Kompensata | Interpretacje podatkowe

Kompensata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kompensata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania ograniczen wynikaj1cych z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowi1zan w drodze kompensaty (potr1cenia)
Fragment:
W roku podatkowym 2017 i latach nastepnych Spó3ka planuje nadal korzystaa z mo?liwooci regulowania zobowi1zan w drodze kompensat (potr1cen). W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 roku regulowanie przez Spó3ke zobowi1zan w drodze kompensaty (potr1cenia) nie bedzie podlega3o ograniczeniom wynikaj1cym z art. 15d znowelizowanej ustawy o CIT, a w konsekwencji w sytuacji uregulowania zobowi1zania w drodze kompensaty (potr1cenia) Spó3ka nie bedzie obowi1zana do wy31czenia uregulowanych w ten sposób kosztów z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15d znowelizowanej ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 roku regulowanie przez Spó3ke zobowi1zan w drodze kompensaty (potr1cenia) nie bedzie podlega3o ograniczeniom wynikaj1cym z art. 15d znowelizowanej ustawy o CIT, a w konsekwencji w sytuacji uregulowania zobowi1zania w drodze kompensaty (potr1cenia) Spó3ka nie bedzie obowi1zana do wy31czenia uregulowanych w ten sposób kosztów z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15d znowelizowanej ustawy o CIT. W dniu 1 stycznia 2017 roku wejd1 w ?ycie przepisy Ustawy Zmieniaj1cej, wprowadzaj1ce w szczególnooci nowy art. 15d znowelizowanej ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem „ Podatnicy nie zaliczaj1 do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej czeoci, w jakiej p3atnooa dotycz1ca transakcji okreolonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia3alnooci gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z póYn. zm.) zosta3a dokonana bez poorednictwa rachunku p3atniczego ” (art. 15d ust. 1 znowelizowanej ustawy o CIT).
2017
20
sty

Istota:
W zakresie zastosowania ograniczen wynikaj1cych z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowi1zan w drodze kompensaty (potr1cenia)
Fragment:
Uregulowanie zobowi1zan w drodze kompensaty jest wiec, zdaniem Wnioskodawcy, zgodne z celem Ustawy nowelizuj1cej. Prowadzi to bowiem do ograniczenia udzia3u obrotu gotówkowego w ogólnym obrocie Sp. K. i Wnioskodawcy i przyczynia sie do poprawy transparentnooci transakcji dokonywanych przez obydwa podmioty. Jednoczeonie Spó3ka wskazuje, ?e przyjecie stanowisko odmiennego prowadzi3oby do absurdalnych konsekwencji w obrocie gospodarczym. Gdyby bowiem przyj1a, ?e potr1cenie (kompensata) to p3atnooa dokonana bez poorednictwa rachunku p3atniczego, to: na gruncie Ustawy CIT - strony nie mog3yby zaliczaa do kosztów podatkowych wydatków „ regulowanych ” w formie kompensaty (gdyby potr1cenie dotyczy3o kwoty wy?szej ni? 15 000 z3), na gruncie ustawy o swobodzie dzia3alnooci gospodarczej - strony transakcji, w owietle tej ustawy, nie bed1 mog3yby dokonywaa kompensaty nale?nooci wiekszych ni? 15 000 z3. Ustawa SDG, wprowadzaj1c limit transakcji gotówkowych, równie? pos3uguje sie zwrotem: p3atnooa dokonana bez poorednictwa rachunku p3atniczego. W ocenie Spó3ki, tak dalece id1ce wnioski nie s1 racjonalne i nie znajduj1 uzasadnienia w przepisach prawa. Skutkowa3yby one bowiem bezpodstawnym ograniczeniem zasady swobody prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej.
