Komornik | Interpretacje podatkowe

Komornik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komornik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy od wypłaty odsetek płatnik (komornik) powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Komornik zlicytował działkę w trybie uproszczonym i sporządził plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości. Wg planu podziału Wnioskodawczyni powinna otrzymać kwotę 73 631,44 zł, na którą składały się: odsetki – 68 014,44 zł oraz koszty procesu (upomnienia) w wysokości 5 617 zł. Odsetki zostały naliczone od momentu upływu terminu płatności weksli. W związku z tym, że w trakcie małżeństwa Wnioskodawczyni poręczyła byłemu mężowi kredyt, którego on nie spłacał, komornik, z wniosku banku, zajął całą Jej należność na poczet spłaty kredytu zaciągniętego przez byłego męża. Z należności komornik potrącił dla siebie 15% wynagrodzenia, a pozostałą kwotę przelał na konto banku. Komornik nie wystawił żadnej informacji o uzyskanym przez Wnioskodawczynię przychodzie. Jedynym dokumentem, na podstawie którego Wnioskodawczyni sporządziła zeznanie podatkowe, jest plan podziału sumy z egzekucji działki. Zatem, w związku z wyegzekwowaniem przez Komornika odsetek należnych od upływu terminu płatności weksli, Wnioskodawczyni uzyskała przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
24
lip

Istota:
Uznanie komornika sądowego za podatnika podatku od towarów i usług.
Fragment:
W tym kontekście wskazać należy, że pozycja ustrojowa komorników sądowych była już przedmiotem kompleksowych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 3 grudnia 2003 r., sygn. akt K 5/02, stwierdził m.in., że „ komornik jest szczególnego rodzaju organem państwowym, a mianowicie tzw. organem egzekucyjnym. Komornik jest organem jednoosobowym (monokratycznym), wyposażonym przez państwo w określone władcze kompetencje zarówno wobec osób (zob. przede wszystkim art. 761 i 764 k.p.c), jak i wobec innych instytucji władzy publicznej (art. 761 k.p.c. i 765 k.p.c). Komornik został nawet uprawniony do nakładania kar, co przesądza, że jest on organem władzy publicznej. Ustawa określa właściwość miejscową i rzeczową komornika. Zarówno art. 758 k.p.c, jak i art. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, podkreślają organizacyjne i funkcjonalne powiązanie komornika z władzą sądowniczą. (...). Należy podkreślić, że komornika oraz strony postępowania egzekucyjnego (wierzyciela i dłużnika) nie łączy stosunek o charakterze prywatnoprawnym, ale o charakterze publicznoprawnym. To, że egzekwowane przez komornika świadczenia mają z reguły charakter cywilnoprawny, nie oznacza, że egzekucja tych świadczeń ma taki sam charakter.
2016
8
lip

Istota:
Czy wskutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego o przysądzeniu własności nieruchomości powstanie obowiązek komornika do naliczenia, pobrania i uiszczenia podatku VAT w związku ze sprzedażą przez komornika nieruchomości?W razie pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, czy stawka podatku VAT w niniejszym przypadku wynosi 23%, czy należy zastosować inną stawkę VAT?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 13 czerwca 2016 r.): Czy wskutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego o przysądzeniu własności nieruchomości powstanie obowiązek komornika do naliczenia, pobrania i uiszczenia podatku VAT w związku ze sprzedażą przez komornika nieruchomości... W razie pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, czy stawka podatku VAT w niniejszym przypadku wynosi 23%, czy należy zastosować inną stawkę VAT... Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu z 13 czerwca 2016 r.), z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości nastąpi odpłatna dostawa towaru powodująca powstanie obowiązku komornika do naliczenia, pobrania i uiszczenia podatku VAT przez komornika w stawce podatku VAT 23%. Wnioskodawca stanowisko uzasadnia faktem, iż: Dłużnik dokonał nabycia prawa własności nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabycie nieruchomości zostało udokumentowane fakturą VAT z dnia 23 kwietnia 2008 r. o numerze. Zgodnie z aktem notarialnym sprzedający wskazali, iż jest to czynność opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Nabycie nieruchomości zostało dokonane w celu wykorzystania zgodnie z podstawową formą prowadzenia działalności Spółki. Nieruchomość była wykorzystywana do działalności i była wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych, Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od kwoty podatku naliczonego.
2016
1
lip

