Komornik | Interpretacje podatkowe

Komornik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komornik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydany przez komornika spis inwentarza, z którego wynikać będzie - mając na uwadze przedstawione w stanie faktycznym okoliczności - że brak jest odpowiedniego, w stosunku do wierzytelności Banku, majątku dłużnika, stanowi podstawę do udokumentowania przez Bank nieściągalności wierzytelności zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b w zw. z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP?
Fragment:
Możliwość udokumentowania nieściągalności wierzytelności na podstawie wydanego przez komornika spisu inwentarza została potwierdzona w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidulanej z dnia 29 lutego 2016 roku (sygn. IBPB-1-2/4510-892/15/AK ), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zaakceptował stanowisko podatnika, zgodnie z którym, „w przypadku śmierci dłużnika i przejęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spis inwentarza, z którego wynika brak majątku, z którego mogłaby zostać zaspokojona wierzytelność z tytułu kredytu udzielonego przez Bank, wydany przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego tj. komornika, stanowi dokument potwierdzający nieściągalność wierzytelności w rozumieniu art. 16 ust 2 pkt 1 ustawy o pdop w związku z art. 16 ust 1 pkt 25 lit b). Sporządzenie przez komornika spisu inwentarza potwierdzającego brak majątku zmarłego dłużnika wyczerpuje bowiem możliwość dalszego dochodzenia nieściągalnej należności przez Bank. Podobne stanowisko zostało również przedstawione m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku (sygn. IBPBI/2/423-1144/14/SD ). Jednocześnie Wnioskodawca pragnie podkreślić, że dokumentuje jako nieściągalną na podstawie spisu inwentarza tylko taką część wierzytelności, w stosunku do której – w związku z okolicznościami wskazanymi powyżej – nie istnieje możliwość dalszego jej dochodzenia.
2017
22
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzeda?y nieruchomooci zabudowanej.
Fragment:
W konsekwencji Komornik nie bedzie obowi1zany do obliczenia i pobrania podatku od towarów i us3ug z tytu3u sprzeda?y ww. lokali. Podkreolia nale?y, ?e niniejsza interpretacja zosta3a wydana na podstawie okolicznooci, które przedstawi3 Wnioskodawca i które przyjeto jako zaistnia3e w sprawie. Oznacza to, ?e w przypadku, gdy analiza dokonana w toku postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, b1dY skarbowej wyka?e, ?e mia3y miejsce inne okolicznooci zwi1zane z wymienionymi nieruchomoociami, niniejsza interpretacja nie wywo3a skutków prawnych. Ponadto tut. organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.
2017
19
sty

Istota:
Czy komornik sądowy pobierając opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i innych czynności egzekucyjnych wymienionych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, winien do kwot pobranych opłat doliczać właściwe stawki podatku od towarów i usług, czy też przyjmować, że podatek ten mieści się w ustalonych normatywnych stawkach tych opłat?
Fragment:
Jest Pan komornikiem przy Sądzie Rejonowym w S. Regulacje prawne dotyczące komorników – ich działalności, statusu prawnego, finansowania ich czynności zawarte są w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U . z 2011r., Nr 23, poz. 1375, z późn. zm.). – dalej u.k.s.i.e. Jak stanowi przepis art. u.k.s.i.e., komornik sądowy, zwany dalej „ komornikiem ”, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. O zakresie obowiązków komornika stanowią przede wszystkim przepisy art. 2 u.k.s.i.e., zgodnie z nimi czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje również inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Komornik pełni czynności osobiste, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa. Zgodnie z art. 43 u.k.s.i.e., za prowadzenie egzekucji i innych czynności wymienionych w ustawie, komornik pobiera opłaty egzekucyjne. Wysokość opłat pobieranych przez komornika w toku prowadzenia postępowania egzekucyjnego określona jest w art. 49-58 u.k.s.i.e. Interpretacją ogólną z dnia 9 czerwca 2015 r. nr PT.1.050.1.2015.LJU.19 Minister Finansów uchylił interpretację ogólną z dnia 30 lipca 2004 r. nr PP10-812-802/04/MR/1556PP (Dz.
2016
21
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez komornika.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, powyższe czynności komornik pełni osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa. Komornik na własny rachunek wykonuje czynności określone w art. 2 (art. 3a ww. ustawy). Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 43 ww. ustawy, za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne. Komornik, wykonując w szczególności czynności egzekucyjne prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług działając w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Wykonywana bowiem przez komornika działalność ma charakter zarobkowej działalności gospodarczej, charakteryzuje się ona samodzielnością finansową, jak również pewnego rodzaju konkurencyjnością, właściwą dla gospodarki rynkowej. Zatem, wykonywane przez komorników czynności, w szczególności składające się na postępowanie egzekucyjne, należy uznać za świadczenie usług za wynagrodzeniem, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
2016
17
gru

