Komornik sądowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komornik sądowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
gru

Istota:

Obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy przez komornika sądowego w przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji oraz obowiązek wystawienia informacji PIT-11.

Fragment:

(...) komornika sądowego w przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji – jest prawidłowe, w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-11 przez komornika sądowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy przez komornika sądowego w przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji oraz w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-11 przez komornika sądowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 9 maja 2016 r. komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym (Wnioskodawca) przeprowadził II licytację wieczystego użytkowania, nieruchomości dłużnika. Licytacja odbyła się pod nadzorem sędziego Sądu Rejonowego. Przetarg-licytacja doszła do skutku, zakończyła się wyłonieniem nabywcy. Wnioskodawca po licytacji przekazał na rachunek bankowy Sądu uiszczoną pierwotnie na jego rachunek rękojmię wpłaconą przez nabywcę. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o przysądzeniu własności. Przedmiotowe orzeczenie Sądu uprawomocniło się.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego na fakturach wystawianych przez komorników sądowych w związku z prowadzoną egzekucją.

Fragment:

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że wykonywane przez komorników sądowych czynności egzekucyjne na rzecz Miasta stanowią świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, które – w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z tym, że usługi te nie korzystają ze zwolnienia od podatku, ani z obniżonych stawek, są opodatkowane stawką 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ww. ustawy. Należy zauważyć, że nabywane od komorników sądowych usługi dotyczą eksmisji najemców z lokali mieszkalnych, jak i użytkowych, którzy nie chcą dobrowolnie zwrócić lokali. Są to usługi niezależne od samego wynajmu i tym samym nie stanowią świadczenia pomocniczego do najmu lokalu. Usługi te są jednak niezbędne Miastu, aby mogło przedmiotowe lokale wynająć w przyszłości. Z uwagi na fakt, że usługi wynajmu lokali użytkowych będą opodatkowane, a lokali mieszkalnych zwolnione od podatku, poczynione nabycia mają związek odpowiednio ze sprzedażą opodatkowaną lub zwolnioną. Jednak należy wskazać, że skoro – jak wynika z treści wniosku - Miasto z otrzymanych od komorników sądowych faktur jest w stanie jednoznacznie określić, które usługi w zakresie egzekucji dotyczą poszczególnych lokali nie mają zastosowania regulacje zawarte w art. 90 ust. 2 – 9a ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
29
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania przez komornika sądowego ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Fragment:

Natomiast działalność komorników sądowych reguluje m.in. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1277, z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 1 ww. ustawy, komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Na mocy art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa. Stosownie do treści art. 2 ust. 3 tej ustawy, komornikom powierza się w szczególności następujące zadania: wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym; wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

2018
1
mar

Istota:

Wnioskodawca wykonując czynności komornika sądowego korzystać może ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, ponieważ w sprawie nie znajdzie zastosowania art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy. Jak z wniosku wynika, od końca roku, w którym Wnioskodawca zrezygnował ze zwolnienia, minął okres dłuższy niż jeden rok, zatem, jeżeli wartość sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawcę nie przekroczyła w 2017 r. kwoty wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy, Podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w 2018 r.

Fragment:

Natomiast działalność komorników sądowych reguluje m.in. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1277, z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 1 ww. ustawy, komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Na mocy art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa. Stosownie do treści art. 2 ust. 3 tej ustawy, komornikom powierza się w szczególności następujące zadania: wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym; wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

2017
19
paź

Istota:

Możliwość skorzystania przez komornika sądowego ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

PT1.050.1.2015.LJU.19, w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 czerwca 2015 r., poz. 41) wykonywane przez komorników sądowych czynności, w szczególności czynności egzekucyjne, należy uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług za wynagrodzeniem. Do momentu wydania wyżej wskazanej interpretacji ogólnej komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników podatku VAT i zgodnie z powyższą interpretacją do końca września 2015 r. byli zwolnieni z obowiązku zapłaty tego podatku od wykonywanych przez nich czynności. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca został powołany na stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym .... W dniu 27 czerwca 2017 r. Zainteresowany poinformował Ministra Sprawiedliwości o utworzeniu kancelarii komorniczej. Obecnie Wnioskodawca oczekuje na złożenie ślubowania, które umożliwi jego osobie rozpoczęcie wykonywania czynności komorniczych. Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii, czy czynności wykonywane za wynagrodzeniem przez komornika sądowego mogą korzystać ze zwolnienia od VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r.), zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł.

