Komornik | Interpretacje podatkowe

Komornik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komornik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Komornik przy sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji publicznej będzie obowiązany obliczyć i „odprowadzić” podatek od towarów i usług.?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że komornik dokonuje czynności w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby obowiązany dłużnik, w przypadku gdyby powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku. Komornik zatem zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnej nieruchomości okoliczności decydujących o jej opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług będzie miało miejsce wtedy, gdy spełnione zostaną przesłanki o charakterze przedmiotowym, tj. wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu w oparciu o przepis art. 5 ustawy o VAT i podmiotowym, tj. gdy czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest dokonywana przez osobę (lub jednostkę organizacyjną) będącą „ płatnikiem ” w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, działającą w takim charakterze. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
29
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej.
Fragment:
W przypadku gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług będzie miało miejsce wówczas, jeżeli spełnione zostaną przesłanki o charakterze przedmiotowym, tj. wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu w oparciu o przepis art. 5 ustawy i podmiotowym tj. czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest dokonywana przez osobę będącą podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, działającą w takim charakterze. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym przedstawiając stan faktyczny nieruchomości, określając przyczyną złożenia wniosku oraz z uwagi na przedstawione własne stanowisko w sprawie zwraca się o udzielenie odpowiedzi na dokonane zapytanie w sprawie. Zdaniem Wnioskodawcy, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w przedmiotowej sprawie komornik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury i odprowadzenia podatku VAT oraz pomniejszenia o jego kwotę kwoty podatku VAT należnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. W myśl regulacji zawartej w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
2
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie odprowadzania podatku VAT z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług biegłego sądowego.
Fragment:
Jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów, to komornik jest zobowiązany do wystawienia faktury w imieniu i na rzecz dłużnika. Tym samym komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnej towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT. Działalność komorników sądowych reguluje m.in. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1138, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z art. 1 tej ustawy, komornik sądowy, zwany dalej „ komornikiem ”, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornikom powierza się w szczególności wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym.
2017
22
cze

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży lokalu w ramach czynności egzekucyjnych przez komornika.
Fragment:
Czy sprzedaż nieruchomości położonej w...., dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW .....w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego, podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż ww. nieruchomości w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego, nie podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
2017
6
cze

Istota:
Możliwość skorzystania przez komornika sądowego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.
Fragment:
Natomiast działalność komorników sądowych reguluje m.in. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1138, z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 1 ww. ustawy, komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Na mocy art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa. Stosownie do treści art. 2 ust. 3 tej ustawy, komornikom powierza się w szczególności następujące zadania: wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym; wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
2017
10
maj

Istota:
Zbycie nieruchomości dłużników korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
Fragment:
W trakcie czynności egzekucyjnych dokonanych przez komornika pod adresem nieruchomości, ustalono, że w budynku biurowo usługowym położonym na nieruchomości, znajdują się lokale użytkowe (biurowo usługowe) posiadające różną powierzchnię i standard wyposażenia, i w sposób płynny, od początku nabycia nieruchomości przez dłużników, na bieżąco, są przedmiotem zawierania umów ich najmu lub dzierżaw. Wynajmującymi lokale są bądź to dłużnik K.P. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bądź też osoba prawna spółka sp. z o.o., która jest własnością obojga dłużników (udziały dłużników są równe) i która jest zarządzana przez dłużnika K.P. W trakcie czynności terenowych ustalono, że nie wszystkie pomieszczenia/lokale zostały zajęte. W trakcie egzekucji komornik uzyskał informacje od 15 najemców dotyczące umów najmu przedmiotowej nieruchomości, z których wynika, że pierwsze pozostające w mocy umowy najmu zawarte zostały jeszcze w czerwcu i październiku 2008 r., kolejne w październiku 2009 r., marcu 2012 r., styczniu 2013 r., czerwcu, listopadzie (2), grudniu 2014 r., pięć kolejnych w 2015 r., a ostatnie w 2016 r. Z informacji udzielonej komornikowi przez najemców wynika, że podczas okresu najmu nie stwierdzili oni przeprowadzania przez dłużników na nieruchomości remontów lub ulepszeń nieruchomości, które mogłyby przekroczyć 30% wartości początkowej nieruchomości.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji oraz opłat egzekucyjnych na rzecz komornika.
Fragment:
Wnioskodawca po otrzymaniu wezwania od komornika, wpłaca zaliczkę na wydatki egzekucyjne. Zdaniem Spółki, zaliczki wpłacone z przeznaczeniem na koszty, o których mowa w Rozdziale 6 ustawy o komornikach, nie powinny być zaliczone do kosztów podatkowych w momencie zapłaty zaliczki komornikowi. W przedmiotowym przypadku, zaliczka na gotówkowe wydatki komornicze, wymienione w art. 39 ust. 2 ustawy komornikach nie stanowi zapłaty za czynności wykonywane przez komornika. Zaliczka przekazywana jest na pokrycie kosztów czynności towarzyszących, które wykonuje komornik, ale nie jest przeznaczona na wynagrodzenie komornika. Zgodnie z ustawą o komornikach, komornik obowiązany jest rozliczyć zaliczkę w terminie miesiąca od dnia poczynienia wydatków, na które będzie przeznaczona i zwrócić jej niewykorzystaną część. Rozliczenie zaliczki powinno nastąpić na podstawie otrzymanego od komornika postanowienia zawierającego informacje, które wskazane zostały w art. 41 ust. 2 ustawy o komornikach. Zaliczka, w części, w której przeznaczona jest na wydatki gotówkowe poniesione w toku egzekucji, może ulec zwiększeniu, zmniejszeniu lub też zwrotowi, dlatego też nie spełnia ona warunku definitywności określonego dla kosztów uzyskania przychodów.
2017
10
maj