2017
20
sty

Istota:
Czy prawid3owym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, w stanie prawnym obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiadaa bedzie nale?nooci od kontrahentów, wobec których bedzie mia3 jednoczeonie zobowi1zania i w takim przypadku, w celu uproszczenia wzajemnych rozliczen, dojdzie pomiedzy Wnioskodawc1 a danym kontrahentem do potr1cenia wzajemnych wierzytelnooci o wartoociach przekraczaj1cych 15.000 z3, w trybie art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego, nie znajdzie dla potr1conego zobowi1zania wy31czenie tych wydatków z kosztów podatkowych, w zwi1zku z brzmieniem art. 15d ustawy CIT? Innymi s3owy, czy prawid3owym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, w stanie prawnym obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2017 r., w przypadku zobowi1zan powy?ej 15.000 z3, które zostan1 uregulowane poprzez potr1cenie, nie bedzie mia3 zastosowania art. 15d ustawy CIT?
Fragment:
(...) kompensate (potr1cenie wzajemnych wierzytelnooci) - jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 7 grudnia 2016 r. wp3yn13 do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w owietle art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który obowi1zuje od dnia 1 stycznia 2017 r., Wnioskodawca bedzie zobowi1zany do wy31czania z kosztów uzyskania przychodu tej czeoci wydatków, która zostanie uregulowana poprzez kompensate (potr1cenie wzajemnych wierzytelnooci). We wniosku zosta3o przedstawione nastepuj1ce zdarzenie przysz3e: Wnioskodawca jest spó3k1 podlegaj1c1 w Polsce nieograniczonemu obowi1zkowi podatkowemu stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”). Przedmiotem dzia3alnooci Wnioskodawcy jest wytwarzanie oprogramowania oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, projektowych i wdro?eniowych w zakresie nowoczesnych technologii internetowych, multimedialnych i komunikacyjnych (w tym mobilnych). W zwi1zku z prowadzon1 dzia3alnooci1, Wnioskodawca jest stron1 ró?nego rodzaju umów sprzeda?y b1dY zakupu towarów, us3ug oraz innych owiadczen, rezultatem których jest powstanie po stronie Wnioskodawcy nale?nooci od kontrahentów lub te? zobowi1zan wobec kontrahentów.
2017
12
sty

Istota:
Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spe3nione zostan1 przes3anki wynikaj1ce z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Spó3ka bedzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensate (potr1cenie), bez wzgledu na kwote rozliczonego zobowi1zania?
Fragment:
Spó3ka podkreola równie?, ?e w trakcie prac legislacyjnych, na etapie konsultacji publicznych zg3oszono m.in. koniecznooa doprecyzowania treoci proponowanych przepisów z uwagi na to, i? rozliczenia pomiedzy przedsiebiorcami mog1 bya dokonywane w innych formach, np. drodze potr1cenia/kompensaty. W odpowiedzi na to Minister Finansów uzna3 uwage za niezasadn1. Zdaniem Ministra Finansów: „ Przepisy art. 22 ustawy SDG odnosz1 sie do p3atnooci gotówkowych/bezgotówkowych, a nie do regulowania zobowi1zan (które to pojecie ma szerszy zakres). W przypadku p3atnooci mo?e ona bya dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Je?eli zatem ma miejsce uregulowanie lub wygaoniecie zobowi1zania z innych powodów ni? dokonanie p3atnooci, wówczas omawianych przepisów nie stosuje sie. ” Tym samym stanowisko Spó3ki nale?y uznaa za zasadne. Jednoczeonie Spó3ka wskazuje, ?e przyjecie stanowisko odmiennego prowadzi3oby do absurdalnych konsekwencji w obrocie gospodarczym. Gdyby bowiem przyj1a, ?e potr1cenie (kompensata) to p3atnooa dokonana bez poorednictwa rachunku p3atniczego, to: na gruncie Ustawy CIT - strony nie mog3yby zaliczaa do kosztów podatkowych wydatków „ regulowanych ” w formie kompensaty (gdyby potr1cenie dotyczy3o kwoty wy?szej ni? 15.000 z3; na gruncie ustawy o swobodzie dzia3alnooci gospodarczej - strony transakcji, w owietle tej ustawy, nie bed1 mog3y dokonywaa kompensaty nale?nooci wiekszych ni? 15.000 z3. Ustawa o swobodzie dzia3alnooci, wprowadzaj1c limit transakcji gotówkowych, równie? pos3uguje sie zwrotem: p3atnooa dokonana bez poorednictwa rachunku p3atniczego.