Istota:
1) Czy w powyższym stanie sprawy komornik sądowy będzie uprawniony do wystawienia na rzecz nabywcy nieruchomości faktury obejmującej kwotę uiszczonej przez nabywcę wpłaty w formie pieniężnej, z której pokryte zostały koszty egzekucyjne, w tym opłatę stosunkową zawierającą podatek VAT?2) Czy nabywca (K.) po zapłacie kosztów egzekucyjnych obejmujących opłatę stosunkową zawierającą VAT i otrzymaniu faktury od komornika będzie mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupach tych towarów łub usług (tzw. odliczenie podatku)?
Fragment:
Jak wynika z wyżej cyt. uregulowań oraz tez orzeczeń TSUE, komornik wykonując w szczególności czynności egzekucyjne, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, działając w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 43 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i za inne czynności, do których ma umocowanie. Koszty działalności egzekucyjnej komornik pokrywa z uzyskanych opłat egzekucyjnych (art. 35 ww. ustawy), a dodatkowo komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji, w zakresie określonym ustawą (art. 39 ust. 1 ustawy). W myśl art. 40 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji na pokrycie wydatków komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia. W konsekwencji, jak już wyżej wykazano, wykonywane przez komornika sądowego czynności, w szczególności składające się na postępowanie egzekucyjne, stanowią świadczenie usług za wynagrodzeniem. W analizowanej sprawie komornik pobiera opłatę egzekucyjną od nabywcy nieruchomości, tj. od Wnioskodawcy.
2016
26
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy zastępca zawieszonego komornika sądowego w odniesieniu do dodatkowych czynności jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz czy rozliczenia finansowe pomiędzy zawieszonym (zastępowanym) komornikiem sądowym i zastępcą zawieszonego komornika sądowego podlegają przepisom ustawy o VAT.
Fragment:
Czynności te podejmowane są w ramach środków organizacyjnych – rzeczowych i osobowych – stanowiących Kancelarię zastępowanego komornika. Zastępowany komornik na mocy zarządzenia Prezesa Sądu Apelacyjnego udostępnił zastępcy komornika całość środków organizacyjnych. Uwarunkowania dotyczące zasad wynagradzania komornika zastępcy z dochodu zastępowanegokomornika reguluje art. 63 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu: Z zastrzeżeniem odmiennej umowy zawartej między komornikiem i zastępcą komornika, o którym mowa w art. 26, zastępca komornika pobiera 25% dochodu zastępowanego komornika w pierwszym miesiącu sprawowania zastępstwa, a w następnych miesiącach – 50% tego dochodu. Jeżeli przyczyną zastępstwa jest zawieszenie komornika w czynnościach, zastępcy komornika należy się do czasu ustania zawieszenia komornika w czynnościach dochód określony w ust. 1, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku. Po upływie jednego roku od dnia zawieszenia komornika w czynnościach zastępca komornika pobiera 100% dochodu zastępowanego komornika. Zastępcy komornika ustanowionemu w związku ze śmiercią albo odwołaniem komornika albo wygaśnięciem powołania na stanowisko komornika z mocy prawa należy się cały dochód. Dochodem komornika, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, są pobrane i ściągnięte w danym miesiącu opłaty egzekucyjne oraz zwrot wydatków gotówkowych za przejazdy, określone w art. 39 ust. 2 pkt 3, pomniejszone o koszty działalności egzekucyjnej komornika i sumy określone w niniejszym artykule.
2016
22
cze

Istota:
Określenie sposobu opodatkowania licytacyjnej sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług będzie miało miejsce wówczas, jeżeli spełnione zostaną przesłanki o charakterze przedmiotowym, tj. wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu w oparciu o przepis art. 5 ustawy i podmiotowym, tj. czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest dokonywana przez osobę będącą podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, działającą w takim charakterze. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym przedstawiając stan faktyczny nieruchomości, określając przyczynę złożenia wniosku oraz z uwagi na przedstawione własne stanowisko w sprawie zwraca się o udzielenie odpowiedzi na dokonane zapytanie w sprawie. Zdaniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w przedmiotowej sprawie komornik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury i odprowadzenia podatku VAT oraz pomniejszenia o jego kwotę kwoty podatku VAT należnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
21
cze