Istota:
Opodatkowanie dostawy nieruchomooci w drodze licytacji komorniczej.
Fragment:
Z powo3anych wy?ej przepisów wynika, ?e komornik s1dowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika – d3u?nika. Prowadzona przez niego sprzeda? towarów bed1cych w3asnooci1 d3u?nika bedzie opodatkowana podatkiem od towarów i us3ug, gdy do rozliczenia tego podatku by3by zobowi1zany d3u?nik. W przypadku, gdy powy?sza czynnooa nie podlega3aby opodatkowaniu tym podatkiem lub by3aby od niego zwolniona, komornik s1dowy nie bedzie zobowi1zany o odprowadzenia podatku. Tym samym komornik s1dowy zobowi1zany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug oraz do uwzglednienia w trakcie sprzeda?y licytacyjnej towarów okolicznooci decyduj1cych o jej opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju. W myol art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawe towarów rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...). Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie sie rzeczy oraz ich czeoci, a tak?e wszelkie postacie energii. Zatem nale?y stwierdzia, ?e w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy s1 towary w rozumieniu powo3anego wy?ej przepisu i gdy czynnooa ta prowadzi do przeniesienia praw do rozporz1dzania tymi towarami jak w3aociciel, mamy do czynienia z dostaw1 w ujeciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegaj1c1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug.
2016
15
gru

Istota:
Opodatkowanie nabycia nieruchomości w ramach licytacji komorniczej.
Fragment:
Podsumowując komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku jest zobowiązany dłużnik, tzn. dłużnik - właściciel towarów - występuje jako podatnik podatku od towarów i usług, wówczas komornik jest płatnikiem VAT z tytułu dostawy tego towaru. Komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o VAT i do uwzględniania, w trakcie sprzedaży egzekucyjnej towarów, okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem tak jak właściciel, należy uznać, że dojdzie do odpłatnej dostawy towarów, tj. ww. nieruchomości w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług i komornik, jako płatnik zobowiązany będzie odprowadzić z tego tytułu należny podatek VAT. Ad.2 Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż nieruchomości będzie podlegała podatkowi od towarów i usług. U dłużnika powstanie obowiązek podatkowy. Jednak zgodnie z art. 18 ustawy o VAT komornik sądowy będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia we właściwym terminie podatku od towarów i usług do właściwego urzędu skarbowego.
2016
3
gru

Istota:
Czy sprzedaż zajętego użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Czy sprzedaż zajętego użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zajętego użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze licytacji publicznej podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. W myśl regulacji zawartej w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
2016
30
lis

Istota:
Podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie pobierana przez komornika opłata egzekucyjna, w związku z realizacją czynności służbowych na rzecz wierzyciela, tj. Wnioskodawcy, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota otrzymanego wynagrodzenia za wyświadczone usługi zawiera więc już podatek należny. Zatem, aby ustalić podstawę opodatkowania komornik powinien odjąć od otrzymanej kwoty wartość podatku należnego, obliczonego metodą „w stu”.
Fragment:
W związku z tak przedstawionym opisem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy kwota wynagrodzenia komorników sądowych za ich usługi zawiera już w sobie należny podatek od towarów i usług, co powoduje brak uprawnienia komorników do podwyższania przyznanych im w odrębnych przepisach kwot wynagrodzenia o kwotę podatku od towarów i usług. Zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2015 poz. 790) o komornikach sądowych i egzekucji, komornik sądowy pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji, w skład których wchodzą: opłaty stosunkowe – art. 45, art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji; opłaty stałe – art. 49a - art. 57 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji; a także: komornikowi sądowemu należy się zwrot wydatków gotówkowych na podstawie art. 39 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji; komornik sądowy pobiera od wierzyciela wynagrodzenie za zlecenie poszukiwania majątku dłużnika, na podstawie art. 53a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w zw. z art. 797 (1) kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 53a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w zw. z art. 797 (1) kodeksu postępowania cywilnego, czynnościami, za które komornik sądowy pobiera wynagrodzenie, jest poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela. Komornik sądowy – wykonując w szczególności czynności egzekucyjne – prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, działając w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.
2016
29
lis

Istota:
Brak uznania komornika za podatnika podatku od towarów i usług.
Fragment:
Powyższe czynności komornik pełni osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa. Czynności określone w ustawie o komornikach, komornik wykonuje na własny rachunek (art. 3a ww. ustawy). Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 43 ustawy o komornikach, komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i za inne czynności, do których ma umocowanie. Ponadto komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji, w zakresie określonym ustawą (art. 39 ust. 1 tej ustawy). Na pokrycie wydatków komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia. Dodatkowo należy wskazać, że sąd rejonowy, przy którym działa komornik, przekazuje komornikowi sumy niezbędne na pokrycie wydatków w sprawach osób zwolnionych w tym zakresie od kosztów sądowych (art. 40 ust. 3 ww. ustawy). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle przyznanego komornikowi sądowemu statusu prawnego wynikającego z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, jest on w związku z wykonywanymi czynnościami podatnikiem podatku (...)
2016
26
lis

Istota:
Komornik jako podatnik – podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, opodatkowanie zaliczek z tytułu wykonywania czynności za które pobierane są opłaty egzekucyjne
Fragment:
(...) komornika na podstawie art. 8 ust. 11 oraz art. 39-42 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – jest prawidłowe, opodatkowania stawką 23% opłat pobieranych przez komornika w egzekucji roszczeń alimentacyjnych i ze stosunku pracy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania czynności, za które pobierane są opłaty egzekucyjne, momentu powstania obowiązku podatkowego dla niektórych czynności zdefiniowanych w art. 45 do 58 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi, braku opodatkowania zaliczek na wydatki egzekucyjne pobierane przez komornika na podstawie art. 8 ust. 11 oraz art. 39-42 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz opodatkowania stawką 23% opłat pobieranych przez komornika w egzekucji roszczeń alimentacyjnych i ze stosunku pracy. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
2016
26
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Komornik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.