2017
12
sty

Istota:
Czy uregulowanie przez Spółkę komandytową zobowiązania wynikającego z transakcji o wartości powyżej 15.000 zł w drodze kompensaty będzie powodować obowiązek zastosowania przez podatnika regulacji art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Czy uregulowanie przez Spółkę komandytową zobowiązania wynikającego z transakcji o wartości powyżej 15.000 zł w drodze kompensaty będzie powodować obowiązek zastosowania przez podatnika regulacji art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W ocenie Wnioskodawcy, przepis art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał zastosowania do rozliczeń dokonanych przez Spółkę komandytową z jej kontrahentami w formie kompensaty. Rozliczone w formie kompensaty zobowiązania spółki komandytowej, będą stanowiły dla jej wspólnika koszt uzyskania przychodu w kwocie wynikającej z faktury bez względu na jej wysokość, w proporcji przypadającej na jego udział w zysku. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. przepisem art. 15d ww. ustawy podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku płatniczego. W ocenie Wnioskodawcy powyższy przepis odnosi się do płatności za zobowiązania, które mogą mieć postać gotówkową jak i bezgotówkową, a nie do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty. Należy także odnieść się do treści uwag zgłoszonych (...)
2016
29
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
U. z 2016 r., poz.780), wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., wobec regulowania zobowiązań/należności między przedsiębiorcami w drodze kompensat lub potraceń? Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji przepisy odnoszą się do płatności bezgotówkowych/gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami. Kompensata lub potrącenie z natury swej instytucji nie odbywa się nigdy za pośrednictwem rachunku płatniczego. Kompensata lub potrącenie jest inną formą (ma szersze znaczenie) regulowania zobowiązań/należności wobec/od przedsiębiorców niż płatność. Spółka wyraża więc stanowisko, iż przepisy wynikające z art. 2 pkt 2 (art. 15d ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w zw. z art. 3 (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) nie będą miały zastosowania do innych form regulowania zobowiązań / należności niż płatności, w szczególności nie będą dotyczyć regulowanych przez Spółkę zobowiązań/należności w formie kompensat i potrąceń. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.
2016
28
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania art. 15d ust. 1 obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do uregulowanych przez kompensatę zobowiązań i należności, gdy kwota kosztów przekroczy limit 15 000 PLN.
Fragment:
(...) kompensatę zobowiązań i należności, gdy kwota kosztów przekroczy limit 15 000 PLN – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania art. 15d ust. 1 obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do uregulowanych przez kompensatę zobowiązań i należności, gdy kwota kosztów przekroczy limit 15 000 PLN. We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie organizowania targów, wystaw i konferencji. W ramach tej działalności Spółka chce zawierać umowy z podmiotami gospodarczymi o wzajemne świadczenie usług, z których powstałe należności i zobowiązania podlegałyby kompensacie. W niektórych przypadkach wartość świadczeń stron może znacząco przekraczać kwotę 15 000 PLN. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do kosztów uregulowanych przez kompensatę zobowiązań i należności znajdzie zastosowanie art. 15d ust. 1 obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r., gdy kwota tych kosztów przekroczy limit 15 000 PLN? Zdaniem Wnioskodawcy, z treści przepisu art. 15d ust. 1 wynika, że wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu podlegają koszty w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
2016
21
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w związku z dodaniem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 15d – w przypadku uregulowania przez Spółkę zobowiązania powyżej 15.000 zł w drodze kompensaty, możliwe będzie zaliczenie takiego wydatku do kosztów podatkowych
