ITPP3/4512-203/15/EK | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż opisanych nieruchomości w drodze licytacji komorniczej będzie obciążona podatkiem od towarów i usług w stawce 23%?
Czy obowiązek podatkowy komornika z tytułu dostawy towarów dokonywanej w trybie egzekucji, powstanie dopiero w chwili wpływu z sądu na konto na komornika, kwoty uzyskanej z egzekucji tych nieruchomości?
ITPP3/4512-203/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. komornik
 2. nieruchomość niezabudowana
 3. opodatkowanie
 4. podatnik
 5. stawki podatku
 6. teren budowlany
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., z poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi - sp. z o. o., sp. komandytowa. Spółka zgodnie z oświadczeniem pełnomocnika dłużnika jest czynnym podatnikiem VAT (potwierdzenie zarejestrowania w Urzędzie Skarbowym z dnia 8 października 2007 r.), a zgodnie z zaświadczeniem REGON (z dnia 27 września 2007 r.) jej PKD to wynajem nieruchomości na własny rachunek. Egzekucja skierowana została do nieruchomości gruntowych niezabudowanych dłużnika, dla których to Sąd Rejonowy - Wydział Ksiąg Wieczystych - prowadzi dwie księgi wieczyste: xxx i xyz. Księga xxx jest niezabudowaną działką nr y o pow. 15.663,00 m2 (sklasyfikowana zgodnie z wypisem z rejestru gruntów jako grunty orne). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Usługowej i Produkcyjnej w obrębie T., gmina S. zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia 12 lipca 2006 r. oznaczona symbolem „2U - tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej” oraz w niewielkiej części symbolem „4T - tereny urządzeń infrastruktury technicznej”. Nieruchomość ta została aktem notarialnym z dnia 9 października 2007 r. wniesiona przez komandytariusza tej spółki - sp. z o. o. do sp. z o. o., sp. komandytowa, jako wkład niepieniężny o wartości 3.039.000,00 zł. Trzy miesiące wcześniej nieruchomość ta (akt notarialny warunkowej sprzedaży z dnia 20 kwietnia 2007 r,. a następnie akt notarialny przeniesienia własności z dnia 4 czerwca 2007 r.) została nabyta przez sp. z o. o. za kwotę 1.184.749,32 zł, w tym podatek VAT w stawce 22%, w kwocie 213.643,32 zł.

Księga xyz jest niezabudowaną nieruchomością gruntową o pow. 25.638 m2, składającą się z:

 • działki o pow. 14.116 m2 (sklasyfikowana zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, jako grunty orne). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Usługowej i Produkcyjnej w obrębie T., gmina S. zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia 12 lipca 2006 r. oznaczona symbolem „2U - tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej”.
 • działki o pow. 11.522 m2 (sklasyfikowana zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, jako grunty orne). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Usługowej i Produkcyjnej w obrębie T., gm. S. zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia 12 lipca 2006 r. oznaczona symbolem „2U - tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej” oraz w niewielkiej części symbolem „4T - tereny urządzeń infrastruktury technicznej”.

Nieruchomość ta została aktem notarialnym z dnia 9 października 2007 r. wniesiona przez komandytariusza tej spółki - sp. z o. o. do sp. z o. o., sp. komandytowa, jako wkład niepieniężny o wartości 4.782.000,00 zł. Trzy lata wcześniej nieruchomość ta (akt notarialny sprzedaży z dnia 26 października 2004 r.) została nabyta przez sp. z o. o. od Agencji Nieruchomości Rolnych. ANR potwierdziła, iż sprzedaż podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT .Kwestię powstania obowiązku podatkowego komornik ustali zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r - „Zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014 r.” (str.16-17- dostawa towarów dokonywana w trybie egzekucji).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy sprzedaż opisanych nieruchomości w drodze licytacji komorniczej będzie obciążona podatkiem od towarów i usług stawką 23%...
 2. Czy obowiązek podatkowy komornika z tytułu dostawy towarów dokonywanej w trybie egzekucji, powstanie dopiero w chwili wpływu z sądu, na konto komornika, kwoty uzyskanej z egzekucji z tych nieruchomości...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 1.

W istniejącym stanie faktycznym, zgodnie z treścią przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie postępowania egzekucyjnego nie może być zwolniona od podatku VAT i będzie opodatkowana 23% stawką podatku. Co prawda zarówno księga wieczysta, jak i wypis z rejestru gruntów określają te nieruchomości gruntowe jako grunty orne, jednak zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Usługowej i Produkcyjnej w obrębie T., gm. S. zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy z dnia 12 lipca 2006 r., działki te oznaczono symbolem „2U - tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej” oraz w niewielkiej części symbolem „4T - tereny urządzeń infrastruktury technicznej”. Niniejszym w oparciu o interpretację Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. Nr PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639 wyłącza się możliwość zwolnienia z VAT-u. Ponadto, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, grunty są także towarem. W związku z powyższym odpłatna dostawa gruntu stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu. Ustawa wprowadza jednakże zwolnienie podatkowe w odniesieniu do części dostaw, których przedmiotem jest grunt. Jednak treści art. 43 ust. 1 pkt 9 zastrzega zwolnienie wyłącznie względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane, czy też pod zabudowę. Oznacza to, że ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, działek rekreacyjnych. Podkreślić należy, że nie ma znaczenia faktyczny i aktualny sposób wykorzystywania gruntu. Charakter gruntu należy ustalać zasadniczo na podstawie przepisów prawa miejscowego (tj. lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego, ewentualne studium takiego planu).

Ponadto, nieruchomości te zostały wniesione do sp. z o. o., sp. komandytowa, jako wkład niepieniężny stając się majątkiem spółki.

Wysokość stawki VAT określono zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., gdzie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. stawka podatku VAT wynosi 23%.

Ad. 2.

Nabywcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami k.p.c. przystępując do licytacji wpłacają wyłącznie wymagane na tym etapie wadium - zdeponowane na rachunku sądu. Niniejszym, dopiero po uprawomocnieniu się planu podziału kwoty uzyskanej z egzekucji i otrzymaniu z sądu, kwoty koniecznej do zapłaty VAT, na komorniku ciąży od chwili wpływu na jego konto kwoty z sądu, obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego ustalono zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów z dnia 28 stycznie 2014 r. - „Zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014 r.” (str. 16-17-dostawa towarów dokonywana w trybie egzekucji).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.