniu porozumień kontraktu, z kwotami wynagrodzenia należnego Wykonawcy stanowi uregulowanie należności w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, a Spółka nie ma obowiązku skorygowania odliczonego podatku naliczonego na podstawie przepisów art. 89b ustawy, o ile potrącenie to jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego.
Fragment:
W analizowanym stanie faktycznym, doszło do kompensaty należności Wnioskodawcy z zapłatami dla podwykonawców, a zatem nie powoduje to konieczności korekty deklaracji oraz zwrotu podatku VAT. Zgodnie z art. 498 KC, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Powyższe oznacza, że potrącenie wierzytelności jest jedną z form wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania świadczenia poprzez umorzenie wzajemnych wierzytelności między stronami. Wygaśnięcie zobowiązania przez potrącenie (kompensata wierzytelności), następuje wówczas, gdy jedna strona jest w stosunku do drugiej dłużnikiem i jednocześnie wierzycielem, tj. ma zarówno wierzytelności, jak i zobowiązania względem drugiej strony. Potrącenie zatem stanowi formę wzajemnej zapłaty za istniejące pomiędzy stronami zobowiązania, co pozwala na traktowanie jej na równi z zapłatą.
2015
29
maj

Istota:
Czy do dokonywanych rozliczeń pomiędzy Spółką a kontrahentami w formie „bezgotówkowej” tj. przy zastosowaniu kompensaty (potrącenia) wzajemnych wierzytelności pieniężnych, w przypadku braku dowodu w postaci pisemnego oświadczenia o zgodzie na kompensatę (potrącenie), zastosowanie znajdują postanowienia art. 89b ust. 1, la i 2 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług, dotyczące obowiązku korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktur wystawianych w ramach transakcji rozliczanej w formie potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności pieniężnych?
Fragment:
Z brzmienia art. 499 KC nie wynika w jakiej formie należy składać oświadczenie, zgodę na dokonanie kompensaty/potrącenia, a skoro brak w przepisie odniesienia ustawodawcy co do formy oświadczenia jakie winno być składane przez drugą stronę o możliwości dokonania kompensaty/potrącenia stanowiącego swoisty dowód na zgodę kontrahenta na dokonanie kompensaty/potrącenia, to przy braku osobnego pisemnego dowodu w postaci oświadczenia kontrahenta na dokonanie kompensaty/potrącenia, dowodem takim mogą być również zgody ustne, telefoniczne, mailowe, przesłane faksem oraz każdorazowe potwierdzenia sald lub końcowe potwierdzenia sald lub roczne/inne potwierdzenia sald z kontrahentami. Zdaniem Spółki ww. sposoby wyrażania zgody na kompensatę/potrącenia bez żadnej wątpliwości wprowadzałoby porządek i czytelność dokonanych rozliczeń pomiędzy Spółką i kontrahentami, a co więcej zgody ustne, telefoniczne, mailowe, faksem czy potwierdzenia sald spełniałyby, zdaniem Spółki, funkcję zgody, potwierdzenia drugiej strony (co do której nie jest wskazane w jakiej formie musi ta zgoda potwierdzenie nastąpić), na faktyczne dokonanie kompensat/potrąceń i w ocenie Spółki spełniałyby przesłanki art. 499 KC do prawidłowego dokonania kompensat/potrąceń. Takie dokumentowanie kompensat/potrąceń byłoby w ocenie Spółki wystarczającym dowodem potwierdzającym fakt dokonywanych kompensat/potrąceń. Spółka stoi na stanowisku, iż po stwierdzeniu istnienia ustawowych przesłanek potrącenia przewidzianych w art. 498 KC kluczowym zagadnieniem byłoby zbadanie czy jedna ze stron złożyła oświadczenie woli o potrąceniu wzajemnych wierzytelności wskutek czego doszłoby do ich wzajemnego umorzenia.
2014
10
kwi

Istota:
Czy do dokonywanych rozliczeń pomiędzy Spółką a kontrahentami w formie „bezgotówkowej” tj. przy zastosowaniu kompensaty (potrącenia) wzajemnych wierzytelności pieniężnych, w przypadku braku dowodu w postaci pisemnego oświadczenia o zgodzie na kompensatę (potrącenie), zastosowanie znajdują postanowienia art. 89b ust. 1, la i 2 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług, dotyczące obowiązku korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktur wystawianych w ramach transakcji rozliczanej w formie potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności pieniężnych?
Fragment:
Z brzmienia art. 499 KC nie wynika w jakiej formie należy składać oświadczenie, zgodę na dokonanie kompensaty/potrącenia, a skoro brak w przepisie odniesienia ustawodawcy co do formy oświadczenia jakie winno być składane przez drugą stronę o możliwości dokonania kompensaty/potrącenia stanowiącego swoisty dowód na zgodę kontrahenta na dokonanie kompensaty/potrącenia, to przy braku osobnego pisemnego dowodu w postaci oświadczenia kontrahenta na dokonanie kompensaty/potrącenia, dowodem takim mogą być również zgody ustne, telefoniczne, mailowe, przesłane faksem oraz każdorazowe potwierdzenia sald lub końcowe potwierdzenia sald lub roczne/inne potwierdzenia sald z kontrahentami. Zdaniem Spółki ww. sposoby wyrażania zgody na kompensatę/potrącenia bez żadnej wątpliwości wprowadzałoby porządek i czytelność dokonanych rozliczeń pomiędzy Spółką i kontrahentami, a co więcej zgody ustne, telefoniczne, mailowe, faksem czy potwierdzenia sald spełniałyby, zdaniem Spółki, funkcję zgody, potwierdzenia drugiej strony (co do której nie jest wskazane w jakiej formie musi ta zgoda potwierdzenie nastąpić), na faktyczne dokonanie kompensat/potrąceń i w ocenie Spółki spełniałyby przesłanki art. 499 KC do prawidłowego dokonania kompensat/potrąceń. Takie dokumentowanie kompensat/potrąceń byłoby w ocenie Spółki wystarczającym dowodem potwierdzającym fakt dokonywanych kompensat/potrąceń. Spółka stoi na stanowisku, iż po stwierdzeniu istnienia ustawowych przesłanek potrącenia przewidzianych w art. 498 KC kluczowym zagadnieniem byłoby zbadanie czy jedna ze stron złożyła oświadczenie woli o potrąceniu wzajemnych wierzytelności wskutek czego doszłoby do ich wzajemnego umorzenia.
2014
10
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kompensata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.