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – spółka akcyjna od wielu lat dokonuje kompensat, w tym kompensatę trójstronną. Partnerami handlowymi tej operacji są, oprócz Wnioskodawcy, „ X ” S.A. oraz Sp. z o.o. Kompensata dokonywana jest w każdym miesiącu, jej wartość przekracza zawsze 40.000 zł. Aktualnie rozliczenia finansowe w postaci kompensat wzajemnych zobowiązań i należności redukują przepływy aktywów między kontrahentami. Wnioskodawca zakłada, że jeden z kontrahentów kompensaty trójstronnej, wzorem lat wcześniejszych, zostanie ponownie jego dłużnikiem. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zakresu stosowania ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że dokonywanie kompensaty (potrącenia) wzajemnych wierzytelności jest efektywnym sposobem wygaśnięcia zobowiązań bez przepływu środków pieniężnych, a więc nie może być utożsamiane z pojęciem płatności. Zatem w przypadku gdy Wnioskodawca w drodze kompensaty będzie regulował wzajemne należności i zobowiązania z kontrahentami w kwocie przewyższającej 15.000 zł to, o ile w istocie poniesione wydatki będą spełniać przesłanki uznania ich za koszty podatkowe, Wnioskodawca będzie mógł je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
2016
16
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w związku z dodaniem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 15d - w przypadku uregulowania przez Wnioskodawcę zobowiązania powyżej 15 tys. zł w drodze kompensaty oraz umów barterowych, możliwe będzie zaliczenie takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
Natomiast, przez termin „ uregulowanie zobowiązania ” należy rozumieć każdą dopuszczalną prawnie formę efektywnego spełnienia świadczenia skutkującego wygaśnięciem zobowiązania takich jak: zapłata gotówkowa, zapłata na rachunek bankowy, weksel własny, karta płatnicza, potrącenie (kompensata) wzajemnych wierzytelności, datio in solutum, przekaz. Biorąc pod uwagę powyższe, mimo że zarówno zapłata (płatność) jak i kompensata prowadzą do takich samych konsekwencji, tj. wygaśnięcia zobowiązania (uregulowania zobowiązania) to nie można ich utożsamiać. To, że ustawodawca rozróżnia te dwa pojęcia świadczy między innymi art. 59 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek, czy to zapłaty czy potrącenia. Innymi słowy, Ustawodawca zapłatę i potrącenie uznaje za dwa odrębne zdarzenia powodujące wygaśniecie zobowiązania podatkowego. Zatem, w ocenie Wnioskodawcy kompensata, czy też rozliczenia w formie barteru jako inna niż zapłata forma regulowania zobowiązania pieniężnego nie będzie podlegała nowo wprowadzanym ograniczeniom wynikającym z art. 15d ustawy o CIT. Powyższe potwierdza przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 czerwca 2011 r., sygn. akt I FSK 1075/10, w którym NSA uznał: że zobowiązanie danego podmiotu wygasa przede wszystkim poprzez jego spełnienie, co w przypadku świadczenia pieniężnego ma miejsce w sytuacji zapłaty określonej kwoty pieniężnej.
2016
10
gru

Istota:
Czy biorąc pod uwagę przepis art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ustawa o PDOP”), który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., zobowiązania Spółki o wartości przekraczającej 15.000 zł uregulowane w formie kompensaty, które będą spełniać ogólne warunki uprawniające do zaliczenia danego wydatku w koszty podatkowe na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości?
Fragment:
Przy kompensacie nie mamy natomiast do czynienia z płatnością. Mimo, że dochodzi do uregulowania zobowiązania. (...) uregulowanie zobowiązania wynikającego z transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł w drodze kompensaty, nie będzie powodować obowiązku zastosowania nowych przepisów. ” (źródło: Przemysław Wojtasik, Kompensaty można bez ograniczeń wrzucać w koszty, „ Rzeczpospolita ”, 2016, nr 239); odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania Dziennika Gazety Prawnej, w której zawarte zostało stanowisko, że: „ (...) przepisy posługują się pojęciem rachunku płatniczego i dokonywania za jego pośrednictwem płatności. W przypadku kompensaty nie mamy natomiast do czynienia z płatnością. Dochodzi co prawda do uregulowania w całości lub części zobowiązania (wygaśnięcia zobowiązania), jednak czynność ta nie może być utożsamiana z płatnością. Przyjęcie, że przepisy odnoszą się do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań, mogłoby oznaczać także niemożliwość jego zastosowania w praktyce (...). A zatem uregulowanie zobowiązania wynikającego z transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł w drodze kompensaty nie będzie powodować obowiązku zastosowania regulacji art. 15d ustawy o CIT ” (źródło: Agnieszka Pokojska, Limit 15 tys. zł dotyczy tylko zapłaty, „ Dziennik Gazeta Prawna ”, 2016, nr 199).
2016
10
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kompensata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.