Istota:
Uznanie czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę za podlegające opodatkowaniu.
Fragment:
W myśl § 2 tego rozporządzenia, w przypadku usług wykonywanych przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązek podatkowy z tytułu tych usług powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Jak wynika z art. 43 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne. Ustawa przewiduje dwa rodzaje opłat egzekucyjnych: stosunkowe i stałe. „ (...) opłaty stosunkowe są obliczane od wartości wyegzekwowanego świadczenia lub zabezpieczanego roszczenia, pobiera się je w związku z egzekucją lub zabezpieczeniem należności pieniężnych (...) ” (Jarosław Świeczkowski, Komentarz do art. 43 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, 2012 r., publikacja elektroniczna LEX). Granice opłaty stosunkowej określa art. 49 ustawy i komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy i komornikach sądowych i egzekucji w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
2016
12
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie udokumentowania czynności zbycia zabezpieczonej cieczy.
Fragment:
Z jego treści wynika, że komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dostawy towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów, ale tylko w przypadku czynności egzekucyjnych dokonywanych w imieniu podatnika – dłużnika. W analizowanej sprawie brak jest elementu podmiotowego – osoby podatnika – dłużnika, na rzecz której czynności egzekucyjne są dokonywane. W konsekwencji, na Komorniku Sądowym nie będzie ciążył obowiązek wystawienia faktury, wynikający z art. 106c ustawy, bowiem dotyczy on m.in. komorników sądowych wykonujących czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, ale wyłącznie w zakresie dokumentowania za pomocą faktury dostawy towarów, o której mowa w art. 18 ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, a sama faktura wystawiana jest w imieniu i na rzecz dłużnika. Reasumując, w okolicznościach przedstawionych we wniosku, Komornik Sądowy nie jest zobowiązany, na mocy art. 106c ustawy, do wystawienia faktury VAT w związku ze zbyciem zabezpieczonej cieczy na wniosek Prokuratury Apelacyjnej. Ponadto, tut. Organ zauważa, że granice szczególnego (...)
2016
10
cze

Istota:
Powstanie obowiązku podatkowego odnośnie czynności wykonywanych przez komornika
Fragment:
Przepis art. 365 KPC należy stosować odpowiednio w postępowaniu egzekucyjnym do decyzji merytorycznych komornika. W przypadku zaniechania zaskarżenia przez stronę postanowienia komornika w sprawie ustalenia kosztów, orzeczenie staje się prawomocne. Orzeczenie to w myśl powyższego wiąże strony, komornika, sąd oraz inne organy. Dotyczy to również postanowienia komornika o ustaleniu kosztów egzekucji, w którym wadliwie określił on wyższą wysokość opłaty za dokonanie czynności (uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 21 stycznia 1986 r., III CZP 63/83, OSN 131/86). Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 r., sygn. PT1.050.1.2015.LJU.19 od 1 października 2015 r. do wszystkich czynności wykonywanych przez komorników będą miały zastosowanie ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług. Przy czym jak wskazano w broszurze informacyjnej w sprawie Opodatkowania Podatkiem VAT Czynności Wykonywanych przez Komorników Sądowych jeżeli postępowanie prowadzone przez komornika zostanie zakończone przed 1 października 2015 r. (tj. uprawomocniło się postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego) i 1 października 2015 r. lub po tym dniu komornik otrzyma wynagrodzenie w związku z tym postępowaniem, obowiązek podatkowy w odniesieniu do tych kwot nie powstanie.
2016
2
cze

Istota:
Obowiązek podatkowy i obowiązek fakturowania odnośnie czynności wykonywanych przez komornika
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy (komornika sądowego) dotyczą kwestii: Czy w sytuacji, gdy wniosek o wszczęcie egzekucji zawiera braki formalne, a Wnioskodawca wzywa wnoszącego do ich usunięcia, powstaje u Wnioskodawcy (komornika) obowiązek podatkowy w podatku VAT w dniu wpływu wniesionej opłaty za czynności oraz obowiązek fakturowania, mimo istnienia prawdopodobieństwa, że z powodu nieuzupełnienia braków formalnych "usługa" nie będzie wykonana bez woli i winy Wnioskodawcy... Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca po wpłynięciu wniosku o dokonanie czynności i po uiszczeniu stosownej opłaty, dokona, na podstawia art. 8 ust. 8 i 9 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, odmowy wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komornika, będzie on zobowiązany wystawić fakturę VAT na wpłaconą opłatę, a następnie fakturę VAT korygującą w dniu wydania postanowienia o odmowie podjęcia czynności... Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.), komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, (...)
2016
2
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Komornik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.