2017
11
maj

Istota:

Czy sprzedaż zajętej nieruchomości w drodze licytacji będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego nie podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na podstawie uregulowania zawartego w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z póżn. zm. ), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

2017
10
maj

Istota:

Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz uwzględniając objaśnienia zawarte w PKOB należy stwierdzić, że skoro przedmiotem sprzedaży będą poszczególne segmenty budynku stanowiące odrębną całość, to ich sprzedaż jest objęta limitem 300 m2 w celu zastosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT. Należy zauważyć, że w niniejszej sprawie powierzchnia użytkowa poszczególnych segmentów budynku wynosi 126,68 m2 a zatem nie przekracza 300 m2. W związku z tym, dla sprzedaży egzekucyjnej 17 działek, w sytuacji gdzie na każdej z nich znajduje się odrębny segment budynku mieszkalnego, którego powierzchnia nie przekracza powierzchni 300 m2 zgodnie z art. 41 ust. 12b pkt 1 ustawy o VAT, zastosowanie znajdzie obniżona 8% stawka podatku podatku od towarów i usług.

Fragment:

Powołane powyżej przepisy wskazują, że komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dostawy towaru dokonywanej w trybie egzekucji w przypadku, gdy wykonuje on czynności egzekucyjne. Komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika – dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik. W przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku. Jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów, to komornik jest zobowiązany do wystawienia faktury w imieniu i na rzecz dłużnika. Tym samym komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o VAT oraz do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnej towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT – przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

2017
18
lut

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania czynności, za które pobierane są opłaty egzekucyjne, momentu powstania obowiązku podatkowego dla niektórych czynności zdefiniowanych w art. 45 do 58 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zwolnienia od podatku zaliczek na wydatki egzekucyjne pobierane przez komornika na podstawie art. 8 ust. 11 oraz art. 39-42 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Fragment:

Natomiast przepis § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego, będzie miał zastosowanie do stanowiących wynagrodzenie za czynności wykonywane przez komornika sądowego kwot otrzymanych po wykonaniu przez komornika usługi. Dokonując czynności egzekucyjnych w zakresie świadczeń niepieniężnych określonych w art. 49 do art. 58 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pobierana jest opłata w wysokości określonej aktem prawnym. Zatem obowiązek podatkowy będzie powstawał od tych czynności z chwilą otrzymania opłaty (wynagrodzenia). Oznacza to, że o powstaniu obowiązku podatkowego nie będzie decydowało wykonanie określonej czynności np. rozpoczęcie, czy zakończenie, lecz moment powstania obowiązku podatkowego będzie uzależniony od momentu faktycznego uzyskania opłaty. Analogicznie należy rozpatrzyć moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonania zabezpieczenia roszczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 45 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wykonania czynności niebędących czynnościami egzekucyjnymi oraz wydania postanowienia o kosztach w zakończonej sprawie egzekucyjnej. Również w tych przypadkach za zrealizowane czynności egzekucyjne pobierane są opłaty i to właśnie, chwilę ich otrzymania należy uznać za moment powstania obowiązku podatkowego. Wątpliwości Komornika dotyczą ponadto kwestii, czy zwolnione od podatku od towarów i usług są zaliczki na wydatki i koszty celowe pobierane na podstawie art. 8 ust. 11 oraz art. 39-42 u.o.k.s.i.e.

2016
8
gru

Istota:

Czy sprzedaż zajętej nieruchomości ... w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużniczce, a dotyczące budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z wniosku nie wynika, aby lokal był wykorzystywany na cele inne, niż mieszkalne. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa lokalu mieszkalnego, o którym mowa we wniosku, w drodze licytacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, aby dłużniczka wykorzystywała do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotowy lokal mieszkalny. W opisanej sytuacji dłużniczka nie wystąpi w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ww. przepisu ustawy. Zatem sprzedaż licytacyjna jest sprzedażą majątku osobistego dłużniczki, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania, wobec czego Wnioskodawca (komornik sądowy) nie jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2016
26
lis

Istota:

Czy sprzedaż zajętej nieruchomości ... w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, a dotyczące budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz garażu dwustanowiskowego. Z wniosku nie wynika, aby budynek był wykorzystywany na cele inne, niż mieszkalne. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz garażu dwustanowiskowego, o którym mowa we wniosku, w drodze licytacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, aby dłużnik wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotowy budynek mieszkalny. W opisanej sytuacji dłużnik nie wystąpi w charakterze podatnika. Zatem sprzedaż licytacyjna jest sprzedażą majątku osobistego dłużnika, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania, wobec czego Wnioskodawca (komornik sądowy) nie jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.