IPPB4/4511-1295/15-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku całkowitego wykupu polisy w zakresie żądania komornika?
IPPB4/4511-1295/15-2/MS1interpretacja indywidualna
  1. komornik
  2. podstawa opodatkowania
  3. polisa ubezpieczeniowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku wykupu całkowitego polisy klienta w zakresie żądania komornika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku wykupu całkowitego polisy klienta w zakresie żądania komornika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka S.A. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) prowadzi działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 poz. 1206). W ramach prowadzonej działalności Spółka oferuje swoim klientom m.in. ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Do powyższych umów ubezpieczenia znajdują zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia (dalej: OWU).

Składka na polisę w całości, lub po potrąceniu opłaty administracyjnej, inwestowana jest w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy tworzony w celu inwestowania środków pieniężnych pochodzących ze składek ubezpieczeniowych, w sposób wskazany w umowie ubezpieczenia. Nabyte udziały do funduszu (w związku z alokacją składki) zostają ewidencjonowane na indywidualnym rachunku klienta. W trakcie obowiązywania umowy pobierane są także inne opłaty w tym za świadczoną ochronę ubezpieczeniową. W zależności od postanowień umowy, klient ma możliwość opłacania składek regularnie w określonych odstępach czasu (składka regularna) lub jednorazowo (składka jednorazowa). W związku z powyższym oferowana przez Wnioskodawcę polisa ma charakter ochronno-inwestycyjny.

Zapisy OWU, stanowiące część umowy ubezpieczenia przewidują dodatkowo prawo klienta do dokonania w trakcie trwania umowy ubezpieczenia tzw. wykupu całkowitego lub wykupu częściowego polisy, polegającego na otrzymaniu całkowitej lub częściowej wypłaty wartości indywidualnego konta inwestycyjnego.

W praktyce działalności Wnioskodawcy zdarzają się sytuacje, gdy w wyniku istniejących długów klientów Spółki korzystających z ubezpieczenia na życie, dochodzi do skutecznego zajęcia przez komornika praw wynikających z zakupionej wcześniej polisy. Na mocy art. 887 w zw. z art. 902 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.) wierzyciel klienta nabywa możliwość wykonywania praw i roszczeń z zajętego prawa. W związku z powyższym wierzyciele działający za pośrednictwem komornika mają także prawo do dokonania wykupu środków zgromadzonych na polisie i wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na podstawie postanowień zawartych w OWU.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku całkowitego wykupu polisy w zakresie żądania komornika...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki, dochód klienta z tytułu skorzystania przez wierzyciela klienta za pomocą komornika z prawa wykupu polisy, będzie stanowił różnicę między kwotą faktycznie wypłaconą w ramach wykupu polisy (wypłacona na rzecz komornika) a sumą wpłaconych przez klienta składek przekazywanych na fundusz kapitałowy.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Zgodnie z przepisem art. 5a pkt 14 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Na podstawie art. 24 ust. 15 wyżej wymienionej ustawy, dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Dodatkowo, na podstawie art. 30a ust. l pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Zgodnie z powyższym należy wnioskować, że w przypadku otrzymania świadczenia w postaci zysku z polisy ubezpieczeniowej, opodatkowaniu podlega dochód, rozumiany zgodnie z przytoczonym art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako różnica między kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do funduszu ubezpieczeniowego. Przepis ten określił szczególną zasadę ustalania dochodu z tytułu inwestowania składki z polisy w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Zgodnie z tą zasadą, w celu wyliczenia dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy należy zastosować następujący wzór:

Dochód = kwota wypłaconego świadczenia - suma składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Należy podkreślić, iż klient osiągnie dochód dopiero w sytuacji, kiedy wartość dotychczas dokonanych wszystkich wypłat z tytułu umorzenia jednostek w ramach danej umowy ubezpieczenia przekroczy sumę wszystkich dokonanych wpłat do funduszu.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, zakupiona polisa ma charakter ochroniło-inwestycyjny. Należy zatem stwierdzić, że środki pieniężne, w części stanowiącej świadczenie ochronne, nie związane z częścią składki, która była inwestowana w fundusz kapitałowy, nie stanowi dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 ustawy o PIT. Przepis ten odnosi się jedynie do inwestycyjnej części składki, będącej przedmiotem świadczenia w przypadku wykupu polisy. Zdaniem Wnioskodawcy na powyższe nie powinien mieć wpływu fakt, iż prawo wykupu z polisy oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia zostało dokonane przez wierzyciela klienta działającego za pośrednictwem komornika. Przewidziane w umowie ubezpieczenia na życie prawo do świadczenia o charakterze pieniężnym, które nie są wypłacane w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, ale na podstawie złożonego przez uprawnionego oświadczenia woli, stanowi wypłatę określonego świadczenia pieniężnego.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że świadczenie polegające na wykupie całości bądź części polisy ma charakter kapitałowy (inwestycyjny), a nie charakter ochronny związany z zaistnieniem zdarzenia ubezpieczeniowego, do wykupu polisy nie ma zastosowania rozporządzenie Ministra Finansów i Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej (Dz. U. Nr 26, poz. 128, dalej; rozporządzenie Ministra Finansów i Sprawiedliwości). W związku z tym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega cala wartość rachunku zgodnie z art. 24 ust. 15 ustawy o PIT (nie ma tutaj bowiem zastosowania ograniczenie wskazane w wymienionym wyżej rozporządzeniu).

Powyższe wynika z faktu, że w myśl przepisów Kodeksu cywilnego (art. 805 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 2014, poz. 121, z późn. zm.) za świadczenie ubezpieczeniowe należy uznać kwotę wypłaconą przez zakład ubezpieczeń w razie zajścia wypadku przewidzianego w umowie ubezpieczenia. W przypadku umów ubezpieczenia na życie będą to więc środki pieniężne wypłacane z tytułu zdarzeń związanych z życiem lub zdrowiem ubezpieczonego. Za świadczenie ubezpieczeniowe należy uznać także kwoty wypłacane z tytułu dożycia przez ubezpieczonego wieku określonego w umowie ubezpieczenia.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy dochód klienta z tytułu skorzystania przez wierzyciela klienta za pomocą komornika z prawa wykupu polisy, będzie stanowiła różnica między kwotą faktycznie wypłaconą w ramach wykupu polisy a sumą wpłaconych przez klienta składek przekazywanych na fundusz kapitałowy, stanowiący część inwestycyjną (kapitałową) płaconej przez klienta składki. Zgodnie z powszechnie panującym w judykaturze jak i w doktrynie poglądem, świadczenie wykupu nie jest kwalifikowane jako świadczenie pieniężne z ubezpieczeń osobowych i w związku z tym rozporządzenie Ministra Finansów i Sprawiedliwości, nie znajduje zastosowania do realizacji wykupu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktyczny.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.