ITPB1/415-1047/11/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Komornik Sądowy zobowiązany jest jako płatnik do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od przychodów biegłego sądowego, któremu zgodnie z przepisami, w toku czynności egzekucyjnych zlecił wykonanie prac - sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości, przy jednoczesnym założeniu, że biegły równocześnie prowadzi działalność gospodarczą o tym samym profilu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2011 r. (data wpływu 18 października 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wycena nieruchomości. Jako biegły sądowy wykonuje Pani operaty szacunkowe wyceny nieruchomości na zlecenie Komornika Sądowego. Za wykonaną usługę wystawiana jest na rzecz komornika faktura VAT z dodatkową informacją, że Komornik zobowiązany jest do pobrania zaliczki na podatek dochodowy i odprowadzenia jej do urzędu skarbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Komornik Sądowy zobowiązany jest jako płatnik do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od przychodów biegłego sądowego, któremu zgodnie z przepisami, w toku czynności egzekucyjnych zlecił wykonanie prac - sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości, przy jednoczesnym założeniu, że biegły równocześnie prowadzi działalność gospodarczą o tym samym profilu...

Uważa Pani, że zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Komornika nie można uznać ani za organ władzy, ani też za organ administracji czy to państwowej czy samorządowej. Zatem przychody biegłego sądowego, któremu Komornik zleca wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości nie mogą być kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

W związku z tym uważa Pani, że Komornik nie jest zobowiązany jako płatnik, do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od przychodów biegłego sądowego, któremu zgodnie z przepisami w toku czynności egzekucyjnych zlecił wykonanie prac - sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości, a przychody powinny być kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej, która obejmuje również czynności zlecane przez Komornika Sądowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zatem pozarolnicza działalność gospodarcza i działalność wykonywana osobiście stanowią odrębne źródła przychodów.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zatem dla celów podatkowych działalność prowadzona przez podatnika może być uznana za działalność gospodarczą pod warunkiem, że uzyskanych przychodów nie można zaliczyć do źródeł przychodów, o których mowa wyżej, tj. np. do działalności wykonywanej osobiście.

Zgodnie z treścią art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Na mocy tego przepisu, tylko wtedy przychód określonej osoby uznawany jest za przychód z działalności wykonywanej osobiście, gdy jest to przychód z tytułu wykonywania czynności:

  1. zleconych na podstawie właściwych przepisów,
  2. zleconych przez jeden z następujących podmiotów:
  • organ władzy, lub
  • organ administracji państwowej albo samorządowej, albo
  • sąd, albo
  • przez prokuratora.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości. Ponadto jako biegły sądowy wykonuje Pani operaty szacunkowe wyceny nieruchomości na zlecenie Komornika Sądowego. Za wykonaną usługę wystawiana jest na rzecz komornika faktura VAT.

Wyjaśnienia wymaga, iż pod pojęciem organów władzy należy rozumieć Sejm i Senat oraz organy stanowiące samorządu terytorialnego. Z kolei organami administracji w rozumieniu tego przepisu są wszelkie organy administracji rządowej oraz organy wykonawcze samorządu terytorialnego.

W świetle powyższego Komornika Sądowego nie można uznać ani za organ władzy, ani też za organ administracji czy to państwowej, czy też samorządowej. Komornika Sądowego nie można więc uznać za żaden z organów wymienionych w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że uzyskiwane przez Panią przychody z tytułu pełnienia funkcji biegłego sądowego, który wykonuje operaty szacunkowe wyceny nieruchomości na zlecenie Komornika Sądowego nie będą kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ww. ustawy.

Przychody te będą natomiast kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej, bowiem – jak wynika z opisu stanu faktycznego - prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości, zatem zakres wykonywanej przez Panią działalności obejmuje również czynności zlecone przez Komornika Sądowego.

Tym samym Komornik Sądowy nie jest zobowiązany jako płatnik do naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego na rzecz biegłego sądowego.

W świetle powyższego, stanowisko Pani uznać należy za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.