Istota:
Czy wydany przez komornika spis inwentarza, z którego wynikać będzie - mając na uwadze przedstawione w stanie faktycznym okoliczności - że brak jest odpowiedniego, w stosunku do wierzytelności Banku, majątku dłużnika, stanowi podstawę do udokumentowania przez Bank nieściągalności wierzytelności zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b w zw. z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP?
Fragment:
Możliwość udokumentowania nieściągalności wierzytelności na podstawie wydanego przez komornika spisu inwentarza została potwierdzona w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidulanej z dnia 29 lutego 2016 roku (sygn. IBPB-1-2/4510-892/15/AK ), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zaakceptował stanowisko podatnika, zgodnie z którym, „w przypadku śmierci dłużnika i przejęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spis inwentarza, z którego wynika brak majątku, z którego mogłaby zostać zaspokojona wierzytelność z tytułu kredytu udzielonego przez Bank, wydany przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego tj. komornika, stanowi dokument potwierdzający nieściągalność wierzytelności w rozumieniu art. 16 ust 2 pkt 1 ustawy o pdop w związku z art. 16 ust 1 pkt 25 lit b). Sporządzenie przez komornika spisu inwentarza potwierdzającego brak majątku zmarłego dłużnika wyczerpuje bowiem możliwość dalszego dochodzenia nieściągalnej należności przez Bank. Podobne stanowisko zostało również przedstawione m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku (sygn. IBPBI/2/423-1144/14/SD ). Jednocześnie Wnioskodawca pragnie podkreślić, że dokumentuje jako nieściągalną na podstawie spisu inwentarza tylko taką część wierzytelności, w stosunku do której – w związku z okolicznościami wskazanymi powyżej – nie istnieje możliwość dalszego jej dochodzenia.
2017
22
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzeda?y nieruchomooci zabudowanej.
Fragment:
W konsekwencji Komornik nie bedzie obowi1zany do obliczenia i pobrania podatku od towarów i us3ug z tytu3u sprzeda?y ww. lokali. Podkreolia nale?y, ?e niniejsza interpretacja zosta3a wydana na podstawie okolicznooci, które przedstawi3 Wnioskodawca i które przyjeto jako zaistnia3e w sprawie. Oznacza to, ?e w przypadku, gdy analiza dokonana w toku postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, b1dY skarbowej wyka?e, ?e mia3y miejsce inne okolicznooci zwi1zane z wymienionymi nieruchomoociami, niniejsza interpretacja nie wywo3a skutków prawnych. Ponadto tut. organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.
2017
19
sty

Istota:
Czy komornik sądowy pobierając opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i innych czynności egzekucyjnych wymienionych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, winien do kwot pobranych opłat doliczać właściwe stawki podatku od towarów i usług, czy też przyjmować, że podatek ten mieści się w ustalonych normatywnych stawkach tych opłat?
Fragment:
Jest Pan komornikiem przy Sądzie Rejonowym w S. Regulacje prawne dotyczące komorników – ich działalności, statusu prawnego, finansowania ich czynności zawarte są w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U . z 2011r., Nr 23, poz. 1375, z późn. zm.). – dalej u.k.s.i.e. Jak stanowi przepis art. u.k.s.i.e., komornik sądowy, zwany dalej „ komornikiem ”, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. O zakresie obowiązków komornika stanowią przede wszystkim przepisy art. 2 u.k.s.i.e., zgodnie z nimi czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje również inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Komornik pełni czynności osobiste, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa. Zgodnie z art. 43 u.k.s.i.e., za prowadzenie egzekucji i innych czynności wymienionych w ustawie, komornik pobiera opłaty egzekucyjne. Wysokość opłat pobieranych przez komornika w toku prowadzenia postępowania egzekucyjnego określona jest w art. 49-58 u.k.s.i.e. Interpretacją ogólną z dnia 9 czerwca 2015 r. nr PT.1.050.1.2015.LJU.19 Minister Finansów uchylił interpretację ogólną z dnia 30 lipca 2004 r. nr PP10-812-802/04/MR/1556PP (Dz.
2016
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Komornik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.